ORDONANŢĂ nr. 79 din 19 august 2004pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Transplant, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Av. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1. (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale de Transplant se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii. (3) Agenţia Naţională de Transplant poate beneficia de donaţii şi sponsorizări potrivit legii.  +  Articolul 2Agenţia Naţională de Transplant are drept scop coordonarea activităţii de transplant de ţesuturi şi organe pe teritoriul României, precum şi funcţia de reprezentare în raport cu organismele internaţionale similare.  +  Articolul 3În vederea realizării scopului prevăzut la art. 2, Agenţia Naţională de Transplant are următoarele atribuţii: a) promovează activitatea de transplant conform standardelor europene; b) furnizează informaţii ştiinţifice, precum şi asistenţa tehnică şi ştiinţifică privind legislaţia naţională şi internaţională în domeniu; c) furnizează informaţii cu privire la toate problemele care apar în domeniul activităţii de transplant; d) propune activităţile ce vor fi derulate în cadrul programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule şi le înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii, după caz, cu acordul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru activităţile care se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; e) contribuie la realizarea unor standarde de calitate ridicate în cadrul activităţii de transplant; f) colectează şi analizează cele mai noi date în domeniu pentru monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii activităţii de transplant; g) infiinţează şi gestionează Registrul Naţional de Transplant, prin care se asigură monitorizarea permanentă a activităţii de transplant; h) furnizează consultanţă ştiinţifică, asistenţă tehnică şi informaţii legate de activitatea de transplant; i) propune spre autorizare, Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din România, centrele regionale de transplant în care se va desfăşura activitatea de transplant şi supraveghează activitatea acestora; j) supraveghează şi coordonează prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe; k) propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; l) cooperează cu instituţiile similare internaţionale în vederea integrării în structurile europene de specialitate. (2) Componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile centrelor regionale de transplant prevăzute la alin. (1) lit. i) se stabilesc prin regulament avizat de Colegiul Medicilor din România şi aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Centrele regionale de transplant, precum şi instituţiile de învăţământ superior medical uman pot înfiinţa bănci de ţesuturi pentru conservarea acestora.  +  Articolul 4 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Agenţiei Naţionale de Transplant se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Agenţia Naţională de Transplant are un număr maxim de 10 posturi, asigurate prin redistribuirea din cadrul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii şi finanţate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Agenţia Naţională de Transplant este condusă de un director executiv numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului sănătăţii. Directorul executiv are calitatea de ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţională de Transplant are un consiliu ştiinţific, cu rol consultativ, format din personalităţi recunoscute în domeniul activităţii de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Transplant. (2) Şedinţele consiliului ştiinţific sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, desemnat din rândul membrilor acestuia, prin rotaţie. (3) Componenţa consiliului ştiinţific se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7 (1) Agenţia Naţională de Transplant îşi desfăşoară activitatea conform principiilor transparenţei, confidenţialităţii şi accesului la documente şi informaţii, în condiţiile legii. (2) Agenţia Naţională de Transplant prezintă trimestrial şi anual ministrului sănătăţii, precum şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în cazul activităţilor finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, rapoarte privind activitatea desfăşurată şi rezultatele, comparativ cu acţiunile propuse.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se desfiinţează Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane, urmând ca atribuţiile acesteia, precum şi informaţiile deţinute privind activitatea de transplant de ţesuturi şi organe din România până la această dată să fie preluate în totalitate de către Agenţia Naţională de Transplant.  +  Articolul 9La capitolul I al literei A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:"13. Agenţia Naţională de Transplant."  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 3, art. 9 alin. (3) şi art. 19 din Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi art. 22 şi 24 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 79._________________