HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 29 iulie 2004privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 9 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiţiei. (2) Agenţia Naţională are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agenţia Naţională, ca unică autoritate în domeniu, îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează strategia în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendinţele în plan internaţional; b) de reglementare a activităţii, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi internaţional; d) de autoritate de stat, prin care se dispun şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în vigoare; e) de îndrumare, sprijin şi control, în aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; f) de administrare a patrimoniului propriu şi a unităţilor subordonate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2, Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b) coordonează şi controlează, după caz, lucrări de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie, la nivelul întregii ţări, şi execută prin Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie aceste lucrări, conform planului de activităţi aprobat anual; c) elaborează norme, promovează tehnici, standarde, procedee şi metodologii de specialitate în domeniul său de activitate; d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări tehnice de specialitate; e) organizează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi banca de date a sistemului unitar de cadastru; f) asigură, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; g) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice necesare uzului public; h) avizează tehnic, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de experţii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenţia Naţională şi de Ministerul Justiţiei; i) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate; j) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu imobilul; k) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; l) asigură înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate; m) pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a altor instituţii interesate, la cerere, în condiţiile art. 71 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, situaţii statistice şi de sinteză privind informaţii cuprinse în cadastru şi publicitatea imobiliară; n) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său de activitate; o) organizează, coordonează şi execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; p) furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor stabilite; q) asigură standardizarea în domeniul său de activitate şi corelarea cu standardele europene şi internaţionale; r) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor; s) realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole ca subsistem al Sistemului Integrat de Administrare şi Control, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Agenţia Naţională îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţională colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.  +  Articolul 5Organele de conducere ale Agenţiei Naţionale sunt: a) consiliul de administraţie; b) directorul general, care este preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 6 (1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, din sectorul public şi privat, reprezentanţi ai domeniului de activitate cu care Agenţia Naţională are raporturi de colaborare în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 3. (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţă profesională, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia. (4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi/sau ori de câte ori este convocat de către preşedinte. (5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. (6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale. (7) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi aprobă, în corelare cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu şi lung pentru care finanţarea este asigurată din sursele proprii ale Agenţiei Naţionale; b) analizează şi hotărăşte colaborarea sau cooperarea Agenţiei Naţionale cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului său de activitate; c) aprobă contractarea de credite interne şi externe, potrivit reglementărilor în vigoare; d) analizează şi aprobă anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; e) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu; f) aprobă propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condiţiile legii; g) aprobă obiectivele de investiţii ce urmează a fi realizate de către Agenţia Naţională sau de unităţile subordonate; h) stabileşte prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă. (8) Membrii consiliului de administraţie vor primi o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administraţie, şi va fi de până la 20% din salariul de bază al directorului general. (9) Revocarea unui membru al consiliului de administraţie se face de către ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administraţie, a preşedintelui acestuia sau a instituţiei pe care o reprezintă respectivul membru. (10) Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 7Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei Naţionale, în funcţie de votul exprimat.  +  Articolul 8Consiliul de administraţie va prezenta Ministerului Administraţiei şi Internelor, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activităţii Agenţiei Naţionale din anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.  +  Articolul 9 (1) Directorul general asigură conducerea generală a activităţii curente a Agenţiei Naţionale, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi hotărârilor consiliului de administraţie. (2) Directorul general este ordonator principal de credite şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan naţional şi internaţional. (3) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (4) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică şi statul de funcţii ale Agenţiei Naţionale, precum şi ale unităţilor subordonate acesteia în condiţiile legii; b) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii; c) asigură organizarea evidenţei patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agenţiei Naţionale; d) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenţiei Naţionale şi de unităţile subordonate acesteia; organizează şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate; e) negociază şi încheie cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă la nivelul Agenţiei Naţionale şi contractele individuale de muncă ale salariaţilor din aparatul central al acesteia, precum şi ale conducerilor unităţilor din subordine; f) organizează, conduce şi coordonează activitatea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale; g) aprobă grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale; h) aprobă prin ordin structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi atribuţiile pentru unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul direcţiilor prevăzute în anexă, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum şi colective cu caracter temporar. (3) Salarizarea personalului din structura Agenţiei Naţionale şi a unităţilor subordonate se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (4) Numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi unităţile subordonate este de 3.000. Anual, în funcţie de volumul de activitate şi de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat se vor negocia salariile şi se va stabili numărul de posturi pentru fiecare unitate. (5) Atribuţiile şi responsabilităţile direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor şi colectivelor din cadrul Agenţiei Naţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (6) Atribuţiile şi răspunderile specifice funcţiilor din structura Agenţiei Naţionale se stabilesc prin fişele posturilor, aprobate de directorul general.  +  Articolul 11 (1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic. (2) Registratorul este subordonat profesional numai directorului direcţiei de publicitate imobiliară din cadrul Agenţiei Naţionale. (3) Sancţionarea registratorului pentru săvârşirea unor abateri în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu avizul directorului direcţiei de publicitate imobiliară din cadrul Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 12În subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează ca instituţii publice, cu personalitate juridică, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie, denumit în continuare Centrul Naţional.  +  Articolul 13Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) înscriu imobilele în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară; b) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate; c) înscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; d) înscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate; e) avizează tehnic, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de experţii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenţia Naţională şi de Ministerul Justiţiei; f) avizează planul urbanistic general; g) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor; h) autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice de cadastru; i) organizează, coordonează şi execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare; j) verifică periodic starea fizică a punctelor din reţelele de sprijin, conform normelor şi regulamentelor emise de Agenţia Naţională; k) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile; l) furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor; m) avizează împreună cu instituţiile de specialitate de la nivel judeţean şi local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinţă agricolă şi stabilirea reţelei de drumuri agricole.  +  Articolul 14Centrul Naţional în realizarea obiectului său de activitate îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) întreţinerea şi gestionarea reţelelor geodezice de referinţă; b) întreţinerea planului topografic de bază al României şi a modelului digital al terenului; c) evidenţa cartografică a limitelor administrative; d) prelucrarea imaginilor fotoaeriene şi de teledetecţie; e) realizarea de produse cartografice derivate din datele existente în Fondul Naţional Geodezic; f) realizarea proiectelor internaţionale angajate de Agenţia Naţională.  +  Articolul 15Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate, cu excepţia Centrului Naţional, nu au atribuţii în executarea lucrărilor de specialitate.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigură integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii se constituie din: a) încasări din servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) închirieri de spaţii şi aparatură; d) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii; e) dobânzi aferente disponibilităţilor din conturi şi din depozite; f) alte venituri. (3) Veniturile încasate se vor vira în contul Agenţiei Naţionale, care va finanţa activitatea curentă a unităţilor subordonate. (4) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate. (6) Agenţia Naţională poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege. (7) Agenţia Naţională întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (8) Excedentele anuale rezultate se reportează în anul bugetar următor. (9) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agenţia Naţională îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei. (10) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională.  +  Articolul 17 (1) Încadrarea în noile structuri a personalului existent se va face după opţiunea acestuia între calitatea avută anterior reorganizării şi cea de personal contractual în cadrul Agenţiei Naţionale. Opţiunea se va face înainte de preluarea personalului de către noile structuri înfiinţate. (2) Personalul preluat beneficiază de salariile avute anterior, care vor constitui limite minime la negociere în vederea încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului individual de muncă. (3) Selectarea şi încadrarea personalului preluat în aparatul propriu al Agenţiei Naţionale se fac în urma unei testări în funcţie de competenţa profesională şi a opţiunilor formulate în scris, în limita posturilor alocate, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Testul se va desfăşura potrivit unui regulament aprobat de directorul general al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 18 (1) Spaţiile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciară, în care îşi desfăşoară activitatea aceste oficii şi cel al municipiului Bucureşti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie şi birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agenţiei Naţionale şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi al municipiului Bucureşti şi a Centrului Naţional prin hotărâre a Guvernului. (2) Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea judecătoriilor pentru birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agenţiei Naţionale şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi al municipiului Bucureşti. (3) Spaţiile aflate în incinta instanţelor judecătoreşti vor fi utilizate gratuit cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2004. (4) Patrimoniul Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, al oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, bunurile materiale şi arhiva aflate în folosinţa birourilor de carte funciară, inclusiv cele achiziţionate din fondurile provenite din acordul de împrumut încheiat de Guvernul României cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, trec în proprietatea Agenţiei Naţionale. Bunurile în cauză vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agenţiei Naţionale şi al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004. (5) Prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale se va numi o comisie formată din specialişti din ambele instituţii, pentru elaborarea protocolului-cadru de preluare a activităţii de publicitate imobiliară. (6) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va elabora şi se va semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională pentru preluarea bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţa birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, care se va transmite oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi tribunalelor în circumscripţia cărora funcţionează judecătoriile. (7) În termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispoziţie comună a conducătorilor oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi al judecătoriilor, se vor constitui comisii de inventariere şi de predare-preluare a bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţa birourilor de carte funciară ale judecătoriilor. În fiecare judeţ se va înfiinţa un număr de comisii locale egal cu cel al numărului de birouri de carte funciară existente. (8) Termenele de finalizare pentru inventarierea şi încheierea proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor şi a arhivei birourilor de carte funciară se vor stabili în planul anexă la protocolul-cadru.  +  Articolul 19Arhivele succesorale şi arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate în administrarea birourilor de carte funciară ale judecătoriilor care îşi încetează activitatea, se vor preda judecătoriilor în a căror circumscripţie teritorială se află.  +  Articolul 20Lucrările de publicitate imobiliară în curs de rezolvare la birourile de carte funciară vor fi finalizate până la data preluării activităţii de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în conformitate cu procedura stabilită în prezenta hotărâre.  +  Articolul 21 (1) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de management al Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare, care au fost înfiinţate în cadrul Ministerului Justiţiei şi al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, vor asigura în continuare implementarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările ulterioare, până la amendarea corespunzătoare a acestuia. (2) Finanţarea activităţilor derulate prin intermediul celor două unităţi de management al proiectului se face din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Justiţiei şi Agenţiei Naţionale şi reprezintă contribuţia părţii române la realizarea proiectului, contravaloarea dobânzilor, comisioanelor de angajament, ratelor de capital şi a altor costuri aferente proiectului.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 17 septembrie 2003; b) dispoziţiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. 2 şi ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificările ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciară.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul justiţiei,Rodica Constantinovici,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.210.  +  Anexa                 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ                            ┌────────────────────┐                            │ CONSILIUL │                            │ DE ADMINISTRATIE │                            └─────────┬──────────┘                            ┌─────────┴──────────┐ . . . . . . . . . . . . . .│ DIRECTOR GENERAL │. . . . . . . . . . . . . . . . └─────────┬──────────┘ ┌─────────────────────────┐ . . ┌───────────────────┐ │ │ Directia │ . . │ Serviciul juridic├─┐ │ ┌─┤de integrare europeana │ . . │ contencios şi │ │ │ │ │şi relatii internationale│ . . │relatii cu publicul├─┼─────────┼──────────┤ └─────────────────────────┘ . . └───────────────────┘ │ │ │ . . │ │ │ ┌─────────────────────────┐ . . ┌───────────────────┐ │ │ └─┤ Directia │ . . │ Serviciul audit ├─┘ │ │ de comunicare │ . . └───────────────────┘ │ └─────────────────────────┘ . . ┌───────────────────────┼────────────────────────────┐ . . │ │ │ . . ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴────────┐ . . │Director general│ │ │Director general │ . . │ adjunct │ │ │ adjunct │ . . └───────┬────────┘ │ └──────┬──────────┘ . . │ │ │ . . ┌──────┬─┴───┬────┬────┐ │ ┌──────┴─┬───────┐ . . ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ . . │ A │ │ B │ │ C ││ D ││ E │ │ │ F │ │ G │ │ H │ . . └───┘ └───┘ └───┘└───┘└───┘ │ └───┘ └───┘ └───┘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .│. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐           │ │ │ ┌─────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ ┌──────────┴───────────┐ │ Centrul Naţional de │ │ Oficiul de cadastru │ │Unitatea de management│ │ Geodezie, Cartografie│ │ şi publicitate │ │ al proiectului │ │ Fotogrammetri şi │ │ imobiliara │ │ │ │ Teledetectie │ │ │ │ │ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘    Numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi unităţile    subordonate = 3.000.    Legenda:    ────────    A - Directia de cadastru    B - Directia de publicitate imobiliara    C - Directia de geodezie şi cartografie    D - Fond Naţional Geodezic    E - Directia informatica    F - Directia buget, contabilitate financiară    G - Directia resurse umane şi salarizare    H - Directia marketing________________