ORDONANŢĂ nr. 72 din 13 august 2004pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IArticolul 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Oficiul registrului comerţului va refuza înscrierea unei firme care, fără a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme înregistrate. (2) Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele sau sintagmele "academic-ştiinţific, academie, universitate, universitar, şcoală, şcolar" şi/sau derivatele acestora. (3) Înscrierea unei firme care conţine cuvintele sau sintagmele: "naţional, român, institut" şi/sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. (4) Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4) autoritatea competentă refuză eliberarea acordului dacă firma în cauză este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei instituţii publice ori de interes public. (6) Acordul pentru folosirea denumirii, prevăzut la alin. (3) şi (4), ori, după caz, refuzul eliberării acordului se comunică în termen de 10 zile de la data solicitării. (7) Refuzul acordului prevăzut la alin. (3) şi (4) conduce la respingerea cererii de înmatriculare a persoanei juridice. (8) Verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se face de către oficiul registrului comerţului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei şi/sau a emblemei. (9) Firmele şi emblemele radiate din registrul comerţului sunt indisponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41."  +  Articolul II (1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, persoanele juridice deţinătoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autorităţii competente pentru folosirea denumirii, în condiţiile legii, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Acordul pentru folosirea denumirii, eliberat de autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004, îşi păstrează valabilitatea. (3) În cazul în care firma înmatriculată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe conţine cuvintele sau sintagmele "academic-ştiinţific, academie, universitate, universitar, şcoală, şcolar" şi/sau derivatele acestora, persoana juridică este obligată să îşi modifice în mod corespunzător denumirea firmei în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) În cazul în care autoritatea competentă refuză eliberarea acordului prevăzut la alin. (1), persoana juridică este obligată să îşi modifice în mod corespunzător denumirea firmei, în termen de maximum 3 luni de la momentul în care refuzul de emitere a acordului rămâne irevocabil prin epuizarea căilor de atac prevăzute de lege. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (3) sau (4) se sancţionează cu amendă de 25 milioane lei şi are drept consecinţă dizolvarea de drept a persoanei juridice, lichidarea, precum şi radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile legii. (6) Constatarea dizolvării de drept prevăzute la alin. (5) se realizează de judecătorul delegat de la oficiul registrului comerţului, la sesizarea oricărei persoane interesate, precum şi din oficiu, după caz. (7) Amenda prevăzută la alin. (5) se aplică prin încheiere a judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi din oficiu, după caz.  +  Articolul IIIÎn termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba, prin hotărâre, Normele metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă, la iniţiativa Secretariatului General al Guvernului şi a Ministerului Justiţiei.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului,Eugen Bejinariup. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Sencan,secretar de statMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 72._______________