ORDONANŢĂ nr. 82 din 19 august 2004privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură măsurile necesare pentru construirea de drumuri forestiere situate în fondul forestier proprietate publică, pentru asigurarea accesibilizării fondului forestier în vederea desfăşurării lucrărilor silvoculturale, pentru asigurarea condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru asigurarea unei activităţi de exploatare a pădurilor în condiţii ecologice şi de rentabilitate.  +  Articolul 2 (1) În funcţie de tipul proprietăţii publice asupra fondului forestier, a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, realizarea drumurilor forestiere se asigură de către administratorii fondului forestier respectiv. (2) Drumurile forestiere care se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe sunt, după caz, drumuri forestiere proprietate publică a statului sau drumuri forestiere proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 3În cazurile în care statul sau unităţile administrativ-teritoriale realizează drumuri forestiere situate în fondul forestier proprietate privată, terenul necesar realizării acestor drumuri forestiere face obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, după o justă şi prealabilă despăgubire, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ia măsuri pentru analiza modului în care actuala reţea de drumuri forestiere satisface cerinţele pentru protecţia condiţiilor de mediu, asigurarea accesibilităţii pădurilor în vederea desfăşurării lucrărilor silvoculturale şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru asigurarea unei activităţi de exploatare a pădurilor în condiţii ecologice şi de rentabilitate. (2) Termenul pentru realizarea analizei în condiţiile alin. (1) este de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) În urma analizei realizate potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură stabileşte, pe regiuni de dezvoltare economico-socială şi pe bazine hidrografice, priorităţile de realizare a drumurilor forestiere, pe unităţi fizice şi costuri estimative.  +  Articolul 5Administratorii fondului forestier proprietate publică sunt obligaţi să realizeze construcţia de drumuri forestiere noi; în funcţie de priorităţile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Capitolul II Finanţarea realizării drumurilor forestiere  +  Articolul 6Realizarea de drumuri forestiere se asigură prin finanţarea din următoarele surse: a) alocaţiile de la bugetul de stat; b) sursa de finanţare pentru construirea de drumuri forestiere constituită la fiecare deţinător de fond forestier proprietate publică; c) contractele de parteneriat public-privat pentru construirea de drumuri forestiere proprietate publică.  +  Articolul 7 (1) Sursa de finanţare pentru construirea de drumuri forestiere, indiferent de deţinătorul fondului forestier proprietate publică, se constituie de către acesta din: a) 10% din valoarea masei lemnoase vândute pe picior într-un an de producţie, care se varsă în contul constituit, cu ocazia fiecărei vânzări de masă lemnoasă; b) 50% din sumele încasate din chiria şi contravaloarea pierderilor de creştere determinate de exploatarea arborilor înainte de vârsta exploatabilităţii, pentru terenurile închiriate şi scoase temporar din fondul forestier în condiţiile prevăzute de lege, în cel mult 10 zile de la încasare. (2) Sumele rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) se constituie în cont separat. Aceste sume sunt deductibile la calculul impozitului pe profit şi nu se pot utiliza în alte scopuri decât pentru proiectarea, construirea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor forestiere, inclusiv pentru achiziţia de utilaje specifice unor astfel de lucrări. (3) Sursa prevăzută la alin. (1) este gestionată de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva pentru fondul forestier proprietate publică a statului şi, respectiv, de structurile silvice care administrează, în condiţiile legii, fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 8 (1) În scopul construirii de drumuri forestiere proprietate publică se pot încheia contracte de parteneriat public-privat în condiţiile legii. (2) Autorităţile contractante în cadrul contractelor de parteneriat public-privat prevăzute la alin. (1) sunt administratorii fondului forestier respectiv.  +  Articolul 9Deţinătorii de drumuri forestiere situate în fondul forestier proprietate publică sunt obligaţi să asigure anual sumele necesare întreţinerii acestora, din bugetul propriu.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 10Constituie contravenţii următoarele fapte: a) finanţarea şi construirea de drumuri forestiere fără respectarea priorităţilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; b) neconstituirea sursei de finanţare pentru construirea de drumuri forestiere prevăzute la art. 7 alin. (1); c) neasigurarea sumelor prevăzute la art. 9; d) nealimentarea sursei de finanţare menţionate la art. 7 alin. (1), în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 11 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. c) şi d) se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal.  +  Articolul 12Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se realizează de către personalul cu atribuţii de control în domeniul silviculturii al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de către personalul silvic de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Control.  +  Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 653/2001.  +  Articolul 15Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 82.-----