DECRET nr. 240 din 29 iunie 1982privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 30 iunie 1982  În vederea asigurării condiţiilor necesare dezvoltării economiei naţionale, au fost stabilite măsuri pentru extinderea bazei proprii de materii prime şi resurse energetice, prin sporirea extractiei de cărbune, ţiţei, gaze şi accentuarea programului energetic. Acest complex de măsuri are în vedere orientarea stabilită la Congresul al XII-lea al P.C.R. de promovare a unei politici ferme de gospodărire raţională şi reducere a consumurilor de resurse energetice, de economisire stricta a combustibililor şi energiei în toate sectoarele de activitate, de imbunatatire a structurii producţiei industriale.Pornindu-se de la aceste orientări şi sarcini, s-au stabilit - în raport de tipurile de combustibili - niveluri mai reduse privind producerea energiei termice, precum şi repartizarea acesteia pe consumatori.În condiţiile continuării crizei energetice pe plan mondial, a creşterii cheltuielilor de producţie şi exploatare la toate categoriile de combustibili se impune adoptarea de noi măsuri menite să asigure gospodărirea judicioasă a resurselor energetice şi reducerea consumului de combustibili prin sporirea randamentelor în utilizarea acestora, eliminarea pierderilor în transportul energiei şi a oricăror forme de risipa, rationalizarea riguroasă a consumului tuturor categoriilor de combustibili, energie electrica şi energie termica.În acelaşi timp, cerinţele economiei naţionale, ca şi implicatiile crizei economice mondiale, impun măsuri ferme pentru rentabilizarea producerii şi folosirii tuturor categoriilor de combustibili, ceea ce a determinat majorarea preţurilor de producţie la gaze naturale, ţiţei, combustibili, energie termica şi electrica.Ca urmare, apare necesară şi recalcularea preţurilor cu amănuntul şi a tarifelor la combustibili, energie termica şi electrica care se livreaza populaţiei, în vederea aplicării principiului rentabilitatii şi în acest sector de activitate.Noile preţuri vor asigura, totodată, un raport mai echitabil între diferitele categorii de combustibili şi energia termica.Printr-o mai judicioasă utilizare a energiei termice în gospodăriile populaţiei, fiecare familie trebuie să realizeze o reducere a consumului de energie cu circa 20 la suta ; pentru acoperirea restului cresterilor de preţuri urmează a se acordă compensaţii băneşti corespunzătoare, astfel încît, pe total, să se asigure înfăptuirea măsurilor adoptate de Congresul al XII-lea al partidului privind creşterea nivelului de viaţa al întregii populaţii. În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Măsuri pentru utilizarea raţională de către unităţile socialiste a energiei electrice, termice şi combustibililor  +  Articolul 1Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralele, întreprinderile, toate unităţile socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti vor lua măsuri pentru reducerea consumurilor, utilizarea raţională şi economisirea combustibililor, carburantilor, energiei electrice, eliminarea oricăror forme de risipa, încadrarea riguroasă în normele de consum stabilite potrivit legii.Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale, sînt obligate să asigure perfecţionarea proceselor tehnologice, modernizarea sau înlocuirea instalaţiilor cu consumuri energetice mari, rationalizarea fluxurilor de producţie, buna întreţinere şi exploatare a maşinilor, eliminarea pierderilor în transportul energiei, recuperarea integrală a resurselor energetice, creşterea randamentelor de utilizarea combustibililor, precum şi punerea în valoare a unor noi surse de energie.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, împreună cu unităţile de producţie şi de cercetare, sînt obligate sa ia măsuri pentru diminuarea consumului de aburi şi apa calda, în primul rind la marii consumatori din economie.În acest scop, în fiecare unitate se va analiza modul de gospodărire a energiei termice şi se va stabili necesarul de combustibili, în raport de norma optima de temperatura a aburului sau apei calde livrate.Pe aceasta baza se vor stabili condiţiile de funcţionare a unităţilor producătoare de energie termica, potrivit cerinţelor proceselor de producţie, astfel încît să se obţină o reducere a consumului de combustibili, îndeosebi de petrol şi gaze.  +  Articolul 3Ministerele şi celelalte organe centrale, împreună cu Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, vor reexamina programele privind promovarea unor noi surse de energie şi vor acţiona cu fermitate pentru introducerea acestora în economie, în vederea reducerii şi înlocuirii consumului de petrol, gaze şi cărbune în producerea energiei termice.  +  Articolul 4Ministerul Energiei Electrice îndeplineşte funcţia de administrator unic al tuturor surselor de energie şi răspunde de înfăptuirea măsurilor privind producerea, distribuţia şi utilizarea în condiţii de eficienta maxima a energiei electrice şi termice.  +  Articolul 5În vederea creşterii eficientei economice şi reducerii costului energiei termice, Ministerul Energiei Electrice va lua măsuri pentru extinderea producerii combinate a energiei electrice şi termice, înlocuirea instalaţiilor de încălzire cu consum mare de combustibil, precum şi pentru trecerea la folosirea pe scara larga a carbunilor şi a altor resurse noi de energie.Totodată, la proiectarea de noi centrale termice se va avea în vedere posibilitatea ca acestea sa utilizeze, în condiţii de eficienta, orice fel de combustibili şi să fie amplasate cît mai aproape de consumatori.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare vor stabili măsuri pentru limitarea la strictul necesar a temperaturii aburului şi apei calde, precum şi a perioadei de furnizare, eliminindu-se funcţionarea în gol sau la capacitate redusă a centralelor termice, prin organizarea corespunzătoare a proceselor de producţie.Totodată, se vor lua măsuri ca la fiecare centrala termica să se instituie programe optime de funcţionare, iar secţiile şi unităţile care primesc energia termica să-şi organizeze activitatea productiva astfel încît să se încadreze în programele stabilite.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe centrale, unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică, centralele şi întreprinderile sînt obligate să asigure reproiectarea instalaţiilor, recipientelor şi utilajelor consumatoare de energie electrica şi termica sau de gaze naturale pentru încălzit, în scopul reducerii consumului de energie şi combustibil şi al creşterii randamentului de utilizare a acestora.Ministerul Industriei de Maşini-Unelte Electrotehnica şi Electronică va lua măsuri pentru reproiectarea, tipizarea şi introducerea în fabricaţie numai a aparatelor de uz casnic cu consum redus de energie. Aparatele de uz casnic cu consum mare de energie vor fi scoase din fabricaţie.  +  Articolul 8Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei de Maşini- Unelte, Electrotehnica şi Electronică şi consiliile populare vor lua măsuri pentru realizarea de cazane care să funcţioneze pe cărbune sau alţi combustibili solizi, cu randamente superioare, şi a aparatajului de reglaj, precum şi pentru automatizarea centralelor şi punctelor termice.Ministerul Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică va asimila în fabricaţie şi va produce în cantităţile necesare contoare pentru măsurarea consumului de energie termica la blocurile de locuinţe.  +  Articolul 9Unităţile socialiste la care în procesul de producţie rezultă resurse energetice refolosibile sau care deţin asemenea resurse sînt obligate să-şi acopere necesarul de energie termica destinată încălzirii spaţiilor şi consumului menajer propriu, în primul rind prin utilizarea în totalitate a acestor resurse.  +  Articolul 10Centralele industriale, întreprinderile, celelalte unităţi socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru utilizarea la capacitatea normală a instalaţiilor tehnologice consumatoare de energie termica şi de oprire a celor slab încărcate, precum şi pentru reducerea la minimum a pierderilor de căldură din ateliere, hale, clădiri prin efectuarea lucrărilor de etansare la uşi, goluri, ferestre, spaţii vitrale, acoperisuri şi prin crearea de spaţii tampon în halele de producţie.  +  Articolul 11În clădirile unităţilor socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti se interzic iluminatul şi incalzitul în afară programului, cu excepţia spaţiilor pentru asigurarea pazei şi serviciului pe unitate şi a celor pentru menţinerea funcţionarii unor instalaţii.Se interzice utilizarea de către personalul muncitor a oricăror aparate personale consumatoare de energie în incinta unităţilor socialiste unde îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 12Temperatura de încălzire în halele industriale şi alte spaţii de producţie închise se limitează la maximum 16 grade C, iar în birouri şi celelalte spaţii administrative, la maximum 18 grade C.  +  Articolul 13Consiliile oamenilor muncii vor acţiona cu fermitate pentru aducere la îndeplinire a tuturor sarcinilor şi măsurilor necesare pentru reducerea continua a consumului de energie electrica, energie termica şi combustibililor.Totodată, vor asigura unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru ca aceştia, în calitatea lor de producători, proprietari ai mijloacelor de producţie şi beneficiari ai tuturor bunurilor materiale, sa realizeze sarcinile de producţie cu consumuri cît mai mici de materii prime, combustibili şi energie, sa participe activ la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare ce le sînt încredinţate de societate, la creşterea eficientei economice, astfel încît fiecare unitate socialistă sa desfăşoare o activitate rentabila, sa realizeze beneficii cît mai mari, să-şi sporeasca contribuţia la îndeplinirea prevederilor planului naţional unic şi, pe aceasta baza, la înfăptuirea programului stabilit de partid pentru creşterea nivelului de trai al întregului popor.  +  Capitolul 2 Preţuri şi tarife pentru energia electrica, termica şi combustibili, pentru populaţie  +  Articolul 14Toţi cetăţenii au datoria sa gospodareasca cu maximum de grija energia electrica, termica şi combustibilii, eliminînd orice formă de risipa a acestora, astfel încît sa realizeze o economie de cel puţin 20 % faţă de consumul din anul 1981, contribuind astfel la efortul general de utilizare cît mai raţională a resurselor energetice ale tarii.Temperatura de încălzire în camerele de locuit şi în alte încăperi se limitează la maximum 18 grade C.  +  Articolul 15Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe împreună cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare vor stabili norme maxime de consum de combustibili pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea apei calde menajere, ţinînd seama de regimul de temperatura interioară reglementat potrivit legii, randamentele stabilite ale instalaţiilor de încălzire şi de zonele climatice în care sînt amplasate localităţile.Normele maxime de consum de combustibili se stabilesc anual, pe tipuri de apartamente, şi se eşalonează lunar, pe următoarele perioade: a) decembrie - februarie; b) aprilie - septembrie; c) martie, octombrie - noiembrie.Normele maxime de consum de combustibili vor fi afişate la întreprinderile de gospodărie comunală şi la fiecare asociaţie de locatari.  +  Articolul 16Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru a nu se depăşi consumurile de combustibili maxime normate, stabilite potrivit legii.Se interzice livrarea de combustibili peste consumurile maxime normate.În cazul depăşirii consumurilor maxime normate, inclusiv a rezervii constituite pe perioada de vara, şi a costurilor normate, cheltuielile suplimentare se suporta de personalul centralelor termice, al întreprinderilor şi unităţilor de exploatare a acestora, precum şi de cadrele de conducere din consiliile populare, proporţional cu răspunderea fiecăruia stabilită în condiţiile legii.Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia măsuri pentru rationalizarea personalului şi reducerea la minimum a celorlalte cheltuieli de exploatare a centralelor termice.  +  Articolul 17Consiliile populare şi asociaţiile de locatari vor asigura funcţionarea centralelor termice de bloc şi de apartament în funcţie de temperatura exterioară şi de asigurarea temperaturii interioare maxime stabilite potrivit prezentului decret, cu încadrarea stricta în cotele de combustibili aprobate.Totodată, vor lua măsuri pentru: a) îmbunătăţirea randamentelor cazanelor şi schimbatoarelor de căldură, prin modernizarea şi verificarea periodică a arzatoarelor, curăţirea depunerilor, conducerea economică a arderii combustibililor, revizuirea aparatelor de măsura, control şi siguranţa; b) limitarea la strictul necesar a timpului de folosire şi eliminarea consumurilor inutile de apa calda; c) etansarea uşilor şi ferestrelor în vederea eliminării pierderilor de căldură spre exterior; d) combaterea oricărei tendinte de risipa a energiei, asigurind măsuri de conservare a caldurii în apartamente şi de încadrare în consumul optim.Unităţile socialiste, îndeosebi cele ale industriei mici, vor lua măsuri pentru fabricarea de materiale necesare îmbunătăţirii etanseitatii spaţiilor incalzite.  +  Articolul 18Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu antrenarea tuturor asociaţiilor de locatari şi a cetăţenilor, vor lua măsuri ca din economiile realizate în perioadele calde ale anului, faţă de norma maxima de consum, sa constituie o rezervă de combustibili pentru a fi utilizata în lunile de iarna.  +  Articolul 19Stabilirea preţurilor şi a tarifelor pentru consumul de energie electrica, termica şi gaze naturale se face în mod diferenţiat, la un nivel de consum raţional determinat în raport cu numărul de persoane care compun familia şi mărimea locuinţei.În cazul în care se depăşeşte nivelul de consum raţional, urmează a se aplică un preţ sau tarif majorat.  +  Articolul 20Începînd cu data de 1 iulie 1982, preţurile şi tarifele pentru energia electrica, energia termica, gazele naturale şi alţi combustibili livraţi populaţiei se stabilesc după cum urmează: I. Pentru energia electrica1. Pentru iluminat şi utilizări casnice se stabilesc următoarele tarife:
    - kWh/anual -
    Tipul apartamentului  (componenta familiei)0,65 lei/kWh0,75lei/kWh0,85lei/kWh1,00lei/kWh
    urbanruralurbanruralurbanruralurbanrural
      pina lapina lade la- pina lade la- pina lade la-  pina lade la- pina ladepasirea consumului de:
    Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 persoane)450300450-500300-350500-550350-400550400
    Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 persoane)650430650-700430-480700-800480-520800520
    Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 persoane)700500700-770500-550770-840550-600840600
    Apartament cu 4 camere (familie cu 4-5 persoane)850550850-950550-600950-1035600-6501035650
    Apartament cu 5 camere (familie cu 5-6 persoane)900600900-1000600-6651000-1100665-7301100730
  2. Pentru plitele electrice se stabileşte tariful de 0,65 lei/kWh pentru un consum de 120 kWh/lunar.3. Energia electrica consumată pentru utilităţi comune în blocurile de locuinţe se plăteşte cu tariful de 0,70 lei/kWh.Tariful prevăzut la alineatul precedent se aplică şi pentru energia electrica livrata spitalelor, şcolilor, căminelor şi altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la tariful în vigoare pentru populaţie. II. Energia termica 1. Tariful pentru energia termica produsă de unităţile din subordinea Ministerului Energiei Electrice, precum şi pentru energia termica produsă pe gaze naturale de unităţile din subordinea altor ministere, organe centrale şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, se stabileşte la 220 lei/Gcal.2. Tarifele pentru energia termica produsă pe combustibili lichizi de către unităţile din subordinea altor ministere decît Ministerul Energiei Electrice, organe centrale sau locale, se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe baza costurilor normate la nivelul anului 1982 şi a unei rentabilitati de pînă la 6% în limita a 345 lei/Gcal.3. Tarifele pentru populaţie în vigoare la 30 iunie 1982 pentru energia termica produsă pe cărbuni în centralele termice din subordinea consiliilor populare sau a altor ministere şi organe centrale decît Ministerul Energiei Electrice rămîn nemodificate. Livrarea carbunilor la centralele care produc energie termica pentru populaţie se va face la preţurile de livrare stabilite pentru centralele Ministerului Energiei Electrice.4. Tarifele pentru energia termica livrata populaţiei, stabilite potrivit prevederilor pct. 1-3, cuprind preţurile de producţie, cota cheltuielilor de distribuţie, legal stabilite, inclusiv costul energiei electrice pentru pomparea şi repomparea agentului termic. III. Pentru gaze naturaleSe stabilesc următoarele preţuri:1. Pentru gazele naturale livrate pentru incalzitul locuinţelor cu sobe sau prin microcentralele din clădirile de locuit, precum şi pentru preparatul hranei, se stabilesc următoarele preţuri:
    - metri cubi anual -
    Tipul apartamentului1000lei/1000mc1100lei/1000mc1200lei/1000mc1500lei/1000mc
      pina lade la - pina lade la - pina ladepasirea consumului de:
    Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 pers.)10001000 - 11001100 - 12001200
    Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 pers.)16001600 - 17501750 - 20002000
    Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 pers.)20002000 - 22002200 - 24002400
    Apartament cu 4 camere (familie cu 4-5 pers.)23502350 - 25502550 - 28002800
    Apartament cu 5 camere (familie cu 5-6 pers.)28002800 - 30503050 - 33503350
  2. Pentru gazele naturale livrate pentru prepararea hranei la locuintele incalzite în sistem centralizat sau cu alţi combustibili:
                   
    - metri cubi anual -
    Componenta familiei  (numar de persoane)1000 lei/ 1000 mc1100 lei/ 1000 mc1200lei/ 1000 mc1500 lei/ 1000 mc
      pina lade la - pina lade la - pina ladepasirea consumului de:
    1-2persoane200200-220220-240240
        3persoane250250-280280-310310
        4persoane270270-300300-330330
        5persoane310310-340340-380380
    peste5persoane330330-360360-400400
  3. Pentru gazele naturale livrate centralelor care produc energie termica pentru populaţie, precum şi pentru utilitatile comune din blocurile de locuinţe, se stabileşte preţul de 1000lei/1000mc.Preţul prevăzut la alineatul precedent se aplică şi pentru gazele naturale livrate spitalelor, şcolilor, căminelor şi altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la preţ cu amănuntul. IV. Pentru combustibili lichizi şi soliziPreţurile cu amănuntul pentru combustibili lichizi şi solizi ce se vînd populaţiei sînt cele prevăzute în anexa la prezentul decret.
   +  Articolul 21Diferenţa dintre preţurile cu amănuntul mai puţin rabatul sau adaosul comercial şi preţurile de producţie la combustibili reprezintă impozit pe circulaţia mărfurilor.De asemenea, reprezintă impozit pe circulaţia mărfurilor diferenţele tarifele dintre tarifele pentru energia termica livrata populaţiei, mai puţin cota de cheltuieli aferentă distribuţiei, şi preţurile de producţie.  +  Articolul 22Plata energiei termice necesare încălzirii locuinţelor şi preparării apei calde menajere se face, de regula, lunar, potrivit consumurilor efectiv realizate.La cererea asociaţiilor de locatari, plata energiei termice aferente perioadei de iarna se va putea esalona şi pe celelalte luni ale anului.  +  Articolul 23Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale vor lua măsuri pentru reevaluarea stocurilor de combustibili lichizi şi solizi, precum şi gaze petroliere lichefiate existente în stoc la unităţile subordonate, la data de 30 iunie 1982.Reevaluarea stocurilor, precum şi regularizarea diferenţelor, se vor face potrivit normelor Ministerului Finanţelor.
   +  Capitolul 3 Măsuri de compensare a majorărilor de preţuri şi tarife  +  Articolul 24În vederea compensării majorării preţurilor şi tarifelor la combustibili, energie termica şi gaze naturale prevăzute în prezentul decret, fondurile ce se acordă personalului muncitor şi pensionarilor se stabilesc la nivelul unui an, în suma de 3436 milioane lei. Aceste fonduri se adauga la cele prevăzute prin Decretul nr. 283/1979, în suma de 2504 milioane lei, astfel încît la nivelul unui an totalul fondurilor pentru compensarea majorărilor preţurilor şi tarifelor la combustibili, energie şi gaze naturale insumeaza 5940 milioane lei.  +  Articolul 25Compensaţiile pentru majorările de preţuri şi tarife stabilite potrivit prezentului decret, împreună cu cele prevăzute în Decretul nr. 283/1979, se acordă tuturor categoriilor de muncitori şi maiştri, indiferent de nivelul retributiei, precum şi celorlalte categorii de personal muncitor care au retribuţii tarifare de pînă la 4000 lei lunar, diferenţiat în raport cu numărul copiilor aflaţi în întreţinere, în cadrul unor sume calculate anual astfel:
    - pentru cei fara copii, 500 lei;
    - pentru cei cu un copil, 650 lei;
    - pentru cei cu doi si trei copii, 900 lei;
    - pentru cei cu patru si cinci copii, 1250 lei;
    - pentru cei cu sase sau mai multi copii, 1400 lei.
  Compensaţiile ce se acordă personalului muncitor în suma de 2180 milioane lei stabilite prin Decretul nr. 283/1979, la care se adauga cele determinate potrivit prevederilor prezentului decret în suma de 2866 milioane lei, reprezintă la nivelul unui an 5046 milioane lei şi se asigura din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiarilor şi la împărţirea beneficiilor sau din fondul de premiere anual.Compensaţiile pentru majorările de preţuri şi tarife se plătesc trimestrial, în mod eşalonat, după cum
      In trimestreleIn trimestrele
      I si IVII si III
      lei/trimestrulei/trimestru
    - pentru cei fara copii150100
    - pentru cei cu un copil200125
    - pentru cei cu doi sau trei copii300150
    - pentru cei cu patru si cinci copii425200
    - pentru cei cu sase sau mai multi copii450250
  Acordarea sumelor reprezentind compensarea majorărilor de preţuri şi tarife se face potrivit anexei nr. 3 la Decretul nr. 153/1980.
   +  Articolul 26Pentru pensionării din sistemul asigurărilor sociale de stat, pensionării militari şi I.O.V.R., ale căror pensii nu depăşesc 2500 lei lunar, precum şi pentru beneficiarii de ajutoare sociale, compensaţiile pentru majorarea preţurilor şi tarifelor, potrivit prezentului decret, şi cele acordate conform Decretului nr. 283/1979, se stabilesc în suma de 480 lei anual şi se acordă lunar. În cazul pensiei de urmaş, suma de 480 lei anual se acordă în raport de pensia titularului, indiferent de numărul urmaşilor.Suma aferentă compensării majorărilor de preţuri şi tarife stabilite prin prezentul decret este de 570 milioane lei, la care se adauga suma de 324 milioane lei, stabilită prin Decretul nr. 283/1979, astfel încît la nivelul unui an suma totală acordată pentru pensionari este de 894 milioane lei.  +  Articolul 27Compensaţiile prevăzute la art. 25 şi 26 se reduc cu 20 la suta pentru persoanele care utilizează încălzirea cu sobe.
   +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Consiliul de Miniştri va analiza şi va raporta lunar asupra modului de infaptuire a măsurilor stabilite pentru rationalizarea şi reducerea în continuare a consumului de energie electrica, termica şi a combustibililor.  +  Articolul 29Consiliile populare împreună cu consiliile oamenilor muncii din centrale şi întreprinderi, asociaţiile de locatari, cu sprijinul deputaţilor, vor asigura o larga dezbatere în rindul cetăţenilor pentru cunoaşterea, aplicarea şi generalizarea celor mai eficiente metode de gospodărire judicioasă a energiei termice, electrice şi combustibililor.  +  Articolul 30Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor prezenta, pînă la 31 iulie 1982, Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor propuneri privind modificarea indicatorilor economici şi financiari ai planului naţional unic şi bugetului de stat pe anul 1982 şi pe trimestrele III şi IV ca urmare a influentelor preţurilor şi tarifelor şi a compensaţiilor băneşti aprobate potrivit prezentului decret.În termen de 15 zile de la prezentarea propunerilor organelor prevăzute la alineatul precedent, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune, spre aprobare, propuneri pentru modificarea indicatorilor din planul naţional unic şi bugetul de stat pe anul 1982 şi pe trimestrele III şi IV.  +  Articolul 31Prezentul decret intră în vigoare începînd cu data de 1 iulie 1982. Pe aceeaşi dată se abroga următoarele prevederi din Decretul nr. 283/1979, republicat în Buletinul Oficial nr. 30 din 8 aprilie 1980: titlul capitolului 1 şi articolele 2, 5, 7 şi 10 din acest capitol; capitolul 2 - articolele articolele 11-13; titlul capitolului 3 şi articolele 14-16, 19-22 şi 25, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Decretul nr. 283/1979 se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, dîndu-se articolelor o noua numerotare.  +  Anexa 1 PREŢURILE CU AMĂNUNTUL LA COMBUSTIBILI LICHIZI ŞI SOLIZI CE SE VÎND POPULAŢIEI I. Combustibili lichizi:Pentru combustibili lichizi se stabilesc următoarele preţuri:
             
    ProdusulCaracteristici tehnicePret cu amanuntul
    123
    1.Combustibil PSTAS 177-773200 lei/mia de litri
      densitate relativa la 20 grade C maxim 0,830; putere calorifica minim 10000 Kcal./kg3860lei/tona
      Conditia de livrare: franco depozit sau statii PECO  
    2.Combustibil MSTAS 177-772800 lei/mia de litri
      densitate relativa la 20 gr.C maxim 0,870; putere calorifica minim 9900 Kcal./kg3220 lei/tona
      Conditia de livrare: franco depozit sau statii PECO  
    3.Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 3STAS 54-802150 lei/tona
      densitate relativa la 20 gr.C maxim 0,935; putere calorifica minim 9650 Kcal./kg  
      Conditia de livrare: franco depozit PECO  
    4.Gaz petrolier lichefiat in buteliiSTAS 66-78  
      - continut net 12,5 kg  
    a)in butelii livrate loco depozit sau centre fixe din municipii si orase35 lei/buc.
    b)in butelii livrate loco puncte volante in municipii si orase39 lei/buc
    c)in butelii livrate loco domiciliul cumparatorului (montate si verificate)41 lei/buc
  Pentru gazele petroliere lichefiate în butelii de alte capacităţi, preţurile se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, prin corelare cu preţul buteliei cu conţinut net de 12,5 kg. II. Combustibili soliziPentru combustibili solizi livraţi populaţiei se stabilesc următoarele preţuri:
      ProdusulCaracteristici tehniceU/MPret cu amanunt lei/U.M.
      1   234
    1.Carbuni        
      - Lignit-STAS nr. 8760-70t375
        -granulatie minima 30 mm    
        -putere calorifica minima 1700 Kcal./kg    
      - Huila spalata   STAS nr. 299-75t850
      - Huila sortata   STAS nr. 298-55t850
      - Brichete din carbuni-STAS nr. 8729-74t930
      -putere calorifica minima 4300 Kcal./kg    
          Cotele de rabat comercial:    
        -lignit 24%    
        -huila spalata, sortata 10,6%    
        -brichete din carbuni 9,7%    
          Conditia de livrare: franco vagon statia de incarcare    
    2.Lemn de foc        
      - Lemn de foc din foioase-Fasonat si asezat in steri Categoria "A" si "B" STAS 2340-80t580
         
         
      - Capete de busteni   Rezultate de la retezarea supralungimilor lasate la fasonare Categoria "C" STAS 2340-80    
      - Buturi greu despicabile-Categoria "D" STAS 2340-80t430
      - Craci legate in snopi, pentru foc   Categoria "E" STAS 2340-80t500
          Conditia de livrare: loco depozit "Combustibilul", incarcat in mijlocul de transport    
    3.Deseuri din lemn        
      -Deseuri din foioase tari cu maxim 20% foioase moi in amestec     t400
      -Deseuri din foioase moi cu maxim 20% foioase tari in amestec     t220
      -Deseuri rezultate din prelucrarea placilor fibrolemnoase, placaje si furnire     t120
        Conditia de livrare: loco depozit "Combustibilul", incarcat in mijlocul de transport    
      Rabat comercial:        
      - lemn de foc       160lei/t
      - buturi, craci si deseuri foioase tari si moi       100lei/t
      - deseuri din prelucrarea placilor fibrolemnoase, placaje si furnire       50 lei/t
  Pentru alte categorii de lemn de foc şi deşeuri din lemn pentru combustibil, preţurile cu amănuntul se stabilesc de Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, prin corelare cu preţurile aprobate prin prezentul decret.------------------