NORME METODOLOGICE din 13 august 2004privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 25 august 2004   +  Capitolul I Cadru general  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice sunt elaborate în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Programele/proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunile cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare se realizează pe bază de contracte de finanţare. (2) Contractul de finanţare este contractul pe care autoritatea contractantă îl încheie cu executantul serviciilor de conducere de programe sau de conducere/execuţie proiecte în condiţiile stabilite de către autoritatea contractantă, care asigură finanţarea integrală a activităţilor necesare pentru realizarea contractului. Contractul de finanţare poate avea o durată de mai mulţi ani calendaristici. (3) Contractul de finanţare poate avea caracter de recurenţă, în baza căruia oricare contractor poate să încheie, la rândul său, alte contracte de finanţare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă pentru activităţi până la nivel de execuţie, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Condiţiile de finanţare şi modul de realizare a acţiunilor cuprinse în contractul de finanţare, rezultatele preconizate a se obţine, precum şi modul de monitorizare şi evaluare a acestora se stabilesc de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se fac cunoscute potenţialilor executanţi înaintea derulării procedurilor de atribuire a contractului de finanţare.  +  Articolul 4Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt prevăzute în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Atribuirea contractului de finanţare  +  Articolul 5Atribuirea contractului de finanţare pentru conducerea şi/sau execuţia de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiuni se realizează de către autoritatea contractantă sau, cu acordul acesteia, şi în baza caracterului de recurenţă al contractului de finanţare şi de către un executant - contractor, desemnat în acest sens de către autoritatea contractantă, prin contractul de finanţare de bază încheiat cu acesta şi care astfel devine el însuşi autoritate contractantă.  +  Articolul 6Atribuirea unui contract de finanţare se realizează în sistem competiţional sau în mod direct, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 7Atribuirea unui contract de finanţare în sistem competiţional, în cazul în care urmează a fi selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere şi/sau de execuţie a unor proiecte de mare complexitate şi importanţă, precum şi pentru procurarea unor bunuri sau altor servicii se realizează pe baza termenilor de referinţă şi prin una dintre următoarele categorii de proceduri de selectare: a) licitaţie restrânsă, respectiv procedura care se desfăşoară în două etape distincte, conform prevederilor art. 22, şi prin care numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitaţi să depună oferte, pentru contracte a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 40.000 euro.Pentru atribuirea contractului de finanţare autoritatea contractantă adresează invitaţia de a depune oferte unui număr de minimum 5 potenţiali contractori, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la cap. III, pentru a se asigura o competiţie efectivă, dar în acelaşi timp pentru ca efortul de evaluare a ofertelor să nu fie disproporţionat de mare în raport cu valoarea contractului de finanţare; b) cerere de ofertă, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită, fără publicarea unui anunţ publicitar, oferte de la mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori, pentru contracte a căror valoare echivalentă în lei este mai mare de 10.000 euro, dar nu mai mare de 40.000 euro.Selectarea contractorului prin procedura de comparare de oferte este efectuată prin compararea ofertelor depuse de cel puţin 3 potenţiali contractori desemnaţi de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 21-40.  +  Articolul 8Atribuirea unui contract de finanţare în sistem competiţional, în cazul în care urmează să fie selectaţi mai mulţi contractori pentru procurarea serviciilor de conducere şi/sau de execuţie a mai multor proiecte de cercetaredezvoltare şi inovare se realizează prin evaluarea propunerilor de proiecte, conform prevederilor cap. V.  +  Articolul 9Atribuirea unui contract de finanţare în mod direct se realizează:1. în cazul în care valoarea contractului de finanţare nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro;2. indiferent de valoarea contractului, în una dintre situaţiile următoare de procurare din sursă unică de furnizare a serviciilor solicitate: a) serviciile pot fi furnizate doar de către un singur ofertant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrările sub protecţia drepturilor de autor; b) serviciile pot fi furnizate de câte un singur ofertant din motive de natură tehnică sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora; c) programul/proiectul care urmează a fi contractat este într-un domeniu special şi poate fi condus doar de o anumită instituţie, societate organizaţie etc.; d) la licitaţia restrânsă repetată a participat un singur ofertant, care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi a cărui ofertă corespunde cerinţelor formulate de către autoritatea contractantă; e) la evaluarea ofertelor s-a constatat că o singură ofertă corespunde cerinţelor formulate de către autoritatea contractantă; f) contractul de finanţare are ca obiect o extindere a unor servicii sau activităţi aflate în derulare; g) în cazul unor circumstanţe stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 9 contractul de finanţare poate fi atribuit în mod direct numai unui ofertant care satisface condiţiile de finanţare şi modul de realizare stabilite de către autoritatea contractantă. Atribuirea contractului de finanţare se realizează prin procedura de negociere cu o singură sursă de furnizare a serviciilor solicitate, după cum urmează: a) transmiterea invitaţiei de participare la negociere, potenţialului contractor, însoţită de un exemplar din materialul referitor la condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului de finanţare; b) consultarea potenţialului contractor, negocierea inclusiv a preţului, precum şi stabilirea prevederilor finale privind conţinutul clauzelor contractuale; c) încheierea contractului de finanţare.  +  Capitolul III Eligibilitatea potenţialilor contractori  +  Articolul 11Contractele de finanţare pot fi atribuite numai potenţialilor contractori care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în acest capitol.  +  Articolul 12Condiţiile referitoare la eligibilitatea potenţialilor contractori se aplică cumulativ şi în egală măsură tuturor potenţialilor contractori, subcontractori, precum şi tuturor potenţialilor contractori asociaţi la o ofertă comună, indiferent de metoda de selectare.  +  Articolul 13Toate persoanele fizice sau juridice române, legal constituite ca potenţiali contractori, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; b) plăţile/conturile să nu fie blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; c) să nu existe, în urma verificărilor întreprinse de autoritatea contractantă, declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de aceasta persoanei fizice sau reprezentantului persoanei juridice, în vederea selectării contractanţilor; d) să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.  +  Articolul 14În cazul propunerilor de proiecte de cercetare-dezvoltare o condiţie suplimentară de eligibilitate a potenţialilor contractori este: a) pentru persoanele juridice, activitatea de cercetaredezvoltare să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii şi persoana juridică respectivă să fie atestată pentru a desfăşura aceste activităţi, potrivit legii; b) pentru persoanele fizice, acestea trebuie să fie autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activitate de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 15Alte condiţii de eligibilitate pot fi stabilite de către autoritatea contractantă şi sunt cuprinse în pachetul de informaţii sau în termenii de referinţă, numai cu acordul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 16Potenţialul contractor prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere şi, dacă i se cere, face dovada către autoritatea contractantă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13.  +  Articolul 17Potenţialii contractori au obligaţia să prezinte autorităţii contractante documentele cerute de aceasta, în scopul de a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.  +  Articolul 18Evidenţa potenţialilor contractori se asigură de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care înfiinţează în acest scop Registrul central al potenţialilor contractori.  +  Articolul 19Într-un anumit program/proiect nu pot fi contractori, subcontractori sau contractori asociaţi la o ofertă comună/propunere de proiect comună, sub sancţiunea nulităţii contractului de finanţare, persoanele juridice şi fizice care au redactat condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului sau termenii de referinţă pentru acel program/proiect ori au participat în diverse etape la selectarea contractorilor pentru acel program/proiect.  +  Articolul 20După semnarea contractului de finanţare contractorul nu poate angaja, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare de către autoritatea contractantă, persoane juridice şi fizice care au redactat condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului/termenii de referinţă pentru programul/proiectul ce face obiectul contractului de finanţare respectiv ori au participat în diferite faze la selectarea contractorilor pentru acel program/proiect.  +  Capitolul IV Declanşarea şi desfăşurarea licitaţiei restrânse şi a cererilor de ofertă  +  Articolul 21Autoritatea contractantă declanşează procedura de licitaţie restrânsă prin elaborarea şi difuzarea unui anunţ public privind intenţia de a lansa competiţia, anunţ care se publică în cel puţin două publicaţii cotidiene de răspândire naţională, precum şi prin pagina de Internet a autorităţii contractante.  +  Articolul 22O dată cu anunţul public al intenţiei de lansare a competiţiei se solicită şi exprimarea interesului potenţialilor contractori de a participa la aceasta, adresată în scris autorităţii contractante, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.  +  Articolul 23Anunţul public indică, de asemenea, modalitatea prin care cei interesaţi pot consulta condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului, elaborate de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 24Documentaţia de participare la competiţie este elaborată de autoritatea contractantă şi defineşte condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului, cu următoarea structură-cadru:1. termenii de referinţă: a) prezentarea obiectului competiţiei, care include: obiectivul şi conţinutul tematic al acestuia, calendarul acţiunilor şi fondurilor publice alocate cu această destinaţie; b) instrucţiunile privind modul şi condiţiile în care se poate solicita şi obţine finanţarea, cuprinzând:(i) condiţiile de eligibilitate a ofertanţilor;(îi) categoriile de componente/activităţi/acţiuni care pot fi finanţate, precum şi condiţiile de finanţare;(iii) instrucţiunile de elaborare şi prezentare a propunerilor de oferte;(iv) criteriile şi modul de evaluare şi selectare a propunerilor;2. modelul contractului de finanţare;3. punctele de contact.  +  Articolul 25După expirarea termenului fixat conform art. 22, autoritatea contractantă procedează la derularea procedurii de selecţie, corespunzătoare obiectului competiţiei. Pentru selectarea contractorului autoritatea contractantă foloseşte datele existente în Registrul central al potenţialilor contractori, întocmit în conformitate cu prevederile art. 18, precum şi expresiile de interes primite în urma declanşării competiţiei, astfel cum prevede art. 22.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care numărul intenţiilor exprimate este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, în termen de 7 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22, autoritatea contractantă selectează potenţialii contractori cărora le transmite invitaţia de a participa cu oferte la competiţie. (2) Selectarea potenţialilor contractori se efectuează iniţial pe baza criteriilor de eligibilitate şi, în final, prin evaluarea nivelului de competenţă pe care potenţialii contractori îl invocă şi, după caz, îl probează în conducerea de program/proiect şi, după caz, în domeniul realizării/execuţiei proiectului, în funcţie de obiectul competiţiei. Evaluarea trebuie realizată în condiţii de competenţă, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate.  +  Articolul 27În cazul în care numărul intenţiilor exprimate nu este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, autoritatea contractantă repetă, în termen de 10 zile calendaristice şi o singură dată, procedurile prevăzute la art. 21 şi 22, după care procedează conform celor prevăzute la art. 26.  +  Articolul 28Dacă şi după repetarea prevăzută la art. 27 numărul de intenţii primite nu este suficient, se procedează fie la derularea procedurii cu numărul de potenţiali contractori existent, dar nu mai mic de doi, fie la atribuirea directă conform prevederilor art. 9 pct. 2 lit. d), în cazul existenţei unui singur potenţial contractor.  +  Articolul 29În cazul inexistenţei potenţialilor contractori, competiţia se consideră efectuată fără rezultat, urmând a se relua eventual la o altă dată sau în alte condiţii.  +  Articolul 30Invitaţia de a participa la competiţie constă în solicitarea de prezentare a ofertei, cu indicarea precisă a conţinutului acesteia, a modalităţii, a locului, a datei şi a orei limită de depunere a ofertei. Invitaţia de a participa la competiţie este însoţită de documentaţia de participare la aceasta şi de lista potenţialilor contractori cărora li s-a adresat invitaţia pentru obiectul respectiv al competiţiei.  +  Articolul 31Oferta trebuie să răspundă condiţiilor prevăzute la art. 30 şi să corespundă cerinţelor cuprinse în condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului.  +  Articolul 32Oferta este formată din 3 documente distincte, prezentate ca atare, şi anume: a) datele de identificare a potenţialului contractor; b) oferta tehnică; c) oferta financiară.  +  Articolul 33Oferta tehnică şi cea financiară trebuie să fie elaborate în concordanţă cu "Condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului", prevăzute prin "Termenii de referinţă", conform art. 24 pct. 1.  +  Articolul 34Fiecare potenţial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect.  +  Articolul 35Oferta trebuie semnată de către ofertant sau de persoana împuternicită de către acesta.  +  Articolul 36Oferta se prezintă în pachete sigilate separat şi introduse într-un pachet comun sigilat, de asemenea, cu indicarea precisă a obiectului ofertei şi care să nu permită violarea conţinutului.  +  Articolul 37După expirarea termenului stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă organizează şi coordonează procesul de evaluare şi selectare a propunerilor de oferte, astfel ca în termen de 7 zile calendaristice să se poată comunică rezultatul participanţilor la competiţie.  +  Articolul 38Comunicarea în scris a rezultatelor competiţiei cuprinde numai calitatea de "Câştigător" sau "Necâştigător" a participantului respectiv, precum şi invitaţia pentru ridicarea întregului material al ofertei depuse, care se înapoiază ofertantului declarat "necâştigător".  +  Articolul 39În scopul evaluării ofertelor depuse pentru un anumit obiect al competiţiei, autoritatea contractantă numeşte o comisie de evaluare a ofertei tehnice, financiare şi în ansamblu, căreia îi stabileşte calendarul de lucru pentru respectarea termenului prevăzut la art. 37 şi îi aprobă regulamentul de funcţionare, care cuprinde cel puţin: a) cvorumul, modul şi procedurile de lucru; b) criteriile de evaluare, ponderile acestora şi modul de punctare; c) algoritmul de stabilire a ierarhizării ofertelor.  +  Articolul 40Conform ierarhizării ofertelor evaluate, propusă de către comisia de evaluare, autoritatea contractantă decide asupra rezultatului competiţiei, pe care îl comunică participanţilor.  +  Capitolul V Desfăşurarea competiţiilor de propuneri de proiecte  +  Articolul 41În cazul evaluării propunerilor de proiecte, conform prevederilor art. 8, anunţul public are următoarea structură-cadru:1. denumirea şi, după caz, acronimul programului pentru care se pot depune propuneri de proiecte;2. prezentarea programului: a) scopul şi obiectivele programului, durata şi fondurile publice alocate cu această destinaţie; b) condiţiile de eligibilitate a participanţilor; c) categoriile de proiecte care pot fi finanţate; d) programul de desfăşurare a competiţiei, respectiv data limită de primire a propunerilor de proiecte, data şi modul de anunţare a rezultatelor competiţiei, data limită de primire şi forma de depunere a contestaţiilor; e) adresa poştală la care trebuie depuse propunerile de proiecte: telefon, fax şi, după caz, adresa pentru poşta electronică şi pagina de difuzare a informaţiei prin Internet, la care se oferă informaţii suplimentare.  +  Articolul 42În scopul informării potenţialilor contractori, autoritatea contractantă publică pe pagina sa de Internet sau furnizează solicitanţilor, la cererea acestora, contra cost, pachetul de informaţii, care are următoarea structură-cadru:1. prezentarea programului, incluzând scopul, obiectivele, conţinutul tematic, calendarul acţiunilor şi fondurile publice alocate cu această destinaţie;2. instrucţiuni privind modul în care se poate solicita şi obţine finanţarea în cadrul programului, cuprinzând: a) condiţiile de eligibilitate a ofertanţilor; b) categoriile de proiecte, activităţi, acţiuni care pot fi finanţate, precum şi condiţiile de finanţare; c) instrucţiunile de elaborare şi prezentare a propunerilor de proiecte; d) criteriile şi modul de evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte;3. modelul contractului de finanţare;4. punctele de contact.  +  Articolul 43Oferta tehnică nu trebuie să conţină, sub sancţiunea eliminării din competiţie, date care ar putea identifica ofertantul.  +  Articolul 44Prezentarea programului în totalitatea sa, incluzând scopul, obiectivele, conţinutul şi structura acestuia, se propune de către autoritatea contractantă, în corelare cu prevederile Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare, şi se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 45În cazul în care, din motive bine întemeiate, se anunţă primirea de propuneri de proiecte numai pentru unele dintre subprogramele şi, respectiv, obiectivele programului, aceasta se propune de către autoritatea contractantă şi se aprobă, în mod explicit, de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, după consultarea comisiilor Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 46După expirarea termenului de depunere a propunerilor de proiecte pentru fiecare program, autoritatea contractantă constituie paneluri de evaluatori, pe domenii de specialitate, în funcţie de numărul de propuneri de proiecte primite, astfel ca: a) fiecare propunere de proiect să fie evaluată de 3 evaluatori; b) fiecare evaluator să semneze o declaraţie de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă, corespunzător domeniului căruia îi aparţine propunerea de proiect supusă evaluării; c) pe parcursul procesului de evaluare oricare dintre evaluatori să poată să îşi decline în scris îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. b), caz în care autoritatea contractantă va lua măsurile necesare înlocuirii acestuia şi desfăşurării normale, în continuare, a procesului de evaluare.Autoritatea contractantă poate desemna câte un reprezentant al său pentru fiecare panel de evaluatori, în scopul monitorizării lucrărilor panelului, dar fără a participa la evaluarea propunerilor de proiecte.  +  Articolul 47Panelurile de evaluatori se constituie din lista de evaluatori a programului, listă care se propune de către autoritatea contractantă, se avizează de către comisia de specialitate a Colegiului consultativ şi se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 48În cadrul fiecărui panel şi pentru propunerile de proiecte repartizate panelului de evaluatori de către autoritatea contractantă, evaluarea propunerilor de proiecte se face conform criteriilor de evaluare stabilite prin pachetul de informaţii.  +  Articolul 49Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează în două etape: a) evaluarea ştiinţifică/tehnică; b) evaluarea managementului, a oportunităţii, a impactului şi a costului propunerii de proiect.  +  Articolul 50În cadrul fiecărei etape evaluarea se poate desfăşura în două faze: a) faza evaluării individuale, în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizată panelului de evaluatori, fiecare evaluator din panel acordă pentru fiecare criteriu examinat în etapa respectivă un punctaj şi consemnează un comentariu ataşat punctajului; b) faza evaluării în panelul de evaluatori, în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizată acestuia, evaluatorii din panel elaborează un raport de consens privind atât punctajele, cât şi comentariile; propunerile de proiecte pentru care panelul de evaluatori nu poate ajunge la consens se evaluează de către un alt panel. Această fază se desfăşoară numai în cazul în care faza evaluării individuale nu a dat rezultate concludente.  +  Articolul 51În prima etapă autoritatea contractantă ia măsuri pentru ca evaluatorii să nu cunoască identitatea ofertanţilor ale căror propuneri le examinează.  +  Articolul 52Propunerea de proiect, al cărei punctaj general de consens în prima etapă se situează sub limita cerută de criteriile de selectare stabilite prin pachetul de informaţii, se consideră respinsă şi nu este evaluată în etapa a doua.  +  Capitolul VI Clasificarea propunerilor de proiecte  +  Articolul 53Conform rezultatelor evaluării din cele două etape, se stabileşte ierarhizarea propunerilor de proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.  +  Articolul 54Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, se face publică prin adresa de Internet a autorităţii contractante destinată programului.  +  Articolul 55După expirarea termenului de depunere şi de rezolvare a contestaţiilor, prevăzut la art. 41 pct. 2 lit. d), autoritatea contractantă întocmeşte forma finală a listei cu propunerile de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, listă pe care o supune avizării şi aprobării autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 56Nu pot fi finanţate propunerile de proiecte care au obţinut un punctaj inferior limitei minime stabilite prin pachetul de informaţii.  +  Capitolul VII Negocierea şi încheierea contractului de finanţare  +  Articolul 57Pe baza listei elaborate, avizate şi aprobate conform prevederilor art. 53, 54 şi 55 şi în limita fondurilor publice alocate cu această destinaţie programului sau, după caz, subprogramului care face obiectul competiţiei, autoritatea contractantă desfăşoară negocierea contractului de finanţare pentru fiecare proiect, în ordinea din listă, până la concurenţa valorii fondurilor publice alocate cu această destinaţie. Negocierea fiecărui contract de finanţare urmăreşte structura bugetului solicitat, în măsura în care acesta este justificat.  +  Articolul 58Pe parcursul procesului de negociere şi de perfectare şi încheiere a contractului de finanţare atribuit în condiţiile prevăzute la art. 57 autoritatea contractantă poate conveni cu potenţialul contractor detaliile tehnice ale contractului de finanţare, care însă trebuie să respecte ca formă şi fond modelul pe baza căruia s-a desfăşurat competiţia, precum şi legislaţia aferentă.  +  Articolul 59În cazul în care, ca urmare a procesului de negociere, nu se ajunge la perfectarea contractului de finanţare pentru unul/unele dintre propunerile de proiecte, negocierea se desfăşoară în continuarea listei, în condiţiile şi în limitele prevăzute la art. 57.  +  Articolul 60După perfectarea şi încheierea contractului de finanţare derularea se face în conformitate cu prevederile acestuia, precum şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 61Instrumentele de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare sunt enumerate în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 62În vederea aplicării prezentelor norme metodologice, în condiţiile legii, se pot elabora instrucţiuni care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 63Autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare, ca autoritate contractantă, achiziţionează şi remunerează, pe baza contractului de finanţare, serviciile de cercetare-dezvoltare care fac obiectul prezentelor norme metodologice şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu, astfel că aceste servicii, prin exceptare, nu fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 64Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceDEFINIŢIILE TERMENILOR UTILIZAŢI1. autoritate contractantă - parte într-un contract de finanţare, care, fie în baza legii, fie în baza unui alt contract de finanţare legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanţează realizarea unui obiectiv, stabilind în mod univoc condiţiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest scop;2. bugetul proiectelor - valoarea totală şi, după caz, defalcată pe proiecte a contractelor de finanţare subsidiare pe care conducătorul de program se angajează, prin contractul de finanţare principal, să le încheie pentru atribuirea conducerii respectivelor proiecte. Bugetul proiectelor este prevăzut sub acest titlu în specificaţia financiară a contractului de finanţare principal, în care conducătorul de program/proiect are calitatea de contractor;3. caracter de recurenţă al unui contract - caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi şi obligaţii în funcţie şi subsecvent celor conţinute în alt contract, anterior încheiat;4. comitet de evaluare (comitet) - grup format din 5 sau 7 persoane, desemnate de autoritatea contractantă după criterii de competenţă, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitaţii sau al unor proceduri competiţionale simplificate;5. conducător de program/proiect - autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cazul programelor conduse de acesta, sau contractorul, într-un contract de finanţare al cărui obiect este procurarea de servicii de conducere de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;6. conducere de program/proiect - activitatea de a controla un program/proiect prin monitorizarea performanţelor şi prin decizie, în baza unui plan predefinit;7. contract de finanţare - contractul în care una dintre părţi, denumită autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează această finanţare;8. contract de finanţare principal - contractul de finanţare care stă la baza încheierii unui alt contract de finanţare şi prin care se conferă contractorului competenţa de a se constitui autoritate contractantă pentru acest ultim contract;9. contract de finanţare subsidiar - contractul de finanţare încheiat de o autoritate contractantă, în baza obligaţiilor pe care aceasta şi le-a asumat, în calitate de contractor, printr-un contract de finanţare principal. Contractul de finanţare subsidiar nu poate conţine, sub sancţiunea nulităţii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finanţare principal;10. contractor - parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;11. contractori asociaţi - ofertanţi asociaţi a căror ofertă comună/propunere de proiect comună a fost acceptată şi contractată de către autoritatea contractantă;12. director de program/proiect - persoană stabilită de către şi la nivelul conducătorului de program/proiect, în scopul de a asigura conducerea acestuia;13. evaluare - analiza rezultatelor obţinute în timpul şi după implementarea programului/proiectului şi indicarea unor acţiuni corective, acolo unde este cazul, în vederea obţinerii rezultatelor şi atingerii obiectivelor prevăzute prin instrumentele de planificare a programului/proiectului;14. expresie de interes - notificarea interesului de a participa la o licitaţie adresată autorităţii contractante, în forma stabilită de aceasta, fie de către un potenţial contractor înscris în Registrul central al potenţialilor contractori ai autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în urma invitării sale de către autoritatea contractantă, fie de către o altă persoană juridică sau fizică, în urma anunţului autorităţii contractante privind intenţia de a lansa licitaţia, anunţ care se publică în presa scrisă de răspândire naţională şi se difuzează prin medii de informare specifice domeniului;15. lista propunerilor de proiecte care se pot finanţa lista cuprinzând acele propuneri de proiect care, în urma evaluării, clasificării şi aplicării criteriilor suplimentare stabilite prin pachetul de informaţii al programului, pot fi finanţate de autoritatea contractantă în cadrul respectivului program;16. monitorizare - activitatea de a urmări, a observa, a măsura şi a verifica în mod sistematic, precum şi de a promova măsurile adecvate pentru a menţine pe calea predefinită o operaţiune, un proces sau altele asemenea;17. monitor de program - persoană stabilită de către şi la nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui program;18. ofertant - potenţial contractor care a depus o ofertă/propunere de proiect;19. ofertanţi asociaţi - potenţiali contractori asociaţi care au depus o ofertă comună/propunere de proiect comună;20. ofertă - propunerea tehnică şi propunerea financiară asociată acesteia, elaborate de către un potenţial contractor, în baza invitaţiei primite de acesta de la autoritatea contractantă pentru a participa la licitaţie sau la o procedură competiţională simplificată;21. pachet de informaţii al programului - prezentare detaliată a scopului, obiectivelor, conţinutului tematic, a calendarului acţiunilor, fondurilor publice alocate cu această destinaţie, precum şi a modului de acces la un program elaborat de către autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare sau, după caz, de către altă autoritate contractantă având calitatea de conducător de program/proiect, în vederea selectării contractorilor (conducătorilor de proiecte) prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;22. panel de evaluatori - grup compus din 3 experţi, alcătuit de autoritatea contractantă după criteriul domeniilor de specialitate ale experţilor, în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;23. plan anual - instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic şi a sumelor alocate anual programului/proiectului. În cazul începerii şi încheierii programului/proiectului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual;24. plan strategic - principalul instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru întreaga durată a programului/proiectului, pe baza contractului de finanţare, şi care cuprinde: a) planul operaţional prin care sunt descrise principalele activităţi necesare implementării programului/proiectului, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse, termenele pentru elaborarea şi prezentarea programelor de lucru; b) planificarea implementării programului/proiectului, conţinând eşalonarea în timp a principalelor activităţi şi termenele prevăzute, inclusiv pentru anunţarea/organizarea de competiţii/licitaţii; c) după caz, descrierea proiectelor;25. program de lucru - instrument de programare a implementării unui program/proiect, pe baza căruia se fundamentează derularea finanţării, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui trimestru/semestru din derularea programului/proiectului. Programul de lucru detaliază acţiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic;26. propunere de proiect - solicitare de finanţare a unui proiect iniţiat de un potenţial contractor, elaborat de către acesta în cadrul tematic şi cu respectarea condiţiilor indicate prin pachetul de informaţii al unui program, în scopul de a participa la o competiţie de selectare a contractorilor, organizată în cadrul acelui program/proiect prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;27. propunere de proiect comună - propunere de proiect unică, elaborată în comun de mai mulţi potenţiali contractori;28. raport de consens - document elaborat de panelul de evaluatori, în faza evaluării în panel din cadrul etapelor de evaluare ştiinţifică/tehnică şi de evaluare a managementului, a oportunităţii, a impactului şi a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele şi comentariile în consens ale panelului de evaluatori, pe baza notelor acordate şi a comentariilor consemnate anterior, în faza evaluării individuale, de către fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect şi, în cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat;29. raport de activitate - document elaborat de conducătorul de program/proiect, pe baza comparării stadiului efectiv al programului/proiectului cu stadiul prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare. În cazul în care conducătorul de program/proiect este autoritate contractantă, raportul de activitate se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale proiectelor finanţate prin program/proiect, rapoarte, care, la rândul lor, se elaborează de către conducătorii de proiecte. Raportul de activitate descrie activităţile desfăşurate în perioada de referinţă, evidenţiază întârzierile şi necorelările apărute în derularea programului/proiectului şi cauzele acestora, propune măsuri corective;30. raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect la încheierea implementării programului/proiectului, pe baza comparării stadiului final obţinut cu cel prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare;31. raport de evaluare - document elaborat numai de către sau prin grija autorităţii contractante. Raportul de evaluare a programului se elaborează de către monitorul de program, iar raportul de evaluare a proiectului se elaborează de către responsabilul de proiect. Raportul intermediar de evaluare a programului se elaborează la periodicitatea prevăzută prin contractul de finanţare, de regulă trimestrial sau semestrial, iar raportul de evaluare intermediar al proiectului se elaborează anual. Raportul independent de evaluare se elaborează de către echipe de evaluatori externi programului/proiectului, alcătuite la solicitarea autorităţii contractante. Raportul de evaluare se elaborează pe baza comparării rezultatelor efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficienţei utilizării fondurilor. Raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale programelor/proiectelor finanţate prin program/proiect. În cazul în care conducătorii acestor proiecte sunt, la rândul lor, autorităţi contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează şi pe baza rapoartelor de evaluare a proiectelor finanţate prin program/proiect;32. responsabil de proiect - persoană stabilită de către şi la nivelul autorităţii contractante, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui proiect pentru care autoritatea contractantă procură, printr-un contract de finanţare, serviciile de conducere şi, după caz, de realizare/execuţie;33. Registrul central al potenţialilor contractori - registru de evidenţă a potenţialilor contractori, înfiinţat şi ţinut la zi de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Registrul central al potenţialilor contractori se actualizează pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile contractante şi poate fi consultat de acestea în vederea selectării contractorilor;34. specificaţie financiară - anexă la contractul de finanţare, prin care se prevede modul de alocare a sumelor totale angajate într-un program/proiect;35. subcontractor - persoană juridică sau fizică menţionată într-un contract de finanţare, către care contractorul poate subcontracta o parte din acel contract, cu aprobarea autorităţii contractante. Subcontractorul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru partea din contract care urmează să îi fie subcontractată;36. tarif - contravaloarea serviciilor de conducere a unui program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului, prevăzut sub acest titlu în specificaţia financiară care este anexă la contractul de finanţare prin care o autoritate contractantă procură respectivele servicii;37. termeni de referinţă - document prin care se stabilesc cerinţele ce trebuie respectate de potenţialii contractori în elaborarea ofertei, document elaborat de către autoritatea contractantă în vederea atribuirii contractului de finanţare prin licitaţie, proceduri competiţionale simplificate sau prin atribuire directă.  +  Anexa 2 la normele metodologiceINSTRUMENTEde planificare, programare, monitorizare şi evaluare aprogramelor/proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare
    NivelulActivitatea/Tipul documentuluiPeriodicitatea
      Planificare şi programare:  
      ▪ plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovaremultianual
    Ansamblul programelor▪ plan anual de cercetare-dezvoltare şi inovareanual
    Monitorizare şi evaluare:  
      ▪ raport anualanual
      Planificare şi programare:  
      ▪ plan strategicmultianual/pe durata proiectului anual
      ▪ plan anual
      ▪ program de lucrutrimestrial/semestrial
    Monitorizare şi evaluare:  
    Programul/proiectul▪ raport intermediar de activitatetrimestrial/semestrial
      ▪ raport intermediar de evaluaretrimestrial/semestrial/anual
      ▪ raport anual de activitateanual
      ▪ raport anual de evaluareanual
      ▪ raport final de activitatela sfârşit de program/proiect
      ▪ raport final de evaluarela sfârşit de program/proiect
      ▪ raport independent de evaluareocazional şi la sfârşit de program/proiect
  -----