HOTĂRÂRE nr. 410 din 26 mai 2004privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit BELŞUGUL VIIŞOARA
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 august 2004    Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit BELŞUGUL VIISOARA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit,În temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţională a României hotărăşte:  +  Articolul 1Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0537 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BELŞUGUL VIISOARA, cu sediul în Viisoara, corn. Viisoara, judeţul Vaslui, număr de ordine în Registrul comerţului J37/790/1992, urmare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Junimea Birlad, Belşugul Viisoara, Jiravat Birlad, Răzeşul Puiesti, Vatra Murgeni, pentru următoarele motive:Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit BELŞUGUL VIISOARA a formulat cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative, în şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de credit Junimea Birlad, Belşugul Viisoara, Jiravat Birlad, Răzeşul Puiesti, Vatra Murgeni.Urmare fuziunii, Cooperativa de credit BELŞUGUL VIISOARA este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit Junimea Birlad. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISĂRESCUBucureşti, 26 mai 2004.Nr. 410.--------