ORDIN nr. 432 din 7 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R4-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 6 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R4-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 şi 342 bis din 20 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La sfârşitul punctului 1.1 - Scop - se introduce următorul alineat:"Nacelele şi platformele autoridicătoare fac parte din categoria «maşini industriale» şi se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale."2. Punctul 1.3.1 - Legi şi hotărâri - va avea următorul cuprins:"- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat- Legea protecţiei muncii nr. 90/1996- Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale."3. La punctul 1.4 - Termeni şi definiţii - se efectuează următoarele modificări: a) punctul 1.4.4 va avea următorul cuprins:"cerinţă esenţială - cerinţă care are în vedere protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, aşa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;"; b) punctul 1.4.6 va avea următorul cuprins:"declaraţia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile;"; c) punctul 1.4.9 va avea următorul cuprins:"importator" - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu;"; d) punctul 1.4.10 va avea următorul cuprins:"introducere pe piaţă a unui produs - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;"; e) punctul 1.4.21 va avea următorul cuprins:"organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi faţă de alte părţi interesate, care efectuează inspecţia;"; f) punctul 1.4.22 va avea următorul cuprins:"organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru al Uniunii Europene pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;"; g) punctul 1.4.25 va avea următorul cuprins:"producător - persoana fizică autorizată sau persoana juridică responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice autorizate sau oricărei persoane juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune, sub nume propriu;"; h) se elimină definiţia de la punctul 1.4.26; i) punctul 1.4.28 va avea următorul cuprins:"punere în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;"; j) punctul 1.4.29 va avea următorul cuprins:"reprezentant autorizat al producătorului - persoana fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia."4. Capitolul 2 - CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI DE SECURITATE CE TREBUIE ASIGURATE LA PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA NACELELOR ŞI PLATFORMELOR AUTORIDICĂTOARE ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE - va avea următorul cuprins:"2. CERINŢE ESENŢIALE PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE REFERITOARE LA PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA NACELELOR ŞI PLATFORMELOR AUTORIDICĂTOARE ŞI A COMPONENTELOR DE SECURITATECerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate referitoare la proiectarea şi construirea nacelelor şi platformelor autoridicătoare şi a componentelor de securitate sunt menţionate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004."5. Capitolul 3 - PROIECTAREA ŞI FABRICAREA - se reformulează şi va avea următorul cuprins:"3. COMPONENTE DE SECURITATEComponentele de securitate care se folosesc la nacele/platforme autoridicătoare pot fi, de la caz la caz, următoarele: a) limitatoare de sfârşit de cursă; b) limitatoare pentru reglarea înclinării platformei; c) limitatoare de viteză; d) limitatoare de sarcină şi de moment al sarcinii; e) dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri; f) dispozitive anticădere; g) dispozitive de coborâre de urgenţă; h) tampoane şi opritoare; i) contacte electrice de siguranţă; j) alte componente de securitate precizate de proiectant în documentaţia tehnică de însoţire a nacelei/platformei autoridicătoare."6. Capitolul 4 - INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A NACELELOR ŞI PLATFORMELOR AUTORIDICăTOARE ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE AFERENTE ACESTORA - se reformulează şi va avea următorul cuprins:"4. INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A NACELELOR/PLATFORMELOR AUTORIDICĂTOARE ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE AFERENTE ACESTORA4.1. Introducerea pe piaţă în România a nacelelor/platformelor autoridicătoare şi componentelor de securitate aferente acestora se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 119/2004.4.2. După introducerea pe piaţă a nacelelor/platformelor autoridicătoare, deţinătorul acestora este obligat să înştiinţeze ISCIR-INSPECT IT pentru luarea în evidenţă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice."7. La punctul 5.2.2 se introduce o frază nouă care va avea următorul cuprins:"Dacă montarea nacelelor/platformelor autoridicătoare şi componentelor de securitate se efectuează de către producătorul acestora sau de către reprezentantul său autorizat, nu este necesară autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT."8. La punctul 6.1.4 fraza a doua, liniuţa a doua va avea următorul cuprins:"- declaraţia de conformitate EC a nacelei/platformei autoridicătoare eliberată de producător;".9. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:"1.3.2. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa P şi nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."10. Din anexa P se elimină standardele SR EN 500811:1998 şi SR EN 50082-1:1999.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Georgeta Moloşaga,secretar de statBucureşti, 7 iulie 2004.Nr. 432._______________