ORDONANŢĂ nr. 76 din 19 august 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel: a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională; b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii; c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii."2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel naţional. (2) Standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională, este documentul care precizează competenţele profesionale necesare practicării unei ocupaţii, respectiv specifice unei calificări."3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale, respectiv standarde de pregătire profesională, pot elabora proiecte de standarde ocupaţionale care se supun spre aprobare Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) În cazul neaprobării proiectului de standard ocupaţional de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor în termen de 9 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupaţia respectivă numai după aprobarea standardului ocupaţional."4. Alineatul (4) al articolului 14 se abrogă.5. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art 20. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează: a) directorul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială a fiecărui judeţ, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte; b) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) un reprezentant al asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens; e) un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens."6. Alineatul (2) al articolului 20 se abrogă.7. După alineatul (2) al articolului 20 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare menţionaţi la alin. (1) instituţiile publice, asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale menţionate la alin. (1) pot nominaliza câte un supleant.(2^2) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit pentru noi intervale de câte 4 ani.(2^3) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocaţi de cei care i-au numit, în următoarele situaţii: a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea comisiei de autorizare; b) se află într-o situaţie de conflict de interese; c) şi-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi.(2^4) Existenţa uneia dintre situaţiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată în baza sesizării acesteia de către cei ce i-au numit.(2^5) În cazul vacantării locurilor în comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, instituţia publică, asociaţia patronală sau organizaţia sindicală care i-a propus numeşte alte persoane pentru durata rămasă a mandatului."8. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc specialişti pe domenii ocupaţionale."9. Alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.10. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanţii acestora, care participă la şedinţele comisiei, sunt plătiţi de către direcţiile de dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Specialiştii folosiţi de comisiile de autorizare sunt plătiţi de către direcţiile de dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în care se pot include şi cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii în interesul serviciului. (3) Plata specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, se efectuează de către acesta, în conformitate cu anexa nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicată, modificată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 114/1999."11. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor foloseşte specialişti pe domenii ocupaţionale."12. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii. (2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată."13. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 26 se abrogă.14. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competenţelor profesionale. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică evaluatori de competenţe profesionale, verificatori interni şi verificatori externi. (3) În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (2), Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor utilizează verificatori interni şi externi pentru evaluarea evaluatorilor de competenţe profesionale şi, respectiv, verificarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale în vederea autorizării. (4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este reglementată prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării. (5) Plata verificatorilor externi folosiţi de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se face în condiţiile prevăzute la art. 20^1 alin. (3)."15. În cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei", iar denumirea "direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti", se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile de dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, vor elabora şi vor promova reglementările necesare modificării, în mod corespunzător, a actelor normative emise în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 76._______________