ORDONANŢĂ nr. 61 din 5 august 2004pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice va modifica Precizările privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 şi reflectarea în contabilitate a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 298/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 5 august 2004.Nr. 61.------------