ORDIN nr. 429 din 7 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 6 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 şi 323 bis din 13 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La sfârşitul punctului 1.1 - Scop - se introduce următorul alineat:"Macaralele fac parte din categoria «maşini industriale» şi se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale."2. Punctul 1.3.1 - Legi şi hotărâri - va avea următorul cuprins:"Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat- Legea protecţiei muncii nr. 90/1996- Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale."3. La punctul 1.4 - Termeni şi definiţii - se efectuează următoarele modificări: a) punctul 1.4.7 va avea următorul cuprins:"cerinţă esenţială - cerinţă care are în vedere protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, aşa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;"; b) punctul 1.4.10 va avea următorul cuprins:"declaraţia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformităţii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile;"; c) punctul 1.4.18 va avea următorul cuprins:"importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu;"; d) se elimină definiţia de la punctul 1.4.19; e) punctul 1.4.20 va avea următorul cuprins:"introducere pe piaţă a unui produs - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;"; f) punctul 1.4.47 va avea următorul cuprins:"organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectuează inspecţia;" g) punctul 1.4.48 va avea următorul cuprins:"organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru al Uniunii Europene pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;"; h) punctul 1.4.56 va avea următorul cuprins:"producător - persoana fizică autorizată sau persoana juridică responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asamblează, ambalează ori etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune, sub nume propriu;"; i) se elimină definiţia de la punctul 1.4.57; j) punctul 1.4.59 va avea următorul cuprins:"punere în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;"; k) punctul 1.4.61 va avea următorul cuprins:"reprezentant autorizat al producătorului - persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia;".4. Capitolul 2 - CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI DE SECURITATE CE TREBUIE SĂ FIE ASIGURATE LA PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA MACARALELOR ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE - va avea următorul cuprins:"2. CERINŢE ESENŢIALE PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE REFERITOARE LA PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA MACARALELOR ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATECerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate referitoare la proiectarea şi construirea macaralelor şi componentelor de securitate sunt menţionate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004."5. Capitolul 3 - PROIECTAREA ŞI FABRICAREA - va avea următorul cuprins:"3. COMPONENTE DE SECURITATEComponentele de securitate care se folosesc la macarale pot fi, de la caz la caz, următoarele: a) limitatoare de sfârşit de cursă; b) limitatoare de sarcină şi de moment al sarcinii; c) dispozitive de reţinere a fluidului în cilindri; d) dispozitive de blocare şi evitare a mersului oblic; e) tampoane şi opritoare; f) piese de reazem şi opritoare de şină; g) siguranţe la cârlig; h) contacte electrice de siguranţă:- contacte electrice la porţile sau scările de acces pe macara;- contacte electrice la uşa şi chepengul de acces în cabina de comandă;- contacte electrice pe poziţia zero a manetelor aparatelor de comandă;- contacte electrice ale dispozitivelor de blocare pe şină; i) alte componente de securitate precizate de proiectant în documentaţia tehnică de însoţire a macaralei."6. Capitolul 4 - INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A MACARALELOR ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE AFERENTE ACESTORA - va avea următorul cuprins:"4. INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A MACARALELOR ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE AFERENTE ACESTORA4.1. Introducerea pe piaţă în România a macaralelor şi componentelor de securitate aferente acestora se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 119/2004.4.2. După introducerea pe piaţă a macaralei, deţinătorul acesteia este obligat să înştiinţeze ISCIR-INSPECT IT pentru luarea în evidenţă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice."7. La punctul 5.2.2 se introduce o frază nouă care va avea următorul cuprins:"Dacă montarea macaralelor şi componentelor de securitate se efectuează de către producătorul acestora sau de către reprezentantul său autorizat, nu este necesară autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT."8. La punctul 6.1.4, fraza a doua, liniuţa a doua va avea următorul cuprins:"- declaraţia de conformitate EC a macaralei, eliberată de producător;".9. Punctul 1.3.2 -Standarde - va avea următorul cuprins:"1.3.2. StandardeStandardele sunt menţionate în anexele X (pct. X 3.3) şi Y şi nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."10. Din anexa Y se elimină standardele SR EN 500811:1998, SR EN 50082-1:1999, STAS R 2737/3-83 şi STAS R 2737/4-83.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Georgeta Moloşaga,secretar de statBucureşti, 7 iulie 2004.Nr. 429.________________