ORDONANŢĂ nr. 93 din 26 august 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ - adeverinţă sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei la care este înscris asiguratul. Aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond."2. La alineatul (2) al articolului 6, litera b) va avea următorul cuprins:"b) se află în concediu medical, în concediu medical pentru sarcină şi lăuzie, în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;"3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivă."4. Alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(4) Ministerul Sănătăţii împreună cu CNAS sunt abilitate să stabilească condiţiile şi să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii de bază."5. După alineatul (4) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1 ), cu următorul cuprins:"(4^1 ) Modalităţile de implicare a Ministerului Sănătăţii şi a CNAS în activităţile prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."6. La alineatul (2) al articolului 11, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) să beneficieze de asistenţă medicală în mod prioritar în cazul gravidelor şi lăuzelor."7. Alineatul (3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(3) Asiguraţii au dreptul la materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru corectarea văzului, auzului, pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, în scopul protezării unor deficienţe organice sau fiziologice, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, pe baza prescripţiilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractulcadru."8. Alineatul (5) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(5) Asiguraţii beneficiază de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi de alte mijloace terapeutice la nivelul preţului de referinţă, prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru sau, după caz, al sumei de închiriere în condiţiile contractului-cadru."9. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(3) CNAS este autorizată să încheie şi să deruleze contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale specifice şi servicii medicale, inclusiv de la furnizori privaţi, în vederea realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acestora."10. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Pot intră în relaţie contractuală cu casele de asigurări numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente acreditaţi conform prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Procesul de acreditare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de îngrijiri la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, precum şi alte persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii. (3) Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se face la nivel naţional sau judeţean, cu excepţia spitalelor, care vor fi acreditate conform reglementărilor prevăzute în legea proprie de organizare şi funcţionare. (4) Comisiile de acreditare la nivel naţional sunt formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, CNAS sau, după caz, ai structurilor naţionale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, iar la nivel judeţean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau reprezentanţi ai direcţiilor medicale ori reprezentanţi ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii, reprezentanţi ai caselor de asigurări şi, după caz, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. (5) Regulamentul de funcţionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), precum şi standardele de acreditare se elaborează de către comisiile de acreditare, organizate la nivel naţional, şi se aprobă, respectiv se avizează, de către Consiliul de administraţie al CNAS. (6) Metodologia şi nivelul de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se elaborează şi se stabilesc de către comisiile organizate la nivel naţional şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."11. După alineatul (2) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), CNAS poate stabili relaţii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale pentru serviciile medicale din pachetul de bază în cadrul procesului de externalizare a serviciilor medicale. Durata acestor contracte este de un an şi poate fi prelungită prin acte adiţionale pentru anii următori în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare."12. La alineatul (1) al articolului 45, litera e) va avea următorul cuprins:"e) prin preţ de referinţă prevăzut în lista de materiale sanitare şi de dispozitive medicale sau, după caz, prin sumă de închiriere pentru cele acordate pentru o perioadă determinată."13. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:"(2) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), cu excepţia persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului, se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară."14. După alineatul (2) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1 ), cu următorul cuprins:"(2^1 ) Contribuţiile pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe ţară."15. La alineatul (1) al articolului 64, literele j) şi o) vor avea următorul cuprins:"j) administrează şi întreţine bunurile imobile şi baza materială din patrimoniu, în condiţiile legii;.................................................................................... o) încheie şi derulează contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate, precum şi contracte de furnizare de servicii medicale, după caz;"16. La alineatul (1) al articolului 64, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p^1 ), cu următorul cuprins:"p^1 ) asigură logistica şi baza materială necesare activităţii de pregătire şi formare profesională a personalului;"17. După alineatul (2) al articolului 91 se introduc 5 noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:"(3) Pe lângă Comisia centrală de arbitraj funcţionează un secretariat tehnic format din 4 persoane, care va fi asigurat de CNAS. (4) Pentru activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii şi membrii secretariatului tehnic beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă. Indemnizaţia de şedinţă pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic de 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcţia publică pe care este încadrat medicul-şef al CNAS. (5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depăşi 30%, respectiv 20%, din salariul de bază prevăzut la alin. (4). (6) Cheltuielile reprezentând indemnizaţiile de şedinţă pentru arbitri, precum şi pentru membrii secretariatului tehnic se suportă de CNAS. (7) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei Centrale de Arbitraj se suportă de către părţile aflate în litigiu, potrivit Regulamentului de activitate al arbitrilor."18. După articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 109, cu următorul cuprins:"Art. 109. - CNAS poate organiza activităţi finanţate din venituri proprii. Organizarea şi funcţionarea acestor activităţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PaşcuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 93.-----