ORDIN nr. 498 din 21 iulie 2004privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 16-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 103/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 2 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare, având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R 16-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 103/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 10 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.1. Standarde va avea următorul cuprins:"1.3.1. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa V.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."2. După anexa U se introduce anexa V cu următorul cuprins:
    "ANEXA V
    Standarde
    ▪ SR EN 719:1995Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
    ▪ SR EN 757:1998Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare
    ▪ SR EN 1600:2000Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare
    ▪ SR EN 10113/1:1995Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale de livrare
    ▪ SR 6646/2-97Iluminatul artificial. Condiţii pentru iluminatul spaţiilor de lucru
    ▪ SR 6646/3-97Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile
    ▪ STAS 1125/1-91Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate
    ▪ STAS 1125/6-90Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
    ▪ STAS 3197/1-91Lucrări de cale ferată. Prisma căii
    ▪ STAS 3197/2-90Căi ferate normale. Elemente geometrice
    ▪ STAS 4067-84Căi ferate industriale normale şi înguste. Elemente geometrice
    ▪ STAS 4531-89Căi ferate înguste. Gabarite
    ▪ STAS 5930-89Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuţie A
    ▪ STAS 6168-90Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripţii generale
    ▪ STAS 6221-89Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calcul
    ▪ STAS 7076-88Armături industriale din fontă şi oţel. Condiţii tehnice generale de calitate
    ▪ STAS 7194-79Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
    ▪ STAS 8183-80Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de calitate
    ▪ STAS 8216-68Arcuri disc. Calculul arcurilor
    ▪ STAS 8324-86Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios
    ▪ STAS R 8542-79Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
    ▪ STAS 10101/20-90Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
    ▪ STAS 10108/1-81Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
    ▪ STAS 10108/2-83Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece
    ▪ STAS 10382-88Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi condiţii tehnice de calitate
    ▪ STAS 12604/5-90Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
    ▪ STAS R 9188-73Instalaţii de ridicat. Prescripţii generale de calcul pentru alegerea şi verificarea frânelor cu doi saboţi"
   +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 498. --------