ORDIN nr. 500 din 21 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 18-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 2 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R 18-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 şi 267 bis din 17 aprilie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.4.2 Standarde va avea următorul cuprins:"1.4.2. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa W.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."2. După anexa V se introduce anexa W cu următorul cuprins:
    "ANEXA W
    Standarde
    SR EN 719:1995Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
    SR EN 757:1998Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare
    SR EN 1600:2000Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare
    SR EN 10113/1:1995Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale de livrare
    STAS 1125/1-91Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate
    STAS 1125/6-90Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
    STAS 6168-90Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripţii generale
    STAS 7194-79Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
    STAS 8183-80Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de calitate
    STAS 8324-86Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios
    STAS R 8542-79Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
    STAS 10108/1-81Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
    STAS 12604/5-90Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
    STAS 6221-89Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calcul
    SR EN 1363/1:2001Încercări de rezistenţă la foc. Partea 1: Condiţii generale
    SR EN 1363/2:2001Încercări de rezistenţă la foc. Partea 2: Proceduri alternative şi suplimentare
    STAS 7771/2-82Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc a uşilor"
   +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 500. --------