ORDIN nr. 491 din 21 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 9-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telescaune", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 5 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R 9-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telescaune", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 şi 183 bis din 24 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.1 - Standarde - va avea următorul cuprins:"1.3.1. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa W.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."2. Se introduce anexa W, care va avea următorul cuprins:
    "ANEXA W
    STANDARDE
    SR EN 719:1995Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
    SR EN 757:1998Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare
    SR EN 1600:2000Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare
    SR EN 10113/1:1995Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale de livrare
    STAS 5930-89Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuţie A
    STAS 6168-90Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripţii generale
    STAS 6221-89Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calcul
    STAS 7194-79Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
    STAS 8183-80Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de calitate
    STAS 8324-86Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios
    STAS 10101/20-90Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
    STAS 10108/1-81Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
    STAS 10108/2-83Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece
    STAS 10382-88Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi condiţii tehnice de calitate
    STAS 12604/5-90Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare"
   +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 491. ---------