ORDONANŢĂ nr. 83 din 19 august 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 12, paragraful 2 al literei d) va avea următorul cuprins:"Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depăşeşte preţul pieţei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenţa se tratează drept dividend. De asemenea, dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui acţionar sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia, atunci suma respectivă este tratată ca dividend."2. La articolul 7 alineatul (1), punctele 21 şi 27 vor avea următorul cuprins:"21. persoane afiliate - o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri: a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt rude până la gradul al III-lea inclusiv; b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:(i) prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;(îi) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;(iii) o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.................................................................27. proprietate imobiliară - orice teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren;".3. La articolul 7, alineatul (1) se completează cu un nou punct, punctul 33, cu următorul cuprins:"33. valoarea fiscală reprezintă: a) pentru active şi pasive - valoarea de înregistrare în patrimoniu; b) pentru titlurile de participare - valoarea de achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit; c) pentru mijloace fixe - costul de achiziţie, producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale; d) pentru provizioane şi rezerve - valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil."4. La articolul 15, alineatul (1) se completează cu o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) Banca Naţională a României."5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17Cotele de impozitareCota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 19%, cu excepţiile prevăzute la art. 33 şi 38."6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18Impozitul minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri şi pariuri sportiveContribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi la care impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate."7. Articolul 19 se completează cu un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Tranzacţiile între persoane afiliate se realizează conform principiului preţului pieţei libere, potrivit căruia tranzacţiile între persoanele afiliate se efectuează în condiţiile stabilite sau impuse care nu trebuie să difere de relaţiile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind preţurile de transfer."8. La articolul 20, litera c) se abrogă.9. La articolul 21 alineatul (2), literele c), i), j) şi n) vor avea următorul cuprins:"c) cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;................................................................... i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; j) cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;................................................................... n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, în următoarele cazuri:1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;2. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;3. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;4. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul."10. La articolul 21 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. Intră sub incidenţa acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele, precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi ale accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori ai salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul, pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;".11. La articolul 21 alineatul (3), literele e), j) şi k) vor avea următorul cuprins:"e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;.................................................................. j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupaţionale, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 de euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant; k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 de euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;".12. La articolul 21 alineatul (4), literele b), i), o) şi p) vor avea următorul cuprins:"b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobânzile, penalităţile sau majorările datorate către autorităţi străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente şi/sau autorităţi străine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepţia majorărilor al căror regim este reglementat prin convenţiile de evitare a dublei impuneri................................................................... i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 lit. d);.................................................................. o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22, precum şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. n). În această situaţie, contribuabilii care scot din evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor respective, în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare, după caz; p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii.Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:1. sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;2. nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, a dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese internaţionale."13. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se abrogă.14. Articolul 22 se completează cu un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Provizioanele constituite pentru creanţele asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile în limitele prevăzute la alin. (1) lit. c), în situaţia în care creanţele respective îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) nu sunt garantate de altă persoană; b) sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; c) au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului; d) creanţa este deţinută asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisă procedura falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie; e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanţa respectivă."15. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste unu, respectiv trei, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare, în condiţiile alin. (1), până la deductibilitatea lor integrală."16. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care cheltuielile din diferenţele de curs valutar ale contribuabilului depăşesc veniturile din diferenţele de curs valutar, diferenţa va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferenţe fiind supusă limitei prevăzute la alin. (1). Cheltuielile din diferenţele de curs valutar, care se limitează potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului."17. La articolul 23, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare, menţionate în norme, şi cele care sunt garantate de stat, precum şi cele aferente împrumuturilor obţinute de la societăţile comerciale bancare române sau străine, sucursalele băncilor străine, cooperativele de credit, societăţile de leasing pentru operaţiuni de leasing, societăţile de credit ipotecar şi de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului articol."18. La articolul 23, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), dobânzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; şi b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului."19. La articolul 24, alineatul (10) va avea următorul cuprins:"(10) Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau fabrică şi alte valori similare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de invenţie se poate utiliza şi metoda de amortizare degresivă sau accelerată."20. La articolul 24, alineatul (15) va avea următorul cuprins:"(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă şi orice reevaluare contabilă a acestora. Câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea sau din scoaterea din funcţiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezintă valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe, diminuată cu amortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidenţiată în sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculează în baza valorii rămase neamortizate, pe durata normală de utilizare rămasă, folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la această dată. Valoarea rămasă neamortizată, în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute, este deductibilă la calculul profitului impozabil în situaţia în care acestea sunt valorificate prin unităţi specializate sau prin licitaţie organizată potrivit legii."21. La articolul 26, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani."22. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare din asociere."23. Articolul 28 se completează cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Într-o asociere fără personalitate juridică cu o persoană juridică străină şi/sau cu persoane fizice nerezidente, precum şi cu persoane fizice române, persoana juridică română trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat, potrivit prezentului titlu."24. La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Profitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite în cap. II al prezentului titlu, în următoarele condiţii: a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile impozabile; b) numai cheltuielile efectuate în scopul obţinerii acestor venituri se includ în cheltuielile deductibile."25. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Profitul impozabil al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca persoană separată şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer făcut între persoana juridică străină şi sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu deţine o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor de transfer."26. La articolul 31, alineatele (4) şi (5) se abrogă.27. La articolul 33, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Prezentul articol se aplică în cazul proprietăţilor imobiliare sau al titlurilor de participare, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) contribuabilul a deţinut proprietatea imobiliară sau titlurile de participare pe o perioadă mai mare de 2 ani; b) persoana care achiziţionează proprietatea imobiliară sau titlurile de participare nu este persoană afiliată contribuabilului."28. La articolul 36, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Impozitul care trebuie reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv."29. La articolul 36, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică şi asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investiţii."30. La articolul 38, alineatele (3) şi (9) vor avea următorul cuprins:"(3) Contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în zona liberă pe bază de licenţă şi care până la data de 1 iulie 2002 au realizat investiţii în zona liberă, în active corporale amortizabile utilizate în industria prelucrătoare, în valoare de cel puţin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare, până la data de 31 decembrie 2006. Dispoziţiile prezentului alineat nu se mai aplică în situaţia în care survin modificări în structura acţionariatului contribuabilului. În înţelesul prezentului alineat, modificare de acţionariat în cazul societăţilor cotate se consideră a fi o modificare a acţionariatului în proporţie de mai mult de 25% din numărul acţiunilor, pe parcursul unui an calendaristic...................................................................... (9) Societatea Comercială «Automobile Dacia» - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2006."31. La articolul 42, după litera u) se introduce litera u^1) cu următorul cuprins:"u^1) prima de stat acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare;".32. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43Barem de impunere (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2005, pentru calculul plăţilor anticipate, este prevăzut în următorul tabel:
    Venitul anual impozabil (lei)Impozitul anual (lei)
    până la 32.400.00014%
    32.400.001-174.000.0004.536.000 + 26% pentru ceea ce depăşeşte suma de 32.400.000 lei
    peste 174.000.00041.352.000 + 38% pentru ceea ce depăşeşte suma de 174.000.000 lei
  Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii şi pensii, având ca bază de calcul baremul anual de mai sus, este:
    Venitul lunar impozabil (lei)Impozitul lunar (lei)
    până la 2.700.00014%
    2.700.001-14.500.000378.000 + 26% pentru ceea ce depăşeşte suma de 2.700.000 lei
    peste 14.500.0003.446.000 + 38% pentru ceea ce depăşeşte suma de 14.500.000 lei
  (2) Pentru anul 2005, impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevăzut la alin. (1) corectat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu rata inflaţiei realizate pe anul 2005 diminuată cu 1/2 din rata inflaţiei prognozate pe acest an. (3) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit se stabileşte luându-se în calcul 1/2 din rata inflaţiei prognozate pentru anul respectiv, aplicată la baremul de impunere construit pe baza ratei inflaţiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie şi a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste bareme se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, pe baza baremului anual prevăzut la alin. (3), corectat cu variaţia ratei inflaţiei realizate faţă de cea prognozată luată deja în calcul pe perioada impozabilă."33. La articolul (45), alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Deducerea personală de bază lunară pentru anul fiscal 2005 este fixată la suma de 2.000.000 lei pe lună şi nu se actualizează la inflaţie pentru determinarea bazei de calcul a impozitului datorat pe venitul realizat în anul fiscal 2005."34. La articolul 46, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Deducerea personală de bază lunară, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc potrivit procedurii prevăzute la art. 43, începând cu anul fiscal 2006. (2) Începând cu anul fiscal 2006, sumele fixe, exprimate în lei, altele decât deducerea personală de bază, se stabilesc conform procedurii prevăzute la art. 43 alin. (3)."35. La articolul 49 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:"c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;".36. La articolul 49 alineatul (5), litera h) va avea următorul cuprins:"h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoană;".37. La articolul 49, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie."38. La articolul 50, alineatul (7) se abrogă.39. La articolul 50, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă."40. Denumirea marginală a articolului 53 va avea următorul cuprins:"Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente."41. La articolul 53 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), aplicând o cotă de impunere de 14% la venitul brut;".42. La articolul 53 alineatul (2), litera d) se abrogă.43. La articolul 56 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:"f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori;".44. La articolul 56 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:"i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;".45. La articolul 56 alineatul (2), după litera i) se introduce litera i^1) cu următorul cuprins:"i^1) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;".46. La articolul 56 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) împrumuturi nerambursabile;".47. La articolul 56 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:"a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 1.500.000 lei.Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget;".48. La articolul 56, alineatul (4) se completează cu o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:"r) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite."49. La articolul 69, alineatul (1) se completează cu o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) venituri din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice."50. La articolul 69, alineatul (2) se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;".51. Articolul 70 se completează cu un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare."52. La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat bilanţul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv."53. La articolul 71 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra părţilor sociale şi valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise, obligaţia calculării şi reţinerii impozitului revine dobânditorului de părţi sociale sau de valori mobiliare, în momentul încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi.Când dobânditorul de titluri de valoare nu este o persoană fizică română cu domiciliul în România, obligaţia de calcul şi virare a impozitului revine persoanei fizice române cu domiciliul în România, care realizează venitul, dacă dobânditorul nu îşi desemnează un reprezentant fiscal în România.Termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comerţului sau în registrul acţionarilor, după caz, operaţiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat.În situaţia în care părţile contractante convin ca plata părţilor sociale sau a valorilor mobiliare să se facă eşalonat, termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul asociaţilor/acţionarilor, după caz, operaţiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat."54. La articolul 71 alineatul (3), literele d), e) şi f) vor avea următorul cuprins:"d) în cazul venitului impozabil obţinut din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice, obligaţia calculării şi reţinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmite de lichidatori; e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului din transferul titlurilor de valoare, precum şi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract şi orice alte operaţiuni similare; f) în cazul venitului impozabil definit la art. 70 alin. (6), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10%;".55. La articolul 71 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) impozitul calculat şi reţinut la sursă, potrivit lit. e), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, cu excepţia prevederilor lit. c) şi d)."56. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73Stabilirea venitului impozabil din pensiiVenitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii."57. La articolul 76, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă."58. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42. (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decât cele realizate la jocuri de tip cazino şi maşini electronice cu câştiguri."59. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80Stabilirea venitului net din premiiVenitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil."60. La articolul 81, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului brut."61. La articolul 81, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelaşi organizator sau plătitor."62. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82Neincluderea în venitul anual global a venitului din premii şi din jocuri de norocVenitul net din premii şi câştigurile din jocuri de noroc nu se cuprind în venitul anual global, impozitul fiind final."63. La articolul 84, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 14% asupra venitului brut. Fac excepţie veniturile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru care cota de impunere este de 38% la venitul brut."64. La articolul 86 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:"f) prime de asigurare privată de sănătate, cu excepţia celor încheiate în scopuri estetice, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;".65. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101Definitivarea impunerii pe anul 2004Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat în anul fiscal 2004, prin ordin al ministrului finanţelor publice se va stabili baremul de impunere obţinut pe baza baremului anual pentru plăţi anticipate din anul 2004, respectiv deducerea personală de bază, corectate cu rata inflaţiei realizate, diminuată cu 1/2 din rata inflaţiei prognozate în acest an, conform legislaţiei în vigoare în anul 2004."66. Articolul 102 se abrogă.67. La articolul 115 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:"i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;".68. La articolul 116, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se varsă în lei la bugetul de stat la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi."69. La articolul 117, litera b) va avea următorul cuprins:"b) dobânda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanţă reprezentând credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligaţiuni, precum şi dobânda aferentă emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă şi externă de capital, cu condiţia ca aceste instrumente/titluri să fie emise şi/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Naţională a României, de bănci care acţionează în calitate de agent al Guvernului român."70. La articolul 118, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Macheta certificatului de rezidenţă fiscală pentru rezidenţii români, precum şi termenul de depunere de către nerezidenţi a documentelor de rezidenţă fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidenţă al acestora, se stabilesc prin norme."71. La articolul 119, alineatul (2) se abrogă.72. Articolul 121 va avea următorul cuprins:"Art. 121Dispoziţii tranzitoriiVeniturile obţinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice şi juridice nerezidente şi de contractorii independenţi ai acestora, din activităţi desfăşurate de aceştia pentru realizarea obiectivului de investiţii «Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-Unitatea 2», sunt scutite de impozitul prevăzut în prezentul capitol până la punerea în funcţiune a obiectivului de mai sus."73. La articolul 123, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 123. - (1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat."74. La articolul 129, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Nu constituie prestări de servicii cu plată operaţiunile constând în utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, punerea gratuită la dispoziţia altor persoane a acestor bunuri şi/sau prestarea de servicii în mod gratuit, efectuate în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol sau pentru alte destinaţii prevăzute de lege, în condiţii stabilite prin norme, precum şi aceleaşi operaţiuni efectuate în scopuri publicitare sau în scopul stimulării vânzărilor."75. La articolul 133 alineatul (2) litera c), punctul 11 va avea următorul cuprins:"11. serviciile furnizate pe cale electronică; sunt considerate servicii furnizate pe cale electronică: furnizarea şi conceperea de site-uri informatice, mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - şi actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie de baze de date, furnizarea de muzică, de filme şi de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea şi difuzarea de emisiuni şi evenimente politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, de divertisment şi furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă. Atunci când furnizorul de servicii şi clientul său comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă în sine că serviciul furnizat este un serviciu electronic;".76. La articolul 142, litera a) va avea următorul cuprins:"a) importul de bunuri a căror livrare în România este în orice situaţie scutită de taxa pe valoarea adăugată;".77. La articolul 146, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele impozabile care se încadrează în prevederile alin. (2) au obligaţia de a depune la organele fiscale teritoriale, până la data de 25 februarie, o declaraţie în care să menţioneze cifra de afaceri din anul precedent."78. La articolul 155, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 155. - (1) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligaţia să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate către fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, nu au dreptul să emită facturi fiscale şi nici să înscrie taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate către altă persoană, în documentele emise. Prin norme se stabilesc situaţiile în care factura fiscală poate fi emisă şi de altă persoană decât cea care efectuează livrarea de bunuri. Persoanele impozabile cu regim mixt nu au obligaţia să emită facturi fiscale pentru operaţiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; în funcţie de specificul activităţii acestea pot emite alte documente prevăzute de lege pentru operaţiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. În situaţia în care persoanele impozabile cu regim mixt utilizează factura fiscală pentru evidenţierea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, au obligaţia să înscrie în dreptul operaţiunii menţiunea «scutit fără drept de deducere» sau «neimpozabil»."79. La articolul 155, alineatele (2) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru livrări de bunuri factura fiscală se emite la data livrării de bunuri, iar pentru prestări de servicii, cel mai târziu până la finele lunii în care prestarea a fost efectuată.................................................................. (8) Factura fiscală trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii: a) seria şi numărul facturii; b) data emiterii facturii; c) numele, adresa şi codul de identificare fiscală ale persoanei care emite factura; d) numele, adresa şi codul de identificare fiscală, după caz, ale beneficiarului de bunuri sau servicii; e) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate; f) preţul unitar fără taxa pe valoarea adăugată şi baza de impozitare pentru fiecare cotă sau scutire; g) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată sau menţiunile: scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, după caz. Pentru operaţiunile supuse taxării inverse se menţionează obligatoriu «taxare inversă»; h) suma taxei pe valoarea adăugată de plată, pentru operaţiunile taxabile, cu excepţia cazurilor în care se aplică reguli speciale prevăzute prin norme metodologice."80. La articolul 160 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, şi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor şi, respectiv, de beneficiar, pentru perioada în care a avut loc corectarea."81. La articolul 160, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile prevăzute la art. 138, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se diminuează sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, şi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor şi, respectiv, de beneficiar, pentru perioada fiscală în care s-a efectuat ajustarea. Pentru operaţiunile prevăzute la art. 138 lit. d), beneficiarii nu au obligaţia ajustării taxei deductibile."82. După articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 160^1, cu următorul cuprins:"Art. 160^1Măsuri de simplificare (1) Furnizorii şi beneficiarii bunurilor prevăzute la alin. (2) au obligaţia să aplice măsurile de simplificare prevăzute de prezentul articol. Condiţia obligatorie pentru aplicarea măsurilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. (2) Bunurile pentru care se aplică măsurile de simplificare sunt: deşeurile şi resturile de metale feroase şi neferoase, precum şi materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi terenuri şi clădiri sau părţi de clădire. Este considerată clădire orice construcţie legată nemijlocit de sol. (3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri prevăzute la alin. (2) furnizorii sunt obligaţi să înscrie menţiunea «taxare inversă». Furnizorii şi beneficiarii evidenţiază taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor livrări, respectiv achiziţii, în jurnalele de vânzări şi de cumpărări concomitent şi o înscriu în decontul de taxă pe valoarea adăugată, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără a avea loc plăţi efective între cele două unităţi în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată. (4) Beneficiarii care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată cu regim mixt aplică şi prevederile art. 147, în funcţie de destinaţia pe care o dau achiziţiilor respective. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea adăugată la nivelul taxei colectate pentru livrările de bunuri pentru care au aplicat menţiunea «taxare inversă», chiar dacă sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată cu regim mixt. (5) Dacă furnizorul nu a menţionat «taxare inversă» în facturile fiscale emise pentru bunurile respective, beneficiarul nu este exonerat de la aplicarea prevederilor din prezentul articol. Beneficiarul trebuie să înscrie din proprie iniţiativă această menţiune şi să nu facă plata taxei pe valoarea adăugată către furnizor."83. La articolul 163, litera h) va avea următorul cuprins:"h) codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al României valabil în anul 2004."84. La articolul 168 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în condiţiile stabilite prin norme."85. La articolul 173 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la plata accizelor ţuica şi rachiurile de fructe fabricate de persoana fizică şi consumate de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândute."86. Articolul 176 va avea următorul cuprins:"Art. 176Nivelul accizelorNivelul accizelor pentru următoarele produse este:
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza*) (echivalent euro/U.M.)
    0123
    1.Bere din care:   0,60
      1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hlhl/1 grad Plato1)0,38
    2.Vinuri    
      2.1. Vinuri liniştitehl de produs0
      2.2. Vinuri spumoase   30,00
    3.Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri    
      3.1. liniştitehl de produs0
      3.2. spumoase   30,00
    4.Produse intermediarehl de produs45,00
    5.Alcool etilichl alcool pur2)280,00
      Produse din tutun    
    6.Ţigarete1.000 ţigarete5,73 + 31%
    7.Ţigări şi ţigări de foi1.000 bucăţi9,00
    8.Tutun destinat fumatului, din care:kg17,00
      8.1. Tutun destinat rulării în ţigaretekg17,00
      Uleiuri minerale    
    9.Benzine cu plumbtonă 1.000 litri414,00
        319,00
    10.Benzine fără plumbtonă 1.000 litri353,00
        272,00
    11.Motorinetonă 1.000 litri245,00
        207,00
    12.Păcurătonă0,00
    13.Gaze petroliere lichefiate, din care:tonă100,00
      13.1. Utilizate în consum casnic3)tonă0,00
    14.Gaz metantonă0,00
    15.Petrol lampant (inclusiv kerosen)4)tonă414,00
    16.Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromaticetonă414,00
  Notă *) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2004, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 10 - Impozitarea. O dată cu această majorare, se va modifica corespunzător şi nivelul accizei minime prevăzut de lege pentru ţigarete.*1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20°/4°C.*2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează."87. La articolul 177, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 177. - (1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 11,00 euro/1.000 de ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă."88. La articolul 178 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:"(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) băuturile alcoolice supuse sistemului de marcare."89. La articolul 180, litera a) va avea următorul cuprins:"a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deţinerea, depozitarea şi/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea pentru care suma accizelor potenţiale este de 5.000 euro. Pentru băuturile alcoolice supuse marcării, această limită este de 50.000 euro. Conform prevederilor din norme, cantităţile pot fi diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitată;".90. La articolul 180, litera b) va avea următorul cuprins:"b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor. Locul trebuie să fie strict delimitat - acces propriu, împrejmuire -, iar activitatea ce se desfăşoară în acest loc să fie independentă de alte activităţi desfăşurate de societatea care solicită autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie să beneficieze de utilităţi individuale - apă şi energie electrică. Locurile destinate producţiei de alcool etilic, de distilate şi de băuturi alcoolice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea cantităţii şi concentraţiei alcoolice, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Locurile destinate producţiei de alcool etilic şi de distilate, ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele şi rezervoarele de alcool şi distilate, precum şi a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Locurile destinate producţiei de uleiuri minerale trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare a debitului volumic sau masic."91. La articolul 183, litera b) va avea următorul cuprins:"b) să instaleze şi să menţină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securităţii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal. Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse din grupa alcoolului etilic sunt obligaţi să deţină certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează materiile prime şi produsele alcoolice rezultate din prelucrarea acestora."92. La articolul 183, după litera i) se introduc literele i^1) şi i^2) cu următorul cuprins:"i^1) să înştiinţeze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozit fiscal, în termen de 15 zile de la data înregistrării modificării;i^2) să depună la autoritatea fiscală competentă certificatul ISO 9001, în condiţiile stabilite prin norme;".93. La articolul 184 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În înţelesul prezentului titlu, prin vânzarea afacerii se înţelege schimbarea acţionarilor/asociaţilor majoritari ai persoanei juridice autorizate ca antrepozitar, indiferent de modul de organizare şi de forma de proprietate a acestuia."94. La articolul 185, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Autoritatea fiscală competentă suspendă autorizaţia pentru un antrepozit fiscal în cazul: a) deţinerii sau comercializării de către antrepozitarii autorizaţi a produselor accizabile supuse marcării potrivit prezentului titlu, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, precum şi deţinerii în afara antrepozitului fiscal a unor astfel de produse nemarcate şi comercializarea acestora; b) nerespectării programului de lucru al antrepozitului fiscal, aşa cum a fost aprobat de autoritatea fiscală competentă; c) amplasării mijloacelor de măsurare a producţiei şi a concentraţiei de alcool şi distilate în alte locuri decât cele prevăzute expres în titlul VIII sau deteriorării sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal şi nesesizării organului fiscal în cazul deteriorării lor; d) comercializării în vrac, pe piaţa internă, a alcoolului sanitar; e) circulaţiei şi comercializării în vrac a alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în titlul VIII. f) folosirii conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizării rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasării înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate; g) funcţionării instalaţiilor de producere a alcoolului etilic sau a distilatelor în afara programului de lucru aprobat de autoritatea fiscală competentă."95. La articolul 185 se introduc alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:"(7) În cazul anulării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării. (8) Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost revocată sau anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse accizabile la data anulării sau revocării autorizaţiei, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autorităţii fiscale competente, în condiţiile prevăzute de norme."96. La articolul 193, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 193. - (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată al accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă."97. La articolul 193, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv sau într-un regim vamal de import cu exceptarea de la plata tuturor sumelor aferente drepturilor de import, prin derogare de la alin. (1), momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import."98. La articolul 200, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 200. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic şi alte produse alcoolice prevăzute la art. 162, atunci când sunt: a) complet denaturate, conform prescripţiilor legale; b) denaturate şi utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman; c) utilizate pentru producerea oţetului cu codul NC 2209; d) utilizate pentru producerea de medicamente; e) utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum, destinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice; f) utilizate în scop medical în spitale şi farmacii; g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fără cremă, cu condiţia ca în fiecare caz concentraţia de alcool să nu depăşească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia ciocolatei şi 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia altor produse; h) eşantioane pentru analiză sau teste de producţie necesare sau în scopuri ştiinţifice; i) utilizate în procedee de fabricaţie, cu condiţia ca produsul finit să nu conţină alcool; j) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei; k) utilizate în industria cosmetică."99. La articolul 201 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:"i) orice ulei mineral achiziţionat direct de la agenţi economici producători, importatori sau distribuitori agreaţi, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de bătrâni, orfelinatelor şi altor instituţii de asistenţă socială, instituţiilor de învăţământ şi lăcaşurilor de cult;".100. La articolul 204, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 204. - (1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole.................................................................... (4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate sau marcate altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) şi (3) vor fi considerate ca nemarcate."101. La articolul 205, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea ţigaretelor şi a altor produse din tutun, precum şi contravaloarea banderolelor pentru marcarea băuturilor alcoolice se asigură de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse, conform prevederilor din norme."102. La articolul 208, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 208. - (1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 680 euro pe tonă. (2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.000 euro pe tonă. (3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 4 euro pe kilogram."103. La articolul 215, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Impozitul pentru gazele naturale din producţia internă, provenite din zăcăminte de gaze naturale, din zăcăminte de gaze cu condensat şi din zăcăminte de ţiţei, se plăteşte la bugetul de stat de către agentul economic autorizat potrivit legii în domeniu prin care se realizează livrarea acestor produse către consumatorul final."104. După articolul 220 se introduce un nou articol, articolul 220^1, cu următorul cuprins:"Art. 220^1Regimul produselor accizabile deţinute de agenţii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante (1) Produsele accizabile deţinute de agenţii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silită de organele competente, potrivit legii. (2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare potrivit alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, după caz."105. La articolul 221, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Pentru antrepozitarii autorizaţi, termenul limită de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 180 lit. b) este de 31 martie 2005. Neîndeplinirea acestor condiţii atrage după sine revocarea autorizaţiei."106. La articolul 239 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, în alte locaţii decât antrepozitele fiscale de producţie, pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrării şi numai către un antrepozit fiscal de producţie, în condiţiile prevăzute de norme."107. Articolul 242 va avea următorul cuprins:"Art. 242Procedura de importEfectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevăzute la art. 241, se face prin birourile vamale de control şi vămuire la frontieră, stabilite prin decizia autorităţii vamale, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."108. La articolul 243 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital."109. După articolul 244 se introduce un nou articol, articolul 244^1, cu următorul cuprins:"Art. 244^1Alte măsuri (1) Agenţii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi produse din tutun sunt obligaţi ca până la data de 31 martie 2005 să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială şi să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun; c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării potrivit titlului VII. (2) Băuturile alcoolice livrate de agenţii economici producători către agenţii economici distribuitori sau comercianţi angro vor fi însoţite şi de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi aparţine. (3) Agenţii economici distribuitori şi comercianţii angro de băuturi alcoolice şi produse din tutun răspund pentru provenienţa nelegală a produselor deţinute şi sunt obligaţi să verifice autenticitatea facturilor primite."110. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;".111. La articolul 253, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2)."112. La articolul 257 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:"g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;".113. La articolul 257 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:"j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;".114. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 267 va avea următorul cuprins:"Art. 267. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliul judeţean, după caz, în limitele prevăzute în tabelul următor:".115. La articolul 270, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţiilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio şi televiziune."116. La articolul 284, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu..................................................................... (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I sau II de invaliditate."117. După articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 285^1, cu următorul cuprins:"Art. 285^1Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridiceElementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire."118. La articolul 286, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.................................................................... (6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investiţiilor derulate în conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data începerii lucrărilor şi nu mai târziu de 31 decembrie 2006."119. Articolul 287 va avea următorul cuprins:"Art. 287Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţeneConsiliul local sau consiliul judeţean, după caz, poate majoră anual cu maximum 20% faţă de nivelul stabilit pentru anul 2004, în funcţie de condiţiile specifice zonei, orice impozit sau taxă locală prevăzută în prezentul titlu, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi art. 295 alin. (11) lit. b)-d)."120. Articolul 292 va avea următorul cuprins:"Art. 292Indexarea impozitelor şi taxelor locale (1) În cazul oricărui impozit sau taxă locală care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual pentru a reflecta rata estimată a inflaţiei pentru anul următor, dacă rata estimată a inflaţiei depăşeşte 5%, cu excepţia taxei prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5). (2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an. (3) În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevăzut la art. 263 alin. (4) şi (5), se majorează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 9 - Politica în domeniul transporturilor, în luna aprilie a fiecărui an cuprins în perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor."121. La articolul 298 alineatul (1), după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu următorul cuprins:"43^1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare;".
   +  Articolul IIPentru anul 2005, nivelurile taxei armonizate prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările ulterioare, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 45 de zile de la data publicării prezentelor modificări ale Codului fiscal în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 83. ------------