DECIZIE nr. 290 din 1 iulie 2004referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 16 august 2004    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorConstantin Doldur - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorFlorentina Baltă - procurorDaniela Ramona Chiţulescu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată de Petre Ghinea, Gheorghe Negruţ, Petru Dragoş Pruteanu, Marin Dragomir, Vasile Zărvescu, Dorin Gheorghe Henegar şi Vasile Zaharia în Dosarul nr. 9.008/CA/2003 al Curţii de Apel Timişoara Secţia comercială şi de contencios administrativ.La apelul nominal sunt prezenţi Petre Ghinea, personal, precum şi partea Ministerul Apărării Naţionale, prin consilier juridic Dan Cimpoeru, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, autorul excepţiei solicită admiterea acesteia, deoarece textul criticat vine în contradicţie cu prevederile constituţionale referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii. De asemenea, este neconstituţional, contravenind principiului egalităţii în drepturi, modul în care Ministerul Apărării Naţionale a înţeles să aplice dispoziţiile art. 79 şi pe cele ale art. 80 din Legea nr. 164/2001.Ministerul Apărării Naţionale pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, deoarece, aşa cum a statuat Curtea Constituţională, principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor nu înseamnă uniformitate, la situaţii diferite tratamentul neputând fi decât diferit. Arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 79 şi 80 din Legea nr. 164/2001, statuând că sunt constituţionale.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Dispoziţiile de lege criticate nu contravin art. 16 alin. (1) din Constituţie, republicată, situaţia celor pensionaţi înainte de intrarea în vigoare a legii fiind diferită de cea a celor pensionaţi după intrarea în vigoare a dispoziţiilor criticate, iar la situaţii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 6 aprilie 2004, pronunţată în Dosarul nr. 9.008/CA/2003, Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001, prevederi care modifică dispoziţiile art. 79 şi pe cele ale art. 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.Excepţia a fost ridicată de Petre Ghinea, Gheorghe Negruţ, Petru Dragoş Pruteanu, Marin Dragomir, Vasile Zărvescu, Dorin Gheorghe Henegar şi Vasile Zaharia în dosarul sus-menţionat, având drept obiect o cerere pentru recalcularea pensiilor.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prin dispoziţiile legale criticate se instituie un regim discriminatoriu pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere faţă de cadrele militare în activitate, nepermiţând cadrelor în rezervă sau în retragere recalcularea pensiilor în conformitate cu criteriile prevăzute de Legea nr. 164/2001, beneficiind astfel de drepturi de pensie inferioare celor de care beneficiază cadrele militare în activitate, deşi au desfăşurat o activitate identică.Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Dispoziţiile art. 79 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001, nu contravin art. 16 alin. (1) din Constituţie, ele prevăzând că, în ipoteza în care pensia recalculată ar fi mai mică decât pensia în plată, se menţine cuantumul pensiei în plată, tocmai pentru a proteja cadrele militare în rezervă care, prin recalcularea pensiilor, ar urma să beneficieze de pensii mai mici. Celelalte dispoziţii ale art. 79 din Legea nr. 164/2001 stabilesc modul în care, în tranşe, se vor plăti beneficiarilor pensiei diferenţele de plată, fără ca aceasta să încalce dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie. De asemenea, dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 164/2001 nu conţin prevederi discriminatorii, ci statuează că pensiile suplimentare acordate pe baza legislaţiei anterioare, aflate în plată, devin pensii militare de stat.Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.Guvernul României apreciază, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile legale criticate se aplică tuturor persoanelor care se află în aceeaşi situaţie, şi anume persoanelor care sunt cadre militare în rezervă şi au pensii militare stabilite pe baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001.Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prin dispoziţiile Legii nr. 164/2001 au fost reglementate două situaţii diferite, în funcţie de data ieşirii la pensie a cadrelor militare, care poate fi anterioară sau ulterioară intrării în vigoare a acestei legi, ceea ce impune şi justifică, în mod obiectiv şi rezonabil, aplicarea unui tratament diferit. În acest sens Curtea Constituţională a statuat că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, astfel încât la situaţii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând Încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reţine următoarele:Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 79 şi 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, modificată prin Legea nr. 479/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 25 noiembrie 2003, şi prin Legea nr. 555/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003.Aceste texte de lege au următorul conţinut:- Art. 79: "(1) Pensiile militare stabilite în baza legislaţiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează astfel: a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda lunară brută în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare funcţiei maxime exercitate şi gradului militar, avute la data trecerii în rezervă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), metodologie conform căreia acordarea gradaţiei se va face în raport cu vechimea în serviciu sau cea avută la data trecerii în rezervă; b) în cazul în care cuantumul pensiei obţinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se menţine cuantumul pensiei în plată. (2) Sumele rezultate ca diferenţă între pensiile în plată şi pensiile recalculate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă eşalonat începând cu anul 2002, până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public de pensii, după cum urmează: a) pentru anul 2002, 10% din cuantumul diferenţei, începând cu 1 ianuarie 2002, şi 10% începând cu 1 iulie 2002; b) pentru anul 2003, 20% din cuantumul diferenţei, începând cu 1 ianuarie 2003, 20% începând cu 1 iulie 2003 şi 20% începând cu luna noiembrie 2003; c) pentru anul 2004, 20% din cuantumul diferenţei, începând cu 1 iulie 2004.";- Art. 80: "La data încheierii procesului de recalculare a pensiilor, efectuată potrivit prevederilor art. 79, pensiile şi pensiile suplimentare acordate pe baza legislaţiei anterioare, aflate în plată, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi."Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prin dispoziţia legală criticată sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ce au următorul conţinut:- Art. 16 alin. (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, asupra criticii potrivit căreia modul în care Ministerul Apărării Naţionale a înţeles să aplice dispoziţiile art. 79 şi pe cele ale art. 80 din Legea nr. 164/2001 este neconstituţional, contravenind principiului egalităţii în drepturi, nu se poate pronunţa, aceasta fiind o problemă de aplicare a legii, ce nu intră în competenţa instanţei de contencios constituţional.În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 prin raportare la principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor, Curtea constată că aceasta nu poate fi reţinută, deoarece data pensionării, care poate fi anterioară sau ulterioară intrării în vigoare a noii reglementări în materie, generează situaţii juridice diferite care impun şi justifică un tratament juridic diferenţiat, cele două categorii de pensionari care se stabilesc în funcţie de această dată fiind supuse, în consecinţă, unor regimuri juridice diferite.Componentele dreptului la pensie, printre care cele mai importante sunt tipul pensiei, condiţiile de acordare a diferitelor tipuri de pensie, modul de calcul şi plata pensiei, sunt, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, republicată, stabilite prin lege. Astfel, legiuitorul este în drept să modifice şi să completeze reglementările legale referitoare la condiţiile de exercitare a dreptului la pensie ori de câte ori consideră că situaţia economică a ţării, resursele financiare existente permit sau impun anumite modificări, dar orice reglementare nouă se aplică numai de la data intrării sale în vigoare. O nouă legislaţie referitoare la pensii nu se aplică în mod automat persoanelor pensionate pe baza legislaţiei anterior în vigoare. O asemenea aplicare ar însemna o extindere a incidenţei actului normativ asupra unor situaţii din trecut, care ar avea efect retroactiv şi ar contraveni dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, republicată.Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat prevede pentru motive de echitate, ca măsuri de protecţie socială, recalcularea şi recorelarea pensiilor anterior stabilite, procedură prin aplicarea căreia se urmăreşte înlăturarea, în timp, a discrepanţelor inerente între cei pensionaţi sub imperiul legii anterioare şi cei pensionaţi după intrarea în vigoare a noii reglementări. Existenţa unor asemenea discrepanţe nu îndreptăţeşte însă calificarea reglementării ca fiind discriminatorie şi, prin aceasta, neconstituţională, esenţială fiind voinţa legiuitorului de a le elimina, chiar dacă un atare deziderat se realizează printr-un proces cu derulare în timp, şi nu dintr-o dată, ceea ce, pentru raţiuni evidente, nu este practic posibil.În ceea ce priveşte critica adusă art. 80 din Legea nr. 164/2001, Curtea constată că aceste dispoziţii statuează că pensiile şi pensiile suplimentare acordate pe baza legislaţiei anterioare, aflate în plată, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi, fără a conţine, în sine, vreo prevedere discriminatorie.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, republicată, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 alin. (1) şi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată de Petre Ghinea, Gheorghe Negruţ, Petru Dragoş Pruteanu, Marin Dragomir, Vasile Zărvescu, Dorin Gheorghe Henegar şi Vasile Zaharia în Dosarul nr. 9.008/CA/2003 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 1 iulie 2004.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Daniela Ramona Chiţulescu-----