HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 25 iunie 2004pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 10 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi a cursurilor de calificare pentru personalul de pază şi gardă de corp, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor normelor metodologice şi tehnice prevăzute la art. 1-3 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 7 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neintroducerea sau nerespectarea modelelor stabilite pentru documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază, prevăzute în anexa nr. 4. b) neefectuarea înscrierilor în registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor în ordine cronologică, în maximum 5 zile de la încheierea acestora, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; c) nefolosirea în serviciu a ecusonului de identificare de către personalul de pază sau gardă de corp; d) dotarea personalului de pază ori folosirea de către acesta a cagulelor, măştilor de protecţie a feţei ori a cătuşelor; e) nerespectarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare de către conducătorii societăţilor specializate în sisteme de alarmă, cu privire la angajarea, pregătirea şi controlul personalului de specialitate; f) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din normele tehnice prevăzute în anexa nr. 3; g) înfiinţarea dispeceratelor de zonă fără avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, ori nerespectarea prevederilor acestuia; h) neinformarea imediată a unităţii de poliţie teritoriale cu privire la producerea situaţiilor care pot avea urmări asupra ordinii publice şi siguranţei persoanelor şi cu privire la evenimentele negative înregistrate în legătură cu serviciul de pază. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor ce le revin, potrivit legii. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează: -------------- Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăDirectorul Serviciului Român de Informaţii,Alexandru Radu TimofteMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 1.010.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază  +  Capitolul I Eliberarea şi reînnoirea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie  +  Secţiunea 1 Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, care solicită licenţa după data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  +  Articolul 1Societăţile specializate de pază şi protecţie, denumite în continuare societăţi, se înfiinţează în condiţiile legii şi funcţionează cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.  +  Articolul 2 (1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, conducătorii societăţilor trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social societatea, următoarele documente: a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin care se solicită licenţierea pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute de lege, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax; b) aviz de principiu eliberat de inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială va funcţiona societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea societăţii, avizarea asociatului/asociaţilor şi personalului de conducere, obţinut înaintea înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerţului, aviz care rămâne valabil pentru licenţiere. Verificările în vederea avizării vor fi extinse şi asupra soţului, soţiei sau persoanei cu care coabitează asociatul/asociaţii şi personalul de conducere, sub aspectul cunoaşterii preocupărilor acestora, modului de comportare în societate şi antecedentelor penale; c) documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului; d) copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor; e) certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate, care să certifice capacităţile şi disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin; f) documente din care să rezulte că personalul de conducere posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; g) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în funcţie de obiectul de activitate; h) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/ administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea; i) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşele fotografice ale acestora, şi a notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti de faptul că societatea va avea sediul în zona de responsabilitate a acestora; j) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare; k) regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor care va avea următoarea structură:I. dispoziţii generale;II. structura organizatorică a societăţii;III. condiţii de angajare, cu respectarea legislaţiei muncii şi a prevederilor Legii nr. 333/2003;IV. pregătirea personalului şi controlul acestuia în serviciu;V. atribuţiile personalului societăţii, pe categorii: asociat, administrator, director executiv, şef de compartiment, şef de punct de lucru, şef de obiectiv, şef de tură, agent de pază, agent de însoţire transport bunuri şi valori, gardă de corp, servicii de consultanţă;VI. dotarea personalului cu mijloace de protecţie şi autoapărare, în conformitate cu prevederile legale;VII. dispoziţii finale, care să prevadă: precizări cu privire la colaborarea, în limitele legii, cu autorităţile publice competente, pentru a sesiza evenimentele negative în legătură cu serviciul de pază, precum şi informaţiile ce vizează siguranţa naţională a României; angajarea de a nu face concurenţă neloială şi a nu implica personalul în acţiuni ilegale; obligaţia de a comunică în termen de 15 zile Inspectoratului General al Poliţiei Române şi serviciului poliţiei de ordine publică competent teritorial modificările produse în organizarea, structura, adresa sediului, telefonul sau faxul societăţii ori încetarea sau întreruperea activităţii; obligaţia de a informa trimestrial serviciul de specialitate teritorial de poliţie despre activitatea desfăşurată. (2) Persoanele angajate trebuie să transmită de îndată conducătorilor firmei datele şi informaţiile obţinute care vizează siguranţa naţională şi să comunice modul şi împrejurările în care au intrat în posesia lor. Conducătorii au obligaţia de a informa, la rândul lor, Serviciul Român de Informaţii sau alte autorităţi cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale şi de a pune la dispoziţia acestora suporturile pe care sunt fixate datele respective. Se interzic copierea, multiplicarea sau transmiterea acestor date şi informaţii de către cel care intră în posesia lor, precum şi comunicarea, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice neautorizate. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare.  +  Articolul 3Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor juridice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul Poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.  +  Secţiunea a 2-a Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003  +  Articolul 4 (1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare a societăţilor autorizate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003, conducătorii acestora vor depune în termenul prevăzut de lege, la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente: a) cererea prin care se solicită eliberarea licenţei; b) copie a certificatului constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului, privind situaţia actuală a societăţii; c) dovada cu activităţile în derulare şi numărul de angajaţi, cu precizarea numărului celor care au obţinut certificatul de calificare; d) certificat de înmatriculare, de tip nou, de la oficiul registrului comerţului; e) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, prezentarea mijloacelor audiovideo, a aparaturii de recunoaştere şi identificare a dispeceratelor şi centrelor de supraveghere, a sistemelor de alarmă folosite împotriva efracţiei, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului şi altor mijloace tehnice din dotare; f) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşe fotografice ale acestora; g) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare; h) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare reactualizat în condiţiile prevăzute în secţiunea 1; i) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi autorizaţia în baza căreia a funcţionat, în original, în vederea retragerii; j) certificatul de cazier fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor; k) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/ administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea; l) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea are sediul în zona de responsabilitate a acestora. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare.  +  Articolul 5 (1) Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor juridice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul din partea organelor de poliţie. (2) Pentru societăţile care nu au activitate în derulare ori structura de personal conform regulamentelor proprii nu se acordă licenţă de funcţionare. (3) Societăţile care şi-au încetat sau întrerupt activitatea pentru care au fost licenţiate, pe o perioadă mai mare de 6 luni, vor depune licenţele la serviciile poliţiei de ordine publică teritoriale, pentru a fi păstrate în evidenţa pasivă până la reluarea activităţii.  +  Articolul 6După expirarea termenului prevăzut de art. 70 din Legea nr. 333/2003, autorizaţiile eliberate în perioada 1996-2003 sunt nule de drept.  +  Secţiunea a 3-a Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie  +  Articolul 7Societăţile pot solicita, prin inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică reînnoirea la fiecare 3 ani a licenţei de funcţionare, prezentând în acest sens următoarele documente: a) cererea prin care se solicită reînnoirea licenţei; b) dovada activităţilor aflate în derulare şi numărul de angajaţi; c) cazierul fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor; d) dovada achitării taxei de licenţiere; e) prezentarea listei cu materialele şi tehnica ce face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate; f) copie a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului privind situaţia actuală a societăţii; g) licenţa în original.  +  Articolul 8În cazul eliberării şi reînnoirii licenţelor societăţilor, avizul Serviciului Român de Informaţii este obligatoriu.  +  Articolul 9Societăţile care solicită eliberarea ori reînnoirea licenţei pot avea ca obiect de activitate numai activităţile prevăzute de Legea nr. 333/2003.  +  Articolul 10Reînnoirea licenţelor se poate solicita cu cel puţin 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate.  +  Capitolul II Suspendarea dreptului societăţilor specializate de pază şi protecţie de a încheia noi contracte şi de a angaja personal  +  Articolul 11Unitatea din care face parte agentul care constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea pe o perioadă de la o lună la 3 luni a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal, comunică despre aceasta, după achitarea sancţiunii contravenţionale aplicate sau după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia împotriva procesului-verbal de contravenţie, serviciului poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială se află sediul social al societăţii care ţine evidenţa acestora sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.  +  Articolul 12La înregistrarea a cel puţin două astfel de contravenţii în interval de 3 luni, serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza raportului cu sancţiunile aplicate şi motivaţia acestora, dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pe o perioadă de la o lună la 3 luni, comunicând măsura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, oficiului registrului comerţului, inspectoratului teritorial de muncă, precum şi societăţii în cauză, data de la care începe să curgă termenul de suspendare şi durata acesteia.  +  Capitolul III Anularea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie  +  Articolul 13 (1) În cazul în care se constată săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii ori neprezentarea pentru reînnoirea licenţei în termenul prevăzut de lege, Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, instanţa de judecată va dispune anularea licenţei. (2) Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 30 zile, va efectua cercetări şi va stabili împrejurările comiterii faptei. În caz de confirmare, dosarul împreună cu licenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale societăţii vor fi înaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care în termen de 10 zile va dispune.  +  Articolul 14 (1) Măsura anulării licenţei se comunică societăţii sancţionate, Serviciului Român de Informaţii, inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea şi la oficiul registrului comerţului teritorial. (2) Licenţierea societăţilor cărora le-a fost anulată licenţa se poate solicita la un an după rămânerea definitivă a măsurii. (3) Pierderea ori deteriorarea licenţei de funcţionare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Capitolul IV Avizarea conducătorilor societăţilor specializate de pază şi protecţie  +  Articolul 15Conducătorii societăţilor numiţi după licenţierea acestora depun la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul societăţile, următoarele documente: a) cerere prin care se solicită avizarea, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social sau administrativ, telefon, fax; b) copii ale documentelor de identitate, studii, pregătire şi curriculum vitae ale asociatului sau asociaţilor, precum şi ale persoanelor care urmează să asigure conducerea operativă a activităţilor de pază, îndeplinind funcţii de administrator, director executiv ori alte funcţii similare; c) documente din care să rezulte calitatea sau funcţia pe care urmează să o deţină în societate; d) declaraţiile pe propria răspundere că nu a făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu a colaborat cu acestea; e) certificatul de cazier judiciar.  +  Articolul 16Condiţiile de avizare prevăzute de lege sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea determină neacordarea avizului.  +  Articolul 17Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de 30 de zile şi se comunică persoanelor menţionate, fără ca avizul negativ să fie motivat.  +  Articolul 18Avizul este obligatoriu şi pentru directorii sucursalelor şi ai punctelor de lucru.  +  Capitolul V Avizarea şi atestarea personalului de pază şi gardă de corp  +  Articolul 19Avizarea se solicită de către conducătorul unităţii angajatoare sau al unităţii care organizează cursurile de calificare, prezentând subunităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială domiciliază cel în cauză următoarele documente: a) cerere, datată şi înregistrată din partea unităţii angajatoare sau care organizează cursurile de calificare, prin care se solicită avizarea; b) copie de pe actul de identitate; c) fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază; d) copie de pe ultimul act de studii; e) certificatul de cazier judiciar.  +  Articolul 20În raport cu importanţa bunurilor şi valorilor ce urmează a fi protejate, precum şi pentru protecţia persoanelor şi a celor care execută serviciul de gardă de corp, personalul de pază poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritantlacrimogene de capacitate mică şi alte mijloace de apărare autorizate de legislaţia în vigoare, după avizarea planului de pază sau de transport bunuri şi valori ori a planului de protecţie.  +  Articolul 21Documentele pentru obţinerea avizului poliţiei pentru portarmă se depun la serviciile poliţiei de ordine publică din inspectoratele judeţene de poliţie sau din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, situaţie în care se depun documentele prevăzute la art. 19, precum şi rezultatul testării psihologice efectuate la un laborator autorizat.  +  Articolul 22 (1) Pentru persoanele care urmează să execute serviciul de pază la unităţi care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic se solicită, pe lângă avizul poliţiei, şi avizul secţiei judeţene a Serviciului Român de Informaţii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) prezintă şi declaraţii pe propria răspundere că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii sau structuri militare ori paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe.  +  Articolul 23 (1) Angajatorul eliberează ordinul de serviciu pentru portarmă, care se vizează anual de către serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Ordinul de serviciu pentru portarmă trebuie să cuprindă: numele de familie şi prenumele personalului de pază, seria şi numărul actului de identitate, funcţia deţinută, seria şi calibrul armei, cantitatea de muniţie, semnătura conducătorului persoanei juridice şi ştampila, spaţii pentru fotografie şi viza anuală a organelor de poliţie sau a Jandarmeriei Române, după caz.  +  Articolul 24Avizul favorabil poate fi retras când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia şi se comunică societăţii în cauză.  +  Articolul 25Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi de gardă de corp se face după obţinerea avizului din partea organelor de poliţie şi absolvirea cursurilor de calificare, cu o durată minimă de 90 de zile, contra cost, în condiţiile stabilite de autoritatea publică ce răspunde de ocuparea şi formarea profesională.  +  Articolul 26Cursurile de calificare pentru personalul de pază pot fi organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, corpurile gardienilor publici, societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi de persoanele juridice care au înscris ca obiect de activitate codul CAEN 8042, care dispun de formatori calificaţi şi posedă baza materială şi documentară necesară.  +  Articolul 27După susţinerea examenului şi obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin inspectoratele judeţene de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, atestatul în baza căruia poate exercita profesia de agent de pază sau gardă de corp.  +  Articolul 28În cazul persoanelor atestate profesional, care urmează a fi dotate cu armament, se solicită avizul serviciilor de ordine publică judeţene sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde se depune rezultatul testării psihologice efectuate la un laborator autorizat şi cazierul judiciar.  +  Articolul 29Pentru agenţii de pază atestaţi, veniţi din alte societăţi, angajatorul solicită certificatul de cazier judiciar.  +  Articolul 30Modelul licenţei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 1A.  +  Articolul 31Modelul atestatului în baza căruia personalul de pază exercită profesia de agent de pază sau gardă de corp este prevăzut în anexa nr. 1B.  +  Anexa 1 A ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────┬┬──────────────────────────────────────────────┬┬───────────┐ ││ │ ││ ││ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │ REÎNNOIRE ││ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ││REÎNNOIRE │ ││ │ LICENŢĂ ││ INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE ││LICENŢĂ │ ││ │ ││ DIRECŢIA POLIŢIEI DE ORDINE PUBLICĂ ││ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │Nr. _____ ││ ││Nr. _____ │ ││ │Data _____ ││ ││Data ____ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │ ││ LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE ││ │ ││ │ ││ NR. _________ ││ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │ Director ││ ││Director │ ││ │ L.S. ││ ││ L.S. │ ││ │ ││ ││ │ ││ │ ││ În conformitate cu art._____ din Legea ││ │ ││ │ ││ nr. 333/2003 privind paza ││ │ ││ │REÎNNOIRE ││ obiectivelor, bunurilor, valorilor şi ││ │ ││ │LICENŢA ││ protecţia persoanelor, constatăm ││REÎNNOIRE │ ││ │ ││ că sunt îndeplinite condiţiile necesare ││LICENŢA │ ││ │ ││ licenţierii şi aprobării ca ____________ ││ │ ││ │ ││ cu sediul în __________ înmatriculată ││ │ ││ │Nr. _____ ││ la Oficiul Registrului Comerţului cu ││Nr. _____ │ ││ │Data _____ ││ codul unic______ atribut fiscal ________ ││Data ____ │ ││ │ ││ şi nr. de ordine____________ să efectueze ││ │ ││ │ ││ activităţi de____________________________ ││ │ ││ │Director ││ _________________________________________ ││ Director │ ││ │ L.S. ││ _________________________________________ ││ L.S. │ ││ │ ││ ││ │ ││ │REÎNNOIRE ││ ││REÎNNOIRE │ ││ │LICENŢĂ ││ ││LICENŢĂ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │Nr. ______ ││ Director Data ________ ││Nr. _____ │ ││ │Data _____ ││ L.S. Nr. dosar _______ ││Data ____ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │Director ││ ││ Director │ ││ │ L.S. ││ ││ L.S. │ ││ │ ││ ││ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │ ││ ││ │ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 1 B
  ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNE- lor INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI _______________ (D.G.P.M.B.) Seria ______ Nr. ________ Domnul ________________, născut în anul ____, luna ___, ziua ____, în CNP _______, cu aviz nr._______, a absolvit cursurile de calificare, în perioada ___________ organizate de __________ din localitatea ____, fiind ATESTAT pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine cod 5169.1.1 Data eliberării ___________ Semnătură titular ________ Nr. înregistrare _____________ ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI __________________ (D.G.P.M.B.) Seria ______ Nr. _________ ATESTAT În baza prevederilor art. 41 din Legea nr. 333/2003, domnul _________________, născut în anul ___, luna __, ziua ____, în localitatea ______, CNP ___________, avizat cu nr.______ din _____, de către Serviciul Poliţiei de Ordine Publică din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului _______________ a absolvit cursurile de calificare profesională în perioada ____________, organizate de către _______________ din localitatea _________ , fiind ATESTAT pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine cod 5169.1.1 L.S. Data eliberării ___________ Semnătură titular ______________ Nr. înregistrare ___________
   +  Anexa 2 NORME METODOLOGICEprivind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora  +  Capitolul I Eliberarea şi reînnoirea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei  +  Secţiunea 1 Funcţionarea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, care solicită licenţa după data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  +  Articolul 1Societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, denumite în continuare societăţi, funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, valabilă pe o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 2Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii depune la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente: a) cerere de eliberare a licenţei de funcţionare, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ; b) documentele de constituire şi funcţionare ale societăţii, în xerocopii, respectiv: actul constitutiv, încheierea judecătorului-delegat de autorizare a constituirii şi certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului. Obiectul de activitate al societăţii trebuie să cuprindă codurile CAEN: 7420 pentru proiectare, 4531 pentru instalare, 3162 pentru producţie şi 4534 pentru întreţinere, în funcţie de activităţile solicitate, cu excepţia instalării care este condiţionată de întreţinere; c) documentele conducătorilor societăţii, constând în: actul de identitate, ultima diplomă de studii şi curriculum vitae, sens în care este necesar ca cel puţin o persoană să aibă pregătire în domeniu pentru a fi testată profesional de unitatea de poliţie competentă; d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii, cu excepţia celor nou-înfiinţate; e) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/ administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe; f) certificat de cazier fiscal; g) dovada achitării taxei de licenţiere; h) regulamentul de organizare şi funcţionare, având structura următoare: dispoziţii generale, structura organizatorică a societăţii, condiţii de angajare a personalului, pregătirea şi controlul personalului, dotarea societăţii, modul de derulare a activităţilor licenţiate şi dispoziţii finale.  +  Articolul 3 (1) Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii, definiţi în norme, au obţinut avizul poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii. (2) Avizul negativ al Serviciului Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentat pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României. (3) În cazul în care sunt asociaţi persoane juridice se anexează documentele de autorizare şi constituire ale acestora şi ale reprezentantului legal, care trebuie să obţină avizele menţionate. Aceleaşi condiţii sunt necesare şi în cazul societăţilor cu capital străin.  +  Articolul 4Cu ocazia licenţierii se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi se eliberează licenţa de funcţionare valabilă pe o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 5Licenţierea persoanelor fizice autorizate în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice se realizează similar ca la societăţile comerciale cu prezentarea autorizaţiei eliberate de primării în locul actului constitutiv, având declarate activităţile de instalare şi întreţinere de sisteme de alarmare. Persoanele fizice licenţiate au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuinţe, anexe ale acestora şi alarme auto, care nu necesită întocmirea de proiecte supuse avizării poliţiei.  +  Articolul 6Societăţile cu obiect de activitate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor solicita inspectoratului judeţean de poliţie ori Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, avizul de principiu pentru conducători, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerţului, aviz care rămâne valabil pentru licenţiere.  +  Secţiunea a 2-a Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003  +  Articolul 7Pentru eliberarea licenţelor de funcţionare, societăţile autorizate în baza Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente: a) cerere de solicitare pentru eliberarea licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ; b) originalele autorizaţiei eliberate de poliţie şi regulamentul aprobat, în vederea anulării acestora; c) certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) certificatul de cazier fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor; e) certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii; f) avizele conducătorilor societăţii, eliberate de poliţie; g) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/ administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe; h) dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate avizat; i) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu caracteristicile şi parametrii de funcţionare; j) lista lucrărilor executate; k) dovada achitării taxei de licenţiere.  +  Articolul 8Pentru societăţile care nu au activitate în derulare ori structura de personal conform regulamentului propriu nu se acordă licenţă de funcţionare.  +  Articolul 9Autorizaţiile de funcţionare ale societăţilor care nu se încadrează în termenul prevăzut de lege pentru obţinerea licenţei sunt nule de drept, acestea nemaiavând dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.  +  Secţiunea a 3-a Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 10Solicitarea reînnoirii licenţei de funcţionare a societăţii se realizează cu 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 11Pentru prelungirea licenţei de funcţionare a societăţilor se prezintă la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, următoarele documente: a) cerere de solicitare a prelungirii licenţei , din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ; b) certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului; c) certificat de cazier fiscal; d) certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii; e) avizele conducătorilor societăţii, eliberate de poliţie; f) dovada achitării taxelor şi impozitelor; g) dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate avizat şi încadrat în muncă; h) declaraţie pe propria răspundere a asociaţilor/ administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătiţi de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe; i) dovada achitării taxei de licenţiere; j) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu caracteristicile şi parametrii de funcţionare; k) lista lucrărilor executate.  +  Articolul 12Prelungirea licenţei de funcţionare se poate acorda numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ condiţiile stabilite la art. 11 lit. e)-i) şi a fost obţinut avizul Serviciului Român de Informaţii.  +  Articolul 13Întreaga documentaţie pentru obţinerea licenţei şi reînnoirea acesteia se depune în copie, în 4 exemplare.  +  Capitolul II Suspendarea dreptului societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei de a încheia noi contracte şi de a angaja personal  +  Articolul 14Unitatea din care face parte agentul care constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) şi h) raportat la prevederile art. 28 alin. (6) şi (7), art. 30, 31 şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal, va comunică despre aceasta, după achitarea sancţiunii contravenţionale aplicate sau rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia împotriva procesului-verbal de contravenţie, serviciului poliţiei de ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială se află sediul social al societăţii, care ţine evidenţa acestora, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.  +  Articolul 15La înregistrarea a cel puţin două astfel de contravenţii în interval de 3 luni, serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza raportului cu sancţiunile aplicate şi motivaţia acestora, dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societăţii de a încheia noi contracte şi de a angaja personal, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, comunicând măsura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, oficiului registrului comerţului, inspectoratului teritorial de muncă, precum şi societăţii în cauză, data de la care începe să curgă termenul de suspendare şi durata acesteia.  +  Capitolul III Anularea licenţelor de funcţionare ale societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 16 (1) În cazul în care se constată săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii ori neprezentarea pentru reînnoirea licenţei în termenul prevăzut de lege, Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, instanţa de judecată va dispune anularea licenţei. (2) Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 30 zile, va efectua cercetări şi va stabili împrejurările comiterii faptei. În caz de confirmare, dosarul împreună cu licenţa şi regulamentul de funcţionare ale societăţii vor fi înaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care în termen de 10 zile va dispune.  +  Articolul 17Măsura anulării licenţei se comunică societăţii sancţionate, Serviciului Român de Informaţii, inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea şi la oficiul registrului comerţului teritorial.  +  Articolul 18 (1) Licenţierea societăţilor cărora aceasta le-a fost anulată se poate solicita după un an de la rămânerea definitivă a măsurii de anulare. (2) Pierderea ori deteriorarea gravă a licenţei se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Capitolul IV Avizarea conducătorilor de societăţi şi a personalului tehnic  +  Articolul 19Conducătorii de societăţi sunt persoanele fizice implicate operativ în activitatea societăţii, având o funcţie de conducere, respectiv: administratori, asociaţi, directori.  +  Articolul 20Asociaţii ori acţionarii care nu sunt implicaţi în societate vor da declaraţie pe propria răspundere despre aceasta, nefiind necesar avizul Poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii.  +  Articolul 21Condiţiile de avizare a conducătorilor societăţii sunt cele stabilite pentru societăţile specializate de pază şi protecţie la art. 20 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 333/2003, iar pentru personalul tehnic, cele prevăzute pentru personalul de pază în art. 39 din aceeaşi lege.  +  Articolul 22Retragerea avizelor pentru conducătorii societăţilor şi personalul tehnic se face când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării acestora ori conducătorii societăţilor şi personalul tehnic au săvârşit abateri în legătură cu serviciul, pentru care legislaţia muncii prevede desfacerea contractului de muncă, situaţie în care avizul poliţiei este nul de drept.  +  Capitolul V Avizarea funcţionării dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 23Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, solicitantul va depune la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în xerocopie, în 3 exemplare, următoarele documente: a) cerere de avizare, înregistrată şi datată, adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române; b) regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei; c) copie de pe licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române; d) poliţă de asigurare pentru evenimente; e) contract de prestări de servicii încheiat între societatea specializată de pază şi protecţie care asigură intervenţia şi cea care realizează instalarea şi conectarea la dispecerat a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, dacă este cazul, ambele necesitând a fi licenţiate; f) documentele de achiziţionare a echipamentelor.  +  Articolul 24 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a alarmelor cuprinde, în principal, următoarele capitole: a) datele de identificare a societăţii; b) serviciile pe care le prestează; c) structura organizatorică a dispeceratului, cu specificarea dispozitivului de intervenţie şi a numărului de echipaje auto folosite pe schimb; d) descrierea echipamentelor folosite, menţionându-se: tipul şi caracteristicile echipamentelor, numărul de linii telefonice disponibile pentru transmisia de date, semnalele monitorizate, iar pentru echipamentul radio se va preciza tipul de legătură cu obiectivul uni/bidirecţional, autonomia energetică, avize şi autorizaţii pentru funcţionarea în reţeaua de radiocomunicaţii date şi voce; e) modul de transmitere a alarmelor pe categorii de obiective; f) atribuţiile, pregătirea şi dotarea personalului pe categorii; g) obligaţiile ce revin personalului de conducere şi categoriilor de angajaţi ai dispeceratului pentru respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003; h) modul de înregistrare a evenimentelor şi arhivarea acestora; i) principiul realizării confirmării tehnice a timpului de intervenţie. (2) În anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului se prezintă planşele foto cu autovehiculele folosite la intervenţie, vedere faţă, lateral şi spate.  +  Articolul 25Avizarea se solicită după achiziţionarea echipamentelor.  +  Articolul 26Anularea licenţelor societăţilor atrage de drept retragerea avizului acordat dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.  +  Anexa 3 NORME TEHNICEprivind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării şi utilizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. (2) Prezentele norme tehnice se adresează atât societăţilor licenţiate specializate să execute astfel de lucrări, cât şi beneficiarilor de sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare, având caracter obligatoriu. (3) Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se proiectează, se instalează şi se utilizează cu respectarea prezentelor norme tehnice.  +  Articolul 2Configuraţia sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în funcţie de importanţa valorilor umane şi materiale şi a nivelului de risc evaluat.  +  Articolul 3 (1) Echipamentele şi elementele componente ale acestor sisteme se utilizează în conformitate cu prevederile legii. (2) În vederea certificării componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înfiinţează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române Laboratorul de încercări pentru clasificarea acestora şi stabilirea clasei de securitate în care se încadrează, denumit în continuare Laborator. (3) Condiţiile de încadrare, organizare şi funcţionare a Laboratorului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 4Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei destinate: unităţilor financiarbancare, instituţiilor de interes public, cazinourilor, caselor de schimb valutar şi amanet, spaţiilor comerciale mari, magazinelor de arme şi muniţii, staţiilor de comercializare a produselor petroliere, deţinătorilor de produse ori substanţe toxice, unităţilor speciale şi altor obiective cu aglomerări de persoane ori valori însemnate.  +  Capitolul II Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 5 (1) Sistemele tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat. (2) Configurarea sistemelor se realizează prin asocierea de elemente de protecţie mecanică şi echipamente electronice, astfel încât împreună să se completeze şi să realizeze gradul de siguranţă corespunzător nivelului de risc evaluat. (3) Securitatea mecanică constă în amenajări realizate cu elemente de protecţie care au rolul de a asigura condiţii sigure de natură să nu pericliteze viaţa sau integritatea persoanelor, respectiv a valorilor. (4) Securitatea electronică se realizează prin instalarea de echipamente care asigură: detectarea pătrunderii neautorizate în zonele protejate, controlul accesului, controlul sustragerii de bunuri şi supravegherea video.  +  Articolul 6Structura subsistemului antiefracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detecţie şi echipamentele de avertizare şi semnalizare.  +  Articolul 7Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrală care gestionează punctele de control, unităţile de comandă, cititoarele, broaştele sau yalele electromagnetice de acţionare a uşilor.  +  Articolul 8Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare şi stocare a imaginilor.  +  Articolul 9Protecţia mecano-fizică se asigură cel puţin în spaţiile în care se depozitează şi se manipulează valori.  +  Articolul 10Clasele de siguranţă a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de laboratorul acreditat şi autorizat, cu respectarea prevederilor standardelor româneşti sau europene.  +  Capitolul III Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 11 (1) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc de personalul tehnic avizat al societăţilor licenţiate în acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice. (2) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează cu respectarea normelor în domeniu şi a celor proprii unităţilor, ţinându-se seama de gradul de protecţie stabilit de conducerea unităţilor în funcţie de valorile ce trebuie protejate, existenţa şi situarea zonelor vitale, căile de acces, circulaţia personalului propriu şi a clienţilor, amenajările mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de pază şi depărtarea faţă de echipajul specializat de intervenţie cu care unitatea are contract de prestări de servicii.  +  Articolul 12Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se prezintă la serviciul poliţiei de ordine publică al inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază teritorială se află obiectivul sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, şi vor cuprinde următoarele documente: a) cererea de avizare a beneficiarului, care conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat, numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române, personalul care a întocmit, a verificat şi a aprobat proiectul şi şeful de lucrare, cu numerele avizelor eliberate de poliţie; b) planul cuprinzând amplasamentul şi împrejurimile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, cu denumirea străzilor şi a clădirilor cu care se învecinează; c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei, dimensiunile încăperilor, precum şi destinaţia acestora, toate fiind realizate la o scară convenabilă. La clădirile vechi sau la cele care se reamenajează, în mod obligatoriu, trebuie să se facă referire la materialele de construcţie, grosimea pereţilor exteriori, a plafoanelor şi pardoselilor, precum şi a pereţilor camerelor unde se păstrează valori. Pentru suprafeţele vitrate, ferestrele şi uşile de acces se precizează modul de protejare cu mijloace mecano-fizice şi clasa de siguranţă a acestora. La tipul construcţiei se menţionează dacă aceasta este veche, nouă, reamenajată sau în construcţie; d) prezentarea tabelară a structurii sistemului de alarmă împotriva efracţiei propus pentru instalare: denumirea şi tipul elementelor, numărul acestora, denumirea firmei producătoare, furnizorul, avize de calitate; e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura sistemului de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se regăsească în desenele proiectului; f) specificarea locului de amplasare a centralei de alarmare împotriva efracţiei şi a tastaturilor de comandă, precum şi a echipamentelor de control acces şi de televiziune cu circuit închis; g) calculul energetic al sistemului, din care să rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de tensiune; h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare împotriva efracţiei, performanţe, domenii de utilizare, descrierea funcţională, posibilităţi de programare şi alte facilităţi, cu anexarea prospectelor producătorului; i) modul de asigurare a garanţiei, service-ului şi intervenţiei în cazul defectării sistemului de alarmare împotriva efracţiei. Termenul maxim de remediere a defecţiunilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei instalate în obiectivele de importanţă este de maximum 12 ore în localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 de ore în alte localităţi; j) jurnalul de cabluri; k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii; l) desenele obiectivului, cu amplasarea elementelor componente ale sistemului, care se întocmesc la o scară convenabilă, folosindu-se simboluri standardizate.  +  Articolul 13 (1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerinţe: a) întocmirea în două exemplare, din care unul se va preda beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar celălalt se va păstra de proiectant în regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii; b) înregistrarea proiectelor de către proiectant, atribuirea unui cod şi numerotarea filelor, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul şi denumirea firmei proiectante; c) realizarea paginii de titlu, cu menţionarea obiectivului şi a personalului care a întocmit documentaţia. (2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei este permis numai personalului autorizat, care are atribuţii profesionale în legătură cu acesta.  +  Capitolul IV Reguli ce trebuie respectate la producerea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 14Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) să fie conforme cu standardele româneşti sau internaţionale; b) să asigure funcţiile proiectate şi aprobate.  +  Articolul 15Nu este permisă modificarea produselor fără acordul producătorului şi al organelor de poliţie.  +  Capitolul V Reguli privind amplasarea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 16 (1) Centrala de alarmă se amplasează într-un loc mai puţin frecventat de angajaţii unităţii şi inaccesibil persoanelor străine. (2) Tastatura de comandă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se amplasează la distanţă faţă de centrală şi cât mai aproape posibil de zona intrării, pentru reducerea perioadei de temporizare declarate zonei de intrare, durata fiind stabilită la cel mai scurt timp posibil (maximum 10 secunde). (3) La obiectivele protejate cu sisteme, unde există pază umană, în spaţiul postului de pază se instalează tastatura cu caractere alfanumerice pentru recepţionarea mesajelor în clar şi în mod silenţios pentru situaţiile de ameninţare cu armă. (4) Detectoarele de prezenţă vor supraveghea cu prioritate valorile protejate şi căile posibile de pătrundere dinspre exterior şi se fixează astfel încât să nu permită modificarea zonei supravegheate. (5) Toate elementele componente ale sistemului se protejează electronic împotriva intervenţiei neautorizate şi se montează conform prospectului producătorului. (6) Traseele de cabluri ale sistemului se realizează prin tubulatură sau jgheab aparent de mascare. (7) Semnalizarea stării de alarmare împotriva efracţiei se realizează atât local, prin intermediul a cel puţin două avertizoare acustice, dintre care unul de exterior cu autoalimentare şi flash luminos, cât şi la distanţă. (8) Sirenele se amplasează la o înălţime maximă permisă de spaţiu pentru a îngreuna anihilarea lor, iar cea exterioară, într-o poziţie vizibilă din strada principală limitrofă. (9) Comunicatoarele utilizate pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, care sunt situate în altă parte decât în centrală, se supraveghează prin detectoare de prezenţă şi se amplasează în locuri mai puţin accesibile.  +  Articolul 17 (1) Este interzisă instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei fără sursă de rezervă care să asigure autonomia energetică în caz de cădere a reţelei de tensiune. (2) Sursa principală de alimentare a sistemului trebuie să fie reţeaua electrică de tensiune, iar cea de rezervă: acumulatorii ori grupuri generatoare, care să poată asigura funcţionarea normală a acestuia minimum 24 de ore, cu 30 de minute în starea de avertizare sonoră. În cazul obiectivelor amplasate în zone izolate din mediul rural, sursa de alimentare de rezervă trebuie să asigure o autonomie de 72 de ore. În situaţia existenţei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului. (3) Pentru echipamentele de televiziune cu circuit închis se va asigura o autonomie la înregistrare de cel puţin 15 minute de la căderea reţelei de tensiune. (4) Racordarea la reţeaua electrică de tensiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se realizează printr-un circuit separat de alţi consumatori de energie electrică, iar tabloul electric respectiv va fi protejat electronic prin sistemul de alarmă.  +  Articolul 18Prin subsistemul de control acces se va limita pătrunderea persoanelor neautorizate în spaţiile protejate: casierie, informatică, dispecerat pază, acces spre tezaur.  +  Articolul 19 (1) Amplasarea camerelor de luat vederi în zonele de acces în unitate trebuie să asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat în unitate, vedere din faţă şi o imagine pentru zona de lucru cu publicul. (2) Spaţiul care nu este permanent iluminat şi este supravegheat prin camere TV se prevede cu proiector în infraroşu. (3) În situaţiile în care nu există dispecerat local, videorecorderul sau înregistratorul digital se amplasează într-un spaţiu bine protejat, asigurat şi încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii casetelor video sau a înregistratorului digital, în special în timpul producerii unui eveniment.  +  Capitolul VI Activitatea de instalare şi utilizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 20 (1) Instalarea echipamentelor poate începe după obţinerea avizului de la organul de poliţie competent, pentru proiectul aplicaţiei. (2) Executantul asigură respectarea proiectului avizat.  +  Articolul 21 (1) Beneficiarul sistemului de alarmare împotriva efracţiei are obligaţia schimbării periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor şi ori de câte ori a fost sesizat că unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul şi să verifice periodic funcţionarea sistemului. (2) La recepţia de terminare a lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivelor importante, beneficiarul are obligaţia de a solicita la inspectoratul judeţean de poliţie participarea specialistului în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, care verifică respectarea proiectului avizat şi eficacitatea sistemului. (3) Instalatorul asigură instruirea personalului utilizator aparţinând beneficiarului, ocazie cu care va fi încheiat un document în acest sens.  +  Capitolul VII Asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 22 (1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei se verifică şi se întreţin periodic de personalul firmei instalatoare sau, după caz, de firma care asigură service-ul. (2) Beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt obligaţi să încheie contract de service cu societăţi licenţiate, cu respectarea timpului de intervenţie la deranjamente care nu trebuie să depăşească 12 ore în localitate, respectiv 24 de ore pentru societăţile cu sediul în afara localităţii obiectivului, şi de remediere în maximum 24 de ore.  +  Articolul 23 (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente: a) proiectul sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi avizul organului de poliţie; b) documentaţia echipamentelor instalate şi instrucţiuni de utilizare a sistemului; c) documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator; d) jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei. (2) În jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi apoi evenimentele tehnice survenite în funcţionarea sa. (3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul. (4) În jurnal se menţionează evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi verificările tehnice periodice, consemnându-se: data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnătura. (5) Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, urmărindu-se dacă sistemul este funcţional în totalitatea sa, dacă elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură transmiterea la distanţă a semnalelor.  +  Articolul 24La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat întreţinerea acestuia are obligaţia predării, pe bază de proces-verbal, a codurilor de programare a centralelor şi a documentaţiei aferente.  +  Capitolul VIII Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare  +  Articolul 25 (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de poliţie. (2) Prin monitorizarea unui sistem de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se asigure transmiterea către centrul de monitorizare a cel puţin 5 tipuri de semnale, precum şi interogarea stării sistemului conectat, la anumite intervale de timp, în funcţie de categoria obiectivului.  +  Articolul 26 (1) În funcţie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, în următoarele condiţii: a) obiective rezidenţiale - cel puţin o dată la 24 de ore; b) obiective comerciale - cel puţin o dată la 12 ore; c) obiective financiar-bancare - cel puţin o dată la 3 ore; d) obiective strategice - cel puţin o dată pe oră. (2) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu reţea de telecomunicaţii vulnerabilă, fără acordul beneficiarului. (3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a agenţilor la obiectiv pentru determinarea exactă a duratei de intervenţie la evenimentul înregistrat. (4) Organizarea dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ale obiectivelor din localitatea unde funcţionează centrul şi zonele limitrofe, asigurându-se o intervenţie la eveniment în timp util.  +  Capitolul IX Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate unităţilor financiar-bancare  +  Secţiunea 1 Reguli privind concepţia sistemelor de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 27La concepţia structurii sistemului de alarmare împotriva efracţiei se au în vedere următoarele: a) se alocă distinct câte o zonă sau adresă în centrala de alarmare împotriva efracţiei fiecărui element de detecţie, cu excepţia cazurilor în care pentru o încăpere s-au prevăzut mai multe detectoare; b) se organizează partiţii în centrala de alarmare împotriva efracţiei pentru zonele antetezaur-tezaur, postul de pază, oficiul de calcul, traseele personalului de pază spre grupul sanitar, uşile de acces sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unităţii; c) alocarea în mod obligatoriu de tastaturi pentru partiţia tezaurului şi postului de pază, aceasta din urmă fiind de tip alfanumeric; d) butoanele şi pedalele de panică trebuie să fie cu reţinere şi deblocare cu cheie (memorare mecanică), iar la casierie butoanele se dublează cu pedale; e) butonul de panică destinat personalului de pază trebuie să fie mobil; f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarmă persoanelor autorizate.  +  Secţiunea a 2-a Echipamentele utilizate şi funcţiile acestora de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 28 (1) Echipamentele sistemului antiefracţie pot fi utilizate în aplicaţiile sistemelor de securitate din instituţiile financiar-bancare dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) şi la art. 29 şi 30. (2) Centrala de alarmare împotriva efracţiei trebuie să dispună de următoarele facilităţi: a) memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării şi listării acestora; b) număr corespunzător de zone pentru alocarea elementelor de detecţie din fiecare spaţiu supravegheat; fac excepţie elementele din aceeaşi încăpere; c) partiţionarea zonelor pentru asigurarea individualizării anumitor spaţii ori trasee; d) tastatură alfanumerică detaşabilă pentru montare la distanţă; e) coduri de utilizare pentru individualizarea acestora; f) comunicator pentru transmitere la distanţă.  +  Articolul 29 (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, în conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte componentă obligatorie înregistrarea permanentă a imaginilor din zonele supravegheate. (2) Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele video se va realiza cu echipamente care permit prelucrarea individuală a imaginilor de pe fiecare cameră înregistrată, cu afişarea datei şi orei. (3) Înregistrarea imaginilor se realizează cu ajutorul videorecorderelor ori echipamentelor digitale de înregistrare şi redare care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme tehnice, asigurându-se ca înregistrările să cuprindă data, ora şi imagini clare pentru recunoaşterea persoanelor şi a mişcărilor acestora în spaţiul supravegheat. (4) Programarea echipamentelor de înregistrare a imaginilor trebuie să asigure o înregistrare continuă, în timp real, în spaţiile accesibile clienţilor şi cu detecţie de mişcare în celelalte zone, iar când se utilizează un înregistrator de lungă durată, pe o casetă se înregistrează o perioadă de 24 de ore. (5) Camerele TV trebuie să fie de format 1/2 inch ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei lărgimi şi profunzimi adecvate a imaginilor, în funcţie de zona supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile înregistrate să se poată realiza identificarea persoanelor. (6) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate se prevăd monitoare TV cu diagonală mai mare de 14 inch. (7) Arhivarea imaginilor înregistrate se realizează pe o perioadă de 30 de zile.  +  Articolul 30Echipamentele de înregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţi: a) să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră; b) să dispună de facilitarea copierii unor imagini selectate; c) calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor; d) să fie dedicate acestor aplicaţii, să fie omologate şi să prezinte siguranţă în funcţionare.  +  Articolul 31 (1) În situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporturile cu imaginile înregistrate se păstrează până la soluţionarea cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se pun la dispoziţie organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a acestora. (2) Instalatorul sistemului de alarmare împotriva efracţiei este obligat să pună la dispoziţie organului de cercetare logistica necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.  +  Articolul 32Echipamentele din componenţa subsistemului de control acces trebuie să asigure următoarele funcţii: a) memorarea în timp real a accesărilor punctelor de control, într-o memorie proprie indestructibilă, pe o perioadă de minimum 30 de zile; b) monitorizarea uşilor, semnalizarea în caz de rămânere a uşii în poziţie deschisă şi alarmare pentru deschidere neautorizată, fără confirmare; c) corelare de funcţii cu dată şi oră.  +  Articolul 33Clasele de siguranţă ale elementelor de protecţie mecano-fizice se stabilesc în funcţie de valorile protejate şi de nivelul de risc evaluat.  +  Articolul 34 (1) Ferestrele exterioare situate până la o înălţime de 3 m trebuie să fie fixe şi să asigure întârzierea pătrunderii în unitate. (2) Uşile exterioare destinate transferului de valori se acţionează numai din interior. (3) Casieria în sistem închis trebuie să asigure protecţia persoanelor la acţiunea armelor de foc. (4) Casieria în sistem deschis trebuie să fie dotată cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată. (5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.  +  Capitolul X Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei pe categorii de obiective  +  Secţiunea 1 Unităţile financiar-bancare  +  Articolul 35Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componenţă: a) subsistemul antiefracţie: va proteja punctele de acces în unitate şi spaţiile cu valori.Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puţin 30 de zile, a evenimentelor, partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.Zonele de importanţă se protejează prin detectori cu principii diferite de funcţionare, inclusiv cu senzori tip "capcană" neprecizaţi în proiect.De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri trebuie să dispună de elemente de semnalare a pericolului şi de coduri personalizate de acces în sistem; b) subsistemul de control acces: limitează accesul persoanelor neautorizate în spaţiile importante, memorează în timp real, pentru minimum 30 de zile, accesările punctelor de control şi permite deschiderea din interior în caz de calamităţi; c) subsistemul de televiziune cu circuit închis supraveghează zonele de acces în unitate, imagine frontală vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul şi de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele.  +  Articolul 36 (1) Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 m se prevăd cu geamuri rezistente la atacuri manuale, având clasa de rezistenţă corespunzătoare Standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică. (2) Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă prevăzute de Standardul european ENV 1627. (3) Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date, conform Standardului european SR EN 1047. (4) Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele europene EN 1063 şi EN 1522. (5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar, trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se în funcţie de valorile protejate.  +  Secţiunea a 2-a Sisteme de alarmare împotriva efracţiei, destinate obiectivelor comerciale: supermarketuri, marketuri, cash carry, spaţii comerciale mari  +  Articolul 37 (1) Sistemul de alarmare împotriva efracţiei cuprinde: subsistem antiefracţie, televiziune cu circuit închis şi control acces. (2) Subsistemul antiefracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces în spaţiul obiectivului şi a zonelor cu valori, precum şi memorarea în timp real a evenimentelor pe o durată de 30 de zile. (3) În situaţiile în care există vitrină pentru supravegherea acestora trebuie să se prevadă detectoare de geam spart. (4) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să asigure înregistrarea imaginilor pe cel puţin 30 de zile şi să fie protejate împotriva agresorilor.  +  Articolul 38 (1) Suprafeţele vitrate unde sunt expuse valori trebuie să prezinte cel puţin gradul de rezistenţă minim prevăzut de Standardul european EN 2356. (2) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143. (3) Spaţiile de depozitare şi de prelucrare a valorilor monetare trebuie să asigure protecţia împotriva efracţiei, având cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european ENV 1627.  +  Secţiunea a 3-a Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate caselor de schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriilor colectoare  +  Articolul 39 (1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriile colectoare trebuie să aibă în componenţă: echipamente antiefracţie, control acces, televiziune cu circuit închis şi protecţie mecanică. (2) Echipamentele trebuie să asigure: memorarea evenimentelor în timp real, pe o perioadă de 20 de zile, transmiterea la distanţă, protejarea casei de bani cu senzori de vibraţii şi a spaţiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de funcţionare, cel puţin două detectoare, tastatură montată la distanţă şi coduri de utilizare individualizate. (3) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să fie montate disimulat, să fie protejate mecanic împotriva agresorilor şi să asigure înregistrarea imaginilor din zona clienţilor şi a intrării pe o perioadă de minimum 10 zile.  +  Articolul 40 (1) Pereţii despărţitori ai casei de schimb/amanet trebuie să aibă rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor prevăzute de Standardul european ENV 1627. (2) Ghişeele de schimb trebuie să fie prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor şi să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc, corespunzătoare Standardului european EN 1522. (3) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1.000 kg trebuie să fie fixate în zid ori în pardoseală.  +  Articolul 41În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază umană permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.  +  Secţiunea a 4-a Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate instituţiilor de utilitate publică  +  Articolul 42Prin subsistemul antiefracţie se protejează spaţiile unde se deţin bunuri, valori ori documente clasificate.  +  Articolul 43Supravegherea video se realizează în zonele de acces şi în spaţiile destinate publicului.  +  Articolul 44Arhivarea imaginilor înregistrate se păstrează minimum 30 de zile.  +  Secţiunea a 5-a Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile destinate manifestărilor culturale ori sportive: stadioane, săli de sport, săli de spectacole  +  Articolul 45Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.  +  Articolul 46Căile de acces, holurile, precum şi zona tribunelor destinate spectatorilor se supraveghează video.  +  Articolul 47Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 10 zile.  +  Secţiunea a 6-a Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile de depozite cu diverse destinaţii, staţiile de comercializare a produselor petroliere  +  Articolul 48Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.  +  Articolul 49Căile de acces, holurile, precum şi zona pompelor de distribuţie se supraveghează video, asigurându-se identificarea numerelor autovehiculelor şi persoanelor din zonă.  +  Articolul 50Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 20 de zile.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 51Modificările şi completările sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se vor efectua numai de firme licenţiate, după obţinerea avizului poliţiei, acestea urmând a fi anexate proiectului iniţial.  +  Articolul 52Modernizarea ori înlocuirea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de bună funcţionare a produselor ori când nu mai îndeplinesc condiţiile de funcţionare.  +  Anexa 4 DOCUMENTELE SPECIFICEnecesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora  +  Articolul 1Documentele specifice necesare în vederea executării şi evidenţei serviciului de pază sunt: a) registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de pază este format din 3 sau mai multe posturi de pază, situaţie în care se vor numi unul sau mai mulţi şefi de tură, şef de obiectiv ori şef de serviciu, după caz, din partea beneficiarului, în cazul pazei proprii, sau din partea prestatorului de servicii, în cazul societăţilor specializate de pază şi protecţie care vor coordona activităţile specifice şi vor colabora cu conducerea unităţii păzite, împreună cu care stabilesc măsurile cele mai eficiente; b) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post de pază; c) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit în posturile de pază înarmate; d) registrul de evidenţă acces persoane; e) registrul de evidenţă acces autovehicule, dacă este cazul; f) registrul de evidenţă acces căi ferate uzinale C.F.U., dacă este cazul; g) registrul de evidenţă a mişcării armamentului păstrat la camera de armament; h) registrul de control, în care se consemnează controalele efectuate de reprezentanţii beneficiarului şi ai prestatorului; i) registrul unic de control, în care se consemnează controalele efectuate de lucrătorii de poliţie sau de jandarmerie, după caz; j) registrul de evenimente; k) registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor.  +  Articolul 2 (1) Documentele folosite în serviciul de pază, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 lit. g) şi k), se numerotează şi se înregistrează la secretariatul unităţii păzite. (2) Registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor şi registrul de evidenţă a mişcării armamentului folosit în serviciu se numerotează şi se înregistrează anual la serviciile poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 3Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 a)-4 k), care fac parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa 4a) - Model de Buletin al Posturilor -ORGANIZAREAserviciului de pază în ziua de _______ la obiectivul _______┌───┬────────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│Nr │Numărul şi felul│ Orele de │Numele şi prenumele │ Semnătura ││crt│ postului │executare a│personalului de pază├───────────┬───────────┤│ │ │serviciului│ care execută │La intrarea│ La ││ │ │ │ serviciul în post │ în post │ ieşirea ││ │ │ │ │ │ din post │├───┼────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┼────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┼────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┼────────────────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤├───┤ ├───────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤└───┴────────────────┴───────────┴────────────────────┴───────────┴───────────┘  +  Anexa 4b) - Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului -PROCES-VERBAL
       
    Încheiat astăzi ____________ ora _________ la postul nr. ________ din obiectivul __________.
    Noi, agenţii de pază ___________________________ şi _____________________________________ am procedat primul la predarea şi secundul la primirea postului după cum urmează:
    _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
    Am predatAm primit
   +  Anexa 4c) - Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului înarmat -PROCES-VERBAL
       
    Încheiat astăzi ____________ ora _________ la postul nr. ________ din obiectivul __________.
    Noi, agenţii de pază ___________________________ şi _____________________________________ am procedat primul la predarea şi secundul la primirea postului după cum urmează:
    _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
    S-a predat arma ____________________ model _______________ seria ___________ nr. ___________ cu __________ cartuşe şi accesoriile aferente.
    Menţiuni cu privire la starea tehnică a armamentului şi muniţiei ___________________________
     
    Am predatAm primit
   +  Anexa 4d) - Model Registru de Evidenţă aaccesului persoanelor laobiectivul __________________┌────┬────────────┬────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────────┐│Nr │ Numele şi │Seria şi numărul│Destinaţia│ Ora │ Ora │ Observaţii ││crt │ prenumele │ actului de │ │sosirii│plecării│ ││ │ │ identitate │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤└────┴────────────┴────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────────┘  +  Anexa 4e) - Model Registru de Evidenţăa accesului autovehiculelor laobiectivul ___________________┌───┬────┬───────────────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────────┬───┐│Nr │Nr │Numele şi prenumele│Seria şi│Desti-│ Ora │ Ora │Nr. avizului│Obs││crt│Auto│conducătorului auto│numărul │naţia │sosirii│plecării│sau facturii│ ││ │ │sau delegatului │actului │ │ │ │ │ ││ │ │ │de iden-│ │ │ │ │ ││ │ │ │titate │ │ │ │ │ │├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤├───┼────┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┼───┤└───┴────┴───────────────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────────┴───┘  +  Anexa 4f) - Model Registru de Evidenţă a accesuluipe căile ferate uzinale laobiectivul ___________________________┌───┬───────┬──────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬────────┬───┐│Nr │ Ora │Specificaţia │Numărul │Existenţa │Numărul şi │ Ora │Obs││crt│sosirii│din scrisoarea│vagonului │sigiliului│seria scriso- │plecării│ ││ │ │de trăsură │(vagoanelor)│şi starea │rii de trăsură│ │ │├───┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┤├───┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┤├───┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┤├───┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┤├───┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┤├───┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┤└───┴───────┴──────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴────────┴───┘  +  Anexa 4g) - Model Registru de Evidenţă amişcării armamentului -┌─┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────────┬────────┬────┬─────────┬──────────┬─────┐│N│Denu-│Nr. de │Data │Nume │Semnătura│Data şi │Nume│Semnătura│Obiectivul│ Obs ││r│mirea│cartuşe│şi │şi │ de │ora res-│ şi │persoanei│ │ ││ │şi │alocate│ora │pre- │primire │tituirii│pre-│careia i │ │ ││c│seria│ │primi│nume │ │ │nume│se res- │ │ ││r│armei│ │rii │ │ │ │ │tituie │ │ ││t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤├─┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┤└─┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────────┴────────┴────┴─────────┴──────────┴─────┘  +  Anexa 4h) - Model Registru de Control laobiectivul _________________┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr │Data şi ora controlului│ Numele, prenumele şi funcţia │ Constatări ││crt │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤└────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┘  +  Anexa 4i) - Model Registru Unic de Control laobiectivul _______________________┌────┬────────────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐│Nr │Data şi ora │Nume, prenume şi unitatea │ Constatări │ Măsuri ││crt │controlului │ din care face parte │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤└────┴────────────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘  +  Anexa 4j) - Model pentru Registrul de evenimente -RAPORT DE EVENIMENTNr. ______ din ________
     
    Subsemnatul (subsemnaţii) ___________________________________________________ (numele şi prenumele)
    __________________________________________________________________________________________________
    în calitate de ___________________________________, aflat (aflaţi) în serviciul (agent pază, controlor acces, etc.) de pază la ___________________________________, postul nr. _________________, am (societatea comercială, instituţia) constatat că: Azi __________, la ora ________, numitul (numiţii) __________________________
    __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________
    a (au) fost surprins (surprinşi) în timp ce ____________________________________ ________________________________________________________________________________ (se va descrie fapta comisă, bunurile recuperate şi măsurile luate în legătură cu acestea)
    __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________
    Cazul a fost sesizat la _________________________________________ (se va indica forul şi persoana sesizată)
                                     Semnătura,
   +  Anexa 4k) - Model Registru special pentru păstrareaevidentei contractelor laS.C. __________________________┌───┬────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────┬──────┬─────────┬───┐│Nr │Data şi │Obiectul │ Durata │Beneficiar│Număr │Număr │ Data │Obs││crt│numărul │contractului│contractului│(denumire │posturi│perso-│încetării│ ││ │contrac-│(pază, gardă│ │şi adresă)│preva- │nal de│raportu- │ ││ │tului de│de corp, │ │ │zute pe│paza │rilor │ ││ │prestări│transport │ │ │schim- │alocat│contrac- │ ││ │servicii│ valori │ │ │buri │ │tuale şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │motivul │ │├───┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤├───┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤├───┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤└───┴────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┴───┘ NOTĂ: Documentul are caracter de confidenţialitate şi se păstrează de conducătorul societăţii la sediul acesteia.  +  Anexa 5 DOCUMENTELEpentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi a cursurilor de calificare pentru personalul de pază şi gardă de corp  +  Articolul 1 (1) Personalul de pază şi gardă de corp care a obţinut avizul organelor de poliţie sau de jandarmerie, după caz, să deţină şi să folosească în interesul serviciului arme de foc şi muniţii are obligaţia de a executa activităţi de pregătire profesională specifică privind modul de deţinere şi uzul de armă. (2) Pregătirea se execută de către conducerea persoanei juridice, pe baza tematicii pe care o întocmeşte anual, aprobată de organele de poliţie sau de jandarmerie, după caz.  +  Articolul 2Pregătirea profesională specifică pentru personalul de pază neînarmat se realizează prin convocări lunare, pe baza unei tematici anuale, avizată de conducerea persoanei juridice.  +  Articolul 3Planurile de învăţământ şi planurile tematice ale disciplinelor cursurilor de calificare pentru ocupaţiile de agent de pază şi ordine - cod 5169.1.1 din Nomenclatorul calificărilor se avizează de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protecţie şi Pază, după caz.  +  Articolul 4În vederea avizării , solicitanţii depun la instituţiile menţionate la art. 3 următoarele documente: a) statutul sau actul constitutiv al societăţii specializate de pază şi protecţie sau al persoanei juridice, din care să rezulte că au înscris în obiectul de activitate această prestaţie conform codului CAEN 8042; b) planurile de învăţământ şi planurile tematice conform anexei nr. 5A, care face parte integrantă din prezenta anexă; c) lista nominală cu formatorii, împreună cu C.V.-urile şi copiile actelor de studii ale fiecăruia; d) documentele din care să rezulte că organizatorul are asigurată baza materială necesară desfăşurării unui curs de pregătire: spaţii pentru orele de curs, pentru pregătirea fizică şi asigurarea executării şedinţelor de tragere cu armamentul; e) lista documentelor de învăţământ aflate la dispoziţie.  +  Articolul 5Întreaga documentaţie se depune în 3 exemplare.  +  Anexa 5A) AVIZAT──────PLANUL DE PREGĂTIREPENTRU CURSUL DE CALIFICARE"AGENT PAZA ŞI ORDINE "(Cod 5169.1.1)
  Nr. crt Disciplina Ore alocate % Obs.
  1. Pregătirea profesionala specifică. 57 15,8
  2. Pregătire juridica (legislaţie) generală. 25 6,9
  3. Pregătire tehnica specifică: - cunoaşterea armamentului; - instrucţia focului; - tragere cu armamentul; - cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de radio şi telecomunicaţii; - cunoaşterea şi folosirea PSI; - acordarea primului ajutor. 23 6,4
  4. Pregătirea fizica. 15 4,2
  5. Practica în serviciul de pază. 240 66,6
  TOTAL ORE DE CURS 360 100
  SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILAAVIZAT────── PLAN TEMATIC Pentru pregătirea profesionala specifică
  Nr. Crt. Denumirea temei Expunere Dezbatere Aplicaţii Total ore alocate
  1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pază în România: - reglementarea juridică; - formele de pază; - paza transportului unor valori importante; - atribuţiile M.A.I (poliţiei); - regimul de sancţiuni. 2 - - 2
  2. Sistemul de pază şi dispozitivul de pază: - sistemul de pază; - componentele sistemului de pază; - planul de pază. 2 - - 2
  3. Mijloacele tehnice folosite în pază: - mijloace mecano-fizice de protecţie; - mijloace electronice; - dispeceratul de monitorizare a alarmelor de efracţie. 2 - - 2
  4. Postul şi agentul de pază: - locul, rolul şi importanţa postului de pază; - amenajarea şi dotarea postului de paza; - agentul de pază, condiţii de încadrare, pregătire, echipare şi dotare cu mijloace de autoapărare 2 - - 2
  5. Obligaţiile şi drepturile personalului de pază 2 - - 2
  6. Atribuţiile şi răspunderile personalului din serviciul de pază: - la intrarea în serviciu; - pe timpul serviciului; - la ieşirea din serviciu. 2 - - 2
  7. Documentele folosite în serviciul de pază şi modul de utilizare a acestora: - buletinul posturilor; - registrul cu procese verbale de predare-primire a serviciului; - registrul cu procese verbale de predare-primire a armamentului din post; - registrul de evidenţă a accesului persoanelor; - registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor; - registrul de evidenţă a accesului pe căile ferate uzinale; - registrul de evidenţă a mişcării armamentului; - registrul de control; - registrul unic de control; - registrul de evenimente. 2 - - 2
  8. Măsuri de pază, îndeplinirea exemplară a acestora-condiţie obligatorie pentru asigurarea eficienţei serviciului de pază: - paza obiectivului; - paza transport valori; - securitatea financiar-bancară; - garda de corp; - intervenţia la alarmele de efracţie şi hold-up. 4 2 - 6
  9. Accesul în obiectiv. Controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport: - reglementarea accesului; - controlul persoanelor; - controlul bagajelor; - controlul mijloacelor de transport. 2 - - 2
  10. Modul de acţiune a agentului de pază în diverse situaţii: - atac asupra obiectivului - agresiuni verbale şi fizice asupra agentului de pază; - calamităţi naturale; - avarii industriale; - catastrofe (incendii, explozii); - conflicte de muncă; - alte situaţii. 2 2 - 4
  11. Modul de acţiune a agentului de pază pentru imobilizarea şi predarea făptuitorului. - reţinerea şi imobilizarea; - predarea infractorilor; - conservarea probelor; - întocmirea raportului de eveniment. 2 2 - 4
  12. Regimul armelor de foc şi al muniţiilor: - reglementarea juridică; - categorii de arme de foc; - deţinerea, portul şi folosirea armelor militare pentru autoapărare; - formele de deţinere; - condiţiile de păstrare a armelor şi muniţiilor; - predarea-primirea armelor de foc şi muniţiilor; - uzul de armă; 2 2 - 4
  13. Uzul de armă: Legea 17/1996 2 2 - 4
  14. Paza transportului de valori importante: - planul de pază pentru transport valori; - modul de acţiune în diverse situaţii. 2 1 - 3
  15. Garda de corp: - noţiune; - atribuţiile agentului de pază; - dotarea cu mijloace de autoapărare şi folosirea acestora; - modul de acţiune în diferite situaţii. 2 2 - 4
  16. Modul de acţiune a echipajelor mobile ce asigură intervenţia la obiectivele monitorizate prin dispeceratele de zona: - dotarea şi echiparea; - anunţarea evenimentului şi deplasarea; - modul de acţiune în diverse situaţii. 2 - - 2
  17. Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de apărare din dotare - folosirea bastonului de cauciuc (tomfa); - folosirea sprayului iritant lacrimogen; - alte mijloace. 2 2 - 4
  18. Principalele reguli şi norme de comportament ale agentului de pază: ţinuta, conversaţia, relaţiile cu personalul firmei, cu beneficiarii şi publicul. 2 - - 2
  19. Trăsăturile psihice de bază ale agentului de pază: - atenţia, curajul, stăpânirea de sine; - teama, frica, stresul; - tehnici psihologice de invingere a acestor stari. 2 - - 2
  20. Trăsăturile psiho-fizice ale infractorului. Descrierea infractorului pe baza portretului vorbit 2 - - 2
  TOTAL ORE 42 15 - 57
  *ST*
                                     SEMNĂTURA
                                    ŞI ŞTAMPILA
                                                        AVIZAT
                                                       ────────
                                   PLAN TEMATIC
              pentru pregătirea juridica (legislaţie generală
  Nr. Crt. Denumirea temei Expunere Dezbatere Aplicaţii Total ore alocate
  1. Proprietatea şi regimul juridic al acesteia. Răspunderile agenţilor de pază privind respectarea şi apărarea proprietăţii. 2 - - 2
  2. Infracţiunea şi contravenţia 2 - - 2
  3. Infracţiuni contra patrimoniului: - furtul - tâlhăria - abuzul de încredere - gestiunea frauduloasă - distrugerea 3 - - 3
  4. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: - neglijenţa în păstrarea secretului de serviciu - luarea de mită; - darea de mită; - purtarea abuzivă - calomnia - insulta - neglijenţa în serviciu 3 - - 3
  5. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege: - nerespectarea regimului armelor de foc şi al muniţiilor; - nerespectarea regimului materialelor radioactive, toxice şi otrăvitoare; - nerespectarea regimului materialelor explozive - nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri 2 - - 2
  6. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii: - omorul - uciderea din culpa - lovirea sau alte violenţe - vătămarea corporală - loviturile cauzatoare de moarte - vătămarea corporală din culpă 2 - - 2
  7. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: - lipsirea de libertate în mod ilegal - violarea de domiciliu - ameninţarea - şantajul - violarea secretului corespondenţei 2 - - 2
  8. Contravenţii săvârşite de personalul de pază şi sancţionarea acestora 2 - - 2
  9. Obligaţiile ce revin agentului de pază în cazul constatării unei infracţiuni flagrante. Paza locului faptei. Mijloace materiale de proba, păstrarea şi conservarea acestora. 3 (ofiţer politie - - 3
  10. Legitima apărare 2 - - 2
  11. Noţiuni de legislaţia muncii: - contractul de muncă; - drepturi, recompense, sancţiuni; - abateri disciplinare; - desfacerea contractului de muncă; 2 - - 2
  Total ore 25 - - 25
  SEMNĂTURAŞI ŞTAMPILAAVIZAT────────PLAN TEMATICpentru pregătirea tehnica specifică a agenţilor de paza înarmaţi
  Nr. Crt. Denumirea Temei Expunere Dezbatere Aplicaţii Total ore alocate
  1. Armamentul din dotarea agentului de pază. Tipuri, descriere, caracteristici tehnico-tactice. 2 - 2 4
  2. Instrucţia focului 2 - 1 3
  3. Tragere cu armamentul din dotare - 2 şedinţe 7 7
  4. Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de telefonie şi radiocomunicaţii din dotare. 2 2 - 4
  5. Măsuri ce trebuie luate de agentul de paza în caz de incendiu. Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor PSI- Decretul 400/1981. 2 - 1 3
  6. Primul ajutor în caz de fracturi, luxaţii, stop cardio- respirator, plăgi prin tăiere sau împuşcare 2 - - 2
  TOTAL ORE 10 2 11 23
  SEMNĂTURAŞI ŞTAMPILA AVIZAT──────── PLAN TEMATICpentru pregătirea fizică┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────┐│Nr.│ Activitatea │Modalităţi de desfăşurare │Total││crt│ ├────────┬─────────┬─────────┤ ore ││ │ │Expunere│Dezbatere│Aplicaţii│ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 1.│Elemente tehnice comune mijloacelor │ - │ - │ 1 │ 1 ││ │autoapărării fizice: │ │ │ │ ││ │- însuşirea procedeelor de cădere │ │ │ │ ││ │- pararea şi eschiva în apărare │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 2.│Doborârea atacatorului: │ - │ - │ 1 │ 1 ││ │- prinderea şi dezechilibrarea │ │ │ │ ││ │- aruncarea peste sold │ │ │ │ ││ │- aruncarea peste umăr │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 3.│Procedee tehnice de luxaţie: │ - │ - │ 2 │ 2 ││ │- la nivelul degetelor mâinii; │ │ │ │ ││ │- la nivelul cotului; │ │ │ │ ││ │- la nivelul genunchilor; │ │ │ │ ││ │- la nivelul vertebrelor cervicale. │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 4.│Procedee tehnice de strangulare: │ - │ - │ 1 │ 1 ││ │strangulare în cruce │ │ │ │ ││ │strangularea carotidei │ │ │ │ ││ │strangularea cu antebraţul de la spate │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 5.│Tehnica loviturilor în atac şi apărare │ │ - │ 2 │ 2 ││ │- poziţii de lupta │ │ │ │ ││ │- distanta în lupta cu atacatorul │ │ │ │ ││ │- deplasări în poziţiile de lupta │ │ │ │ ││ │- lovitura cu pumnul la cap │ │ │ │ ││ │ (bărbie) │ │ │ │ ││ │- lovitura cu pumnul la corp │ │ │ │ ││ │- lovitura cu vârful degetelor asupra │ │ │ │ ││ │ ochilor, gatului sau abdomenului │ │ │ │ ││ │- lovituri cu muchia palmei │ │ │ │ ││ │- lovituri date cu cotul mâini │ │ │ │ ││ │- lovituri cu genunchiul │ │ │ │ ││ │- lovituri cu piciorul de pe loc şi din│ │ │ │ ││ │ săritura │ │ │ │ ││ │- combinaţiile de lovituri │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 6.│Verificarea însuşirii elementelor │ - │ - │ 1 │ 1 ││ │tehnice specifice. Procedeelor învăţate│ │ │ │ ││ │- exerciţiile 1-5 │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 7.│Lupta de autoapărare la atacurile cu │ - │ - │ 2 │ 2 ││ │obiecte taietor-înţepătoare: │ │ │ │ ││ │- lovitura de cuţit │ │ │ │ ││ │- lovitura laterala de cuţit │ │ │ │ ││ │- lovitura de cuţit la corp │ │ │ │ ││ │- lovitura de cuţit de jos în sus │ │ │ │ ││ │- lovitura de cuţit la corp din spate │ │ │ │ ││ │- lovitura de cuţit prin impungere │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 8.│Lupta de autoapărare în cazul │ - │ - │ 2 │ 2 ││ │atacurilor cu obiecte contondente: │ │ │ │ ││ │- lovitura de sus în jos la cap │ │ │ │ ││ │- lovitura laterali la cap şi corp │ │ │ │ ││ │- lovitura prin împungere │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ 9.│Lupta de autoapărare la ameninţare cu │ - │ - │ 1 │ 1 ││ │arma de foc: │ │ │ │ ││ │- ameninţarea cu pistolul, din faţă │ │ │ │ ││ │- ameninţarea cu pistolul, din lateral │ │ │ │ ││ │- ameninţarea cu pistolul, din spate │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│10.│Verificarea insusirii elementelor │ - │ - │ 2 │ 2 ││ │tehnice specifice luptei de │ │ │ │ ││ │autoapărare │ │ │ │ ││ │- exerciţiile 7-9 │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤│ │Total ore │ - │ - │ 15 │ 15 │├───┴───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤│ Notă: ││ Pentru insusirea deprinderilor motrice specifice autoapărării, ││ instructorul va folosi la fiecare şedinţa de instruire metoda explicaţiei,││ metoda demonstrării şi metoda exerciţiului descompus şi global. ││ Cursanţii, prin studiu individual, vor exersa anumite elemente şi ││ procedee tehnico-tactice în scopul consolidării lor. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘SEMNĂTURAŞI ŞTAMPILAAVIZAT──────── PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICEScop: formarea şi consolidarea priceperilor şi a deprinderilorpractice de executare a serviciului de paza persoane,obiective, bunuri şi valori.Durata: 240 de ore prin activităţi practice controlate.Loc: în obiectivele beneficiare ale serviciului de paza asiguratde către Societate
  Nr. crt Activitatea Locul Responsabi
  1. Participarea la recunoaşterea unui obiectiv ce urmează a fi luat sub pază, urmărindu-se însuşirea principalelor elemente ale planului de pază şi cunoaşterea documentelor postului de pază La un obiectiv ce urmează a fi luat sub pază Şef curs şef obiectiv
  2. Verificarea însuşirii, cunoaşterii consemnului postului, a obligaţiilor ce revin agenţilor de pază înainte de a intră în serviciu, pe timpul serviciului şi la ieşirea din serviciu (posturi fixe, acces obiectiv) La obiectivul unde se execută practica Şef curs, şefi obiective
  3. Exerciţiu cu tema: Accesul în obiective. Controlul persoanelor (legitimarea), controlul bagajelor şi autovehiculelor, documentele care se întocmesc la descoperirea bunurilor sustrase din obiectiv La obiectivul unde se execută practica Şef curs, şefi obiective
  4. Pânda şi flagrantul, procedee folosite în munca de pază. Modul de organizare şi executare a acestor activităţi. Documentele care se întocmesc la realizarea flagrantului. Conservarea probelor. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective
  5. Instructaj în portul şi folosirea armamentului din dotarea agenţilor de pază şi escortă transport valori La obiectivul unde se execută practica Şefi obiective
  6. Instrucţia focului La sala de curs Şef curs
  7. Cunoaşterea, folosirea şi întreţine- rea mijloacelor tehnico-operative folosite în activitatea de pază. învăţarea procedeelor de comunicare prin coduri şi parole. Protecţia comunicărilor prin mijloace tehnice. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective
  8. Garda de corp, instruirea agenţilor de pază, dotarea cu mijloace de autoapărare şi folosirea acestora, modul de acţiune în diferite situaţii La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, responsabili PSI, şef curs, şefi obiective, asistent medical
  9. Modul de acţiune a echipajelor mobile ce asigură intervenţia la obiectivele monitorizate pentru dispeceratele de zonă. Dotarea şi echiparea, anunţarea evenimentului şi deplasarea. Rezolvarea situaţiilor operative. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, responsabili PSI, şef curs, şefi obiective, asistent medical
  10. Simularea următoarelor momente operative: a) Incendiu la o secţie a obiectivului b) Explozia unui recipient cu substanţe toxice; c) Scurtcircuit la un transformator electric; d) Inundarea subsolului clădirii datorită spargerii unei conducte de alimentare cu apă; e) Deteriorarea gravă a clădirii în urma unui cutremur de mare intensitate; - evenimentele au avut loc pe timp de zi, iar iar unele pe timp de noapte (d,e); - victime (răniţi şi decedaţi) - Însuşirea acordării primului ajutor. La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, responsabili PSI, şef curs, şefi obiective, asistent medical
  11. Simularea următoarelor situaţii, pe timp de zi: - producerea unor altercaţii în apropierea obiectivului; - forţarea intrării în obiectiv; - parcarea unor autoturisme în apropierea obiectivului; - acţiuni stradale violente în zona obiectivului; - atac asupra obiectivului. La obiectivul unde se execută practica Şef curs, şefi obiective
  12. Descrierea unei persoane pe baza semnalmentelor statice şi dinamice, identificarea unei persoane după fotografie; redarea altor amănunte necesare identificării - evidenţierea capacităţii de memorare a agentului de pază- La obiectivul unde se execută practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective
  13. Paza bunurilor şi valorilor pe timpul transportului acestora. Momente operative: - existenţa documentelor ce reglementează transportul; - controlul mijlocului de transport; - natura şi valoarea bunurilor (valorilor) care se vor transporta; - funcţionarea mijloacelor de alarmă şi legătura radio; - existenţa încuietorilor de siguranţă; - asigurarea cu combustibil; - itinerarii (de baza şi variante); - starea conducătorului auto; - stabilirea numărului de agenţi pentru escortă; instruirea personalului de paza în vederea misiunii - mod de acţiune în diferite situaţii (defectarea autodubei, ambuteiaje, cataclisme, atac armat etc.) Efectivele vor fi repartizate pe obiective şi vor participa efectiv la aceste activităţi împreuna cu agenţii specializaţi în aceste misiuni Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective transport valori
  14. Reluarea în scopul fixării şi verificarea exercitiilor 2, 3 şi 4. Cunoştinţele teoretice şi deprinde- rile practice vor fi apreciate cu note de către instructorii de practică. La obiectivul unde se execută practica Şef curs şefi obiective
  15. Concurs de cunoaştere a armamentului din dotare. La obiective Şefi obiective
  16. Instructaj în folosirea mijloacelor de autoapărare din dotare. Documente care se întocmesc în urma folosirii acestora. La obiectivul unde se execută practica Şefii de obiective
  17. Reluarea în scop de fixare şi verificare a însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor a exercitiilor 11 şi 12. Abilităţile şi cunoştinţele acumulate de cursanţi vor fi apreciate cu note (calificative) de către instructorii de practică. La obiectivul unde se execută practica Şef curs şefi de obiective
  18. Reluarea exercitiilor 13 şi 14. Instructorii vor urmări nivelul cunoştinţelor şi priceperilor cursanţilor în soluţionarea momentelor operative create, eliminarea unor imperfecţiuni teoretice, a unor erori sau simplificări din partea acestora. Notele instructorilor de practică să reflecte calitatea şi gradul de performanţă atins de cursant, măsura în care aceştia corespund cerinţelor şi exigenţelor misiunilor de pază a persoanelor, bunurilor şi valorilor La obiectivul unde se executa practica Cadre de conducere, şef curs, şefi obiective
  19. Întocmirea lucrărilor scrise şi studiul individual în vederea susţinerii examenului de absolvire a cursului de calificare. La sala de curs Şef curs
  Examen de absolvire a cursului 6
  Total ore activităţi practice 240
  SEMNĂTURAŞI ŞTAMPILA ----------