ORDONANŢĂ nr. 80 din 19 august 2004pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"(1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2004, ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor şi regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:"  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 80.______________