DECRET nr. 194 din 17 mai 1982privind organizarea Întreprinderii de foraj şi exploatare a sondelor marine, în subordinea Ministerului Petrolului
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 47 din 17 mai 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 mai 1982 se înfiinţează Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, în subordinea Ministerului Petrolului, avînd ca obiect forajul sondelor marine şi pe uscat în zona litorala, pentru cercetarea geologica şi exploatare, lucrări geotehnice, probarea straturilor, extractia ţiţeiului şi gazelor prin platforme marine, transportul hidrocarburilor şi materialelor specifice activităţii pe nave maritime şi conducte, montajul platformelor, construcţii aferente, prestări de servicii în legătură cu aceste activităţi.Întreprinderea se înfiinţează prin desprinderea Grupului de foraj marin din cadrul Întreprinderii de foraj şi lucrări geologice speciale din subordinea Ministerului Geologiei.  +  Articolul 2Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor unitare de structura aprobate pentru unităţile geologice şi industria extractiva prin Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice şi se încadrează în gradul special de organizare şi grupa II de ramuri.  +  Articolul 3Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*.  +  Articolul 4Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat pe data de 31 decembrie 1981, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele încheiate, aferente Grupului de foraj marin, trec de la Întreprinderea de foraj şi lucrări geologice speciale, la Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta.Personalul care trece de la Întreprinderea de foraj şi lucrări geologice speciale la Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 5Personalul de pe platformele marine pentru extracţie, precum şi personalul care executa pe mare lucrări speciale necesare extractiei ţiţeiului, gazelor şi transportului acestora, beneficiază de prevederile Decretului nr. 388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retributiei şi unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platformele de foraj marin şi pe navele maritime cu care se executa lucrări de prospecţiuni geologice, geofizice şi geotehnice, precum şi alte lucrări sau activităţi speciale necesare forajului marin.Majorarea cu 50% a drepturilor de retribuire, prevăzută de art. 3 din Decretul nr. 388/1976, se calculează la retribuţiile tarifare care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, la activităţile respective pe uscat.  +  Articolul 6Articolul 2 (2) litera d) din Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă se completează cu "personalul de pe platformele marine pentru extracţie", precum şi cu "personalul care executa pe mare lucrări speciale necesare extractiei ţiţeiului, gazelor şi transportului acestora".  +  Articolul 7Anexele nr. XIV/12 - Retribuţii tarifare mai mari pentru condiţii grele de muncă şi nr. XIV/14 - Spor de şantier, la Decretul nr. 380/1981, se completează cu Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta. Drepturile prevăzute în decret se vor aplica şi personalului de pe platformele marine pentru extracţie, precum şi personalului care executa lucrări speciale necesare extractiei şi transportului ţiţeiului şi gazelor.  +  Articolul 8Pentru anul 1982 numărul de persoane care vor beneficia de retribuţii tarifare mai mari pentru condiţii grele de muncă, spor de şantier şi grupele I şi II de muncă la lucrări ce se executa în unităţi petroliere noi sau în dezvoltare, pentru Ministerul Petrolului, se suplimenteaza cu cîte 500 persoane.  +  Articolul 9Se aprobă dotarea Întreprinderii de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta cu un autoturism pentru transport de persoane, doua autoturisme de intervenţii şi doua microbuze, completindu-se în mod corespunzător anexele la Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule şi Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste.  +  Articolul 10Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor modifica indicatorii planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1982, potrivit anexelor nr. 2-4*.  +  Articolul 11Ministerul Apărării Naţionale va asigura transportul de persoane, piese şi materiale cu elicoptere, în limita orelor de zbor stabilite pe bază de convenţie încheiată între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Petrolului.  +  Articolul 12Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 345/1981, nu se aplică posturilor din unităţile de la care se transfera personalul muncitor necesar Întreprinderii de foraj şi exploatare a sondelor marine "PETROMAR" Constanta.  +  Articolul 13Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.------------------* Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.-----------------------