ORDIN nr. 462 din 21 iulie 2004pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C4/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 305/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 9 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT C4/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 305/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 şi 929 bis din 23 decembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:- Punctul 1.3.2 "Standarde" va avea următorul cuprins:"1.3.2. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa B.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii. În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 462.________________