HOTĂRÂRE nr. 1.115 din 15 iulie 2004privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 2 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează cadrul instituţional şi partenerial prin care instituţiile şi organismele publice şi private stabilesc obiectivele naţionale prioritare de dezvoltare pe termen mediu pentru realizarea coeziunii economice şi sociale, precum şi programarea financiară a măsurilor prin care se realizează aceste obiective, în strânsă corelare cu orientările bugetare multianuale.  +  Articolul 2 (1) Prin prezenta hotărâre se stabilesc: a) rolul şi atribuţiile ministerelor în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, denumit în continuare PND; b) rolul şi atribuţiile organismelor regionale în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea PND; c) rolul şi atribuţiile altor instituţii şi organisme implicate în procesul de elaborare în parteneriat a PND; d) relaţiile dintre partenerii implicaţi în procesul de elaborare a PND. (2) Prin prezenta hotărâre se urmăreşte: a) crearea cadrului legal pentru îndeplinirea cerinţelor Uniunii Europene privind respectarea principiului parteneriatului în elaborarea PND; b) responsabilizarea instituţiilor şi organismelor implicate în procesul de elaborare a PND. (3) Principalele autorităţi, instituţii publice şi organisme implicate în procesul de elaborare în parteneriat a PND sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) PND este documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale. (2) PND se elaborează pe baza Strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a strategiilor sectoriale de dezvoltare, realizând o programare a dezvoltării economice şi sociale a ţării, similară celei realizate de statele membre ale Uniunii Europene pentru Obiectivul 1 de intervenţie a Fondurilor structurale. (3) PND conţine analiza situaţiei economice şi sociale a ţării, obiectivele prioritare de dezvoltare pe termen mediu, strategia pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi programarea financiară multianuală a măsurilor prin care se realizează aceste obiective, utilizând resurse financiare interne şi externe. (4) PND este instrument de coordonare, monitorizare şi evaluare a implementării obiectivelor prioritare de dezvoltare, în conformitate cu politica de coeziune a Uniunii Europene. (5) PND fundamentează accesul României la fondurile de tip structural, alocate de Uniunea Europeană României în perioada de preaderare, precum şi la instrumentele structurale, după aderare, reprezentând documentul pe baza căruia se negociază Cadrul de Sprijin Comunitar cu Comisia Europeană.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) parteneri - instituţii şi organizaţii existente la nivel local, regional şi central, guvernamentale şi neguvernamentale, publice şi private, reprezentanţi ai mediului economic, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile, care cooperează în procesul de elaborare a PND; b) parteneriat - asocierea largă şi eficientă a partenerilor, prin relaţii de coordonare, consultare, negociere, cooperare şi colaborare, în scopul elaborării PND; c) structuri parteneriale - structuri constituite la nivel regional şi naţional sub formă de consilii, comitete, comisii, grupuri de lucru pentru elaborarea PND. Structurile parteneriale au un caracter sistematic şi permanent, iar activitatea lor este reglementată prin regulamente proprii de funcţionare.  +  Articolul 5Crearea structurilor parteneriale pentru elaborarea PND urmăreşte: a) obţinerea consensului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare incluse în PND, precum şi asupra strategiei de atingere a acestor obiective; b) asigurarea transparenţei întregului proces de elaborare a PND; c) responsabilizarea şi implicarea cât mai largă a partenerilor în elaborarea PND.  +  Capitolul II Structurile parteneriale naţionale pentru elaborarea PND  +  Articolul 6 (1) Pentru elaborarea în parteneriat a PND se constituie Comitetul interinstituţional pentru elaborarea PND, denumit în continuare CIP. (2) CIP reprezintă cadrul larg partenerial constituit pentru elaborarea PND şi are rol consultativ. (3) CIP este coordonat de Ministerul Finanţelor Publice, care asigură şi secretariatul acestuia. (4) CIP îşi stabileşte propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe baza unei propuneri elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (5) CIP are în componenţa sa reprezentanţi, la nivel de decizie, ai ministerelor, agenţiilor pentru dezvoltare regională, instituţiilor publice centrale, institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali. (6) CIP îşi desfăşoară activitatea pe grupuri tematice, corespunzător problemelor care se analizează, şi prin întâlniri în plen, cu asigurarea reprezentării echilibrate a instituţiilor centrale şi regionale, precum şi a partenerilor economici şi sociali.  +  Articolul 7CIP avizează: a) studiile şi analizele economice şi sociale elaborate în scopul fundamentării strategiilor sectoriale şi a strategiei naţionale de dezvoltare regională; b) propunerile de obiective prioritare naţionale de dezvoltare formulate de instituţiile responsabile, în vederea includerii acestora în PND; c) strategiile elaborate de ministere şi de alte instituţii guvernamentale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale PND; d) programarea financiară multianuală a obiectivelor prioritare de dezvoltare ale PND, elaborată de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor partenerilor, precum şi propunerile de armonizare a alocărilor financiare; e) proiectul PND care va fi supus aprobării Guvernului.  +  Capitolul III Structurile parteneriale regionale pentru elaborarea PND  +  Articolul 8Consiliul pentru dezvoltare regională, denumit în continuare CDR, constituit la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare conform Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, este un organ deliberativ, ale cărui atribuţii includ aprobarea Planului de dezvoltare regională, denumit în continuare PDR, care contribuie la fundamentarea PND.  +  Articolul 9 (1) Pentru elaborarea în parteneriat a PDR se constituie, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, Comitetul regional pentru elaborarea PDR, denumit în continuare CRP. (2) CRP reprezintă cadrul larg partenerial al CDR pentru elaborarea PDR şi are rol consultativ. (3) CRP este coordonat de agenţia pentru dezvoltare regională, care asigură şi secretariatul acestuia. (4) CRP îşi stabileşte propriul regulament de organizare şi funcţionare pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Integrării Europene, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. (5) CRP are în componenţa sa reprezentanţi ai agenţiei pentru dezvoltare regională, ai prefecturilor, consiliilor judeţene, serviciilor deconcentrate ale instituţiilor publice centrale, ai institutelor de cercetări şi instituţiilor de învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali. (6) CRP îşi desfăşoară activitatea pe grupuri de lucru, constituite pe diferite criterii tematice, precum şi prin întâlniri în plen, la care vor participa reprezentanţi ai grupurilor de lucru, astfel încât să se asigure reprezentarea echilibrată a administraţiei publice locale, centrale şi a partenerilor publici şi privaţi. (7) CRP avizează: a) studiile şi analizele economice şi sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a regiunii din PDR; b) propunerile de obiective prioritare de dezvoltare formulate de instituţiile responsabile, în vederea includerii acestora în PDR; c) strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR; d) programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare; e) proiectul PDR care va fi supus aprobării CRP.  +  Capitolul IV Rolul şi atribuţiile instituţiilor şi organismelor implicate în elaborarea în parteneriat a PND  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, este autoritatea publică responsabilă cu elaborarea proiectului PND, având următoarele atribuţii: a) coordonează Comitetul interinstituţional pentru elaborarea PND, asigurând preşedinţia şi secretariatul acestuia; b) asigură coordonarea metodologică generală şi stabileşte calendarul de lucru pentru elaborarea PND, pe care îl face cunoscut partenerilor; c) asigură prezentarea în PND a situaţiei economice şi sociale a României pe baza analizelor sectoriale şi regionale elaborate de ministere şi formulează concluzii asupra problemelor majore identificate; d) organizează în cadrul CIP consultări şi negocieri în vederea obţinerii acordului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare care să fie incluse în proiectul PND; e) formulează strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare avizate de către CIP; f) asigură concordanţa PND cu politicile şi reglementările Uniunii Europene, în special în ceea ce priveşte protecţia mediului, concurenţa, achiziţiile publice şi egalitatea de şanse; g) colaborează cu Comisia Naţională de Prognoză la elaborarea studiului de impact macroeconomic al implementării obiectivelor prioritare din PND; h) asigură programarea financiară multianuală a obiectivelor prioritare de dezvoltare ale PND şi o supune spre aprobare CIP; i) asigură verificarea ex-ante a adiţionalităţii pentru PND; j) elaborează proiectul final al PND, ţinând seama de observaţiile şi comentariile partenerilor de dialog; k) asigură realizarea evaluării ex-ante a PND de către un evaluator independent; l) prezintă Guvernului, spre aprobare, proiectul final al PND; m) realizează strategia de informare şi promovare a PND şi coordonează procesul de punere în aplicare a acesteia.  +  Articolul 11 (1) MFP elaborează bugetul de stat anual şi orientările bugetare pe termen mediu, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite, în strânsă corelare cu obiectivele prioritare de dezvoltare cuprinse în PND. (2) MFP asigură cofinanţarea publică corespunzătoare contribuţiei financiare a Uniunii Europene pentru realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare cuprinse în PND.  +  Articolul 12 (1) Ministerele şi ceilalţi parteneri, prevăzuţi în anexă, care participă la elaborarea PND, elaborează analize detaliate asupra evoluţiei şi tendinţelor care se manifestă în domeniile pe care le coordonează şi identifică problemele majore ale acestora; transmit aceste analize MFP şi grupurilor tematice ale CIP. (2) În funcţie de obiectivele prioritare de dezvoltare avizate de CIP, ministerele şi instituţiile responsabile elaborează strategii pentru atingerea acestor obiective, bazate pe o fundamentare riguroasă a resurselor financiare corespunzătoare. (3) În scopul elaborării analizelor şi strategiilor pentru PND, ministerele şi instituţiile responsabile îşi organizează colective de lucru în componenţa cărora intră reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor publice, precum şi ai altor parteneri relevanţi. (4) Coordonatorii colectivelor de lucru, numiţi de conducătorii instituţiilor, reprezintă instituţiile respective în CIP.  +  Articolul 13Ministerul Integrării Europene, denumit în continuare MIE, este autoritatea publică responsabilă cu elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională, având următoarele atribuţii specifice: a) elaborează metodologia pentru fundamentarea Planurilor de Dezvoltare Regională; b) elaborează, pe baza analizelor regionale din PDR, analiza economico-socială care fundamentează strategia de dezvoltare regională din PND; c) coordonează din punct de vedere metodologic grupurile de lucru constituite la nivel regional şi organizează consultări în vederea obţinerii acordului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare ale regiunilor, care vor fi luate în considerare la elaborarea strategiei de dezvoltare regională din PND; d) propune, în colaborare cu agenţiile de dezvoltare regională, programarea financiară aferentă dezvoltării regionale, pentru a fi integrată în PND.  +  Articolul 14Institutul Naţional de Statistică colaborează cu MFP, cu celelalte ministere şi cu agenţiile pentru dezvoltare regională la elaborarea studiilor şi analizelor sectoriale şi regionale cuprinse în PND, având următoarele atribuţii: a) furnizează ministerelor, institutelor de cercetaredezvoltare şi agenţiilor pentru dezvoltare regională, prin direcţiile de specialitate, precum şi prin birourile regionale şi direcţiile judeţene de statistică, pe bază de protocol, informaţiile statistice necesare întocmirii studiilor şi analizelor economice şi sociale relevante pentru elaborarea PND, la nivel naţional şi regional; b) adaptează şi îmbunătăţeşte, în concordanţă cu metodologia Eurostat, sistemul existent al indicatorilor statistici economici şi sociali, la nivel naţional, sectorial şi regional, pentru a răspunde cerinţelor privind fundamentarea PND.  +  Articolul 15Oficiul Naţional al Registrului Comerţului furnizează, prin direcţiile de specialitate şi reprezentanţele judeţene, ministerelor şi agenţiilor pentru dezvoltare regională, pe bază de protocol, date şi informaţii statistice necesare elaborării studiilor şi analizelor economice şi sociale relevante pentru elaborarea PND, la nivel naţional, sectorial şi regional.  +  Articolul 16Comisia Naţională de Prognoză realizează prognozele macroeconomice la nivel naţional, sectorial şi regional necesare elaborării PND, precum şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, studiul de impact macroeconomic al implementării obiectivelor prioritare din PND.  +  Articolul 17Agenţiile pentru dezvoltare regională sunt parteneri responsabili cu elaborarea planurilor de dezvoltare regională, iar în calitatea lor de organizatori şi coordonatori ai structurilor parteneriale regionale au următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea comitetelor regionale pentru elaborarea planurilor de dezvoltare regională şi asigură secretariatul acestora; b) organizează în cadrul CRP consultări şi dezbateri asupra planurilor de dezvoltare regională, în vederea realizării consensului; c) reprezintă CRP la reuniunile în plen ale CIP; d) se consultă cu MIE şi instituţiile responsabile de elaborarea strategiilor sectoriale pe tot parcursul elaborării planurilor de dezvoltare regională, pentru punerea de acord asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare regională care vor fi integrate în PND; e) colaborează cu MIE la elaborarea bugetelor indicative multianuale care orientează programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare şi a măsurilor, cuprinse în PDR; f) elaborează, ţinând seama de observaţiile şi comentariile partenerilor de dialog, proiectele planurilor de dezvoltare regională; g) transmit CDR, spre aprobare, proiectele PDR avizate de CRP; h) transmit MIE şi instituţiilor responsabile de elaborarea strategiilor sectoriale proiectele planurilor de dezvoltare regională aprobate de CDR.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 18Cheltuielile pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul CIP se asigură din bugetul MFP.  +  Articolul 19Instituţiile şi organizaţiile implicate în elaborarea PND asigură, pe tot parcursul procesului, mediatizarea activităţilor, precum şi consultarea cetăţenilor, în scopul implicării largi a societăţii civile în formularea strategiilor de dezvoltare.  +  Articolul 20Instituţiile şi organizaţiile implicate în elaborarea PND pregătesc documentele în conformitate cu orientările metodologice elaborate de MFP şi le transmit acestuia, conform termenelor stabilite.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002.  +  Articolul 22Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale implicate în elaborarea PND se completează cu prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul integrării europene,Alexandru FărcaşMinistru de stat,ministrul administraţieişi internelor,Marian Florian SăniuţăBucureşti, 15 iulie 2004.Nr. 1.115.  +  Anexa AUTORITĂŢILE, INSTITUŢIILE PUBLICE ŞI ORGANISMELEimplicate în elaborarea în parteneriat a Planului Naţionalde Dezvoltare1. Autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi serviciile lor deconcentrate (după caz):- Ministerul Finanţelor Publice;- Ministerul Integrării Europene;- Ministerul Afacerilor Externe;- Ministerul Administraţiei şi Internelor:- prefecturi;- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei:- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi unităţile regionale de implementare a programelor;- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap;- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie;- Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor:- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene şi regionale;- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului:- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;- Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.;- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.;- Autoritatea Naţională pentru Turism;- Ministerul Economiei şi Comerţului;- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale:- Agenţia SAPARD şi birourile regionale pentru implementarea Programului SAPARD;- Ministerul Educaţiei şi Cercetării;- Ministerul Culturii şi Cultelor;- Ministerul Sănătăţii;- Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;- Ministerul Justiţiei:- Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;- Secretariatul General al Guvernului:- Comisia Naţională de Prognoză;- Institutul Naţional de Statistică;- birourile regionale de statistică;- direcţiile judeţene de statistică;- Cancelaria Primului-Ministru:- Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie;- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;- Autoritatea Naţională pentru Tineret;- Agenţia Română pentru Investiţii Străine;- Comisia Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;2. Instituţii publice centrale autonome:- Consiliul Concurenţei;- Banca Naţională a României;- Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;- Consiliul Economic şi Social;3. Organisme regionale:- consiliile pentru dezvoltare regională;- agenţiile pentru dezvoltare regională;4. Autorităţi ale administraţiei publice locale:- consilii judeţene;- consilii locale;5. Parteneri economici şi sociali:- asociaţii patronale şi profesionale;- sindicate;- bănci;- agenţi economici;- Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti:- camerele de comerţ judeţene;- Federaţia Autorităţilor Locale din România;- alte organizaţii neguvernamentale;- mass-media.6. Institute de cercetări şi instituţii de învăţământ superior:- Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române;- institute de cercetare-dezvoltare;- instituţii de învăţământ superior._______________