ORDONANŢĂ nr. 77 din 19 august 2004pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, persoane fizice şi/sau juridice, în scopul gospodăririi durabile a acestora.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza prevederilor prezentei ordonanţe sunt: a) respectarea regimului silvic; b) gospodărirea durabilă a pădurilor; c) principiul teritorialităţii, respectiv al vecinătăţii proprietăţilor forestiere.  +  Articolul 3 (1) Asocierea în condiţiile prezentei ordonanţe se face între proprietarii de terenuri forestiere aflate, de regulă, în vecinătate. (2) Asociaţiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe vor avea ca scop numai gospodărirea durabilă a pădurilor, neputând desfăşura alt gen de activităţi.  +  Capitolul II Constituirea asociaţiilor de proprietari de păduri private  +  Articolul 4În vederea dobândirii personalităţii juridice, proprietarii de păduri private asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei.  +  Articolul 5Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în ceea ce priveşte constituirea şi dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile de proprietari de păduri private.  +  Articolul 6Cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari de păduri private sunt scutite de plată taxelor judiciare de timbru.  +  Articolul 7Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structurile din subordinea acesteia, abilitate în acest sens, vor acorda consultanţă gratuită proprietarilor de păduri private în vederea constituirii acestora în asociaţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Capitolul III Funcţionarea asociaţiilor de proprietari de păduri private  +  Articolul 8Asociaţiile de proprietari de păduri private, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, administrează terenurile forestiere puse în comun prin personal silvic, înfiinţând în acest sens societăţi comerciale ocoale silvice în condiţiile art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau încheie contracte de administrare cu structuri silvice autorizate.  +  Articolul 9Ocoalele silvice înfiinţate în condiţiile art. 8 desfăşoară activităţile de administrare a fondului forestier al asociaţiei similar cu activităţile de administrare desfăşurate de ocoalele silvice de stat.  +  Articolul 10Ieşirea din asociaţie nu poate avea loc pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic elaborat pentru asociaţia respectivă.  +  Articolul 11Anual se efectuează auditul tehnic al activităţii desfăşurate de ocoalele silvice înfiinţate în condiţiile art. 8, prin experţi autorizaţi de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 12Experţii tehnici silvici sunt autorizaţi în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002.  +  Articolul 13Instrucţiunile şi criteriile privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prezentei ordonanţe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul IV Facilităţi acordate asociaţiilor de proprietari de păduri private  +  Articolul 14Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă integral de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de terenuri forestiere puse în comun depăşesc 50 ha şi constituie trupuri de pădure compacte.  +  Articolul 15Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane juridice, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă în procent de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de terenuri forestiere puse în comun depăşesc 500 ha şi constituie trupuri de pădure compacte.  +  Articolul 16Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice şi juridice, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă în procent de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de terenuri forestiere puse în comun depăşesc 300 ha şi constituie trupuri de pădure compacte.  +  Articolul 17Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, constituiţi în asociaţii în condiţiile prezentei ordonanţe, se suportă în procent de 25% de la bugetul de stat, dacă suprafeţele de terenuri forestiere puse în comun depăşesc 300 ha, dar nu constituie trupuri de pădure compacte.  +  Articolul 18Ocoalele silvice constituite în condiţiile prezentei ordonanţe sunt scutite de plată contribuţiei la Fondul pentru mediu.  +  Articolul 19 (1) De prevederile art. 14-17 beneficiază şi proprietarii de păduri care fac parte din asociaţii sau forme asociative legal constituite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) De prevederile art. 18 beneficiază şi ocoalele silvice care administrează exclusiv păduri proprietate privată şi care au fost constituite legal anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 20Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 77.________________