HOTĂRÂRE nr. 1.241 din 5 august 2004pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLimitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 5 august 2004.Nr. 1.241.  +  Anexa
    LIMITELE MAXIME  în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere,  celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum  şi de către instituţiile publice din subordinea acestora
      Autorităţile publice şi persoanele care pot efectua cheltuieli şi acţiuni de protocolLimita maximă
    I.Organizarea de mese oficiale şi de cocteilurilei/persoană
    A.Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:  
    1.Miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi, secretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale600.000
    2.Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de oraşe, secretari generali ai judeţelor şi al municipiului Bucureşti450.000
    B.Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele prevăzute la pct. 1 şi 2 de la lit. A125.000
    II.Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române  
    A.Cheltuieli zilnice de masă pentru:lei/persoană/zi
    1.Delegaţiile conduse de miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi şi pentru invitaţii miniştrilor de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai persoanelor cu funcţii asimilate acestora, ai prefecţilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului general al municipiului Bucureşti şi ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale900.000
    2.Invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti750.000
    3.Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor, ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, directorilor generali şi ai directorilor din ministere şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale600.000
    B.Alte cheltuieli:lei/persoană/zi
    1.Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita sumei de:65.000
        lei/delegaţie
    2.Cadouri în limita sumei de:2.250.000
    III.Cheltuieli pentru însoţitori:lei/persoană/zi
      Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă şi cazare în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului  
      - cheltuieli de masă pentru şoferi150.000
    IV.Alte prevederi:lei/salariat din aparatul propriu
    1.Fondul la dispoziţia miniştrilor de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi, a conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, a prefecţilor, a preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureşti200.000
        lei/invitat/zi
      Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de:25.000
        lei/salariat din aparatul propriu
    2.Fondul la dispoziţia rectorului125.000 lei/invitat/zi
      Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de:18.000
  -----