ORDONANŢĂ nr. 58 din 29 iulie 2004privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER prin reorganizarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (2) Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară CENAFER, denumit în continuare CENAFER, este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) CENAFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1. (4) Sediul CENAFER poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) CENAFER este organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, desemnat să asigure, în principal, formarea calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar. (2) CENAFER poate desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3CENAFER se finanţează din venituri proprii, constituite, în principal, din tarifele percepute pentru activităţile specifice.  +  Articolul 4Patrimoniul iniţial al CENAFER se constituie prin preluarea activului şi pasivului Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., conform datelor din bilanţul contabil al acesteia, încheiat la data de 31 decembrie 2003.  +  Articolul 5 (1) Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane. Preşedintele consiliului este directorul general al CENAFER. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului se numesc şi se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Salariul directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 6 (1) CENAFER întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care se aprobă de consiliu şi se avizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.  +  Articolul 7Cheltuielile de investiţii necesare pregătirii personalului la nivelul cerinţelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează din venituri proprii, din credite externe sau interne, contractate în condiţiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii ori din alte surse legal constituite.  +  Articolul 8Prestaţiile şi serviciile asigurate de către CENAFER se fac pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la propunerea consiliului.  +  Articolul 9 (1) Personalul de instruire al CENAFER are calitatea de instructor şi asigură instruirea teoretică şi practică. (2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată şi să aibă experienţă în domeniul de referinţă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestaţi în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Pentru desfăşurarea procesului de instruire şi perfecţionare profesională, CENAFER poate folosi, în condiţiile legii, cadre didactice universitare, precum şi alţi specialişti români şi străini.  +  Articolul 10Salarizarea personalului CENAFER se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 11Atribuţiile CENAFER, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili şi regimul juridic al bunurilor care se preiau de la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 12 (1) La încheierea cursurilor de specialitate pentru efectuarea activităţilor cu specific feroviar se va susţine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecţionare profesională se va prezenta şi se va susţine o lucrare de absolvire. (2) Stagiile de practică se vor efectua în cadrul CENAFER şi/sau al agenţilor economici cu specific feroviar, potrivit contractelor încheiate de CENAFER cu aceştia.  +  Articolul 13 (1) Drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele individuale de muncă ale personalului preluat de la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi de la centrele de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A., care se reorganizează, existente la data preluării personalului respectiv, se transferă la CENAFER. (2) Criteriile de selecţionare a personalului care urmează să fie preluat în condiţiile legii vor ţine seama, în mod prioritar, de competenţa şi de nivelul de calificare profesională, de vechimea în activitate şi de natura posturilor necesare realizării programelor de instruire specifice personalului feroviar. (3) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.  +  Articolul 14Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările ulterioare, se completează la litera D "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii" cu o nouă poziţie, poziţia nr. 7, care va avea următorul cuprins:
      "7.Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară-CENAFERVenituri propriiBucureşti"
     +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 16Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează: -------------- p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 58. ---------