ORDONANŢĂ nr. 69 din 13 august 2004pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.28 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IDupă alineatul (2) al articolului 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1 ), cu următorul cuprins:"(2^1 ) Registrul Urbaniştilor se înfiinţează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, finanţată integral din venituri proprii, care se constituie din tarife de atestare sau examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul Urbaniştilor şi de exercitare a dreptului de semnătură, venituri din activităţile cu caracter economic, precum şi din alte surse legal constituite."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 69.-----