ORDIN nr. 1.356 din 27 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004    În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRegia autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 27 iulie 2004Nr. 1.356.  +  Anexă1. Caseta reglementărilor va avea următorul cuprins: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI │ │ RNTR 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Reglementări privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească │ │vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice │ │din România │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aprobate prin: │ │Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. │ │211/2003 │ │Modificate şi completate prin: │ │Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi locuinţei nr. 1043/ │ │2003 │ │Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi locuinţei nr │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" va avea următorul cuprins:*Font 7*    ABS - Sistem de prevenire a blocării roţilor la frânare    Acordul de la - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti,    Geneva din 1958 echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roţi şi                           condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripţii,                           încheiat la Geneva la 20 martie 1958    Acordul de la - Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor,    Geneva din 1998 precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule,                           încheiat la Geneva la 25 iunie 1998    Ansamblu de - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi unul sau două vehicule tractate    vehicule    Autotren rutier - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi o remorcă    Autovehicul - vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care circulă pe                           şine    Autovehicul articulat - ansamblu format dintr-un autotractor şi o semiremorcă    CE - Comunitatea Europeană    CEE - Comunitatea Economică Europeană    Componentă - un dispozitiv destinat să facă parte dintr-un vehicul, cum ar fi farul, care trebuie să                           corespundă prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări, şi care poate fi                           omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod expres prin                           prezentele reglementări    Directivă - act normativ al Consiliului, Comisiei sau al Parlamentului European    Directivă de bază - directivă care se referă la omologarea unui vehicul, a unui sistem al vehiculului (de    (specifică) exemplu sistemul de frânare), a unei componente (de exemplu farul) sau a unei entităţi                           tehnice independente (de exemplu bara antiîmpănare) care poate fi omologată separat de vehicul    Directivă-cadru - directivă care se referă la omologarea unui tip de vehicul în întregime    EEV - autovehicul al cărui mac respectă valorile de emisii poluante cu caracter facultativ                           precizate la linia C a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE                           modificată de directiva 1999/96/CE    ELR - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui mac constând dintr-o secvenţă de                           încărcări dinamice la regimuri (turaţii) stabilizate ale motorului, şi care este precizat                           prin directiva 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE    Entitate tehnică - un dispozitiv destinat să facă parte dintr-un vehicul, cum ar fi bara antiîmpănare, care                           trebuie să corespundă prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care                           poate fi omologat separat fată de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod                           expres prin prezentele reglementări, dar numai în legătură cu unul sau mai multe tipuri de                           vehicule    ESC - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui mac constând din 13 puncte de regim                           stabilizat al motorului şi care este precizat prin directiva 88/77/CEE modificată de                           directiva 1999/96/CE    Familie de vehicule - familie de tipuri de vehicule din categoriile M, N şi O definită prin directiva 70/156/CEE    GN - gaz natural comprimat    GPL - gaz petrolier lichefiat    Încărcătură - încărcătură care, în vederea transportării cu mijloace rutiere, nu poate să fie divizată în    indivizibilă două sau mai multe părţi decât cu cheltuieli exagerate şi care nu se justifică ori cu riscuri                           de deteriorare şi care nu poate, din motive privind masa şi dimensiunile sale, să fie                           transportată de către un autovehicul, o remorcă, un autotren rutier sau un autovehicul                           articulat care corespund cerinţelor prezentelor reglementări    mac - motor cu aprindere prin comprimare    mas - motor cu aprindere prin scânteie (comandată)    Masa maximă - masa maximă a unui vehicul, în funcţie de construcţia şi performanţele sale şi care este    tehnic admisibilă declarată de constructorul acestuia    (Masa totală    maximă autorizată)    Masa maximă - masa maximă a ansamblului care cuprinde autovehiculul şi remorca/remorcile sale şi care    tehnic admisibilă a este declarată de către constructor, în cazul unui ansamblu care include o semiremorcă sau o    ansamblului remorcă cu axă centrală, se utilizează masa maximă tehnic admisibilă pe axele remorcii şi nu                           masa maximă tehnic admisibilă a semiremorcii/remorcii cu axă centrală    Masa maximă - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă transmisă solului de    tehnic admisibilă pe axa/grupul de axe respectiv în funcţie de construcţia vehiculului şi a axei/grupului de axe    axă/grup de axe şi care este declarată de constructor    (Masa maximă    autorizată pe axă/    grup de axe    Masa maximă - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă pe punctul de cuplare în    tehnic admisibilă pe funcţie de construcţia autovehiculului şi/sau a dispozitivului de cuplare şi care este    punctul de cuplare declarată de constructorul autovehiculului. Prin definiţie, această masă nu include masa    al autovehiculului dispozitivului de cuplare al autovehiculul    Masa maximă - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime transferate de remorcă pe    tehnic admisibilă pe dispozitivul de cuplare al autovehiculului, declarată şi admisă de constructorul remorcii cu    punctul de cuplare axă centrală sau al semiremorcii    al unei semiremorci    sau remorci cu axă    centrală    Masa proprie a - masa vehiculului carosat, gata de drum şi, în cazul unui autovehicul tractor (cu excepţia    vehiculului (masa celor din categoria MI) cu dispozitivul de remorcare dacă el este montat de constructor, sau    vehiculului gata de masa saşiului ori a saşiului cu cabină, fără caroserie şi/sau dispozitivul de remorcare, dacă    drum) fabricantul nu montează caroseria şi/sau dispozitivul de cuplare (include masa corespunzătoare                          lichidelor, sculelor, roţii de rezervă dacă este cazul, conducătorului şi, pentru autobuze şi                          autocare a însoţitorului, dacă în vehicul este prevăzut un scaun pentru acesta). Masa                          conducătorului şi, dacă este cazul, a însoţitorului, este considerată a fi 75 kg (din care 68                          kg reprezintă masa conducătorului sau însoţitorului, iar 7 kg masa bagajelor). Rezervorul de                          carburant este considerat a fi umplut la 90% din capacitate, iar celelalte sisteme care conţin                          lichide (cu excepţia celor pentru ape uzate) sunt considerate a fi umplute la 100% din                          capacitatea declarată de către constructor, în cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi masa                          proprie nu include masa conducătorului (75 kg)    Masa remorcabilă - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice totale transmise la sol de axa sau grupul de                          axe a/ale vehiculului remorcat/vehiculelor remorcate    Motocicletă enduro - motocicletă cu următoarele caracteristici:                          a) înălţimea maximă a şeii: 900 mm                          b) garda minimă la sol: 310 mm                          c) valoarea minimă a raportului total de transmisie în ultima treaptă de viteză (raportul de                          transmisie primară x raportul de transmisie din cutia de viteze x raportul de transmisie                          final): 6,0    Motocicletă trial - motocicletă cu următoarele caracteristici:                          a) înălţimea maximă a şeii: 700 mm                          b) garda minimă la sol: 280 mm                          c) capacitatea maximă a rezervorului de combustibil: 4 l                          d) valoarea minimă a raportului total de transmisie în ultima treaptă de viteză (raportul de                          transmisie primar x raportul de transmisie din cutia de viteze x raportul de transmisie                          final): 7,5    OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul                          (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabilă a unei                          defecţiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria calculatorului                          autovehiculului)    OBM - sistem de măsurare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul    Omologare - procedura prin care RAR atestă că un vehicul rutier fabricat, importat sau introdus în tară,    individuală prezentat pentru omologare individuală, respectă reglementările şi normele tehnice privind                          admiterea acestuia în circulaţie pe drumurile publice din România    Omologare - procedura prin care RAR certifică conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou    naţională de tip fabricat, importat sau introdus în ţară de regulă pentru comercializare, cu cerinţele                          prevăzute în reglementările şi normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip în                          circulaţie pe drumurile publice din România    Omologare - procedura prin care RAR certifică conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, de    naţională de tip în bază, incomplet sau completat, fabricat, importat sau introdus în ţară de regulă pentru    mai multe etape comercializare, cu cerinţele prevăzute în reglementările şi normele tehnice specifice privind                         admiterea acestui tip în circulaţie pe drumurile publice din România. Poate fi acordată pentru                         vehiculul completat, vehiculul de bază (de exemplu saşiu echipat) sau pentru alte trepte                         intermediare de montaj ale vehiculului. Pentru omologarea individuală nu se aplică decât pentru                         vehiculul completat    Prima înmatriculare, - înmatricularea, înregistrarea sau utilizarea pentru prima dată a unor vehicule rutiere noi,    prima înregistrare, care nu au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior în altă ţară    prima utilizare a    unui vehicul    Prima înmatriculare - înmatricularea, înregistrarea sau utilizarea pentru prima dată în România, a unor    în România, prima vehicule rutiere care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior    înregistrare în în altă tară    România, prima    utilizare în România    a unui vehicul    Regulament CEE - Regulament al Uniunii Europene    (CE)    Regulament CEE - - Regulament anexă la Acordul de la Geneva din 1958    ONU    Sistem - orice sistem al vehiculului, cum ar fi sistemul de frânare, dispozitivele de protecţie                         împotriva poluării produse de gazele de evacuare, amenajările interioare etc, care trebuie să                         îndeplinească prevederile cuprinse în prezentele reglementări    Tip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele                         esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea. Un tip de vehicul poate                         avea variante şi versiuni diferite    Variantă - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale                         indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea    Vehicul alimentat cu - un vehicul echipat cu un echipament specific care permite utilizarea GPL sau GN în sistemul    GPL sau GN său de propulsie. Vehiculele care funcţionează cu GPL sau GN pot fi fabricate ca vehicul                         monocarburant sau bicarburant    Vehicul de bază - vehicul incomplet, al cărui număr de identificare ca vehicul se păstrează în timpul                         următoarelor etape ale procesului de omologare de tip în mai multe etape    Vehicul bicarburant - un vehicul care funcţionează alternativ fie cu benzină, fie cu GPL sau GN    Vehicul complet - vehicul care a fost supus unui proces de omologare de tip într-o sigură etapă şi care                         îndeplineşte toate prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări    Vehicul completat - vehicul care a fost supus unui proces de omologare de tip în mai multe etape şi care                         îndeplineşte toate prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări    Vehicul incomplet - vehicul care necesită completarea în cel puţin o etapă de fabricaţie pentru a îndeplini toate                         prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări    Vehicul - un vehicul care este conceput în principal pentru funcţionarea în permanenţă cu GPL sau GN    monocarburant dar poate avea deasemenea un sistem de alimentare cu benzină folosit exclusiv în caz de urgentă                         sau la pornire şi al cărui rezervor nu conţine mai mult de 15 litri de benzină;    Vehicul (rutier) - un sistem mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se                         utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori efectuarea de                         servicii sau lucrări    Vehicul cu - vehicul a cărui suprastructură fixă sau mobilă este echipată în mod special pentru    temperatură transportul de mărfuri la temperaturi controlate şi ai cărei pereţi laterali au o grosime    controlată (inclusiv izolaţia) de cel puţin 45 mm    Versiune - vehiculele dintr-o anumită variantă, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele                         esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea3. Capitolul I, va avea următorul cuprins:"1. Prezentele reglementări definesc condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere la omologarea în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.1.1 Aceste reglementări se aplică vehiculelor rutiere care sunt supuse, conform legislaţiei în vigoare, omologării în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, după cum urmează:1.1.1. autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulaţiei pe drumurile publice, având cel puţin 4 roti şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi remorcile acestora;1.1.2. tractoarele agricole şi forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;1.1.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, având roti jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, precum şi cvadriciclurile. Sunt exceptate: a) autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton; c) autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic - scaune rulante; d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora; e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi recreative; f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;1.1.4. maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau forestier pe roţi şi având o viteză maximă constructivă care depăşeşte 6 km/h;1.1.5 remorci lente având o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 25 km/h şi care nu sunt incluse în pct. 1.1.11.2 Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii de omologare, precum şi definirea tipurilor de caroserie şi a claselor pentru autovehiculele pentru transportul de pasageri sunt indicate în Anexa nr. 1 la reglementări.1.3 Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele menţionate la subpct. 1.1.1 - 1.1.4 sunt precizate în cap. IV al prezentelor reglementari şi în Anexa nr. 2 la reglementări.1.3.1 Pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau forestier pe roti şi având o viteză maximă constructivă care depăşeşte 6 km/h (subpct. 1.1.4) se aplică aceleaşi condiţii tehnice ca şi pentru tractoarele agricole sau forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h (subpct. 1.1.2), cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii;1.3.2 Pentru remorcile lente având o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 25 km/h (subpct. 1.1.5) se iau în considerare condiţiile tehnice aplicabile precizate pentru celelalte categorii de vehicule, în funcţie de categoria autovehiculului tractor.2. Prezentele reglementări definesc de asemenea condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sistemele, componentele şi entităţile tehnice în vederea omologării naţionale de tip.2.1 Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sistemele, componentele şi entităţile tehnice sunt precizate în cap. IV al prezentelor reglementări şi în Anexa nr. 2 la reglementări."4. Capitolul II va avea următorul cuprins:"1. La omologarea naţională de tip a vehiculelor rutiere trebuie respectate următoarele cerinţe generale:1.1 Omologarea naţională de tip a vehiculelor rutiere se acordă numai dacă vehiculul respectiv îndeplineşte condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări. Pentru vehiculele speciale, se vor aplica prevederile din anexa XI a directivei 70/156/CEE, modificată de directiva 2001/116/CE, apendicele 1 - 4 în funcţie de destinaţia vehiculului special.1.1.1 Omologarea naţională de tip a vehiculelor rutiere pentru care există omologare de tip CE (comunitară) a întregului vehicul, se acordă în baza documentelor care demonstrează acordarea omologării CE (comunitare) a întregului vehicul de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor cadru: directiva 70/156/CEE, modificată de directiva 2001/116/CE (pentru autovehicule şi remorcile acestora - cap. I, subpct. 1.1.1), directiva 74/150/CEE modificată de directiva 2001/3/CE (pentru tractoare agricole sau forestiere - cap. I, subpct. 1.1.2) sau directiva 2002/24/CE modificată de directiva 2003/77/CE (pentru autovehicule cu 2 sau 3 roţi - cap. I, subpct. 1.1.3).1.1.1.1 În cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi, omologările pentru aceste vehicule acordate conform directivei 92/61/CEE înainte de 9 noiembrie-2003 rămân valabile. De asemenea, pot fi acordate în continuare extinderi la omologările acordate înainte de 9 noiembrie 2003 conform dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea. Totuşi, începând cu 9 noiembrie 2004, certificatele de conformitate emise de către constructor trebuie să corespundă modelului precizat prin directiva 2002/24/CE.1.2 Omologarea naţională de tip a vehiculelor rutiere se acordă pe baza prezentării documentelor care atestă respectarea condiţiilor tehnice specifice prevăzute în prezentele reglementări.1.2.1 Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip a vehiculelor sunt:1.2.1.1 certificatele de omologare naţională specifice eliberate de către Registrul Auto Român care atestă îndeplinirea fiecărei condiţii specifice precizate prin prezentele reglementări în urma efectuării încercărilor ori verificărilor necesare sau1.2.1.2 certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza fiecărei directive specifice precizate în prezentele reglementări sau1.2.1.3 certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din statele care sunt Părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 sau la Acordul de la Geneva din 1998 pe baza fiecărui Regulament CEE-ONU precizat în prezentele reglementări.1.3 În urma acordării omologării naţionale de tip a vehiculului, Registrul Auto Român eliberează un Certificat de omologare naţională de tip pentru fiecare tip de vehicul complet, de bază, incomplet sau completat omologat.1.3.1 În baza Certificatului de omologare naţională de tip, fabricantul sau importatorul deţinător al omologării naţionale de tip certifică conformitatea cu tipul de vehicul omologat, pentru fiecare vehicul fabricat sau importat.1.4 În urma acordării omologării naţionale de tip, Registrul Auto Român eliberează de asemenea o Carte de identitate a vehiculului pentru fiecare vehicul fabricat conform tipului de vehicul omologat.1.5 Prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou este admisă numai dacă acesta este însoţit de către o Carte de identitate a vehiculului valabilă în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.1.5.1 La prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzare sau la prima utilizare, un vehicul rutier nou trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse la omologarea naţională de tip şi precizate prin prezentele reglementări şi aplicabile de la aceeaşi dată cu data impusă pentru omologarea de tip, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte date de aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou.1.6 Omologarea naţională de tip îşi pierde valabilitatea în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări, vânzării sau primei utilizări a unui vehicul rutier nou de la data la care prin prezentele reglementări se modifică condiţiile tehnice impuse pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou.1.7 În cazul şasiurilor echipate având omologare naţională de tip valabilă, dar care nu au fost carosate şi puse în circulaţie în limita de valabilitate a omologării naţionale de tip, se iau în considerare pentru saşiul echipat reglementările care au stat la baza omologării naţionale de tip a acestuia, dar nu mai mult de 18 luni de la data pierderii valabilităţii omologării naţionale de tip. Pentru vehiculul completat se iau în considerare prezentele reglementări.1.8 La omologarea naţională de tip sunt considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni anterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.1.9 La omologarea naţională de tip sunt considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.1.9.1 Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE respective.1.10 Metodologia de acordare a omologării naţionale de tip a vehiculelor rutiere este cea stabilită prin reglementările RNTR 7, ediţia în vigoare.2. La omologarea individuală a vehiculelor rutiere trebuie respectate următoarele cerinţe generale:2.1 Omologarea individuală a vehiculelor rutiere se acordă numai dacă vehiculul respectiv îndeplineşte condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.2.2. Procedura de omologare individuală se aplică pentru:2.2.1 vehiculele rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoană juridică sau fizică;2.2.2 vehiculele rutiere care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior în altă tară şi care se află la prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare în România;2.2.3 vehiculele rutiere noi, construite din piese, echipamente şi/sau subansambluri detaşate;2.2.4 "vehiculele rutiere înmatriculate, înregistrate sau utilizate în România, la care s-au efectuat modificări privind: a) categoria de folosinţă sau tipul/structura caroseriei; b) caroseria/saşiul în cadrul aceluiaşi tip de vehicul; c) motorul cu un alt motor decât cel care este precizat în cartea de identitate a vehiculului, cu excepţia cazului în care înlocuirea se face cu un motor cu acelaşi cod.2.2.4.1 Procedura de omologare individuală conform subpct. 2.2.4 se aplică de asemenea pentru vehiculele rutiere care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate în altă ţară, la care s-au efectuat schimbările prevăzute !a lit. a), b) şi c) înainte de prezentarea la omologarea individuală în România.2.3 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoană juridică sau fizică, precum şi a vehiculelor rutiere construite din piese, echipamente şi/sau subansambluri detaşate sunt cele care sunt valabile la omologarea naţională de tip a vehiculelor.2.3.1 Aceste condiţii se aplică de la datele precizate pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul nou. Această dată corespunde cu data impusă prin prezentele reglementări pentru omologarea naţională de tip, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte date de aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou.2.3.2 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor rutiere noi se consideră îndeplinite dacă acestea sunt însoţite de un certificat de conformitate CE obţinut în conformitate cu prevederile unei directive cadru şi care este valabil în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.2.4 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior în altă ţară şi sunt importate în România în vederea înmatriculării, înregistrării sau utilizării, sunt cele care au fost valabile la data punerii în circulaţie a vehiculului respectiv, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii.2.5 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor rutiere înmatriculate, înregistrate sau utilizate în România, !a care au fost efectuate modificările precizate la subpct. 2.2.4, sunt cele care au fost valabile la data punerii în circulaţie a vehiculului respectiv, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii.2.5.1 Modificarea vehiculelor rutiere, care conduce la încadrarea lor în altă categorie, se poate efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislaţiei în vigoare.2.5.2 Nu este admisă transformarea autoturismelor în trei volume (berlină) în autospeciale (autolaborator, ambulanţe etc.). La celelalte autoturisme se acceptă modificarea cu diminuarea numărului de locuri.2.6 În urma omologării individuale a vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.1 - 2.2.3, după caz, Registrul Auto Român eliberează o Carte de identitate a vehiculului pentru fiecare vehicul omologat.2.7 Prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou (subpct. 2.2.1 şi 2.2.3) este admisă numai dacă acesta este însoţit de către o Carte de identitate a vehiculului valabilă în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.2.8 Prima înmatriculare în România, prima înregistrare în România, vânzarea sau prima utilizare în România a unui vehicul rutier care a mai fost înmatriculat, înregistrat sau utilizat anterior în altă ţară (subpct. 2.2.2) este admisă numai dacă acesta este însoţit de către o Carte de identitate a vehiculului valabilă în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.2.9 În urma omologării individuale a vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.4, Registrul Auto Român modifică corespunzător Cartea de identitate a vehiculului sau eliberează una nouă, după caz.2.10 Menţinerea în circulaţie a unui vehicul înmatriculat, înregistrat sau utilizat în România şi care a fost supus modificărilor precizate la subpct. 2.2.4 este admisă numai în condiţiile precizate la pct. 2.9.2.11 Metodologia de acordare a omologării individuale a vehiculelor rutiere este cea stabilită prin reglementările RNTR 7, ediţia în vigoare.3. Omologarea de tip a sistemelor, componentelor şi entităţilor tehnice se acordă numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.3.1 Omologarea de tip a sistemelor, componentelor şi entităţilor tehnice se acordă în urma efectuării încercărilor sau verificărilor necesare.3.1.1 Această condiţie se consideră îndeplinită dacă:3.1.1.1 sistemul, componenta sau entitatea tehnică respectivă a fost omologată şi dispune de certificat de omologare eliberat de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza directivei specifice precizate în prezentele reglementări sau3.1.1.2 sistemul, componenta sau entitatea tehnică respectivă a fost omologată şi dispune de certificat de omologare eliberat de către autorităţile competente din statele care sunt Părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 sau la Acordul de la Geneva din 1998 pe baza Regulamentului CEE-ONU precizat în prezentele reglementări.3.2 În urma acordării omologării de tip a sistemelor, componentelor şi entităţilor tehnice, Registrul Auto Român eliberează un Certificat de omologare naţională de tip pentru fiecare tip de sistem, componentă sau entitate tehnică omologate.3.2.1 În baza Certificatului de omologare naţională de tip, fabricantul sau importatorul deţinător al omologării naţionale de tip certifică conformitatea cu tipul de sistem, componentă sau entitate tehnică omologate pentru fiecare produs fabricat sau importat prin eliberarea unui Certificat de conformitate.3.3 Vânzarea sau utilizarea unei componente sau entităţi tehnice noi este admisă numai dacă aceasta a fost omologată în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau a fost certificată de către Registrul Auto Român în conformitate cu legislaţia în vigoare.3.4 Omologarea naţională de tip pentru o componentă sau entitate tehnică îşi pierde valabilitatea în scopul vânzării sau utilizării de la data la care prin prezentele reglementări se modifică condiţiile tehnice impuse pentru vânzarea sau utilizarea unei componente sau entităţi tehnice noi.3.5 La omologarea naţională de tip, precum şi la vânzarea sau utilizarea unui sistem, componente sau entităţi tehnice noi, sunt considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni anterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.3.6 La omologarea naţională de tip, precum şi la vânzarea sau utilizarea unui sistem, componente sau entităţi tehnice noi sunt considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.3.6.1 Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE respective.3.7 Prevederile precizate la prezentul pct. 3 nu se aplică pentru componentele sau entităţile tehnice care sunt destinate vehiculelor rutiere care nu intră în domeniul de aplicare ai prezentelor reglementări sau care sunt exceptate parţial sau total de la aceste prevederi.4. La acordarea omologării naţionale de tip a vehiculelor rutiere, a omologării individuale a vehiculelor rutiere şi a omologării naţionale de tip a sistemelor, componentelor şi entităţilor tehnice se recunoaşte echivalenţa între directivele specifice prevăzute în prezentele reglementări şi Regulamentele CEE-ONU echivalente, conform celor precizate în anexa nr. 2 la prezentele reglementări.4.1 În cazul directivelor în care se impune în mod explicit aplicarea condiţiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU echivalent, se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a Regulamentului CEE-ONU respectiv, conform documentului CEE-ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.4.2 Data aplicării ultimei versiuni a unui Regulament CEE-ONU este data de intrare în vigoare a acestei versiuni în România, conform documentului precizat la subpct. 4.1.5. În cazul în care prin prezentele reglementări se impune respectarea condiţiilor tehnice din Regulamentele CEE - ONU, se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a Regulamentului CEE - ONU respectiv, conform documentului CEE- ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.5.1 Data aplicării ultimei versiuni a unui Regulament CEE - ONU este data de intrare în vigoare a acestei versiuni în România, conform documentului precizat la pct. 5.6. Verificarea conformităţii producţiei vehiculelor, sistemelor, componentelor şi entităţilor tehnice se realizează conform prevederilor din anexele corespunzătoare ale directivelor cadru şi directivelor specifice, sau după caz a Regulamentelor CEE - ONU.7. Atunci când există informaţii că unele tipuri de vehicule nu îşi menţin în exploatare caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea naţională de tip sau individuală, ceea ce poate afecta siguranţa rutieră sau protecţia mediului, Registrul Auto Român poate efectua probe de anduranţă în condiţii corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformităţii.8. Orice modificare adusă vehiculului, care afectează datele tehnice şi de identificare înscrise în cartea de identitate a vehiculului, necesită reactualizarea cărţii de identitate cu noile date sau, după caz, anularea cărţii de identitate şi eliberarea alteia, după acordarea unei noi omologări vehiculului respectiv, în conformitate cu prezentele reglementări.9. De la procedura de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice din România sau de la unele prevederi ale prezentelor reglementări pot fi exceptate unele categorii de vehicule în conformitate cu prevederile din cap. VI.5. Capitolul III va avea următorul cuprins:"1. În scopul prezentelor reglementări, se definesc următoarele categorii de folosinţă a vehiculelor rutiere:1.1 autoturism - autovehicul din categoria M(1), cu cel puţin 4 roti şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;1.2 autobuz - autovehicul din categoria M(2) sau M(3), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune. Autobuzul interurban este autobuzul din categoria M(2) sau M(3) destinat şi echipat pentru transportul de pasageri între localităţi, fără spaţii speciale pentru pasagerii în picioare, dar care permite, pe distanţe scurte, transportul unor pasageri în picioare pe culoar. Autocarul este autobuzul din categoria M(2) sau M(3) destinat şi echipat pentru transportul de pasageri pe distante mari, amenajat pentru a asigura condiţii deosebite de confort pentru pasagerii aşezaţi pe scaune şi care nu este prevăzut pentru transportul de pasageri în picioare pe culoar;1.2.1 autobuz cu etaj - autobuz ale cărui compartimente destinate pasagerilor sunt dispuse, cel puţin parţial, pe două nivele suprapuse şi al cărui etaj superior nu este conceput pentru transportul de pasageri în picioare;1.2.2 autobuz cu podea coborâtă - autobuz din clasa l, II sau A, în care cel puţin 35 % din suprafaţa disponibilă pentru pasagerii în picioare (în secţiunea faţă în cazul unui autovehicul articulat sau primul nivel în cazul unui autovehicul cu etaj) formează un spaţiu fără nici o treaptă şi care permite accesul la cel puţin o uşă de serviciu;1.2.3 autobuz articulat - autobuz constituit din cel puţin două secţiuni rigide, articulate una în raport cu cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele, astfel încât pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente care, în mod normal, nu sunt disponibile decât într-un atelier;1.2.4 autobuz articulat cu etaj - autobuz constituit din două sau mai multe secţiuni rigide, articulate una în raport cu cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele cel puţin la un etaj, astfel încât pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente care, în mod normal, nu sunt disponibile decât într-un atelier;1.3 microbuz - autobuz din categoria M(2) sau M(3), care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri pe scaune sau în picioare, în afara locului conducătorului;1.4 autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N(1), N(2) sau N(3), cu cel puţin 4 roti şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă. Autovehiculul tractor este autovehiculul din categoria N(1), N(2) sau N(3), care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractării de (semi)remorci;1.4.1 autoremorcher - autovehicul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;1.4.2 autotractor - autovehicul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;1.5 remorcă (vehicul tractat) - vehicul fără motor din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;1.5.1 remorcă cu proţap - remorcă având cel puţin două axe, dintre care cel puţin una este directoare şi care este echipată cu un dispozitiv de cuplare având o mobilitate verticală (faţă de remorcă) şi care nu transmite o încărcare semnificativă vehiculului tractor (mai puţin de 100 daN). O semiremorcă cuplată la o axă de tractare este considerată ca remorcă cu proţap;1.5.2 remorcă cu axă centrală - remorcă cu proţap rigid, a cărei axă (axe) este (sunt) situată (situate) în apropierea centrului de greutate (atunci când încărcătura este uniform repartizată), astfel încât se transmite vehiculului tractor numai o mică sarcină verticală, care nu depăşeşte 10 % din masa maximă tehnic admisibilă a remorcii sau 1000 daN (se ia în considerare cea mai mică valoare dintre cele două);1.6 semiremorcă - vehicul tractat din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput pentru a fi cuplat la un autotractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra autovehiculului tractor sau axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;1.7 autovehicul special - autovehicul din categoriile M(1), M(2), M(3), N(1), N(2) sau N(3) destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi autovehiculele destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări. Autovehiculele complete sau completate din categoria N, care nu sunt nici autoutilitare şi nici autovehicule tractoare sunt considerate autovehicule speciale. Autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3), altele decât autobuzele şi microbuzele, sunt considerate autovehicule speciale;1.8 (semi)remorcă specială - (semi)remorcă din categoria O(1), O(2), O(3), sau O(4) destinată transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi (semi)remorcile destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări;1.9 motociclu (autovehicul cu 2 sau 3 roţi) - autovehicul din categoria L1e, L2e, L3e, L4e sau L5e, cu 2 sau 3 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 6 km/h, destinat circulaţiei pe drumurile publice. Prevederile aplicabile autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi se aplică de asemenea autovehiculelor cu 4 roţi din categoria L6e şi L7e, denumite cvadricicluri;1.9.1 moped (ciclomotor) - autovehicul cu 2 sau 3 roţi, din categoria L1e sau L2e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.9.2 motocicletă - autovehicul cu 2 sau 3 roţi, din categoria L3e sau L4e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.9.3 mototriciclu - autovehicul cu 3 roţi din categoria L5e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.9.4 cvadriciclu - autovehicul cu 4 roti din categoria L6e sau L7e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.10 tractor agricol sau forestier - autovehicul cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe, a cărei funcţie principală rezidă în puterea sa de tracţiune şi care este conceput în mod special pentru a trage, împinge, purta sau acţiona anumite utilaje, maşini sau remorci destinate lucrărilor agricole sau forestiere. El poate fi amenajat pentru transportul unei încărcături sau unor însoţitori;1.11 maşină autopropulsată pentru lucrări - utilaj autopropulsat pe roţi destinat, prin construcţie şi echipare, efectuării unor lucrări sau servicii, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau forestier, având o viteză maximă constructivă egală sau mai mare de 6 km/h;1.12 vehicul incomplet - vehicul care necesită completarea în cel puţin o etapă de fabricaţie pentru a îndeplini toate prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări;1.13 remorcă lentă - remorcă având o viteză maximă constructivă mai mică de 25 km/h."6. Capitolul IV va avea următorul cuprins:"1. Condiţii generale1.1 Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea indicată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării. Ea se măsoară: a) - pentru autovehiculele din categoriile MI şi NI, conform Regulamentului nr. 68 CEE - ONU; b) - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, conform directivei 95/1/CEE modificată de directiva 2002/41/CE; c) - pentru tractoare agricole sau forestiere, conform directivei 74/152/CEE par. 1 modificată prin directiva 97/54/CE. începând cu 1 octombrie 2004 se aplică prevederile directivei 74/152/CEE par. 1 modificată de directiva 98/89/CE.1.1.1 Pentru autovehiculele din categoriile M şi N prevăzute cu (imitator de viteză sau sisteme integrate de limitare a vitezei, în Cartea de identitate a vehiculului se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită (imitatorului sau sistemului.1.2 Puterea netă a motorului care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea declarată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării.1.2.1 Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, puterea netă a motorului se determină conform prevederilor directivei 80/1269/CEE, modificată de directiva 1999/99/CE.1.2.2 Pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, puterea şi momentul maxim se determină conform prevederilor directivei 95/1/CEE modificată de directiva 2002/41/CE.1.3 Cilindreea motorului autovehiculelor care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea declarată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării.2. Condiţii privind dimensiunile2.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind dimensiunile vehiculelor:2.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/21/CEE, modificată de directiva 95/48/CE;2.1.2 Vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE;2.1.2.1 Începând cu 1 octombrie 2004 vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);2.1.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/93/CEE;2.1.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa l, modificată de directiva 2000/1/CE .2.2 La omologarea individuală vehiculele rutiere trebuie să respecte condiţiile tehnice precizate la pct. 2.1, după caz.2.3 Prin derogare de la prevederile pct. 2.1 şi 2.2 se poate acorda omologarea naţională de tip şi omologarea individuală pentru vehiculele rutiere care depăşesc dimensiunile maxime impuse, în cazul vehiculelor speciale cu adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale care nu permit încadrarea în aceste dimensiuni sau în cazul vehiculelor destinate efectuării de transporturi pentru încărcături indivizibile.3. Condiţii privind masele3.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind masele vehiculelor;3.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/21/CEE, modificată de directiva 95/48/CE;3.1.2 Vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE;3.1.2.1 Începând cu 1 octombrie 2004 vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE, modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);3.1.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/93/CEE;3.1.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa I şi anexa IV modificată de directiva 98/38/CE şi în directiva 89/173/CEE modificată de directiva 2000/1/CE.3.2 La omologarea individuală vehiculele rutiere trebuie să respecte Condiţiile tehnice precizate la pct. 3.1, după caz.3.3 Pentru modificarea masei maxime tehnic admisibile, deţinătorul vehiculului trebuie să adreseze Registrului Auto Român o cerere prin care să precizeze motivele tehnice pentru care se solicită această modificare. Decizia privind această solicitare se va lua în urma unei analize tehnice şi, după caz, a efectuării verificărilor şi încercărilor necesare pentru a se asigura menţinerea gradului de siguranţă rutieră şi protecţie a mediului impus de prezentele reglementări pentru categoria respectivă de vehicul.3.3.1 Modificarea masei maxime tehnic admisibile din motive administrative este admisă numai cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.4. Condiţii privind sistemul de frânare4.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind sistemul de frânare al vehiculelor:4.1.1 Autovehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 71/320/CEE modificată de directiva 98/12/CE.4.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/14/CEE;4.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:4.1.3.1 directiva 76/432/CEE, modificată de directiva 97/54/CE şi4.1.3.2 directiva 89/173/CEE anexa VI privind legătura sistemului de frânare cu remorca modificată de directiva 2000/1/CE (începând cu 1 ianuarie 2006).4.2 La omologarea individuală, vehiculele care au mai fost înmatriculate anterior în altă ţară şi care fac parte din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3) (cu excepţia celor cu mai mult de 4 axe), precum şi O(3) şi O(4) trebuie să fie prevăzute cu sistem de frânare antiblocare (ABS) care respectă condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE, modificată de directiva 98/12/CE.4.3 La omologarea individuală, autovehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări prin care se schimbă categoria de omologare a autovehiculului din N în M trebuie să respecte următoarele cerinţe:4.3.1 autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) trebuie să fie echipate cu ABS, conform prevederilor directivei 71/320/CEE, modificată de directiva 98/12/CE;4.3.2 autobuzele interurbane şi autocarele din categoria M(3) trebuie să satisfacă încercarea de tip II A, în conformitate cu prevederile directivei 71/320/CEE, modificată prin directiva 98/12/CE.4.4 Omologarea garniturilor de frână de înlocuire pentru vehiculele din categoriile M(1) ≤ 3,5 t, M(2) ≤ 3,5 t, N(1), O(1) şi O(2) se acordă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE, modificată de directiva 2002/78/CE.4.5 Începând cu 1 ianuarie 2005 se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frână de înlocuire noi pentru vehiculele din categoriile M(1) ≤ 3,5 t, M2 ≤ 3,5 t, N(1), O(1) şi O(2) numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE, modificată de directiva 2002/78/CE.4.5.1 Până la această dată se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frână.de înlocuire noi pentru vehiculele din categoriile M(1) ≤ 3,5 t, M(2) ≤ 3,5 t, N(1), O(1) şi O(2) numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE, modificată prin directiva 98/12/CE.4.5.2 Prin excepţie de la prevederile pct. 4.5 se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frână de înlocuire noi destinate a fi montate la tipurile de vehicule omologate înainte de intrarea în vigoare a directivei 71/320/CEE, modificată de directiva 98/12/CE, cu condiţia ca aceste garnituri să fie conforme dispoziţiilor versiunii precedente a directivei 71/320/CEE, modificată de directiva 98/12/CE şi care era aplicabilă la punerea în circulaţie a vehiculelor.4.6 Omologarea garniturilor de frână de înlocuire pentru vehiculele din categoriile M(1) > 3,5 t, M(2) > 3,5 t, M(3), N(2), N(3), O(3), O(4) şi L se acordă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 90.5. Condiţii privind instalaţia de iluminare şi semnalizare luminoasă5.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind montarea instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă:5.1.1 Autovehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 76/756/CEE, modificată de directiva 97/28/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă;5.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/92/CEE, modificată de directiva 2000/73/CE;5.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 78/933/CEE, modificată de directiva 1999/56/CE.5.2 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind componentele instalaţiei de iluminare-şi semnalizare luminoasă:5.2.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă, prevăzute în:5.2.1.1 directiva 76/757/CE, modificată de directiva 97/29/CE pentru catadioptri;5.2.1.2 directiva 76/758/CE, modificată de directiva 97/30/CE pentru lămpi de gabarit, lămpi de poziţie faţă, lămpi de poziţie spate, lămpi de frânare, faruri pentru circulaţia diurnă, lămpi de poziţie laterale;5.2.1.3 directiva 76/759/CEE, modificată de directiva 1999/15/CE pentru lămpi indicatoare de direcţie;5.2.1.4 directiva 76/760/CEE, modificată de directiva 97/31/CE pentru lămpi de iluminare a plăcii de înmatriculare spate;5.2.1.5 directiva 76/761 /CEE, modificată de directiva 1999/17/CE pentru faruri şi surse luminoase pentru faruri (aplicabilă pentru autovehiculele din categoriile M şi N);5.2.1.6 directiva 76/762/CEE, modificată de directiva 1999/18/CE pentru faruri de ceaţă faţă şi becuri pentru faruri de ceaţă faţă (aplicabilă pentru autovehiculele din categoriile M şi N);5.2.1.7 directiva 77/538/CEE, modificată de directiva 1999/14/CE pentru lămpi de ceaţă spate;5.2.1.8 directiva 77/539/CEE, modificată de directiva 97/32/CE pentru lămpi de mers înapoi;5.2.1.9 directiva 77/540/CEE, modificată de directiva 1999/16/CE pentru lămpi de staţionare;5.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 2;5.2.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 79/532/CE, modificată de directiva 97/54/CE;5.2.4 În cazul vehiculelor prezentate la omologare şi care sunt echipate cu lămpi speciale de avertizare, aceste lămpi trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 65.5.3 La omologarea, individuală, vehiculele care au fost înmatriculate în altă tară pot fi exceptate de la respectarea condiţiilor tehnice privind montarea şi componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă dacă prin construcţie nu există variantă care să corespundă cerinţelor respective, cu condiţia ca componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă respective să îndeplinească aceleaşi funcţii5.4 La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări care afectează şi instalaţia de iluminare şi semnalizare luminoasă trebuie să respecte condiţiile precizate la pct. 5.1 şi/sau 5.2, după caz.5.5 Omologarea componentelor instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă a vehiculelor rutiere din categoriile M, N, O, L şi T se acordă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice prevăzute la subpct. 5.2.1 - 5.2.3, după caz.5.5.1 Lămpile speciale de avertizare pentru vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 65;5.6 În ceea ce priveşte componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă, este admisă în continuare omologarea, precum şi vânzarea sau utilizarea acestora în conformitate cu prevederile versiunilor anterioare ale directivelor precizate la subpct. 5.2.1 - 5.2.3, cu condiţia ca:5.6.1 ele să fie destinate instalării pe vehicule care se află deja,în circulaţie şi5.6.2 să respecte condiţiile tehnice aplicabile la momentul punerii în circulaţie a vehiculului.6. Condiţii privind semnalizarea sonoră6.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind semnalizarea sonoră:6.1.1- Autovehiculele din categoria M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/388/CEE, modificată de directiva 87/354/CE ;6.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/30/CEE;6.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa V modificată de directiva 98/38/CE.6.2 Omologarea avertizorului sonor se acordă numai dacă acesta respectă condiţiile tehnice specifice prevăzute la pct. 6.1.1 sau 6.1.2, după caz.7. Condiţii privind direcţia şi ţinuta de drum7.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind direcţia:7.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/311/CEE, modificată de directiva 1999/7/CEE;7.1.2 Autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N, precum şi semiremorcile trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE;7.1.2.1 începând cu 1 octombrie 2004 autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N, precum şi semiremorcile trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);7.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 75/321/CEE, modificată de directiva 98/39/CEE.7.2 La omologarea individuală, vehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O, înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări care duc la creşterea lungimii vehiculului, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE.7.2.1 Începând cu 1 octombrie 2004 aceste autovehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării individuale).7.2.2 De la prevederile pct. 7.2 şi subpct. 7.2.1 se exceptează vehiculele care respectă datele de carosare ale fabricantului.7.3 La omologarea individuală, vehiculele din categoriile N şi O, înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări care duc la creşterea înălţimii trebuie să respecte condiţiile tehnice privind stabilitatea prevăzute în Anexa nr. 3 la reglementări.7.3.1 De la prevederile pct. 7.3 se exceptează vehiculele care respectă datele de carosare ale fabricantului.8. Condiţii privind motorul şi protecţia mediului8.1 Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul din categoria MI se acordă numai dacă se respectă prevederile privind măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant prevăzute în directiva 80/1268/CEE modificată de directiva 1999/100/CE.8.2 Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul din categoriile M şi N se acordă numai dacă se respectă prevederile privind măsurarea puterii motorului prevăzute în directiva 80/1269/CEE modificată de directiva 1999/99/CE.8.3 Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roţi se acordă numai dacă se respectă prevederile privind măsurarea vitezei maxime constructive, a momentului maxim şi a puterii maxime nete a motorului prevăzute în directiva 95/1/CEE modificată de directiva 2002/41/CE;8.4 Omologarea naţională de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respectă prevederile privind măsurarea vitezei maxime constructive prevăzute în directiva 74/152/CEE par. 1 modificată prin directiva 97/54/CE. începând cu 1 octombrie 2004 se aplică prevederile directivei 74/152/CEE par. 1 modificată de directiva 98/89/CE.8.5 Omologarea naţională de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind regulatorul de turaţie prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa II par. 1 modificată de directiva 2000/1/CE.8.6 Autovehiculele echipate cu mas din categoriile M şi N, precum şi autovehiculele echipate cu mac din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la subpct. 8.6.10):8.6.1 Omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE, modificată de directiva 2001/100/CE. în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile limită precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);8.6.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2005, se aplică la omologarea autovehiculelor încercarea de tip VI (limitarea emisiilor poluante la temperatură scăzută), conform prevederilor directivei 70/220/CEE modificată de directiva 2001/100/CE.8.6.2 Începând cu data de 1 ianuarie 2007, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2002/80/CE şi de directiva 2003/76/CE. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplica valorile limită precizate la linia B a tabelului de la pct 5.3.1.4 de la anexa I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 4);8.6.3 Autovehiculele noi trebuie echipate cu OBD în conformitate cu directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2001/1/CEE, după cum urmează:8.6.3.1 la omologarea naţională de tip, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele echipate cu mas care funcţionează cu benzină din categoriile M(1) şi N(1);8.6.3.2 autovehiculele echipate cu mac:8.6.3.2.1 începând cu 1 ianuarie 2005 la omologarea naţională de tip şi cu 1 ianuarie 2006 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele din categoria M(1) (cu excepţia celor cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 2500 kg sau destinate a transporta mai mult de 6 persoane);8.6.3.2.2 începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea naţională de tip şi cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele din categoria M(1) cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 2500 kg, autovehiculele din categoria M(1) destinate a transporta mai mult de 6 persoane, precum şi autovehiculele din categoria N(1);8.6.3.3 începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea naţională de tip şi cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele echipate cu mas şi care funcţionează cu GPL sau GN;8.6.4 Prevederile privind OBD din directivele 2002/80/CE şi 2003/76/GE se aplică autovehiculelor noi începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2008 la prima înmatriculare şi la vânzare.8.6.5 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2001/100/CE. în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile limită precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);8.6.5.1 Prin exceptare de la prevederile subpct. 8.6.5, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte la prima înmatriculare şi la vânzare prevederile directivei 70/220/CEE, modificată de directiva 2001/100/CE cu aplicarea pentru încercarea de tip I a valorilor limită precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3), începând cu 1 ianuarie 2005.8.6.5.1.1 Până la 1 ianuarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte prevederile directivei 70/220/CEE, modificată de directiva 96/69/CE (EURO 2);8.6.6 Prin exceptare de la prevederile subpct. 8.6.3.1 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi echipate cu mas care funcţionează cu benzină din categoriile M(1) şi N(1) produse în România trebuie echipate cu OBD începând cu 1 ianuarie 2005;8.6.7 începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 70/220/CEE, modificată de directiva 2002/80/CE şi de directiva 2003/76/CE cu aplicarea valorilor limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE în ceea ce priveşte încercarea de tip I (EURO 4);8.6.8 La omologarea individuală a autovehiculelor care au mai fost înmatriculate în altă ţară, precum şi la prima înmatriculare în România şi la vânzare, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale acestora nu trebuie să depăşească valorile limită privind încercarea de tip I precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);8.6.8.1 Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea încercării de tip I.8.6.9. Începând cu 1 ianuarie 2006, prevederile pct. 7 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 2002/80/CE referitoare la conformitatea vehiculelor în exploatare se aplică tuturor autovehiculelor care au fost omologate în conformitate cu prevederile directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE sau în conformitate cu orice directivă de modificare ulterioară.8.6.10 Prevederile prezentului pct. 8.6 nu se aplică autovehiculelor din categoria N(1) echipate cu mac care au fost omologate conform prevederilor directivei 88/77/CEE.8.7 Autovehiculele echipate cu mac sau autovehiculele echipate cu mas care funcţionează cu GPL sau GN din categoriile M(cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la subpct. 8.7.14):8.7.1 Omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de-directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.1.1 Pentru autovehiculele fabricate în România, această cerinţă se aplică începînd cu 1 octombrie 2004;8.7.1.1.1 Pînă la 1 octombrie 2004, autovehiculele fabricate în România trebuie să satisfacă prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B (EURO 2);8.7.2 Începând cu 1 octombrie 2005, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.3 Începând cu 1 ianuarie 2007, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia 81 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 4);8.7.4 Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de autovehicule şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru toate tipurile de autovehicule, omologările acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă a autovehiculului;8.7.5 Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de autovehicule şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru toate tipurile de autovehicule, omologările acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă a autovehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în exploatare corect întreţinute şi utilizate);8.7.6 Începând cu 1 octombrie 2008, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestora prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 5);8.7.7 În ceea ce priveşte valorile limită ale emisiilor de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor, cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 şi 8.7.6 se consideră îndeplinite dacă sunt respectate valorile limită precizate la linia C a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EEV);8.7.8 Începând cu 1 ianuarie 2007 la omolgarea naţională de tip şi cu 1 ianuarie 2008 la prima înmatriculare, autovehiculele trebuie echipate cu OBD sau OBM care să corespundă prevederilor directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CEE;8.7.9 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE cu aplicarea valorilor limită pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei (EURO 3);8.7.9.1 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE cu aplicarea valorilor limită precizate la linia A a tabelului de la pct, 6.2.1 al anexei I a directivei în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor începând cu 1 octombrie 2005;8.7.9.1.1 Până la 1 octombrie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B (EURO 2);8.7.10 Începând cu 1 octombrie 2006, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limită precizate la linia A a tabelului de la pet 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 3);8.7.11 Începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limită precizate la linia B(1) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 4);8.7.12 Începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limită precizate la linia B(2) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 5);8.7.13 La omologarea individuală a autovehiculelor care au mai fost înmatriculate în altă tară, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale motoarelor acestora nu trebuie să depăşească valorile limită privind ciclurile ESC şi ELR precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.13.1 Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea încercărilor conform ciclurilor ESC şi ELR;8.7.14 Prevederile prezentului pct. 8.7 nu se aplică autovehiculelor echipate cu mac sau mas care funcţionează cu GPL sau GN, din categoriile N(1), N(2) şi M(2) care au fost omologate conform prevederilor directivei 70/220/CEE.8.8 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M şi N echipat cu mac se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile prevăzute în directiva 72/306/CEE, modificată de directiva 97/20/CE.8.8.1 Prevederile de la pct. 8.8 nu anulează omologările acordate anterior în conformitate cu prevederile directivei 72/306/CEE şi nu împiedică extinderea unei astfel de omologări în condiţiile precizate prin directiva în baza căreia omologarea a fost acordată.8.9 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante:8.9.1 Omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5;8.9.2 începând cu 1 ianuarie 2005, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE.8.9.2.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip l, se aplică valorile limită precizate la liniile A ale tabelului din cap. 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directivă.8.9.3 Începând cu 1 ianuarie 2006, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE.8.9.3.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip l, se aplică valorile limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directivă.8.9.4 Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roti şi începând cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologările acordate trebuie să ateste de asemenea buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă a autovehiculului cu 2 sau 3 roţi până la un kilometraj de 30000 km.8.9.5 Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roti şi începând cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologările acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă a vehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în exploatare corect întreţinute şi utilizate).8.9.6 Începând cu 1 ianuarie 2006, pentru motociclete şi mototricicluri, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant au fost măsurate conform dispoziţiilor aplicabile în conformitate cu prevederile directivei 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE;8.9.7 La prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5;8.9.8 Începând cu 1 ianuarie 2005, la prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE.8.9.8.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limită precizate la linia a doua a tabelului din capitolul 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directivă.8.9.8.2 în ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi tricicluri se aplică valorile limită precizate la liniile A ale tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directivă;8.9.8.3 Prevederile subpct. 8.9.8.2 se aplică motocicletelor trial şi enduro cu 2 roţi începând cu 1 iulie 2005.8.9.8.3.1 Până la această date se vor aplica prevederile precizate la subpct. 8.9.7.8.9.9 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare şi utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi directiva 2003/77/CE.8.9.9.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I se aplică valorile limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1,5 din directivă;8.9.10 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, motocicletele noi cu o cilindree mai mare de 150 cmc trebuie să respecte prevederile aplicabile ale directivei 97/24/CE capitolul 5 modificată de directiva 2001/51/CE şi de directiva 2003/77/CE în ceea ce priveşte măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant.8.10 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante:8.10.1 Omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile (opacitatea) prevăzute în directiva 77/537/CEE, modificată de directiva 97/54/CE;8.10.2 În plus, începând cu 1 octombrie 2004, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă şi condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în directiva 2000/25/CE.8.10.3 Începând cu 1 octombrie 2005, la prima înmatriculare, înregistrare sau utilizare, tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în directiva 2000/25/CEE.8.11 Pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări se pot aplica condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/68/CE privind emisiile de gaze poluante şi particule ce provin de la motoarele cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere modificată de directiva 2002/88/CE.8.12 Omologarea naţională de tip se acordă unui tip de vehicul rutier numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind zgomotul emis:8.12.1 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/157/CEE, modificată de directiva 1999/1O1/CE ;8.12.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 9;8.12.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:8.12.3.1 directiva 74/151/CEE anexa VI modificată de directiva 98/38/CE (zgomot exterior);8.12.3.2 directiva 77/311/CEE modificată de directiva 97/54/CE (zgomot la urechea conducătorului).8.13 Omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M şi N înmatriculate în România şi la care s-a efectuat înlocuirea motorului acestora este admisă numai dacă se menţine cei puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante.8.14 Motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu mas care funcţionează cu GPL sau GN pentru autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N trebuie să respecte următoarele cerinţe:8.14.1 La omologarea de tip, precum şi la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei (EURO 3);8.14.1.1 Pentru motoarele fabricate în România, aceste cerinţe se aplică începînd cu 1 octombrie 2004 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2005 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi;8.14.1.1.1 Pînă la 1 octombrie 2004 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2005 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, motoarele fabricate în România trebuie să satisfacă prevederile directivei a88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B (EURO 2);8.14.1.2 Începând cu 1 octombrie 2005 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2006 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.14.1.3 Începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2008 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEE, modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(1) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 4);8.14.1.4 Începând cu 1 octombrie 2008 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2009 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEET modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 5);8.14.1.5 În ceea ce priveşte valorile limită ale emisiilor de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor, cerinţele prevăzute (a subpct. 8.14.1.1 - 8.14.1.4 se consideră îndeplinite dacă sunt respectate valorile limită precizate la linia C a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE (EEV);8.14.1.6 De la condiţiile precizate la prezentul pct. 8.14 privind vânzarea sau utilizarea motoarelor noi se exceptează motoarele destinate exportului şi motoarele de schimb destinate autovehiculelor în circulaţie;8.15 La omologarea de tip, la vânzarea şi la utilizarea catalizatoarelor de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1) care nu sunt echipate cu OBD aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/220/CEE, modificată de directiva 98/77/CE.8.15.1 La omologarea de tip, la vânzarea şi ia utilizarea catalizatoarelor de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1) care au fost omologate în conformitate cu directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2002/80/CE, aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile- tehnice prevăzute în directiva 70/220/CEE, modificată de directiva 2002/80/CE.8.15.2 Începând cu 1 ianuarie 2005, cerinţa de la subpct. 8.15.1 se aplică pentru toate catalizatoarele de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1).8.15.2.1 Se admite totuşi introducerea pe piaţă a catalizatoarelor de înlocuire noi omologate ca entitate tehnică anterior aplicării prevederilor directivei 2002/80/CE şi care urmează a fi utilizate la autovehiculele în circulaţie.8.15.3 Începând cu 1 ianuarie 2005, la omologarea de tip, la vânzarea şi la utilizarea catalizatoarelor de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1), aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/220/CEE, modificată de directiva 2003/76/CE;8.15.4 Până la 1 iulie 2005, producătorii de catalizatoare de înlocuire, care au fost puse în vânzare înainte de aplicarea directivei 2002/80/CE şi care nu sunt conforme cu condiţiile tehnice din directiva 98/77/CE trebuie să ia măsuri pentru a furniza fie direct la punctele de vânzare, fie distribuitorilor, informaţiile suplimentare prevăzute în secţiunea 7 din anexa XIII a directivei 70/220/CE modificată de directiva 2002/80/CE.8.16 Începând cu 1 octombrie 2004 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2005 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi pentru tractoarele agricole sau forestiere acestea trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2000/25/CE;8.16.1 De la condiţiile precizate la prezentul pct. 8.16 privind vânzarea sau utilizarea motoarelor noi se exceptează motoarele destinate exportului şi motoarele de schimb destinate tractoarelor în circulaţie8.17 Dispozitivele de evacuare pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte la omologarea de tip şi la vânzare sau utilizare condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/157/CEE modificată de directiva 1999/101/CE.8.17.1 Prin excepţie de la aceste prevederi este admisă omologarea, vânzarea sau utilizarea dispozitivelor de evacuare noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N în conformitate cu versiunile precedente ale directivei 70/157/CEE, cu condiţia ca acestea:8.17.1.1 să fie destinate echipării autovehiculelor aflate deja în circulaţie şi8.17.1.2 să respecte prevederile directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.8.18 Autovehiculul care, la data omologării lui în România, corespunde din punct de vedere al emisiilor poluante unei trepte de poluare (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioară treptei de poluare stabilite prin prezentele reglementări, va fi atestat la cerere, de către Registrul Auto Român ca autovehicul cu nivel redus de poluare şi va beneficia de facilităţile prevăzute prin lege. Atestarea, în baza omologării de tip, ca autovehicul cu nivel redus de poluare este acceptată numai până la momentul impunerii prin legislaţia naţională, pentru prima înmatriculare, a unei noi trepte, superioare, de poluare.8.19 Valorile emisiilor poluante impuse pentru omologarea şi prima înmatriculare a autovehiculelor din categoriile M şi N sunt precizate în Anexa nr. 4 la reglementări.9. Condiţii privind caroseria9.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M; N şi O se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind caroseria:9.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminentele exterioare prevăzute în directiva 74/483/CEE, modificata de directiva 87/354/CEE;9.1.2 Autovehiculele din categoria N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminenţele peretelui din spate al cabinei prevăzute în directiva 92/114/CEE;9.1.3 Vehiculele din categoriile M(1) şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind uşile prevăzute în directiva 70/387/CEE, modificată de directiva 2001/31/CE;9.1.4 Vehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant prevăzute în directiva 70/221/CEE, modificată de directiva 2000/8/CE;9.1.5 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiîmpănare spate prevăzute în directiva 70/221/CEE modificată prin directiva 2000/8/CE;9.1.6 Vehiculele din categoriile N(2), N(3), O(3) şi O(4) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie laterală prevăzute în directiva 89/297/CEE ;9.1.7 Începând cu 1 ianuarie 2005, autovehiculele din categoriile N(2) şi N(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiîmpănare faţă prevăzute în directiva 2000/40/CE;9.1.8 Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor la coliziune laterală prevăzute în directiva 96/27/CE.9.1.9 Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor la coliziune frontală prevăzute în directiva 96/79/CE, modificată de directiva 1999/98/CE;9.1.10 În cazul vehiculelor prezentate la omologare şi care sunt echipate cu plăci de identificare spate, aceste plăci, precum şi montarea lor, trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 69 sau Regulamentul CEE - ONU nr. 70, după caz;9.1.11 În cazul vehiculelor prezentate la omologare şi care sunt echipate cu marcaje reflectorizante, aceste marcaje, precum şi montarea lor trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 104.9.2 Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roţi se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind caroseria:9.2.1 Autovehiculele cu 2 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de sprijin prevăzute în directiva 93/31/CEE, modificată de directiva 2000/72/CE;9.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminenţele exterioare prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 3 ;9.2.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 6.9.3 Omologarea naţională de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind caroseria:9.3.1 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia în caz de răsturnare prevăzute în directiva 77/536/CEE, modificată de directiva 1999/55/CE;9.3.2 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia în caz de răsturnare (încercări statice) prevăzute în directiva 79/622/CEE, modificată prin directiva 1999/40/CE;9.3.3 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare montate în spate (pentru tractoare cu ecartament îngust) prevăzute în directiva '86/298/CEE, modificată de directiva 2000/19/CE;9.3.4 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare montate în faţă (pentru tractoare cu ecartament îngust) prevăzute în directiva 87/402/CEE, modificată de directiva 2000/22/CE;9.3.5 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant lichid prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa III modificată de directiva 98/38/CE;9.3.6 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind platforma de încărcare prevăzute în directiva 74/152/CEE par. 2 modificată de directiva 98/89/CE;9.3.7 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind prizele de putere şi protecţia acestora prevăzute în directiva 86/297/CEE modificată de directiva 97/54/CE;9.3.8 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia elementelor de antrenare, a părţilor proeminente şi a roţilor prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa II par. 2 modificată de directiva 2000/1/CE.9.4 Începând cu 1 ianuarie 2006, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile N(2) şi N(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiîmpănare faţă prevăzute în directiva 2000/40/CEE.9.5 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor la coliziune laterală prevăzute în directiva 96/27/CE.9.6 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor la coliziune frontală prevăzute în directiva 96/79/CE, modificată de directiva 1999/98/CE.9.7 La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări privind caroseria trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie antiîmpănare spate şi laterale care să respecte cerinţele dimensionale şi de amplasare precizate la subpct. 9.1.5. sau 9.1.6, după caz, dacă vehiculul final se încadrează într-o categorie care necesită a fi echipat cu un astfel de dispozitiv;9.7.1 La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări privind construcţia caroseriei nu trebuie să prezinte muchii tăietoare;9.7.2 La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România la care s-a înlocuit rezervorul de carburant de origine cu un rezervor care nu este de origine sau la care s-au montat rezervoare suplimentare trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 70/221/CEE modificată de directiva 2000/8/CE.9.8 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente ale caroseriei se acordă numai dacă acestea respectă următoarele cerinţe:9.8.1 Portbagajele, portschiurile, antenele radio sau radiotelefonice pentru autovehiculele din categoria Mi trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 74/483/CEE, modificată de directiva 87/354/CEE;9.8.2 Dispozitivele de protecţie antiîmpănare spate pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 70/221/CEE, modificată de directiva 97/19/CE;9.8.3 Începând cu 1 ianuarie 2005, dispozitivele de protecţie antiîmpănare fată pentru autovehiculele din categoriile N(2) şi N(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 2000/40/CEE;9.8.4 Rezervoarele de carburant pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 6;9.8.5 Plăcile de identificare spate pentru vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 69 sau în Regulamentul CEE - ONU nr. 70, după caz;9.8.6 Marcajele reflectorizante pentru contur pentru vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 104;9.8.7 Airbagurile de înlocuire şi volanele de înlocuire prevăzute cu airbag trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 114.9.9 Începând cu 1 ianuarie 2006 vânzarea sau utilizarea dispozitivelor de protecţie antiîmpănare faţă pentru autovehiculele din categoriile N(2) şi N(3) este admisă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice din directiva 2000/40/CEE.9.10 În Anexa nr. 5 sunt precizate prevederile privind montarea de către carosieri individuali a suprastructurii şi a platformei pentru încărcare la vehiculele utilitare.9.11 În Anexa nr. 6 sunt precizate prevederile privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor împotriva deplasării mărfurilor (încărcăturii).9.12 Condiţiile privind echivalenta dintre anumite suspensii nepneumatice şi suspensiile pneumatice pentru axa sau axele motoare ale vehiculelor sunt prezentate în Anexa nr. 7.10. Condiţii privind amenajarea interioară10.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M, N şi O se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind amenajarea interioară:10.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind amenajarea interioară prevăzute în directiva 74/60/CEE modificată de directiva 78/632/CEE;10.1.1.1 Prin excepţie de la prevederile subpct. 10.1.1, omologarea de tip naţională se acordă unui tip de autovehicul din categoria M(1) care este echipat cu geamuri, panouri mobile ale acoperişului şi/sau panouri despărţitoare cu acţionare electrică numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind amenajarea interioară prevăzute în directiva 74/60/CEE, modificată prin directiva 2000/4/CE;10.1.1.2 Prevederile subpct. 10.1.1.1 nu anulează omologările acordate unui tip de autovehicul din categoria Mi care nu este echipat cu geamuri, panouri mobile ale acoperişului şi/sau panouri despărţitoare cu acţionare electrică şi nu interzice extinderea acestor omologări în conformitate cu directiva în virtutea căreia au fost iniţial acordate;10.1.2 Autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) (cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică de 1500 kg) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind amenajarea interioară (comportamentul dispozitivului de conducere în caz de impact frontal) prevăzute în directiva 74/297/CEE, modificată de directiva 91/662/CEE;10.1.3 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind scaunele, ancorajele lor şi rezemătoareie de cap prevăzute în directiva 74/408/CEE, modificată de directiva 96/37/CE ;10.1.3.1 În ceea ce priveşte rezemătoarele de cap pentru scaunele autovehiculelor din categoria M(1) omologarea naţională de tip se poate acorda şi prin aplicarea condiţiilor tehnice prevăzute în directiva 78/932/CEE, modificată de directiva 87/354/CE;10.1.4 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind ancorajele centurilor de siguranţă prevăzute în directiva 76/115/CEE, modificată de directiva 96/38/CE.10.1.5 Autovehiculele din categoriile M sau N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere prevăzute în directiva 77/541/CEE, modificată de directiva 2000/3/CE.10.1.5.1 Totuşi, prescripţiile pentru centurile în trei puncte instalate la toate locurile şezând din autovehiculele din categoria M(1) se aplică începând cu 1 ianuarie 2006. Până la această dată se aplică prevederile din directiva 77/541/CEE, modificată de directiva 96/36/CE;10.1.6 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminoşi şi a indicatoarelor prevăzute în directiva 78/316/CEE, modificată de directiva 94/53/CE;10.1.7 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind încălzirea habitaclului prevăzute în directiva 2001/56/CE.10.2 Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roţi se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind amenajarea interioară:10.2.1 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminoşi şi a indicatoarelor prevăzute în directiva 93/29/CEE, modificată de directiva 2000/74/CE;10.2.2 Autovehiculele cu 2 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de reţinere pentru pasageri prevăzute în directiva 93/32/CEE modificată de directiva 1999/24/CE;10.2.3 Autovehiculele carosate trebuie să respecte condiţiile tehnice privind centurile de siguranţă şi ancorarea lor prevăzute în directiva 97/24/CE cap.11.10.3 Omologarea naţională de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind amenajarea interioară:10.3.1 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind spaţiul de manevră şi accesul la postul de conducere prevăzute în directiva 80/720/CEE, modificată de directiva 97/54/CE;10.3.2 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind scaunul conducătorului prevăzute în directiva 78/764/CEE, modificată de directiva 1999/57/CE ;10.3.3 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind scaunul însoţitorului prevăzute în directiva 76/763/CEE, modificată de directiva 1999/86/CE;10.3.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminoşi şi a indicatoarelor prevăzute în directiva 86/415/CEE, modificată de directiva 97/54/CE.10.4 La prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere, autovehiculele noi din categoriile M şi N, trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 77/541/CEE, modificată de directiva 2000/3/CE;10.4.1 Totuşi, prevederile pentru centurile de siguranţă în trei puncte instalate la toate locurile şezând din autovehiculele din categoria MI se aplică începând cu 1 ianuarie 2007. Până la această dată se aplică prevederile directivei 77/541/CEE modificată de directiva 96/36/CE.10.5 Începând cu 9 mai 2005 la prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind instalaţia de încălzire, autovehiculele noi din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/56/CE.10.6 La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M şi N înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări privind amenajarea interioară, trebuie respectate prevederile privind echiparea, montarea şi omologarea componentelor referitoare la scaunele şi centurile de siguranţă precizate la subpct. 10.1.3, 10.1.4 sau 10.1.5, după caz.10.6.1 La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M, N şi O care au fost echipate ulterior fabricaţiei cu instalaţie de încălzire, trebuie să se respecte prevederile privind încălzirea habitaclului precizate la subpct. 10.1.7.10.7 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente privind amenajarea interioară se acordă numai dacă acestea respectă următoarele cerinţe:10.7.1 Dispozitivele de conducere pentru autovehiculele din categoriile M(1) sau N(1) (cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică de 1500 kg) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 74/297/CEE, modificată de directiva 91/662/CEE;10.7.2 Centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 77/541/CEE, modificată de directiva 2000/3/CEE;10.7.2.1 Totuşi, este admisă acordarea omologării centurilor de siguranţă şi a sistemelor de reţinere în conformitate cu versiuni precedente ale directivei 77/541/CEE, cu condiţia ca aceste centuri de siguranţă şi sisteme de reţinere:10.7.2.1.1 să fie destinate echipării autovehiculelor aflate deja în circulaţie şi10.7.2.1.2 să răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.10.7.3 Scaunele pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 74/408/CEE, modificată de directiva 96/37/CE;10.7.4 Rezemătoarele de cap pentru scaunele autovehiculelor din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 78/932/CEE, modificată de directiva 87/354/CE;10.7.5 Instalaţiile de încălzire pentru habitaclul vehiculelor din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/56/CE;10.7.6 Dispozitivele de reţinere pentru pasageri pentru autovehiculele cu 2 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/32/CEE modificată de directiva 1999/24/CE;10.7.7 Centurile de siguranţă pentru autovehiculele carosate cu 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap.11 ;10.7.8 Scaunele conducătorilor pentru tractoarele din categoriile T1, T2, T3 şi T4.2 trebuie să respecte.condiţiile tehnice din directiva 78/764/CEE, modificată de directiva 1999/57/CE;10.8 Vânzarea sau utilizarea centurilor de siguranţă şi a sistemelor de reţinere noi este admisă dacă acestea sunt omologate în conformitate cu versiunile anterioare ale directivei 77/541/CEE modificată de directiva 2000/3/CE, cu condiţia ca acestea:10.8.1 să fie destinate echipării autovehiculelor aflate deja în circulaţie şi10.8.2 să răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.10.9 Începând cu 9 mai 2005, vânzarea sau utilizarea instalaţiilor de încălzire noi pentru habitaclul vehiculelor din categoriile M, N şi O este admisă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/56/CE.11. Condiţii privind vizibilitatea11.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind asigurarea vizibilităţii:11.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate către înainte prevăzute în directiva 77/649/CEE modificată de directiva 90/630/CEE;11.1.2 Autovehiculele din categoriile M(2), M(3) şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate către înainte prevăzute în Anexa nr. 8;11.1.2.1 De la prevederile precizate la subpct. 11.1.2 se exceptează autovehiculele care deţin omologare comunitară de tip sau omologare naţională de tip acordată în unul din statele membre ale Uniunii Europene.11.1.3 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind oglinzile retrovizoare prevăzute în directiva 71/127/CEE modificată de directiva 88/321/CEE;11.1.4 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind oglinzile retrovizoare prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 4.11.1.5 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate spre înainte prevăzute în directiva 74/347/CEE modificată de directiva 97/54/CE;11.1.6 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind oglinzile retrovizoare prevăzute în directiva 74/346/CEE modificată de directiva 98/40/CEE.11.2 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind geamurile de securitate:11.2.1 Vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/22/CEE modificată de directiva 2001/92/CE;11.2.2 Mopedele cu 3 roţi, triciclurile şi cvadriciclurile cu caroserie închisă trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap 12 anexa I;11.2.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa III modificată de directiva 2000/1/CE.11.3 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind dispozitivele de ştergere a parbrizului, de spălare a parbrizului, de degivrare şi dezaburire:11.3.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de ştergere a parbrizului şi dispozitivul de spălare a parbrizului prevăzute în directiva 78/318/CEE modificată de directiva 94/68/CEE;11.3.2 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind instalaţia de dezaburire şi degivrare a zonelor vitrate prevăzute în directiva 78/317/CE;11.3.3 Mopedele cu 3 roţi, triciclurile şi cvadriciclurile cu caroserie închisă trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de ştergere a parbrizului, de spălare a parbrizului, de degivrare şi dezaburire prevăzute în directiva 97/24/CE cap 12 anexa II;11.3.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de ştergere a parbrizului prevăzute în directiva 74/347/CEE modificată de directiva 97/54/CE.11.4 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente privind vizibilitatea se acordă numai dacă acestea respectă următoarele cerinţe:11.4.1 Oglinzile retrovizoare pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile prevăzute în directiva 71/127/CEE modificată de directiva 88/321/CEE;11.4.2 Geamurile de securitate pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile prevăzute în directiva 92/22/CEE modificată de directiva 2001/92/CE;11.4.2.1 Totuşi, este admisă acordarea omologării geamurilor de securitate conform directivei 92/22/CEE, cu condiţia ca aceste geamuri:11.4.2.1.1 să fie destinate echipării vehiculelor aflate deja în circulaţie şi11.4.2.1.2 să răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.11.4.3 Dispozitivele de ştergere a parbrizului şi dispozitivele de spălare a parbrizului pentru autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 78/318/CEE modificată de directiva 94/68/CEE;11.4.4 Oglinzile retrovizoare pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 4;11.4.5 Geamurile de securitate pentru mopedele cu 3 roţi, triciclurile şi cvadriciclurile cu caroserie închisă trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap 12 anexa I;11.4.6 Ştergătoarele noi pentru faruri pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 45.11.5 Vânzarea sau utilizarea geamurilor de securitate noi pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O este admisă dacă acestea respectă condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/22/CEE, cu condiţia ca ele:11.5.1 să fie destinate echipării vehiculelor aflate deja în circulaţie şi11.5.2 să răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.12. Condiţii privind sistemul de rulare12.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind anvelopele şi montarea lor:12.1.1 Vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE;12.1.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2006 aceste vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43;12.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 1.12.2 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoria Mi se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind acoperirea roţilor prevăzute în directiva 78/549/CEE modificată de directiva 94/78/CEE;12.3 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile N(2) cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t, N(3), O(3) şi O(4) se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie împotriva stropirii prevăzute în directiva 91/226/CEE;12.3.1 Pentru vehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) cu masa totală maximă autorizată de cel mult 7,5 t, O(1) şi O(2), elementele de protecţie trebuie să acopere anvelopa pe toată lăţimea ei, să fie amplasate cât mai aproape posibil, din punct de vedere constructiv şi funcţional, de axă, iar în ceea ce priveşte axa spate, atunci când vehiculul este gol să acopere cât mai mult posibil din unghiul de degajare al vehiculului dacă caroseria nu îndeplineşte aceste condiţii.12.4 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, vehiculele rutiere noi din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind anvelopele şi montarea lor prevăzute în directiva 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43.12.5 La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M, N şi O care au fost înmatriculate anterior în altă ţară sau care sunt înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări, trebuie să se respecte prevederile privind portanta anvelopelor şi categoria de viteză pentru care acestea pot fi utilizate, în conformitate cu condiţiile tehnice precizate la subpct. 12.1.1, 12.7.2 sau 12.7 3, după caz.12.6 La omologarea individuală, autovehiculele din categoriile M, N şi O la care s-au efectuat modificări şi care sunt înmatriculate în România sau au fost înmatriculate anterior în altă tară trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie împotriva stropirii.12.7 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente privind sistemul de rulare se acordă numai dacă acestea respectă următoarele cerinţe:12.7.1 Anvelopele pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE;12.7.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2005 aceste anvelope trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43;12.7.2 Anvelopele reşapate pentru autoturisme şi remorcile acestora trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 108;12.7.3 Anvelopele reşapate pentru autovehicule comerciale şi remorcile acestora trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 109;12.7.4 Anvelopele pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 1;12.7.5 Anvelopele pentru tractoarele agricole sau forestiere, maşinile agricole (autopropulsate şi remorci) şi pentru remorcile agricole, trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 106;12.7.6 Dispozitivele de protecţie împotriva stropirii pentru vehiculele rutiere din categoriile categoriile N(2) cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t, N(3), O(3) şi O(4) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 91/226/CEE;12.8 Începând 1 ianuarie 2006, vânzarea sau utilizarea anvelopelor noi pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O, este admisă numai dacă acestea au fost omologate în conformitate cu prevederile directivei 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43/CE. Fac excepţie anvelopele din clasele C1d şi C1e în cazul cărora această cerinţă se aplică de la 1 octombrie 2010 şi respectiv 1 octombrie 2011.13. Condiţii privind dispozitivele de cuplare şi remorcare13.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind dispozitivele de cuplare:13.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul mecanic de cuplare şi montarea Lui prevăzute în directiva 94/20/CEE;13.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de cuplare şi montarea lui prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 10;13.1.3 Tractoarele agricole şi forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind legăturile mecanice între tractoare şi vehiculele tractate prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa IV modificată de directiva 2000/17CE;13.1.4 Prevederile subpct. 13.1.1 - 13.1.3 se aplică numai pentru vehiculele echipate cu dispozitive de cuplare.13.2 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acorda numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind dispozitivele de remorcare:13.2.1 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 77/389/CEE modificată de directiva 96/64/CE;13.2.2 Tractoarele agricole şi forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 79/533/CEE modificată de directiva 1999/58/CE.13.3 Omologarea naţională de tip a unui vehicul echipat cu dispozitiv de cuplare scurt se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 102;13.4 Omologarea ca componente a dispozitivelor de cuplare se acordă numai dacă acestea respectă următoarele cerinţe:13.4.1 Dispozitivele mecanice de cuplare pentru vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 94/20/CEE;13.4.2 Dispozitivele de cuplare pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 10;13.4.3 Legăturile mecanice între tractoare şi vehiculele tractate trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa IV modificată de directiva 2000/1/CE;13.4.4 Dispozitivele de cuplare scurte noi trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 102.14. Condiţii privind elementele de identificare ale vehiculelor14.1 Omologarea naţională de tip şi omologarea individuală pentru un vehicul rutier nou se acordă numai dacă acesta este prevăzut cu o placă a constructorului şi un număr de identificare a vehiculului care precizează principalele caracteristici constructive şi de identificare ale vehiculului respectiv.14.2 Începând cu data aderării la Uniunea Europeană omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind elementele de identificare, datele prescrise, poziţia şi modul lor de amplasare:14.2.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 76/114/CEE modificată de directiva 87/354/CE;14.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/34/CEE, modificată de directiva 1999/25;14.2.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa V modificată de directiva 2000/1/CE.14.3 Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, la prima înmatriculare şi la vânzare, vehiculele rutiere nor trebuie să respecte condiţiile tehnice precizate la subpct. 14.2.1 14.2.3, după caz.15. Condiţii privind amplasarea plăcilor de înmatriculare ale vehiculelor15.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe privind spaţiul necesar pentru amplasarea plăcilor cu numerele de înmatriculare ale vehiculului respectiv:15.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/222/CEE;15.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/94/CEE, modificată de directiva 1999/26/CE;15.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa II modificată de directiva 98/38/CE.16. Condiţii suplimentare privind construcţia autobuzelor şi microbuzelor16.1 Omologarea naţională de tip pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE.16.2 Omologarea naţională de tip pentru autovehiculele din categoria M(3) care transportă mai mult de 22 de pasageri şi care nu sunt destinate transportului de pasageri în picioare sau pentru utilizare urbană se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind comportarea la foc a materialelor utilizate în interior prevăzute în directiva 95/28/CE.16.3 La omologarea naţională de tip, troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.4 Începând cu 13 februarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile M(2) şi M(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE. Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.4.1 Până la 13 februarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, aceste autovehicule trebuie să respecte prevederile care afectează direct siguranţa activă şi pasivă, precum şi pe cele privind amenajarea interioară prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 36 pentru autovehiculele din categoria M(3) sau în Regulamentul CEE - ONU n r. 52 pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3). Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.5 La omologarea individuală, autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) înmatriculate anterior în altă ţară trebuie să respecte prevederile care afectează direct siguranţa activă şi pasivă, precum şi pe cele privind amenajarea interioară din Regulamentul CEE - ONU nr. 36 sau Regulamentul CEE - ONU nr. 52, după caz, sau directiva 2001/85/CE. Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.6 La omologarea individuală, autovehiculele înmatriculate în România şi şi la care s-au efectuat modificări astfel încât autovehiculul final aparţine categoriei M(2) sau M(3), trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 36 sau Regulamentul CEE - ONU nr. 52, după caz, iar începând cu 13 februarie 2005 condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE. Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.7 Omologarea ca entităţi tehnice a caroseriilor pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE.16.8 Începând cu 13 februarie 2005, vânzarea sau utilizarea caroseriilor noi pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) este admisă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE.16.8.1 Până la 13 februarie 2005, vânzarea sau utilizarea acestor caroserii este admisă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 36 pentru autovehiculele din categoria M(3) sau în Regulamentul CEE - ONU nr. 52 pentru autovehiculele din categoria M(3).17. Alte condiţii privind omologarea naţională de tip a vehiculelor rutiere.17.1 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M, N şi O se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe:17.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferenţelor radio prevăzute în directiva 72/245/CEE modificată de directiva 95/54/CE;17.1.2 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind mersul înapoi şi aparatul de măsurare a vitezei (vitezometru) prevăzute în directiva 75/443/CEE modificată de directiva 97/39/CE;17.1.3 Autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie împotriva utilizării neautorizate prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE;17.1.4 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de imobilizare prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE;17.1.4.1 La prima înmatriculare şi la vânzare această prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2005.17.1.5 Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile N şi O, în cazul în care constructorul solicită omologarea ca vehicul destinat exclusiv transportului de mărfuri periculoase, se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice prevăzute în directiva 98/91/CE.17.1.6 Omologarea naţională de tip şi omologarea individuală a unui autovehicul din categoriile M şi N, în cazul în care acesta este echipat cu aparat de control (tahograf) se acordă numai dacă aparatul de control (tahograful) este omologat conform legislaţiei în vigoare.17.1.7 Omologarea naţională de tip şi omologarea individuală a unui autovehicul din categoriile M şi N, echipat cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind limitatoarele de viteză şi sistemele integrate de limitare a vitezei şi montarea lor pe autovehicule prevăzute în directiva 92/24/CEE.17.1.8 Omologarea naţională de tip a unui autovehicul echipat cu instalaţie de alimentare cu GPL se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind componentele şi montarea instalaţiei prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 67;17.1.9 Omologarea naţională de tip a unui autovehicul echipat cu instalaţie de alimentare cu GN se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind componentele şi montarea instalaţiei prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 110.17.2 Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roţi se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe:17.2.1 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie împotriva utilizării neautorizate prevăzute în directiva 93/33/CEE modificată de directiva 1999/23/CE;17.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia împotriva modificărilor neautorizate prevăzute în directiva 97/24/CEE cap. 7;17.2.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferenţelor radio prevăzute în directiva 97/24/CEE cap. 8;17.2.4. Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind aparatul de măsurare a vitezei (vitezometru) prevăzute în directiva 2000/7/CE.17.3 Omologarea naţională de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe:17.3.1 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferenţelor radioelectrice prevăzute în directiva 75/322/CEE modificată de directiva 2001/3/CE.17.4 Vehiculele destinate transportului de mărfuri periculoase trebuie să respecte de asemenea prevederile legislaţiei specifice în vigoare.17.5 Vehiculele destinate transportului de mărfuri perisabile trebuie să respecte de asemenea prevederile legislaţiei specifice în vigoare.18. Alte condiţii privind omologarea naţională de tip a componentelor şi entităţilor tehnice18.1 Omologarea de tip pentru următoarele componente şi entităţi tehnice se acordă numai dacă se respectă următoarele cerinţe:18.1.1 Subansamblele electrice şi electronice noi pentru vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferenţelor radio prevăzute în directiva 72/245/CEE modificată de directiva 95/54/CE;18.1.2 Dispozitivele de imobilizare noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE;18.1.2.1 La vânzare sau utilizare această prevedere se aplică începând cu 1 ianuarie 2005.18.1.3 Sistemele de alarmă noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE;18.1.4 Limitatoarele de viteză noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/24/CEE;18.1.5 Triunghiurile de presemnalizare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 27;18.1.6 Componentele pentru instalaţiile de alimentare cu GPL trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 67 ;18.1.7 Componentele noi pentru instalaţiile de alimentare cu GN pentru autovehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 110;18.1.8 Dispozitivele de protecţie împotriva utilizării neautorizate noi pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/33/CEE modificată de directiva 1999/23/CE;18.1.9 Căştile de protecţie noi pentru conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi mopedelor trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 22."7. Capitolul V se abrogă.8. La cap. VI pct. 1 va avea următorul cuprins:"1. La cererea producătorului sau reprezentantului său legal şi la recomandarea Registrului Auto Român, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate să facă excepţie de la aplicarea prevederilor uneia sau mai multor dintre condiţiile tehnice specifice precizate în prezentele reglementări în vederea omologării pentru admiterea în circulaţie pentru:1.1 Vehicule care sunt produse în serie mică.1.1.1 Numărul de vehicule al unei familii de tipuri pentru care se poate aplica anual exceptarea respectivă este limitat la:┌───────────┬─────┬─────────┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┐│Categoria │ M(1)│M(2),M(3)│ N(1)│N(2),N(3)*)│O(1),O(2)│O(3),O(4)│ L**)│ T**)│├───────────┼─────┼─────────┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤│Unităţi │ 500 │ 250 │ 500 │ 250 │ 500 │ 250 │ 200 │ 150 │└───────────┴─────┴─────────┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┘-------    *) Pentru macaralele mobile, limita este de 20 de unităţi.    **) Număr maxim pentru un tipFamilia de tipuri de vehicule (pentru vehiculele din categoriile M, N şi O) se compune din vehicule care nu se deosebesc între ele sub următoarele aspecte:- constructor;- deosebiri esenţiale privind construcţia şi/sau concepţia;- diferenţe evidente şi fundamentale privind saşiul şi/sau sistemul de rulare- motor (combustie internă/electric/hibrid)1.1.2 Această dispoziţie se aplică numai vehiculelor rutiere omologate de tip în România.1.1.3 Atunci când este acordată o derogare în conformitate cu prezentul pct. 1.1, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la recomandarea Registrului Auto Român poate cere stabilirea altor dispoziţii corespunzătoare.1.2 Vehicule care fac parte din lotul de încheiere al seriei de fabricaţie a vehiculului respectiv.1.2.1 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate, în limitele precizate mai jos şi pentru o perioadă limitată, să permită admiterea în circulaţie a vehiculelor noi conforme cu un tip de vehicul pentru care omologarea nu mai este valabilă. Această dispoziţie se aplică numai vehiculelor rutiere care:1.2.1.1 la data cererii se află pe teritoriul României şi1.2.1.2 sunt însoţite de un certificat de conformitate valabil sau o carte de identitate valabilă eliberate la momentul în care omologarea de tip respectivă era valabilă, dar vehiculul respectiv nu a fost înmatriculat, înregistrat sau pus în circulaţie până la data la care omologarea respectivă şi-a pierdut valabilitatea.1.2.2 Această posibilitate este limitată:1.2.2.1 pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, la o perioadă de 12 luni pentru vehiculele complete şi 18 luni pentru vehiculele completate de la data la care omologarea şi-a pierdut valabilitatea;1.2.2.2 pentru vehiculele din categoria L, la o perioadă de 12 luni de la data la care omologarea şi-a pierdut valabilitatea;1.2.2.3 pentru vehiculele din categoria T, la o perioadă de 24 luni pentru vehiculele complete şi 30 luni pentru vehiculele completate de la data la care omologarea şi-a pierdut valabilitatea;1.2.3 Numărul maxim de vehicule complete sau incomplete pentru care se poate aplica exceptarea respectivă este:1.2.3.1 pentru vehiculele din categoriile M, N şi O:1.2.3.1.1 numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10 % pentru categoria M(1) şi 30 % pentru toate celelalte categorii, din numărul de vehicule de toate tipurile respective admise în circulaţie în România în cursul anului precedent. Dacă aceste procente de 10% şi respectiv 30 % reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza admiterea în circulaţie a maximum 100 de vehicule sau1.2.3.1.2 numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu un certificat de conformitate valabil eliberat la data fabricaţiei sau după această dată, acest certificat rămânând valabil cel puţin trei luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice;1.2.3.2 pentru vehiculele din categoria L:1.2.3.2.1 numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10 % din numărul de vehicule de toate tipurile respective admise în circulaţie în România în cursul anului precedent. Dacă acest procent de 10% reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza admiterea în circulaţie a maximum 100 de vehicule sau1.2.3.2.2 numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu un certificat de conformitate valabil eliberat la data fabricaţiei sau după această dată, acest certificat rămânând valabil cel puţin trei luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice;1.2.3.3 pentru vehiculele din categoria T: numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10 % din numărul vehiculelor din toate tipurile respective admise în circulaţie în România în cursul ultimilor doi ani precedenţi, fără ca acest număr să fie mai mic de 20;1.2.4 Pe certificatul de conformitate al vehiculelor admise în circulaţie conform acestei proceduri se va adăuga o menţiune specială.1.3 Vehicule, sisteme, componente sau entităţi tehnice care sunt concepute conform unor tehnologii sau principii care nu sunt compatibile cu cerinţele uneia sau mai multor.dintre condiţiile tehnice specifice precizate în prezentele reglementări1.3.1 Pentru acest caz, omologarea este limitată la teritoriul României;1.3.2 Cererea de derogare trebuie să conţină motivele pentru care tehnologiile sau concepţiile respective fac ca vehiculul, sistemul, componenta sau entitatea tehnică să nu îndeplinească cerinţele uneia sau mai multor cerinţe specifice;1.3.3 Atunci când una sau mai multe dintre cerinţele specifice au fost adaptate progresului tehnic astfel încât vehiculele, sistemele, componentele sau entităţile tehnice omologate pe baza dispoziţiilor prezentului pct. 1.3 sunt conforme cerinţelor modificate, omologarea respectivă trebuie transformată în omologare normală, acordând timpul necesar, de exemplu, pentru modificarea de către fabricanţi a mărcilor de omologare pe componente. Aceasta va include eliminarea oricărei referinţe la restricţii sau derogări şi înlocuirea numerelor de omologare speciale cu numere de omologare normale.9. La cap. VI pct. 4 va avea următorul cuprins:4. Pot fi exceptate de la cerinţele uneia sau mai multor dintre condiţiile tehnice specifice precizate în prezentele reglementări maşinile pentru lucrări, a căror construcţie nu permite, din motive funcţionale, respectarea acestor cerinţe.10. Capitolul VII îşi modifică titlul în «Dispoziţii finale».11. Capitolul VII va avea următorul cuprins :«1. În vederea îmbunătăţirii siguranţei rutiere la punerea în circulaţie a autovehiculelor omologate conform prezentelor reglementări se recomandă echiparea acestora cu următoarele elemente de siguranţă rutieră :- trusă medicală;- triunghi de presemnalizare;- stingător de incendiu;- plăci de identificare spate (pentru vehicule grele sau lungi);- plăci de identificare spate (pentru vehicule lente);- marcaj reflectorizant pentru contur (pentru vehicule ADR).1.1 În sensul pct. 1 se înţelege:-vehicul lung: combinaţie de vehicule la care remorca sau semiremorca aparţine categoriilor O(1), O(2) şi O(3), a căror lungime depăşeşte 8 m, sau care aparţine categoriei O(4)-vehicul greu : autovehicul având o masă maximă tehnic admisibilă care depăşeşte 7,5 tone, cu excepţia autotractoarelor pentru semiremorci, precum şi autobuz articulat din clasele II şi III-vehicul lent: vehicul sau combinaţie de vehicule având, prin construcţie, o viteză maximă care nu depăşeşte 30 km/h2. Prezentele reglementări vor fi revizuite periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei comunitare în domeniu, a Acordului de la Geneva din 1958 şi a Acordului de la Geneva din 1998.3. Registrul Auto Român va asigura traducerea în limba română a directivelor cadru şi a directivelor specifice, precum şi a Regulamentelor CEE - ONU care se aplică la omologarea pentru admiterea în circulaţie a vehiculelor rutiere.4. Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezentele reglementări.»12. În Anexa nr. 1 la reglementări, secţiunea A, pct. 1, subpct. 1.8 se abrogă.13. În Anexa nr. 1 la reglementări, secţiunea B, pct. 6 ultimul paragraf se abrogă.14. În Anexa nr. 1 la reglementări, secţiunea B, pct. 7 la ultimul paragraf se înlocuieşte "2000/25/CE" cu "200-1/3/CE".15. Anexa nr. 1a la reglementări se abrogă.16. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, titlul penultimei coloane va avea următorul cuprins: «Regulamente CEE - ONU nr.».17. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, la penultima coloană se elimină referirile la seria amendamentelor.18. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, ultima coloană se abrogă.19. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, poziţia "2. Emisii poluante" la a treia coloană se elimină «1999/102» şi se adaugă «2002/80 şi 2003/76».20. în Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, poziţia "2. Catalizatori de înlocuire", la a treia coloană se înlocuieşte "1999/102" cu "98/77" şi se adaugă "2002/80".21. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, la poziţia "9. Garnituri de frână de înlocuire", la a treia coloană se adaugă "2002/78".22. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, poziţia 55 se modifică după cum urmează: "55. Vehicule pentru transportul mărfurilor periculoase"23. în Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 2 va avea următorul cuprins: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Obiectul omologării │Regulamente │ │ │CEE-ONU nr. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Triunghiuri de presemnalizare │ 27 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Ştergătoare pentru faruri │ 45 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Lămpi speciale de avertizare │ 65 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Componente pentru instalaţii de alimentare cu GPL │ 67 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Autovehicule echipate cu instalaţii de alimentare cu GPL │ 67 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Determinarea vitezei maxime │ 68 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Plăci de identificare spate vehicule lente │ 69 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Plăci de identificare spate vehicule grele şi/sau lungi │ 70 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Dispozitive de cuplare scurte │ 102 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Vehicule echipate cu dispozitive de cuplare scurte │ 102 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Marcaje reflectorizante │ 104 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Anvelope reşapate pentru autoturisme şi remorcile lor │ 108 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Anvelope reşapate pentru autovehicule comerciale şi remorcile │ 109 │ │lor │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Componente pentru instalaţii de alimentare cu GN │ 110 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Autovehicule echipate cu instalaţii de alimentare cu GN │ 110 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Faruri cu fascicul de întâlnire simetric │ 113 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Airbag de înlocuire şi volan de înlocuire │ 114 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘24. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea B, se abrogă ultimul paragraf.25. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea B, se adaugă următorul tabel:2. Reglementări care se bazează numai pe prevederile regulamentelor CEE-ONU ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Obiectul omologării │Regulamente │ │ │CEE-ONU nr. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Anvelope reşapate pentru tractoare agricole sau forestiere, │ 106 │ │maşini agricole (autopropulsate şi remorci) şi pentru remorci │ │ │agricole │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘26. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea C, coloanele "Seria amend." şi "Termen de aplicare" se abrogă.27. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea C, la poziţia "- emisii poluante", la a treia coloană se înlocuieşte "-" cu "2002/51 şi 2003/77"28. În Anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea C, se adaugă următorul tabel:2. Reglementări care se bazează numai pe prevederile regulamentelor CEE-ONU ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Obiectul omologării │Regulamente │ │ │CEE-ONU nr. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii motocicle- │ 22 │ │telor şi mopedelor │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘29. Anexa nr. 3 la reglementări va avea următorul titlu:"Condiţiile tehnice privind stabilitatea vehiculelor".30. Anexa nr. 3 la reglementări va avea următorul cuprins:1. Scop1.1 Aprecierea comportamentului şi ţinutei de drum a vehiculelor în timpul simulării unei depăşiri laterale bruşte, cu revenire pe banda de circulaţie iniţială şi a deplasării vehiculelor după o curbă cu rază constantă.2. Domeniu de aplicare2.1 Se aplică vehiculelor de categoria M(2), M(3), N şi O cărora, în urma unor transformări constructive, li s-a modificat semnificativ poziţia centrului de greutate faţă de vehiculele de bază omologate de tip, incomplete sau complete, din care provin (ex.: vehicule utilitare furgon provenite din utilitare camion, vehicule cisternă, vehicule cu consola spate lungită, vehicule cu utilizări speciale, etc.).3. Condiţiile de încărcare a vehiculelor în timpul încercării3.1 vehiculele se încearcă la masa totală tehnic admisă de constructor;3.2 vehiculele speciale, prevăzute cu echipamente sau amenajări specifice şi care nu au amenajată o suprafaţă de încărcare, se încearcă la masa vehiculului în ordine de mers la care s-a adăugat o masă de 75 kg pentru fiecare loc declarat;3.3 În cazul vehiculelor cisternă încercarea se face şi cu vehiculul încărcat cu jumătate din sarcina utilă.4. Încercarea de depăşire laterală bruscă4.1 Dimensiunile culoarului pentru încercare:Tronson 1:L = min. 15 m; l = 1,1 x l(vehicul) + 0,25 (m)Tronson 2:L = 30 mTronson 3:L = 25 m; l = 1,2 x l(vehicul) + 0,25 (m)Tronson 4:L = 25 m (30 m pentru ansamblurile de vehicule)Tronson 5:L = min. 30 m; l = 1,3 x l(vehicul) + 0,25 (m)Decalaj (dintre marginea din dreapta a secţiunii 3 şi marginea din dreapta a secţiunii 1 şi 5) = 3.5 mNote : "L" - reprezintă lungimea tronsonului"l" - reprezintă lăţimea tronsonului"l(vehicul)" - reprezintă lăţimea vehiculului încercat (în cazul ansamblurilor de vehicule, cea mai mare dintre lăţimile vehiculului tractor şi a vehiculului tractat)4.2. Viteza de parcurgere a culoarului de testare4.2.1 Viteza minimă de intrare în tronsonul 1 va fi stabilizată la valoarea de 80 - 3 km/h pentru vehiculele din categoria M(2) ≤ 3,5 t şi N(1) şi la valoarea de 70 - 3 km/h pentru vehiculele din categoria M(2) ≥ 3,5 t, M(3), N(2) şi N(3), inclusiv vehiculele tractor din cadrul ansamblurilor de vehicule. Pentru vehiculele care nu pot atinge aceste viteze încercarea se va efectua la viteza maximă constructivă a vehiculului.4.2.2 Autovehiculul va fi condus prin culoarul de testare cu o viteză pe cât posibil constantă, alegând treapta de viteză care permite folosirea cât mai eficientă a performanţelor motorului şi efectuând, dacă este necesar, corecţiile de direcţie necesare pentru atenuarea eventualelor derapaje.4.2.3 Viteza de ieşire din test trebuie să fie cât mai apropiată de viteza de intrare pe tronsonul 1.5. Încercarea de deplasare în curbă cu rază constantă5.1. Dimensiunile culoarului pentru încercare5.1.1 Raza mediană a culoarului circular este de 30 m iar lăţimea culoarului de 3,5 m.5.2. Viteza de parcurgere a culoarului de testare5.2.1 Autovehiculul sau ansamblul de vehicule va fi condus pe parcursul unui tur complet pe culoarul circular cu o viteză constantă minimă de 36 km/h, alegând treapta de viteză care permite folosirea cât mai eficientă a performantelor motorului.6. Aprecierea comportării vehiculelor în timpul testelor6.1 Încercările sunt considerate corespunzătoare dacă nici o parte a vehiculelor nu trece peste marginile laterale ale tronsonului 3 şi 5, dacă nu apare desprinderea de la sol a roţilor care să amplifice tendinţa de răsturnare a vehiculului şi dacă anvelopele nu freacă în pasajele de roată.31. Anexa nr. 4 la reglementări se abrogă.32. Anexa nr, 5 la reglementări se abrogă.33. Anexa nr. 6 la reglementări se abrogă.34. Anexa nr. 7 la reglementări se abrogă.35. Anexa nr. 8 la reglementări va avea următorul titlu:"Condiţii tehnice privind vizibilitatea spre înainte la autovehicule (cu excepţia celor din categoriile M(1) şi T)".36. Anexa nr. 8 la reglementări va avea următorul cuprins:1. Definiţii1.1 semicerc de vizibilitate - semicerc cu raza de 12 m, cu centrul conform pct. 1.6 în interiorul căruia se află limita de vizibilitate;1.2 punct de observare - punct de concentrare a ambilor ochi ai conducătorului. Coordonatele acestui punct se determină în raport cu scaunul conducătorului, după cum urmează:1.2.1 700 mm pe verticală, în sus, faţă de punctul R al habitaclului, în planul de simetrie al scaunului;1.2.2 130 mm pe orizonală, spre înainte, fată de punctul R al habitaclului, în planul de simetrie al scaunului;1.2.3 scaunul conducătorului auto, în poziţia cea mai retrasă şi cea mai de jos.1.3 element obturator - element din construcţia autovehiculului care constituie obstacol în calea vizibilităţii conducătorului;1.3.1 lăţimea elementului obturator b (mm) - dimensiune a elementului obturator la intersecţia razelor vizuale (care pleacă din punctul de observare la semicercul de vizibilitate) cu elementul obturator;1.3.2 distanţa de la punctul de observare pînă la elementul obturator a (mm) - lungimea razei vizuale (care pleacă din punctul de observare la semicercul de vizibilitate) cuprinsă între punctul de observare şi punctul de intersecţie cu elementul obturator;1.4 obturare pe semicercul de vizibilitate l (m) - coarda care corespunde proiecţiei elementului obturator pe semicercul de vizibilitate;1.5 distanţa dintre două obturări consecutive - distanţa măsurată pe coarda semicercului între centrele a două obturări pe semicercul de vizibilitate;1.6 centrul sistemului de coordonate - proiecţia ortogonală a punctului de observare pe calea de rulare;1.7 limită de vizibilitate - linii care delimitează zonele vizibile de cele invizibile de pe locul conducătorului, în semicercul cu raza de 12 m.2. Condiţii de încercare2.1 Verificarea se efectuează cu autovehiculul încărcat la masa proprie (cu conducător) şi cu încercător la bord.2.2 înainte de începerea încercărilor se verifică următoarele:2.2.1 parbrizele plane trebuie să fie montate cu o înclinare de cel puţin 5 grade cu planul vertical, pentru a proteja ochii conducătorului de efectul reflexiei;2.2.2 postul de conducere trebuie să fie prevăzut cu un parasolar suficient reglabil;2.2.3 parbrizele trebuie să fie accesibile în vederea curăţării în siguranţă, fără elemente ajutătoare din exterior;2.2.4 câmpul de ştergere al ştergătoarelor de parbriz trebuie astfel dimensionat încât şi în caz de intemperii (ploaie, ninsoare) să se asigure vizibilitatea conducătorului sub un unghi de cel puţin 35 de grade, în interiorul câmpului de vizibilitate;2.2.5 dezaburirea şi degivrarea parbrizului în timpul utilizării trebuie realizată cel puţin în câmpul de ştergere asigurat de ştergătoarele de parbiz chiar cu ferestrele închise.2.3 Măsurătorile se efectuează pe un teren plan, orizontal, cu îmbrăcămintea din beton sau asfalt, având lăţimea de minimum 25 m şi lungimea de minimum 30 m. Îmbrăcămintea trebuie să fie dură, uscată, netedă şi cu aderenţă bună.2.4 Măsurătorile se efectuează noaptea şi fără intemperii.3. Mijloace de măsurarePentru măsurătoare se utilizează o ruletă şi un dispozitiv de simulare compus dintr-un bec amplasat într-un dispozitiv de prindere pe spătarul scaunului, în punctul de observare. Becul trebuie să aibă o putere de cel puţin 35 W pentru a asigura fasciculul luminos necesr încercării.4. Mod de lucru4.1 Cu ajutorul ruletei, din centrul sistemului de coordonate, se trasează semicercul de vizibilitate;4.2 Din centrul sistemului de coordonate, se trasează o axă paralelă cu axa longitudinală de simetrie a autovehiculului, până când aceasta se intersectează cu semicercul de vizibilitate. Această axă trebuie să împartă în două o coardă de minimum 9,5 m (conform figurii). Coarda de minimum 9,5 m delimitează, pe semicercul de vizibilitate, câmpul de vizibilitate liberă spre înainte.4.3 Piesele suspendate (parasolarul) sau elementele fixate de caroserie (braţul unei macarale) nu trebuie să coboare sub nivelul punctului de observare.4.4 Pe semicercul de vizibilitate se admit maximum 6 obturări.4.5 În câmpul de vizibilitate liberă spre înainte se admit cel mult două obturări.4.6 În cazul obturărilor cu lăţimea b mai mare de 80 mm, distanţa între centrele a două obturări consecutive, măsurate pe coarda semicercului de vizibilitate trebuie să fie mai mare de 2,5 m.4.7 Se măsoară dimensiunile obturărilor şi se înscriu în graficul de interpretare a rezultatelor conform figurii de mai jos.5.5.1 Interpretarea grafică se face utilizând diagrama din figura de mai sus.5.1.1 Exemplu de interpretare grafică a obturării pe semicercul de vizibilitate raportată la punctul de observare conform diagramei din figura de mai sus. ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ b(mm) │ a(mm) │ l(m) │ Observaţii │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │------- 100 │ 1000 │ 1,2 │ admisă │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │'-'-'- 240 │ 1600 │ 1,8 │ neadmisă │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │......... 160 │ 1200 │ 1,6 │ neadmisă în câm- │ │ │ │ │ pul de vizibili- │ │ │ │ │ tate, dar admisă │ │ │ │ │ în afara lui │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘5.1.2 Toate obturările ale căror dimensiuni sunt sub curba inferioară sunt admise.5.1.3 Obturările datorate unor elemente constructive de rezistenţă (montanţii geamurilor laterale ale uşilor sau ale parbrizului) ale căror dimensiuni sunt situate între curba inferioară şi cea superioară sunt admise numai în afara câmpului de vizibilitate liberă spre înainte, numai una de fiecare parte a câmpului.5.2 Interpretare prin calcul5.2.1 Admisibilitatea obturărilor, conform pct 5.1.3, în vederea binoculară, se poate determina cu relaţia:      a    ----- ≥ 22,4;    b-655.2.2 Admisibilitatea obturărilor, conform pct 5.1.2, în vederea binoculară, se poate determina cu relaţia:      a    ----- ≥ 10,6;    b-65Notă: Pentru relaţiile de calcul s-au luat ca bază de măsurare pe semicercul de vizibilitate, obturări având l=6,6 m pentru pct. 5.2.1 şi respectiv l=1,2 m pentru pct. 5.2.2, la o distanţă binoculară de 65 mm.37. Anexa nr. 9 la reglementări va avea următorul titlu: "Condiţii tehnice de securitate aplicabile troleibuzelor"38. Anexa nr. 9 la reglementări va avea următorul cuprins:1 Definiţii1.1 În scopul aplicării prezentei anexe:Tensiunea liniei de contact care alimentează troleibuzele poate avea următoarele valori nominale:- 600 V (plaja de funcţionare fiind de la 400 la 720 V);- 750 V (plaja de funcţionare fiind de la 500 la 900 V).1.2 Circuitele electrice ale troleibuzelori)"circuite de înaltă tensiune", circuite alimentate prin linia de contact;ii)"circuite de joasă tensiune", circuite alimentate de la bateria de acumulatori şi care cuprind un dispozitiv de încărcare cu tensiunea nominală de 24 V;iii)"circuite trifazice", circuite alimentate de la o a doua ieşire a unui transformator de tensiune trifazic, care nu depăşeşte 400 V curent alternativ.1.3 Condiţii climatice nominale;Troleibuzele trebuie să sigure o funcţionare fiabilă în condiţiile ambiante următoare: a) temperatura cuprinsă între - 40 °C şi + 40 °C; b) o umiditate relativă până la 98 % la o temperatură egală sau mai mică de 25 °C; c) presiunea atmosferică cuprinsă între 866 şi 1066 kPa; d) altitudinea mergând de la nivelul mării până la 1000 m maximum.1.4 Material "cu autostingere", un material a cărui ardere se opreşte atunci când sursa de aprindere este îndepărtată.2. Troleu (colector de curent)2.1 Curentul electric din conductorii aerieni este transmis troleibuzelor prin intermediul troleelor. Aceste dispozitive sunt constituite dintr-un braţ, un colector de curent şi o patină de contact care poate fi înlocuită.Troleele sunt fixate prin articulaţii şi sunt mobile în plan orizontal şi vertical.2.2 Braţele trebuie realizate dintr-un material izolant sau metal acoperit cu material izolant, rezistent la şocurile mecanice.2.3 Troleele sunt concepute pentru a asigura un contact permanent cu conductorii electrici aerieni situaţi la o înălţime cuprinsă între 4 şi 6 m de la sol, chiar dacă troleibuzul se îndepărtează cu 4 m de o parte şi cealaltă de axa conductorilor aerieni.2.4 În cazul pierderii contactului de către braţ, colectorul sau colectoarele nu trebuie să se ridice cu mai mult de 7,2 m de la suprafaţa drumului sau cu mai mult de 1 m deasupra liniei electrice aeriene în momentul pierderii contactului, şi nu trebuie să coboare la mai puţin de 0,5 m de la suprafaţa acoperişului troleibuzului.2.5 Fiecare troleu trebuie să fie echipat cu un mecanism care să permită coborârea automată a braţului în cazul pierderii contactului.2.6 Colectorul, dacă este detaşabil de braţ, trebuie să rămână legat de acesta şi să nu poată cădea.2.7 Rezistenţa izolaţiei trofeului trebuie să fie de cel puţin 10 MΩ.2.8 Troleele pot fi echipate cu un sistem de comandă de la distanţă din cabina conducătorului auto, care să permită cel puţin coborârea braţelor.2.9 Troleibuzele trebuie să fie prevăzute cu amenajări care să permită conducătorului să înlocuiască, dacă este necesar, patinele de contact în cursul exploatării.3. Echipament de tracţiune şi echipament auxiliar3.1 Componentele electrice instalate pe troleibuze trebuie să fie protejate împotriva supratensiunii şi scurt-circuitelor. Protecţia trebuie să fie asigurată, de preferinţă, printr-un sistem de disjunctoare cu comandă automată, de la distanţă sau manuală.3.2 Componentele electrice trebuie să fie protejate împotriva supratensiunii provocate de comutare sau fenomene atmosferice.3.3 Aparatura de întrerupere a curentului trebuie să poată întrerupe circuitele defecte în mod individual.3.4 Dacă un circuit oarecare conţine un dispozitiv de întrerupere unic, acesta trebuie să fie instalat pe conductorul pozitiv al circuitului.3.5 Toate circuitele electrice şi branşamentele circuitului trebuie să fie constituite din doi conductori. Numai circuitele de joasă tensiune pot utiliza caroseria troleibuzului pentru curentul de retur.3.6 Cutiile bateriilor, carcasele acumulatorilor şi compartimentul grupului de baterii trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile sau cu autostingere.3.7 Componentele electrice alimentate de trolee trebuie să fie prevăzute cu o izolaţie, suplimentară în raport cu caroseria vehiculului şi sistemul de transmisie.3.8 Componentele electrice, cu excepţia rezistenţelor de tracţiune trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii umidităţii şi a prafului în interiorul caroseriei vehiculului, atât în părţile izolate cât şi în cele conducătoare de curent.3.9 În condiţiile climatice nominale, la un vehicul uscat şi curat, rezistenţa izolaţiei circuitelor electrice, atunci când toate maşinile rotative şi aparatele sunt branşate, nu trebuie să fie mai mică decât următoarele valori:*Font 9*i)caroseria vehiculului în raport cu circuitele de înaltă tensiune 5 MΩii)circuitele de înaltă tensiune în raport cu circuitele de joasă tensiune 5 MΩiii)caroseria vehiculului în raport cu polul pozitiv al circuitelor de joasă tensiune 1 MΩ3.10 Cablaj şi aparatură3.10.1 Pentru circuitele de înaltă tensiune trebuie utilizaţi numai conductori multi-fire din cupru. Izolaţia cablajului de înaltă tensiune de curent continuu trebuie să corespundă unei tensiuni nominale de 3000 V curent continuu sau alternativ.3.10.2 Cablajul montat nu trebuie să fie supus solicitărilor mecanice.3.10.3 lzolaţia cablurilor nu trebuie să propage arderea.3.10.4 Cablurile electrice pentru tensiuni diferite trebuie amplasate separat.3.10.5 Conductele de protecţie pentru conductori trebuie realizate din materiale neinflamabile.3.10.6 Tuburile pentru conductorii amplasaţi sub podea trebuie să împiedice pătrunderea apei şi a prafului.3.10.7 Cablajul situat sub troleibuz trebuie să fie inserat în conducte care să le protejeze de apă şi praf.3.10.8 Fixarea şi dispunerea cablurilor electrice trebuie să fie realizate astfel încât să se evite deteriorarea izolaţiei prin frecare şi abraziune.În punctele în care cablajul traversează elementele structurii metalice, se vor utiliza manşoane din elastomer pentru a evita orice deteriorare a izolaţiei.Raza de curbură a tuburilor care protejează cablurile trebuie să fie de cel puţin cinci ori diametrul exterior al tubului.3.10.9 În aparatele de întrerupere a curentului, cablurile trebuie dispuse astfel încât să fie exclusă posibilitatea apariţiei unui arc electric între ele.3.10.10 Trebuie luate măsuri pentru a evita deteriorarea cablurilor datorită apropierii de rezistenţe sau alte componente electrice încălzite, în zonele critice, trebuie să fie utilizate cabluri termorezistenţe.3.10.11 Soclurile, conectoarele şi alte dispozitive de montaj trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile sau cu autostingere. Componentele electrice din materiale greu inflamabile pot fi instalate numai în exteriorul compartimentului pentru călători.3.10.12 Tensiunea de încercare U(test) aplicată aparaturii şi cablajului electric pentru circuitele de înaltă tensiune trebuie să fie de:U(test) = 2,5U + 2000 V curent alternativ,undeU: = tensiunea nominală a liniei de contactTensiunea de încercare pentru aparatura de joasă tensiune:U(test)= 750 V curent alternativ.Tensiunea de încercare cu o frecvenţă de 50 Hz trebuie să aibă o formă aproximativ sinusoidală. Durata de aplicare a tensiunii de încercare este fixată la 1 min.3.11 Maşinile electrice, aparatele, dispozitivele şi cablajul trebuie să reziste la forţele mecanice aplicate fixărilor lor, după cum urmează:i)vibraţiilor sinusoidale cu o frecvenţă de 0,5 - 55 Hz şi o amplitudine maximă de 10 m/s², inclusiv, dacă este cazul, efectului de rezonantă;ii)şocurilor individuale de 30 m/s², cu acceleraţie de vârf cu o durată de 2 până la 20 ms, în direcţie verticală,4 Securitatea călătorilor şi a personalului de serviciu din punct de vedere electric4.1 În condiţii climatice nominale, la un vehicul uscat şi curat, ale cărui trolee sunt conectate la polii pozitiv şi negativ ai liniei aeriene, curentul scurs între caroserie şi pământ nu trebuie să fie mai mare de 0,2 mA (sistemul de legare la pământ).4.2 Troleibuzul trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de bord care să permită măsurarea în permanenţă a scurgerii de curent sau a tensiunii între saşiu şi suprafaţa drumului. Acest dispozitiv trebuie să deconecteze circuitele de înaltă tensiune în cazul în care scurgerea de curent depăşeşte 3 mA la o tensiune de 600 V curent continuu, sau în cazul în care tensiunea este mai mare de 40 V.4.3 Barele de susţinere situate în apropierea uşilor trebuie executate dintr-un material izolant sau acoperite cu un material izolant rezistent la efectele mecanice, sau să fie izolate fată de caroseria troleibuzului.Rezistenţa izolaţiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 MΩ pe o suprafaţă de contact de 100 cmp ± 5 cmp.4.4 Primele trepte de acces în vehicul trebuie realizate dintr-un material izolant sau acoperite cu material izolant rezistent la efectele mecanice. Rezistenţa izolaţiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 MΩ pe o suprafaţă de contact de 300 ± 5 cmp.4.5 Panourile uşilor trebuie să fie realizate dintr-un material izolant sau izolate de caroseria vehiculului.Rezistenţa izolaţiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 MΩ pe o suprafaţă de contact de 300 cmp ± 5 cmp.4.6 Suprafaţa pereţilor laterali, adiacentă deschiderii uşilor, trebuie să fie acoperită cu un material izolant.Zona izolată trebuie să se întindă pe o lăţime de cel puţin 50 cm de fiecare parte a deschiderii uşii şi pe o înălţime de cel puţin 200 cm faţă de suprafaţa drumului. Rezistenta izolaţiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 MΩ pe o suprafaţă de contact de 200 ± 5 cmp.4.7 Dacă troleibuzul este echipat cu convertizoare cu dublă izolaţie, paragrafele 4.3 până la 4.6 nu se vor mai aplica.5. Cabina conducătorului5.1 În cabina conducătorului nu trebuie să existe nici un echipament de înaltă tensiune accesibil acestuia.5.2 Tabloul de bord trebuie să conţină cel puţin următoarele aparate. a) indicator al tensiunii în linia de contact; b) indicator al tensiunii nule în linia de contact; c) indicator al stării disjunctorului principal automat al liniei de contact, d) indicator de încărcare/descărcare a bateriei de acumulatori; e) indicator pentru potenţialul electric periculos al caroseriei sau scurgeri de curent care depăşesc valoarea permisă.39. Anexa nr. 10 la reglementări se abrogă.40. Anexa nr. 11 la reglementări se renumerotează ca Anexa nr. 5 la reglementări.41. Anexa nr. 12 la reglementări se renumerotează ca Anexa nr. 6 la reglementări.42. Anexa nr. 13 la reglementări se abrogă43. La Anexa nr. 14 la reglementări, după tabelul privind nivelul EURO 4, se adaugă următorul tabel:Directiva 88/77/GEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta B(2) (EURO 5) ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │Ciclul │CO(g/kWh) │HC(g/kWh) │NO(x)(g/kWh)│Particule │Opacitatea │ │ │ │ │ │(g/kWh) │(m^-1) │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ESC şi ELR │ 1,5 │ 0,46 │ 2 │ 0,02 │ 0,5 │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │Ciclul │CO(g/kWh) │NMHC │CH(4)*1 │NO(x)(g/kWh)│Particule*2│ │ │ │(g/kWh) │(g/kWh) │ │(g/kWh) │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ETC │ 4,0 │ 0,55 │ 1,1 │ 2 │ 0,03 │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘44. La anexa nr. 14 la reglementări, se abrogă ultimul alineat.45. Anexa nr. 14 la reglementări se renumerotează ca Anexa nr. 4 la reglementări.46. Anexa nr. 15 la reglementări se renumerotează ca Anexa nr. 7 la reglementări.---------