HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 5 august 2004privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 25 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 634/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 octombrie 1998.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Alexandru FărcaşMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţie publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 5 august 2004.Nr. 1.256.  +  Anexa REGULAMENTUL - CADRUde organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională  +  Capitolul I Organizarea consiliului pentru dezvoltare regională  +  Articolul 1 (1) Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. (2) Consiliul pentru dezvoltare regională îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.  +  Articolul 2 (1) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale, municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. (2) În cazul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector şi din reprezentanţi ai consiliilor locale din judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentanţii sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de către primarul general al municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea vor fi preluate de drept şi integral de către vicepreşedinte. (3) În absenţa motivată a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, lucrările reuniunilor consiliului pentru dezvoltare regională vor fi conduse de un membru al acestuia, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi la reuniune.  +  Articolul 4Secretariatul consiliului pentru dezvoltare regională este constituit în cadrul fiecărei agenţii pentru dezvoltare regională şi este asigurat prin personal specializat din cadrul acesteia.  +  Articolul 5 (1) La fiecare reuniune a consiliului pentru dezvoltare regională participă de drept directorul agenţiei pentru dezvoltare regională. (2) Prefecţii judeţelor care intră în componenţa regiunii de dezvoltare pot participa fără drept de vot la lucrările consiliului pentru dezvoltare regională. (3) În funcţie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările acestui organism pot participa, în calitate de invitaţi, fără drept de vot, şi alţi reprezentanţi ai consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile; aceştia pot face propuneri pe care consiliul pentru dezvoltare regională le poate dezbate şi supune la vot. (4) În cazul reuniunilor consiliului pentru dezvoltare regională în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 315/2004, membrii acestuia, inclusiv invitaţii, semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. (5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum şi a declaraţiilor de confidenţialitate atrage răspunderea membrilor consiliului pentru dezvoltare regională şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare; membrii consiliului pentru dezvoltare regională, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acestuia, nu pot deţine această calitate şi nu pot fi realeşi pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se constată vinovăţia acestora.  +  Capitolul II Funcţionarea consiliului pentru dezvoltare regională  +  Articolul 6 (1) Reuniunile consiliului pentru dezvoltare regională se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor ce îl constituie şi cu condiţia reprezentării tuturor judeţelor din cadrul regiunii. (2) Dacă la o şedinţă a consiliului pentru dezvoltare regională nu sunt întrunite condiţiile de participare prevăzute la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă şedinţă în termen de 15 zile. Şedinţa convocată în urma unei amânări se desfăşoară chiar dacă nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul acestei şedinţe sunt obligatorii. (3) Membrii consiliului pentru dezvoltare regională care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia pot desemna, prin mandat scris, un înlocuitor. (4) Mandatul scris privind numirea unui înlocuitor la şedinţa consiliului pentru dezvoltare regională cuprinde şi motivarea neparticipării la şedinţa consiliului, se depune şi se înregistrează înaintea acesteia la secretariatul consiliului din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul pentru dezvoltare regională adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv. (6) Hotărârile adoptate se comunică instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor consiliului pentru dezvoltare regională, precum şi celor interesaţi de către secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.  +  Articolul 7 (1) Şedinţele ordinare ale consiliului pentru dezvoltare regională se desfăşoară trimestrial, la convocarea preşedintelui sau, în absenţa acestuia, a vicepreşedintelui. (2) În cazuri deosebite, şedinţele extraordinare ale consiliului pentru dezvoltare regională se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor consiliului, a directorului agenţiei pentru dezvoltare regională, precum şi la cererea Consiliului naţional pentru dezvoltare regională. (3) Consiliul pentru dezvoltare regională poate adopta hotărâri prin procedură scrisă. (4) Acordul membrilor consiliului pentru dezvoltare regională privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către aceştia, în format electronic şi pe fax, pe adresa preşedintelui şi a vicepreşedintelui consiliului pentru dezvoltare regională, precum şi pe adresa secretariatului constituit în cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională. (5) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea simplă a membrilor consiliului pentru dezvoltare regională, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul preşedintelui este decisiv. (6) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă conform alin. (3)-(5), se specifică modalitatea de adoptare a acesteia. (7) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul consiliului pentru dezvoltare regională, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, instituţiilor şi persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6).  +  Articolul 8 (1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele consiliului pentru dezvoltare regională se fac în scris de către secretariatul consiliului, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea conţin ziua, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului de pe care pot fi obţinute informaţii privind reuniunea respectivă. (2) Ordinea de zi a şedinţei consiliului pentru dezvoltare regională şi, după caz, materialele care urmează a fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul agenţiei pentru dezvoltare regională, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.  +  Articolul 9 (1) La începutul fiecărei şedinţe, preşedintele consiliului pentru dezvoltare regională supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Ordinea de zi poate fi completată şi cu alte probleme decât cele comunicate iniţial, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor prezenţi. (3) La sfârşitul fiecărei şedinţe se stabileşte data viitoarei şedinţe ordinare.  +  Capitolul III Atribuţiile consiliului pentru dezvoltare regională  +  Articolul 10 (1) Principalele atribuţii ale consiliului pentru dezvoltare regională sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (2) şi art. 9 lit. j) şi n) din Legea nr. 315/2004. (2) Consiliul pentru dezvoltare regională elaborează şi aprobă rapoarte semestriale, precum şi un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului naţional pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei menţionate. (3) Consiliul pentru dezvoltare regională numeşte şi eliberează din funcţie directorul agenţiei pentru dezvoltare regională. (4) Numirea directorului agenţiei pentru dezvoltare regională se face prin concurs, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, precum şi altor prevederi legale în vigoare. (5) Eliberarea din funcţie a directorului agenţiei pentru dezvoltare regională se face de către consiliul pentru dezvoltare regională în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative care reglementează domeniul relaţiilor de muncă. (6) Hotărârea privind eliberarea din funcţie a directorului agenţiei pentru dezvoltare regională se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, spre informare, instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale. În şedinţa imediat următoare secretariatul Consiliului naţional pentru dezvoltare regională informează membrii consiliului naţional despre aceasta. (7) Hotărârea consiliului pentru dezvoltare regională privind eliberarea din funcţie a directorului agenţiei pentru dezvoltare regională este însoţită de procesul-verbal detaliat al şedinţei, precum şi de documentaţia care să ateste cauzele care au determinat eliberarea din funcţie a acestuia. (8) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului agenţiei pentru dezvoltare regională, perioada de interimat va fi asigurată de către o persoană din cadrul agenţiei, desemnată de către consiliul pentru dezvoltare regională şi care are o experienţă continuă de cel puţin 3 ani în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atribuţii principale: a) convoacă, coordonează pregătirea şi conduce şedinţele consiliului pentru dezvoltare regională; b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitaţii, precum şi materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării şedinţelor consiliului pentru dezvoltare regională; c) semnează hotărârile şi procesele-verbale ale şedinţelor consiliului pentru dezvoltare regională, rapoartele semestriale, precum şi raportul anual de activitate ale acestuia; d) aprobă modificările la procesele-verbale ale şedinţelor, ţinând seama de propunerile şi observaţiile vicepreşedintelui, ale membrilor consiliului pentru dezvoltare regională, precum şi ale secretariatului acestuia; e) reprezintă consiliul pentru dezvoltare regională, împreună cu vicepreşedintele, în cadrul Consiliului naţional pentru dezvoltare regională; f) reprezintă regiunea şi consiliul pentru dezvoltare regională în relaţiile cu alte regiuni din ţară şi din străinătate. (2) Preşedintele consiliului pentru dezvoltare regională îndeplineşte şi alte atribuţii care rezultă din prevederile Legii nr. 315/2004.  +  Articolul 12Vicepreşedintele consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atribuţii: a) preia, pe bază de mandat scris, semnat de preşedintele consiliului pentru dezvoltare regională, atribuţiile acestuia, dacă preşedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini; b) participă la organizarea şedinţelor consiliului pentru dezvoltare regională; c) face observaţii şi propuneri cu privire la conţinutul şi modul de întocmire a procesului-verbal al şedinţei consiliului pentru dezvoltare regională; d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul pentru dezvoltare regională; e) reprezintă consiliul pentru dezvoltare regională, împreună cu preşedintele, în cadrul Consiliului naţional pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 13.Activităţile principale ale secretariatului consiliului pentru dezvoltare regională sunt: a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor consiliului pentru dezvoltare regională; b) publicarea pe site-ul agenţiei pentru dezvoltare regională a ordinii de zi a şedinţelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum şi a materialelor pentru care consiliul pentru dezvoltare regională hotărăşte publicarea; c) convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele consiliului pentru dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) şi ale art. 8 alin. (1) şi (2); d) întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului pentru dezvoltare regională şi transmiterea formei finale semnate de preşedintele acestuia, precum şi a hotărârilor consiliului pentru dezvoltare regională instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor consiliului, precum şi celor interesaţi, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa; e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă conform art. 7 alin. (3)-(5) şi transmiterea hotărârilor adoptate în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, instituţiilor şi persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6); f) redactarea rapoartelor semestriale, precum şi a raportului anual de activitate ale consiliului pentru dezvoltare regională şi transmiterea acestora, după aprobarea lor de către consiliul pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei menţionate, spre informare, Consiliului naţional pentru dezvoltare regională; g) primirea şi înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la şedinţele consiliului pentru dezvoltare regională; h) asigurarea, între şedinţe, a asistenţei de specialitate preşedintelui şi vicepreşedintelui consiliului pentru dezvoltare regională; i) înregistrarea şi păstrarea în condiţii specifice adecvate a declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate date de membrii consiliului pentru dezvoltare regională, conform art. 5 alin. (5); j) primirea şi distribuirea corespondenţei destinate consiliului pentru dezvoltare regională; k) constituirea şi păstrarea unui registru de evidenţă complet privind şedinţele şi activităţile consiliului pentru dezvoltare regională; l) asigurarea activităţilor de registratură şi arhivare a documentelor privind activităţile consiliului pentru dezvoltare regională; m) alte activităţi care sunt stabilite de către consiliul pentru dezvoltare regională.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14Membrii consiliului pentru dezvoltare regională îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament-cadru, consiliile pentru dezvoltare regională îşi elaborează şi aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 18 din Legea nr. 315/2004.  +  Articolul 16 (1) Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului pentru dezvoltare regională se face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia şi numai în prezenţa a cel puţin unui reprezentant din fiecare judeţ. (2) Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului pentru dezvoltare regională se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia şi numai în prezenţa a cel puţin unui reprezentant din fiecare judeţ.---------