HOTĂRÂRE nr. 1.200 din 29 iulie 2004pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 4 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În vederea pregătirii cadrului instituţional necesar derulării instrumentelor structurale se înfiinţează Comitetul naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale, denumit în continuare Comitetul naţional de coordonare.  +  Articolul 2 (1) Instituţiile ai căror reprezentanţi sunt membri permanenţi în cadrul Comitetului naţional de coordonare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Reprezentarea va fi asigurată la nivelul secretarilor de stat coordonatori ai departamentelor specifice şi la nivelul conducătorilor structurilor implicate în procesul de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale.  +  Articolul 3 (1) Comitetul naţional de coordonare are următoarele atribuţii principale: a) defineşte strategia şi planifică acţiunile necesare pregătirii cadrului instituţional pentru derularea instrumentelor structurale; b) monitorizează procesul de pregătire a cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării instrumentelor structurale; c) coordonează relaţiile interinstituţionale între structurile implicate în derularea instrumentelor structurale; d) evaluează procesul de pregătire şi funcţionare a cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării instrumentelor structurale; e) raportează Guvernului României şi propune acţiunile prioritare necesare pregătirii şi funcţionării cadrului instituţional în ceea ce priveşte derularea instrumentelor structurale. (2) Comitetul naţional de coordonare îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele Comitetului naţional de coordonare este ministrul finanţelor publice. (2) În lipsa preşedintelui, preşedinţia este asigurată de către secretarul de stat, coordonator al Autorităţii de Management pentru Fondul de Coeziune şi al Autorităţii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar. (3) Secretariatul Comitetului naţional de coordonare este asigurat de către Ministerul Finanţelor Publice. (4) La lucrările Comitetului naţional de coordonare pot fi invitaţi miniştri, reprezentanţi ai partenerilor sociali reprezentativi, ai societăţii civile, precum şi ai altor organisme relevante, în funcţie de problematica reuniunilor. (5) Lucrările Comitetului naţional de coordonare se pot desfăşura în plen şi/sau pe grupe de lucru, în funcţie de agendele reuniunilor.  +  Articolul 5 (1) Comitetul naţional de coordonare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. (2) Comitetul naţional de coordonare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare care va fi elaborat în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi aprobat în cadrul primei reuniuni a acestuia. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice va crea o rubrică specială destinată Comitetului naţional de coordonare, în cadrul paginii web proprii.  +  Articolul 6Cheltuielile necesare organizării lucrărilor Comitetului naţional de coordonare sunt asigurate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-----------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.200.  +  Anexa COMPONENŢAComitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionareainstrumentelor structurale1. Preşedinte - ministrul finanţelor publice2. Instituţii reprezentate în cadrul Comitetului naţional de coordonare:- Ministerul Finanţelor Publice- Ministerul Integrării Europene- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului- Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor- Ministerul Economiei şi Comerţului- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei---------