ORDONANŢĂ nr. 81 din 19 august 2004privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot înfiinţa, cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, crescătorii de vânat şi complexuri de vânătoare.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe următorii termeni se definesc astfel: a) crescătorie de vânat - sistemul de amenajări, instalaţii şi construcţii în care, prin tehnologie specifică, se produc exemplare aparţinând unei singure specii de faună, prevăzută de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificării pentru consum sau pentru popularea fondurilor de vânătoare; b) complex de vânătoare - sistemul format din una sau mai multe crescătorii de vânat, suprafeţe de teren, amenajări şi instalaţii specifice constituite într-o incintă unitară pentru izolarea şi controlul populaţiei speciei respective în care se realizează creşterea exemplarelor din speciile de faună prevăzute de Legea nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificării pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cât şi pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.  +  Articolul 3După scopul pentru care se înfiinţează, crescătoriile de vânat pot fi: a) crescătorii de vânat destinate producerii de material biologic selecţionat, pentru eventuale acţiuni de populare şi repopulare a fondurilor de vânătoare cu vânat; b) crescătorii de vânat destinate creşterii intensive a unor exemplare din specii de vânat, în scopul valorificării acestora şi a subproduselor obţinute, cum ar fi: carne, blănuri, ouă şi altele asemenea.  +  Articolul 4Complexurile de vânătoare se înfiinţează pentru obţinerea de exemplare din speciile de vânat, în scopul valorificării pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cât şi pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.  +  Articolul 5 (1) Crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare se pot înfiinţa pe toate categoriile de teren aflate în extravilanul localităţilor, cu acordul proprietarilor sau, după caz, al administratorilor acestora. (2) Terenul pe care se înfiinţează crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare îşi schimbă folosinţa şi destinaţia în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Suprafaţa minimă pe care se înfiinţează complexurile de vânătoare este de 150 ha.  +  Articolul 6Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare este diferit de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicată, şi ale reglementărilor tehnice emise în aplicarea prevederilor legii.  +  Capitolul II Autorizarea de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a înfiinţării şi exploatării crescătoriilor de vânat şi complexurilor de vânătoare  +  Articolul 7 (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură autorizează înfiinţarea de crescătorii de vânat şi de complexuri de vânătoare, la cererea persoanelor fizice şi juridice care doresc înfiinţarea şi exploatarea lor. (2) Persoanele juridice care pot înfiinţa şi exploata crescătorii de vânat şi/sau complexuri de vânătoare sunt gestionarii fondurilor de vânătoare, societăţile comerciale care au ca obiect de activitate creşterea intensivă a vânatului sau alte categorii de persoane juridice prevăzute de lege. (3) Cererea de autorizare pentru înfiinţarea unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare va fi însoţită de următoarele documente: a) documentele de înfiinţare a persoanei juridice: act constitutiv şi/sau statut, încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comerţului/hotărârea judecătorească de înfiinţare sau, după caz, hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice şi certificatul de înregistrare, după caz, în registrul comerţului ori în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, respectiv, documentele de autorizare şi înregistrare, în cazul persoanei fizice; b) actul prin care solicitantul face dovada că are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea crescătoriei de vânat sau complexului de vânătoare, după caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare; c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vânătoare pe a cărui rază teritorială înfiinţează crescătoria de vânat sau complexul de vânătoare, în situaţia în care solicitantul este altul decât gestionarul fondului de vânătoare sau proprietarul terenului; d) studiul de specialitate privind înfiinţarea şi funcţionarea crescătoriei de vânat sau complexului de vânătoare, având conţinutul unui proiect tehnic, întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare; e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competentă de mediu.  +  Articolul 8Autorizaţia de înfiinţare şi de funcţionare a crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, emisă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pe baza documentelor depuse, îşi păstrează valabilitatea pentru perioada pentru care a fost emisă, în situaţia în care modul de desfăşurare a activităţii crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare respectă condiţiile autorizării.  +  Capitolul III Înfiinţarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare  +  Articolul 9Principiile care stau la baza înfiinţării şi funcţionării crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare sunt următoarele: a) folosirea unei tehnologii de creştere cu randament ridicat în crescătoriile de vânat şi în complexurile de vânătoare; b) izolarea, printr-o împrejmuire, a exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare de cele existente în cuprinsul fondurilor de vânătoare; c) asigurarea asistenţei de specialitate sanitară veterinară în scopul prevenirii apariţiei şi răspândirii unor epizootii care sunt favorizate de condiţiile de densitate din cuprinsul acestora.  +  Articolul 10Deţinătorul crescătoriei de vânat şi/sau a complexului de vânătoare este obligat să asigure, pe specii, evidenţa primară a exemplarelor care intră, a celor valorificate, precum şi a numărului celor care au fost produse în crescătoria de vânat sau în complexul de vânătoare respectiv, în conformitate cu normele prevăzute de lege şi cu reglementările proprii ale deţinătorului privind inventarierea.  +  Articolul 11 (1) Crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare înfiinţate în scopul asigurării de material biologic necesar acţiunilor de populare a fondurilor de vânătoare trebuie să funcţioneze în baza unor tehnologii adecvate păstrării caracterului sălbatic al exemplarelor din speciile aflate în crescătoriile de vânat şi în complexurile de vânătoare, astfel încât acestea să se adapteze cu uşurinţă la mediul natural de viaţă din cuprinsul fondurilor de vânătoare. În scopul realizării acestui obiectiv, este necesar ca înfiinţarea acestora să se realizeze pe categorii de teren cu condiţii compatibile celor existente în mediul natural de viaţă al speciilor de vânat, iar desfăşurarea activităţii să fie coordonată de către un specialist în domeniul cinegetic. (2) Complexurile de vânătoare vor fi realizate din două spaţii distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea: a) spaţiul pentru înmulţirea propriu-zisă a vânatului, care se poate împărţi, la rândul său, în mai multe subunităţi, în funcţie de specia şi de tehnologia de creştere aleasă; b) spaţiul destinat recoltării vânatului, amenajat corespunzător modalităţilor pentru care este organizată recoltarea.  +  Articolul 12Deţinătorii crescătoriilor de vânat şi/sau ai complexurilor de vânătoare, aflate în funcţiune sau în construcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt obligaţi să obţină autorizaţia de funcţionare şi să funcţioneze în condiţiile stabilite de aceasta, în termen de un an de la data intrării ei în vigoare.  +  Capitolul IV Organizarea şi practicarea acţiunilor de recoltare sau valorificare a exemplarelor din complexurile de vânătoare  +  Articolul 13 (1) Proprietarul complexului de vânătoare poate autoriza orice persoană care îndeplineşte condiţia de a fi deţinătoare de permis de portarmă, în care este înscrisă arma de vânătoare ale cărei caracteristici corespund cerinţelor de recoltare pentru specia respectivă, să recolteze, prin împuşcare, exemplare din complexul respectiv. (2) Organizarea şi practicarea acţiunilor de extragere sau valorificare a exemplarelor de vânat dintr-un complex de vânătoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) În scopul recoltării vânatului în condiţii de etică vânătorească, atât pentru evitarea producerii unor accidente, cât şi pentru evidenţa vânatului recoltat, sunt şi rămân aplicabile, şi în cazul complexurilor de vânătoare, reglementările emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, referitoare la: a) rasele de câini admise la vânătoare; b) caracteristicile armelor şi muniţiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare; c) evaluarea trofeelor de vânat; d) protecţia muncii în cadrul acţiunilor de vânătoare. (4) În situaţii deosebite, cum ar fi: răniri, epizootii şi altele asemenea, precum şi în situaţiile în care vânatul se recoltează viu, se folosesc mijloace care nu vatămă animalul/animalele, numai cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 14Valorificarea vânatului din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitar-veterinare în vigoare, eliberându-se documentele corespunzătoare.  +  Articolul 15 (1) În scopul deţinerii, la nivel naţional, a unei evidenţe statistice legate de gestionarea exemplarelor de vânat din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare, deţinătorii lor vor transmite datele statistice solicitate prin formulare de raportări statistice oficiale. (2) Intrarea exemplarelor de vânat în crescătoriile de vânat şi în complexurile de vânătoare, precum şi ieşirea din acestea se fac în baza documentelor legale de provenienţă a vânatului, tipul şi modelul acestora stabilindu-se prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 16 (1) Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizaţiei de funcţionare. (2) Autorizaţia de funcţionare se retrage de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 17 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11 şi ale art. 13 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. (2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (3) şi ale art. 15 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei. (3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 12 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei. (4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 18Controlul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe şi constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 17 se realizează de către autoritatea statului competentă în acest sens, precum şi de reprezentanţii abilitaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 19Dispoziţiile art. 17 şi 18 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 20Modelul autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 21Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control,Ionel BlănculescuMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 81.------