ORDONANTA nr. 85 din 19 august 2004privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile de informare a consumatorilor în vederea încheierii şi executării contractelor la distanta privind serviciile financiare dintre furnizorii de servicii financiare şi consumatori.  +  Articolul 2 (1) În cazul încheierii unui contract privind servicii financiare, urmat de operaţiuni succesive sau de o serie de operaţiuni financiare distincte, de aceeaşi natura, denumite în continuare operaţiuni, executate eşalonat în timp, prevederile prezentei ordonanţe se aplică numai contractului. (2) În cazul în care nu exista un contract în sensul celui prevăzut la alin. (1), dar operaţiuni succesive sau serii de operaţiuni distincte, de aceeaşi natura, eşalonate în timp, sunt executate între aceleaşi părţi contractuale, dispoziţiile art. 4 sunt aplicabile numai pentru prima operaţiune. (3) În situaţia prevăzută la art. (2), în cazul în care într-o perioadă de un an nu este executată nici o operaţiune similară, următoarea operaţiune pusă în executare va fi considerată ca fiind prima dintr-o noua serie de operaţiuni, dispoziţiile art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) contract la distanta - contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între un furnizor şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare la distanta sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către furnizor care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanta; b) serviciu financiar - orice serviciu bancar, de credit, de asigurare, pensii individuale, servicii de investiţii financiare reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital sau orice servicii referitoare la plata în natura; c) furnizor - orice persoană juridică sau persoana fizica, publică sau privată, abilitata conform legii, care, în cadrul activităţilor sale profesionale sau comerciale, are calitatea de furnizor de servicii financiare stipulate în contractul la distanta; d) consumator - orice persoană fizica care, în cadrul contractelor reglementate de prezenta ordonanţă, acţionează în afară activităţii sale profesionale, economice sau comerciale; e) tehnica de comunicaţie la distanta - orice mijloc care, fără a necesita prezenta fizica simultană a celor două părţi, consumator şi furnizor, poate fi folosit pentru comercializarea ori promovarea la distanta a serviciilor financiare; f) suport durabil - orice instrument ce permite consumatorului păstrarea informaţiilor ce îi sunt comunicate şi accesul la acestea pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului informatiei, cu posibilitatea de a fi consultate ori de câte ori este necesar, şi care să permită reproducerea nemodificata a conţinutului lor; g) operator de comunicaţie - orice persoană fizica sau juridică, publică sau privată, a carei activitate profesională, economică sau comercială consta în a pune la dispoziţie furnizorului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanta.  +  Articolul 4 (1) Înainte de încheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentării ofertei, furnizorul are obligaţia de a informa consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente referitoare la identificarea sa privind, cel puţin: a) denumirea furnizorului, forma de organizare, activitatea sa principala, adresa sediului social sau, după caz, domiciliul stabil şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail, registrul comerţului în care este înregistrat şi codul unic de înregistrare; b) denumirea reprezentantului din ţara unde consumatorul are reşedinţa, activitatea principala, adresa sediului social sau, după caz, domiciliul stabil al acestuia şi modalităţile de contactare a acestuia, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, registrul comerţului în care este înregistrat şi codul unic de înregistrare, dacă un astfel de reprezentant exista; c) denumirea intermediarului, activitatea principala, adresa sediului social sau, după caz, domiciliul stabil al acestuia şi modalităţile de contactare a acestuia, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, registrul comerţului în care este înregistrat şi codul unic de înregistrare, atunci când consumatorul tratează cu un intermediar; d) în cazul în care activitatea furnizorului necesita o autorizare specială, acesta este obligat sa furnizeze, complementar informaţiilor prevăzute la lit. a) şi b), şi datele de identificare, adresa şi modalităţile de contactare a autorităţii emitente a autorizaţiei, inclusiv numărul de telefon/fax şi adresa de e-mail ale acesteia. (2) Informaţiile referitoare la serviciul financiar ce urmează a fi prestat trebuie să fie oferite consumatorului de către furnizor în timp util, corect şi complet, înainte de încheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentării ofertei, asupra următoarelor elemente: a) descrierea caracteristicilor esenţiale ale serviciului financiar respectiv; b) preţul total pe care consumatorul îl are de plătit pentru achiziţionarea serviciului financiar, inclusiv toate comisioanele, taxele, costurile suplimentare ori cheltuielile aferente şi toate tarifele, achitate direct de către consumator ori achitate prin intermediul furnizorului, iar în cazul în care nu poate fi indicat un preţ total precis al serviciului financiar respectiv, furnizorul este obligat sa informeze consumatorul asupra modalitatii de calcul necesare verificării costului total; c) elementele specifice anumitor operaţiuni privind existenta unor riscuri speciale asociate contractării serviciilor financiare ori caracteristicile specifice acestora sau referitoare la posibilitatea unei variatii a preţului total în funcţie de pieţele financiare ori bursiere, asupra cărora furnizorul nu are influenţa şi nu poate fi prezentată o estimare a evoluţiei viitoare raportată la performanţele statistice precedente; d) existenta sau posibilitatea existenţei unor taxe şi/sau costuri suplimentare care nu sunt plătite prin intermediul furnizorului sau impuse de acesta; e) orice limita de timp sau data până la care informaţiile furnizate sunt valabile; f) modalităţile de plată şi de realizare a plăţii; g) orice cost suplimentar pentru consumator, rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanta, dacă astfel de costuri adiţionale sunt facturate separat. (3) Informaţiile referitoare la contractul la distanta ce urmează a fi încheiat trebuie să fie oferite consumatorului de către furnizor în timp util, corect şi complet, înainte de încheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentării ofertei, asupra următoarelor elemente: a) existenta sau inexistenta dreptului de denunţare unilaterala prevăzut la art. 9 şi, în situaţia în care acest drept este stipulat, se vor preciza termenul şi condiţiile în care acesta poate fi exercitat, inclusiv o precizare a informaţiilor privind plata sumelor pe care consumatorul poate fi obligat să le plătească potrivit art. 13 alin. (1), precum şi a consecinţelor ce decurg din neexercitarea acestui drept; b) durata minima pentru care se încheie contractul la distanta, în cazul prestării unor servicii financiare cu caracter permanent sau periodic; c) informarea privind dreptul părţilor de reziliere sau de denunţare unilaterala a contractului înainte de termen, în temeiul unei clauze contractuale, inclusiv asupra penalitatilor impuse prin contract, după caz; d) indicarea modalităţilor practice de exercitare a dreptului de denunţare unilaterala a contractului, între altele şi indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denunţare unilaterala a contractului; e) statul sau statele ale căror norme sunt avute în vedere de către furnizor ca temei juridic al raportului contractual cu consumatorul, în scopul încheierii unui contract la distanta; f) orice clauza contractuală prin care este indicată legea aplicabilă şi/sau instanţa competenţa în soluţionarea eventualelor litigii între părţi; g) în ce limba sau în care dintre limbile oficiale ale unui stat sunt formulati termenii şi condiţiile contractuale, informaţiile prealabile prevăzute de art. 4, care va fi limba sau limbile în care furnizorul a convenit de comun acord cu consumatorul sa comunice pe durata derulării contractului la distanta. (4) Furnizorul este obligat să ofere consumatorului, înainte de încheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentării ofertei, informaţii privind căile de soluţionare a litigiilor dintre părţi, şi anume: a) posibilitatea apelarii la proceduri extrajudiciare anterioare sesizării instanţei de judecată, de către consumator, care are calitatea de parte contractuală, şi, de asemenea, care sunt modalităţile consumatorului de apelare la aceste proceduri; b) existenta unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 297/2004 şi de reglementările privind Fondul de compensare a investitorilor emise de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare în aplicarea Legii nr. 297/2004. (5) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(4), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanta utilizate, ţinându-se seama de principiile de buna practica comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care mijlocul de comunicaţie la distanta este telefonul sau orice alt mijloc ce implica vorbirea directa, la începutul convorbirii furnizorul are obligaţia de a informa consumatorul, în mod complet, corect şi precis asupra: a) datelor sale de identificare; b) scopului comercial al apelului. (2) Continuarea de către furnizor a convorbirii telefonice este permisă numai cu acordul explicit al consumatorului. În cazul acceptării de către consumator a continuării convorbirii telefonice, furnizorul are obligaţia de a prezenta următoarele informaţii: a) identitatea persoanei care a contactat consumatorul din partea furnizorului şi în ce calitate reprezintă furnizorul; b) descrierea caracteristicilor esenţiale ale serviciului financiar; c) preţul total pe care consumatorul îl are de plătit pentru achiziţionarea serviciului financiar, inclusiv toate comisioanele, taxele, costurile suplimentare ori cheltuielile aferente şi toate tarifele, achitate direct de către consumator ori achitate prin intermediul furnizorului, iar în cazul în care nu poate fi indicat un preţ total precis al serviciului financiar respectiv, furnizorul este obligat sa informeze consumatorul asupra modalitatii de calcul necesare verificării costului total; d) existenta sau posibilitatea existenţei unor taxe şi/sau costuri suplimentare care nu sunt plătite prin intermediul furnizorului sau impuse de acesta; e) existenta sau inexistenta dreptului de denunţare unilaterala prevăzut la art. 9 şi, în situaţia în care acest drept este stipulat, se vor preciza termenul şi condiţiile în care acesta poate fi exercitat, inclusiv o precizare a informaţiilor privind plata sumelor pe care consumatorul poate fi obligat să le plătească potrivit art. 13 alin. (1), precum şi a consecinţelor ce decurg din neexercitarea acestui drept. (3) Furnizorul este obligat sa informeze consumatorul despre faptul ca orice alte informaţii suplimentare sunt disponibile la cerere şi, totodată, sa indice natura acestor informaţii. În toate situaţiile furnizorul trebuie să ofere informaţiile complete atunci când îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. 7.  +  Articolul 6 (1) Informaţiile referitoare la obligaţiile contractuale vor fi comunicate consumatorului în faza precontractuala. Aceste informaţii trebuie să fie în conformitate cu obligaţiile contractuale rezultate din legea aplicabilă contractului la distanta, în cazul încheierii lui. (2) În situaţia în care, în legislaţia naţionala sau în aceea a Uniunii Europene, referitoare la serviciile financiare, sunt aplicabile dispoziţii speciale care impun o informare prealabilă în favoarea consumatorului, altele decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, acestea se aplică în mod corespunzător contractului financiar respectiv. (3) Obligaţia de a-l informa pe consumator ori pe furnizor, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, nu poate fi înlăturată prin invocarea secretului comercial sau profesional şi nu poate fi limitată sau înlăturată prin clauze contractuale.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul va comunică consumatorului, în totalitate, termenii şi condiţiile contractuale şi informaţiile prevăzute la art. 4 şi 6, în scris, pe hârtie sau pe orice suport durabil disponibil şi accesibil consumatorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligaţii rezultate din semnarea unui contract la distanta sau din acceptarea unei oferte a unui astfel de serviciu financiar la distanta. (2) În cazul în care, la cererea expresă a consumatorului, contractul a fost încheiat prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanta care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzute la alin. (1), furnizorul îşi va îndeplini obligaţiile ce îi revin, imediat după încheierea contractului la distanta. (3) Pe toată durata derulării contractului, consumatorul are dreptul să solicite comunicarea condiţiilor şi prevederilor contractuale potrivit alin. (1), pe suport hârtie. Complementar, consumatorul are dreptul de a schimba mijlocul de comunicaţie folosit, exceptând situaţia în care mijlocul ales este incompatibil cu contractul încheiat sau cu natura serviciului financiar furnizat.  +  Articolul 8Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanta privind serviciile financiare îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.  +  Articolul 9Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 14 zile calendaristice, fără penalităţi şi fără a fi necesară invocarea vreunui motiv. În cazul contractelor la distanta care au ca obiect asigurările de viaţa şi contractele referitoare la operaţiuni privind pensiile individuale, termenul în care consumatorul îşi poate exercita dreptul de denunţare unilaterala este de 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 10Termenul prevăzut la art. 9 începe să curgă: a) din ziua încheierii contractului la distanta, cu excepţia cazurilor referitoare la contractul care are ca obiect asigurarea de viaţa menţionată la art. 9 şi pentru care acesta va începe să curgă de la data când consumatorul este informat ca s-a încheiat contractul la distanta; sau b) din ziua în care consumatorul primeşte termenii şi condiţiile contractuale şi informaţiile în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) sau (2), dacă această dată este ulterioară datei la care se face referire la lit. a).  +  Articolul 11 (1) Dreptul de denunţare unilaterala a contractului nu se aplică în cazul serviciilor financiare al căror preţ depinde de fluctuatiile pieţei financiare şi care nu poate fi influentat de furnizor, care pot aparea în perioada de denunţare unilaterala a contractului, cum ar fi serviciile referitoare la: a) operaţiuni de schimb valutar; b) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit; c) valori mobiliare; d) titluri de participare la organisme de plasament colectiv; e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; f) contracte forward pe rata dobânzii - FRA; g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni; h) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b)-e), inclusiv contracte similare de decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi rata dobânzii. (2) Dreptul de denunţare unilaterala a contractului nu se aplică: a) politelor de asigurare de călătorie şi pentru bagaje sau altor poliţe de asigurare pe termen scurt cu o durată de cel mult o luna calendaristică; b) contractelor executate integral de ambele părţi la cererea expresă a consumatorului, formulată înainte ca acesta să-şi exercite dreptul de denunţare unilaterala a contractului; c) contractelor de credit pentru dobândirea sau păstrarea dreptului de proprietate asupra terenului ori asupra unei construcţii existente sau proiectate, ori pentru renovarea sau îmbunătăţirea unei construcţii; d) contractelor de credit garantate printr-o ipoteca asupra unui bun imobil sau asupra unui drept bazat pe proprietatea unui bun imobil; e) declaraţiei consumatorului care foloseşte serviciile unui notar sau ale altei instituţii oficiale, sub condiţia ca aceasta sa confirme ca dreptul prevăzut la art. 7 alin. (1) a fost asigurat consumatorului. (3) Prevederile prezentei ordonanţe, referitoare la dreptul de denunţare, nu se aplică contractelor de credit reglementate de art. 8 din Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare şi de art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003.  +  Articolul 12 (1) În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului, consumatorul va notifica furnizorul, conform informaţiilor primite de la acesta potrivit art. 4 alin. (3) lit. d), înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 9, prin orice mijloc care poate fi probat. Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport hârtie sau alt suport durabil, disponibil şi accesibil destinatarului, este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat. (2) Dacă unui contract la distanta pentru un serviciu financiar încheiat la un anumit moment i se conexeaza un alt contract la distanta pentru servicii oferite de furnizor sau de un terţ pe baza unui contract între terţ şi furnizor, acest contract adiţional la distanta se va rezilia, fără plata unor penalităţi sau costuri suplimentare, dacă consumatorul îşi exercită dreptul sau de denunţare unilaterala prevăzut de art. 9.  +  Articolul 13 (1) În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului conform art. 9, consumatorului îi poate fi solicitată achitarea doar a cheltuielilor aferente serviciului deja furnizat, în conformitate cu clauzele contractuale. Executarea contractului poate începe numai după ce consumatorul şi-a dat consimţământul în acest sens. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) nu vor putea: a) să depăşească o sumă stabilită proporţional cu perioada în care serviciul financiar a fost furnizat, raportată la durata totală a contractului; b) să fie prevăzute ca plata în orice situaţie în care suma respectiva poate fi considerată ca penalitate. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul denunţării contractelor de asigurare consumatorul nu va fi obligat la cheltuieli. (4) Furnizorul nu poate solicita consumatorului sa plătească cheltuielile prevăzute la alin. (1) fără a face dovada ca acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveşte obligativitatea plăţii acestor cheltuieli, conform art. 4 alin. (3) lit. a). Consumatorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă furnizorul a început executarea contractului înaintea expirării perioadei de denunţare, fără existenta unei cereri prealabile a consumatorului sau a unui acord expres al acestuia. (5) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, furnizorul este obligat sa ramburseze fără nici o întârziere orice sume primite conform contractului la distanta, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (1), termen ce curge din ziua în care furnizorul a primit notificarea de denunţare unilaterala a contractului. (6) Consumatorul este obligat sa restituie furnizorului orice suma şi/sau bunuri ce i-au fost furnizate de acesta, fără întârziere, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, termen ce curge din ziua în care consumatorul a expediat notificarea de denunţare unilaterala a contractului.  +  Articolul 14Pentru plăţile efectuate prin intermediul sistemelor moderne de plată de tip card, în cazul în care cardul consumatorului este utilizat în mod fraudulos pentru achitarea serviciilor financiare la distanta, sumele plătite vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată. În astfel de situaţii consumatorul poate să solicite anularea tranzacţiei respective, fără plata de sume sau penalităţi suplimentare.  +  Articolul 15 (1) Este interzisă furnizarea de servicii financiare, fără o comanda prealabilă, din partea consumatorului, dacă aceasta livrare presupune efectuarea unei plati imediate sau suplimentare ulterioare. (2) Consumatorul este exonerat de orice obligaţie, în cazul furnizarii de servicii financiare nesolicitate, lipsa răspunsului consumatorului neavând valoare de consimţământ tacit.  +  Articolul 16Necesita acordul prealabil al consumatorului, exprimat în mod expres, următoarele tehnici de comunicaţie la distanta: a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană de tipul automatelor de apel; b) telecopiator sau fax.  +  Articolul 17 (1) Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanta în afară celor prevăzute la art. 16 nu este permisă dacă exista un refuz manifestat de consumator. (2) Cheltuielile de utilizare a tehnicilor de comunicare la distanta în situaţiile prevăzute la art. 16 şi la alin. (1) nu vor fi suportate de către consumator.  +  Articolul 18 (1) Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 4, 6 şi 7, referitoare la nerespectarea obligaţiei de informare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei. (2) Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) privind nerespectarea termenelor de rambursare, precum şi ale art. 16 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei. (3) Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 17 şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 19 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 18 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 20Consumatorii au dreptul de a solicita rezilierea contractului în situaţia în care furnizorul nu respecta prevederile art. 7, fără plata de penalităţi şi fără costuri suplimentare.  +  Articolul 21 (1) Contractele pentru furnizarea de servicii financiare la distanta nu pot conţine, chiar cu acordul expres al consumatorului, clauze de renunţare la drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Consumatorul beneficiază de protecţia conferita de alin. (1), indiferent de legea aleasă de părţi pentru a guverna contractul, dacă locul încheierii contractului este pe teritoriul României.  +  Articolul 22 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se completează, în mod corespunzător, cu dispoziţiile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanta, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/2003, ale Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emise în aplicarea acesteia, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum şi cu cele ale Codului civil. (2) Reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe, care vizează activităţile prevăzute de Legea nr. 297/2004, vor fi elaborate de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor împreună cu Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 23 (1) Prevederile prezentei ordonanţe nu ingradesc dreptul consumatorilor de a formula reclamaţii şi sesizări în apărarea intereselor lor pentru rezolvarea neintelegerilor legate de încheierea şi executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. (2) Autoritatea competenţa pentru soluţionarea reclamatiilor şi sesizarilor consumatorilor ce decurg din încheierea şi executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare este Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 24 (1) Sarcina probei privind îndeplinirea obligaţiilor furnizorului de informare a consumatorului, precum şi sarcina probei existenţei consimţământului consumatorului la încheierea contractului şi, după caz, la executarea acestuia cad în sarcina furnizorului. (2) Orice clauza contractuală prin care sarcina probei privind respectarea de către furnizor a unora sau a tuturor obligaţiilor care îi incumba în baza prezentei ordonanţe este atribuită consumatorului va fi considerată clauza abuzivă, conform Legii nr. 193/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25Prezenta ordonanţă transpune Directiva nr. 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind vânzarea la distanta a serviciilor financiare către consumatori şi modificarea Directivei Consiliului nr. 90/619/CEE şi a Directivelor Consiliului nr. 97/7/CE şi 98/27/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L271 din 9 octombrie 2002.  +  Articolul 26Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor,Eduard Gabriel MateiMinistru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 85.------