DECRET nr. 49 din 12 februarie 1982privind scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 18 din 16 februarie 1982  Fondurile fixe, parte importanţa din avutia naţionala, trebuie să fie gospodărite cu grija deosebită şi folosite pe întreaga durata de serviciu normata, potrivit destinaţiei lor, în vederea obţinerii unei eficiente economice maxime, promovării progresului tehnic şi creşterii permanente a productivitatii muncii sociale.Fondurile fixe care, cu toate modernizările ce li s-ar aduce, nu mai pot fi utilizate în condiţii eficiente, au un grad avansat de uzura şi durata de serviciu normata expirată pot fi scoase din funcţiune.Bunurile materiale, altele decît fondurile fixe, vor fi administrate de către colectivele de oameni ai muncii astfel încît să se asigure desfăşurarea cu eficienta maxima a activităţii fiecărei unităţi socialiste, iar cele care nu mai pot fi folosite datorită schimbării procesului tehnologic, sistării fabricaţiei sau altor cauze pot fi declasate.În vederea reglementării unitare a scoaterii din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarii unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe  +  Articolul 1Fondurile fixe din administrarea unităţilor socialiste de stat pot fi scoase din funcţiune numai în condiţiile şi cu aprobările prevăzute în prezentul decret.Prin scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe se înţelege demolarea, demontarea sau dezmembrarea acestora, valorificarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrare, precum şi scăderea din gestiunea unităţilor a valorii fondurilor fixe.  +  Articolul 2Fondurile fixe cu durata de serviciu normata expirată pot fi scoase din funcţiune numai dacă prezintă un grad avansat de uzura, nu mai pot primi o alta destinaţie sau utilizare în cadrul economiei naţionale, iar costul repararii şi modernizării lor depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire a fondului fix.Prin valoarea de înlocuire se înţelege suma cheltuielilor necesare a se efectua pentru procurarea unui fond fix nou, echivalent cu cel propus a fi scos din funcţiune, la care se adauga cheltuielile de transport, montare şi punere în funcţiune. Pentru fondurile fixe la care nu se poate stabili valoarea de înlocuire, aceasta se considera egala cu valoarea de inventar.  +  Articolul 3Propunerile de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirată sau care va expira în anul pentru care se fac propunerile, analizate şi însuşite de organele de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat, se înaintează odată cu lucrările de fundamentare a propunerilor de plan potrivit metodologiei prevăzute de lege pentru elaborarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, numai după ce organele ierarhic superioare au efectuat toate redistribuirile între unităţile subordonate acestora.Propunerile de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe vor fi însoţite de măsuri concrete privind valorificarea şi recuperarea acestora. Pentru fondurile fixe care se propun a fi scoase din funcţiune se va menţiona atît valoarea lor de inventar, cît şi valoarea reziduala, respectiv valoarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, precum şi a materialelor valorificabile rezultate din demolarea sau dezmembrarea fondurilor fixe, din care se scad cheltuielile efectuate cu scoaterea efectivă din funcţiune a acestora.Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti examinează propunerile unităţilor din subordine, în vederea redistribuirii, în condiţiile legii, a fondurilor fixe care pot fi utilizate de alte unităţi, inclusiv de unităţi cu tehnicitate redusă, ateliere-şcolare, unităţi din sectorul cooperatist, ale industriei mici şi micilor meseriasi, în care scop difuzează, cu cel puţin 60 de zile înainte de analiza, listele fondurilor fixe disponibile propuse pentru scoatere din funcţiune la ceilalţi titulari de plan din economie.Listele cuprinzînd fondurile fixe care nu mai pot fi utilizate în economie şi care se propun a fi scoase din funcţiune se înaintează, de ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, la Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanţelor şi la Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii.Propunerile de scoatere din funcţiune se analizează sub aspectul încadrării în prevederile art. 2 din prezentul decret, în vederea prezentării pentru aprobare a volumului fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirată care urmează a fi scoase din funcţiune în anul următor, de către Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, precum şi de către Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, în ceea ce priveşte fondurile fixe de natura construcţiilor.  +  Articolul 4Pentru fondurile fixe de natura utilajelor şi instalaţiilor cu ciclu lung de fabricaţie care urmează a fi înlocuite, propunerile de scoatere din funcţiune se vor prezenta înainte de expirarea duratei de serviciu normate, ţinînd seama de ciclul de fabricaţie al acestora, în condiţiile prevederilor art. 3, în liste separate. După aprobarea prin decret a propunerilor de scoatere din funcţiune, băncile finanţatoare vor deschide finanţarea, în condiţiile prevăzute de lege, în vederea comandarii pentru execuţie la furnizori a utilajelor şi instalaţiilor de înlocuire.  +  Articolul 5Volumul fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirată, care se scot din funcţiune, desfăşurat pe ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi pe categoriile de fonduri fixe prevăzute de Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe şi listele utilajelor şi instalaţiilor cu ciclu lung de fabricaţie întocmite conform art. 4 din decret, se aproba anual prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor şi Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, odată cu decretul privind desfăşurarea pe titulari a prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.Volumul aprobat prin decret al Consiliului de Stat se desfăşoară, odată cu ceilalţi indicatori de plan, pînă la unităţile de baza, pe categorii şi tipodimensiuni de fonduri fixe.  +  Articolul 6Fondurile fixe în exploatare, necesare procesului de producţie şi pentru care nu exista posibilităţi efective de înlocuire, nu vor fi scoase din funcţiune, chiar dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2. În asemenea cazuri, depăşirea procentului maxim de 60% din valoarea de înlocuire pentru costul reparatiei capitale se aproba de Consiliul de Miniştri, pe baza propunerilor organelor de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, după caz, şi a documentaţiei tehnico-economice de fundamentare a oportunităţii şi eficientei reparatiei capitale.  +  Articolul 7Scoaterea efectivă din funcţiune a fiecărui fond fix cu durata de serviciu normata expirată, în cadrul volumului stabilit pentru anul respectiv, se aproba pe baza documentaţiei întocmite în acest scop şi în limita următoarelor plafoane, de către: a) adunarea generală a oamenilor muncii din întreprinderile de gradul II- VI şi organul de conducere colectivă al instituţiei de stat al cărui conducător are calitatea de ordonator de credite tertiar şi se confirma de organul de conducere colectivă al centralei, respectiv al organului ierarhic superior pentru fondurile fixe a căror valoare unitară de inventar nu depăşeşte 100.000 lei; b) adunarea generală a oamenilor muncii din întreprinderi de gradul I şi special şi organul de conducere colectivă al instituţiei de stat al cărui conducător are calitatea de ordonator de credite secundar, precum şi al instituţiei de stat al cărui conducător are calitate de ordonator de credite din ţara pentru reprezentantele Republicii Socialiste România din străinătate şi se confirma de organul de conducere colectivă al centralei, respectiv al organului ierarhic superior, pentru fondurile fixe a căror valoare unitară de inventar nu depăşeşte 300.000 lei; c) adunarea generală a oamenilor muncii din centrale şi unităţi asimilate acestora şi se confirma de organul de conducere colectivă al ministerului, respectiv al organului central sau local, pentru fondurilor fixe proprii şi ale unităţilor subordonate a căror valoare unitară de inventar nu depăşeşte 500.000 lei; d) consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum şi comitetul executiv al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, şi se confirma de Consiliul de Miniştri, pentru fondurile fixe proprii şi pentru cele ale unităţilor subordonate a căror valoare unitară de inventar nu depăşeşte 5.000.000 lei.Lista cuprinzînd fondurile fixe care urmează a fi scoase efectiv din funcţiune, în limita volumelor aprobate prin decret al Consiliului de Stat, se afişează în toate unităţile deţinătoare şi pe secţii, pentru a putea fi examinata de către întregul colectiv al oamenilor muncii, în vederea gasirii unor eventuale noi posibilităţi de folosire a acestora, în cadrul unităţii.Afişarea listei se va face timp de doua saptamini şi cu cel puţin 15 zile înainte de aprobarea scoaterii efective din funcţiune a fondurilor fixe.  +  Articolul 8Scoaterea efectivă din funcţiune a fondurilor fixe a căror valoare unitară de inventar depăşeşte 5.000.000 lei se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor, Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii şi al băncilor finanţatoare, pe baza verificării acestora la unităţile care le au în administrare.  +  Articolul 9Scoaterea efectivă din funcţiune a fondurilor fixe în limita volumului aprobat prin decret al Consiliului de Stat se va putea efectua şi în anul următor celui pentru care s-a dat aprobarea, dacă aceasta operaţiune nu s-a putut realiza pînă la sfîrşitul anului respectiv.  +  Articolul 10Comisiile de analiza, avizare şi valorificare a fondurilor fixe care urmează a fi scoase din funcţiune, precum şi documentaţia necesară pentru aprobarea scoaterii efective din funcţiune a fondurilor fixe, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 11Scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata este interzisă.În mod cu totul excepţional, atunci cînd exista aprobări pentru executarea unor obiective noi de investiţii ori dezvoltări de capacităţi existente, al căror amplasament afectează unele fonduri fixe sau în alte situaţii temeinic justificate, acestea pot fi scoase din funcţiune numai după aprobare prin decret al Consiliului de Stat, în baza unor fundamentari tehnico-economice şi după analiza tuturor posibilităţilor de reutilizare în circuitul productiv a fondurilor fixe propuse pentru dezafectare.În cazul în care pentru executarea unui obiectiv de investiţii trebuie scoase din funcţiune - total sau parţial - clădiri, construcţii speciale, instalaţii, utilaje sau plantaţii, propunerile de scoatere din funcţiune a acestora se supun aprobării după cum urmează: a) prin decretul prezidential de aprobare a notei de comanda, pentru obiectivele de investiţii importante; b) prin decretul prezidential pentru aprobarea listelor de investiţii, cuprinzînd principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ale căror note de comanda sînt în competenţa ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralelor şi întreprinderilor.În acest scop, notele de comanda, precum şi listele cu indicatorii care se prezintă Consiliului de Miniştri, vor cuprinde şi fondurile fixe ce se propun a fi scoase din funcţiune la fiecare obiectiv de investii, cu o fundamentare tehnico-economică privind necesitatea acestor dezafectari şi cu specificarea aprobărilor existente care stau la baza propunerilor respective.Valoarea neamortizata a fondurilor fixe care se scot din funcţiune, potrivit alineatului precedent, se suporta din devizul general al obiectivului de investiţii ce urmează a se executa; în cazul în care fondurile fixe ce sînt afectate de amplasamentul obiectivului respectiv nu sînt supuse amortizarii, potrivit legii, valoarea care se include în devizul general se stabileşte proporţional cu durata de serviciu expirată.În cazul reţelelor electrice şi de telecomunicaţii sau de alta natura, aeriene sau subterane, care urmează să fie deviate pe alt traseu din cauza executării unui obiectiv de investiţii pe amplasamentul acestora, cheltuielile corespunzătoare de realizare a lor pe noul traseu, inclusiv partea neamortizata a reţelelor scoase din funcţiune, se includ în devizul general al obiectivului de investiţii.  +  Articolul 12Fondurile fixe cu durata de serviciu normata neexpirata care urmează să fie propuse a se scoate din funcţiune în condiţiile prevăzute la art. 11 vor fi analizate în mod temeinic în cadrul unităţilor socialiste, de către comisiile constituite potrivit prevederilor din anexa nr. 1.Propunerile acestor comisii vor fi examinate şi verificate la faţa locului de către specialişti şi cadre cu munci de răspundere din ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. După însuşirea propunerilor de către organele de conducere colectivă ale acestora, se vor elabora proiecte de decret pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, care vor fi analizate şi avizate de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, pentru fondurile fixe de natura construcţiilor, şi de băncile finanţatoare.  +  Articolul 13Se interzice scoaterea efectivă din funcţiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata exprimată înainte de aprobarea documentaţiei de către organele prevăzute la art. 7 şi 8 din prezentul decret, precum şi a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata, înainte de aprobarea prin decret al Consiliului de Stat sau prin decret prezidential, după caz.  +  Articolul 14Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, întreprinderile şi celelalte unităţi socialiste de stat vor lua măsuri de valorificare cu maximum de eficienta a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, asigurind execuţia tuturor operaţiilor de reconditionare necesare, precum şi a materialelor rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune, potrivit legii.Dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune şi valorificarea cu eficienta maxima a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi a altor materiale rezultate în urma efectuării acestei operaţii se fac în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.Ansamblele, subansamblele, piesele componente şi materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe care se reţin pentru a fi refolosite se înregistrează la preţurile legale, ţinînd seama de gradul de uzura sau de degradare stabilit de comisiile de scoatere din funcţiune. Materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe se valorifica potrivit legii.Cheltuielile efectuate cu demontarea, manipularea şi transportul fondurilor fixe scoase din funcţiune care se predau pentru a fi dezmembrate se suporta de către întreprinderile de reparaţii capitale specializate în acest scop.În cazul în care dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune se face de întreprinderile ce le-au avut în administrare, cheltuielile efectuate cu operaţiunile prevăzute la alineatul precedent vor afecta rezultatele acestor unităţi.  +  Articolul 15Sumele reprezentind contravaloarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi celorlalte materiale rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe reţinute de unităţi sau valorificate în exterior, diminuate cu cheltuielile efectuate cu operaţiunile de demontare, transport, manipulare, reconditionare şi altele, legate de valorificarea acestora, la care se adauga rentabilitatea medie planificata a activităţii respective din cadrul întreprinderii specializate care efectuează dezmembrarea, se depun la unităţile bancare la care îşi au conturile de finanţare unităţile care le au în administrare, pînă la data de 15 ale lunii următoare celei în care s-a terminat operaţiunea de valorificare şi vor fi utilizate potrivit legii.  +  Articolul 16În cazul în care se constată că degradarea sau uzura avansată a fondurilor fixe propuse a fi scoase din funcţiune se datorează gospodăririi necorespunzătoare sau neefectuarii la timp şi în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, se vor lua măsuri de recuperare a pagubei de la persoanele vinovate, potrivit legii.  +  Capitolul 2 Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat  +  Articolul 17Unităţile socialiste de stat sînt obligate să se aprovizioneze cu materii prime şi materiale în sortimentele şi cantităţile strict necesare îndeplinirii sarcinilor de plan, cu respectarea normelor de consum şi normativelor, astfel încît sa nu se creeze stocuri supranormative şi să asigure depozitarea, manipularea şi conservarea lor în condiţiile prevăzute de lege.Ministerele, celelalte organe centrale şi locale vor lua măsuri de a preveni formarea de stocuri supranormative şi de a asigura depozitarea, manipularea, conservarea şi utilizarea în condiţii corespunzătoare a materiilor prime, materialelor, produselor finite, a tuturor bunurilor materiale, altele decît fondurile fixe.  +  Articolul 18Bunurile materiale, altele decît fondurile fixe, din administrarea unităţilor socialiste de stat care nu mai pot fi folosite datorită schimbării procesului tehnologic, sistării fabricaţiei şi care datorită păstrării indelungate s-au degradat parţial sau total, pot fi propuse, în mod excepţional, pentru declasare numai în condiţiile şi cu aprobările prevăzute în prezentul decret.Prin declasarea bunurilor materiale, în sensul prezentului decret, se înţelege: a) trecerea bunurilor într-o altă clasă de calitate, cu reducerea corespunzătoare a preţului; b) scoaterea din uz a bunurilor degradate, care nu mai pot fi folosite decît prin demontare sau dezmembrare ori cel mult ca materiale refolosibile.Bunurile materiale degradate care nu mai pot fi refolosite sub nici o formă vor fi scăzute din gestiune şi vor afecta costurile de producţie, cheltuielile de circulaţie sau finanţarea bugetară, după caz.Se interzice degradarea sau distrugerea materialelor şi produselor refolosibile, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.În toate cazurile cînd declasarea bunurilor materiale se datorează vinovatiei unei persoane se vor lua măsuri de recuperare a pagubei, potrivit legii.  +  Articolul 19Propunerea de declasare a bunurilor materiale, altele decît fondurile fixe, se prezintă în scris, conducătorului unităţii, pe baza documentaţiei întocmite în acest scop, de către persoanele încadrate în munca cu atribuţii în domeniul respectiv, potrivit anexei nr. 3.Analiza şi avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se efectuează de comisii numite de conducătorul unităţii socialiste de stat.Organul de conducere colectivă al unităţilor socialiste de stat hotărăşte asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisia constituită în acest scop.Declasarea bunurilor materiale înainte de aprobarea propunerilor de către organele prevăzute la art. 20 este interzisă.  +  Articolul 20Competentele de aprobare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale, altele decît fondurile fixe, aparţinînd unităţilor socialiste de stat, se stabilesc pentru fiecare unitate în parte, în limita următoarelor plafoane anuale:
           
      Organul competent sa aprobe declasarea bunurilorLa unitatile economiceLa institutiile bugetare
    a)adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul II-VI si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite tertiar, si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior............20.000 lei5.000 lei
    b)adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul I si special si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite secundar, precum si al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite din tara pentru reprezentantele Republicii Socialiste Romania din strainatate, si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior..........50.000 lei10.000 lei
    c)adunarea generala a oamenilor muncii din centrale si unitati asimilate acestora, pentru bunurile materiale din gestiunea proprie sau a unitatilor subordonate, si se confirma de organul de conducere colectiva al ministerului, respectiv al organului central sau local    
    - gestiune proprie.............50.000 lei-
    - unitati subordonate..........100.000 lei-
    d)consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum si comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti, pentru bunurile materiale din gestiunea proprie sau a unitatilor subordonate    
      - gestiune proprie.............100.000 lei20.000 lei
      - unitati subordonate..........200.000 lei20.000 lei
  Propunerile de declasare care depăşesc plafoanele stabilite la lit. a), b) şi c) se înaintează organului ierarhic superior. Declasarea bunurilor materiale care depăşesc plafoanele prevăzute la lit. d) se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor şi al băncilor finanţatoare, pe baza verificării acestora la unităţile care le au în administrare.
   +  Articolul 21Diferenţele valorice rezultate în urma declasarii bunurilor materiale la unităţile economice se includ în cheltuielile de producţie sau circulaţie, după caz, în grupa cheltuielilor neproductive, iar la organele şi instituţiile de stat se suporta din finanţarea bugetară.Diferenţele valorice rezultate în urma declasarii pieselor de schimb sau a materialelor procurate pentru lucrările de investiţii care se executa în regie se acoperă de unităţile respective din fondurile de investiţii, iar diferenţele rezultate la cele procurate din fondurile cu destinaţie specială se suporta din aceste fonduri.  +  Articolul 22Sumele realizate de unităţile bugetare din valorificarea bunurilor materiale după diminuarea cu eventualele cheltuieli efectuate cu ocazia acestor operaţiuni se fac venit la bugetul republican sau local, după caz, iar sumele realizate de unităţile economice diminuează valoarea bunurilor materiale respective.Pentru unităţile şi activităţile autofinanţate ale instituţiilor de stat, precum şi la unităţile la care cheltuielile nu se acoperă integral din venituri proprii, sumele rezultate din valorificarea bunurilor materiale rămîn la dispoziţia acestora.  +  Articolul 23Materialele şi produsele refolosibile rezultate din operaţiunea de declasare a bunurilor materiale pentru care se întocmesc balante materiale şi este organizată, potrivit legii, colectarea şi valorificarea prin unităţi de stat specializate, vor fi predate acestora în termen de 30 zile de la data aprobării declasarii. Alte materiale şi produse refolosibile pot fi reţinute pentru satisfacerea unor nevoi proprii ale unităţii socialiste de stat sau pot fi valorificate în sectorul socialist, cu înregistrarea gestionara a cantităţilor rezultate şi consumate.
   +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, a persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 25Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă: a) de la 3.000 la 10.000 lei, încălcarea prevederilor art. 13; b) de la 1.000 la 2.000 lei, încălcarea prevederilor art. 19 alineatul final.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetului de Stat al Planificarii şi Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, de personalul de inspecţie financiară al Ministerului Finanţelor şi de personalul de inspecţie al băncilor, anume împuterniciţi de conducerile acestor organe.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a amenzii se poate face plîngere la judecătorie în termen de 15 zile de la comunicare.Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 26Dispoziţiile prezentului decret se aplică în mod corespunzător organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.Organele centrale cooperatiste şi obşteşti vor elabora, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerului Finanţelor, pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret, norme metodologice proprii de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, precum şi de declasare a unor bunuri materiale, ce le aparţin.  +  Articolul 27Scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne se fac potrivit reglementărilor speciale.  +  Articolul 28În vederea actualizării valorii de înlocuire a fondurilor fixe, Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Direcţia Centrala de Statistica şi Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, vor efectua periodic - din 5 în 5 ani - reevaluarea fondurilor fixe existente în economie şi vor opera noile valori în evidentele unităţilor care le au în administrare.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 30Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al României.Pe aceeaşi dată Decretul nr. 112/1978 privind scoaterea din funcţiune în anul 1978 a unor fonduri fixe, precum şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 771/1962 pentru aprobarea Regulamentului privind declasarea şi casarea bunurilor aflate în administrarea operativă a întreprinderilor, organizaţiilor economice de stat şi a instituţiilor bugetare, se abroga.  +  Anexa 1 COMISIILE DE ANALIZA, AVIZARE ŞI VALORIFICARE A FONDURILOR FIXE CARE URMEAZĂ A FI SCOASE DIN FUNCŢIUNE ŞI DOCUMENTAŢIA PRIVIND SCOATEREA EFECTIVĂ DIN FUNCŢIUNE A FONDURILOR FIXE I. Analiza şi avizarea documentaţiei de scoatere efectivă din funcţiune a fondurilor fixe şi de valorificare a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrarea acestora se efectuează de comisii numite de conducătorii unităţilor socialiste de stat, după cum urmează:1. La întreprinderi, centrale şi unităţi asimilate acestora, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel puţin 7 membri şi anume:- directorul tehnic sau inginerul şef, preşedinte;- conducătorul compartimentului mecanic sau energetic;- inginerul sau tehnicianul constructor;- conducătorul compartimentului financiar-contabil;- muncitori de înaltă calificare;- delegat al organelor financiar-bancare;- alţi specialişti.Conducătorii întreprinderilor, ai centralelor şi unităţilor asimilate acestora, care au în componenta unităţi cu autogestiune economico-financiară fără personalitate juridică situate la distanţe mari, în afară sediului principal, pot numi şi la aceste unităţi comisii de analiza şi avizare a documentaţiei, completate cu un delegat al întreprinderii sau centralei respective.Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, comisia se compune din 3-5 membri din cadrul acestora, avînd funcţii similare celor prevăzute la alin. 1.2. La centrale şi unităţi asimilate acestora, pentru fondurile fixe ale unităţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:- directorul tehnic, preşedinte;- conducătorul compartimentului mecanic sau energetic;- conducătorul compartimentului financiar-contabil;- un inginer constructor;- delegat al organelor financiar-bancare;- alţi specialişti.3. La ministere, celelalte organe centrale de stat şi la consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru fondurile fixe proprii şi ale unităţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 7 membri şi anume:- un adjunct al ministrului sau al conducătorului organului central de stat sau un vicepreşedinte al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti, preşedinte;- conducătorul compartimentului tehnic;- conducătorul compartimentului mecano-energetic;- un inginer constructor;- conducătorul compartimentului financiar-contabil;- delegaţi ai Ministerului Finanţelor şi organelor financiar-bancare;- alţi specialişti.4. La ministere, celelalte organe centrale de stat, instituţii de stat ai căror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:- conducătorul compartimentului administrativ, preşedinte;- conducătorul compartimentului financiar-contabil;- delegaţi ai Ministerului Finanţelor şi organelor financiar-bancare;- alţi specialişti din cadrul unităţii.5. La consiliile populare municipale, orăşeneşti, comunale, la instituţiile finanţate din bugetele consiliilor populare ai căror conducatori au calitatea de ordonatori terţiari, la unităţile subordonate, la unităţi autofinanţate, precum şi la cele finanţate din alte fonduri legal constituite, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:- secretarul comitetului executiv sau al biroului executiv al consiliului popular, respectiv persoana desemnată de conducătorul unităţii, preşedinte;- un contabil;- delegat al organelor financiar-bancare;- alţi specialişti.6. La subunitatile instituţiilor de stat ai căror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite dar sînt situate la distanţe mari de sediul ordonatorului de credite, precum şi la subunitatile cu autogestiune economico-financiară, comisia se compune din cel puţin 5 membri şi anume:- conducătorul subunitatii, preşedinte;- un delegat al ordonatorului de credite;- delegat al organelor financiar-bancare;- alţi specialişti din cadrul subunitatii.7. La reprezentantele Republicii Socialiste România în străinătate, comisia se compune din cel puţin 3 membri şi anume:- persoana desemnată de şeful reprezentantei, ca preşedinte;- gestionarul de bunuri materiale;- gestionarul de fonduri băneşti.8. În cazul în care structura organizatorică nu prevede funcţiile de la pct. 1-6, în comisia de analiza şi avizare pot fi numite persoane care îndeplinesc funcţii similare.9. Lucrările documentare ale comisiilor se asigura de un secretar desemnat de preşedinte dintre membrii acestora.10. Comisiile verifica la faţa locului starea fondurilor fixe, îndeplinirea condiţiilor de scoatere din funcţiune şi realitatea datelor cuprinse în documentaţie.Constatările şi concluziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, care se depune conducătorului unităţii în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei complete.Dacă sînt necesare unele analize tehnice, termenul pentru depunerea procesului-verbal de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe poate fi prelungit de conducătorul unităţii socialiste cu cel mult 10 zile, la cererea preşedintelui comisiei.Avizul favorabil al comisiei se supune dezbaterii şi însuşirii de către organul colectiv de conducere al unităţii.11. Dacă documentaţia însuşită de organul de conducere al unităţii se referă la fonduri fixe ce depăşesc competenţa de aprobare a acestuia prevăzută la art. 7 din decret, documentaţia împreună cu procesul-verbal se înaintează organului ierarhic superior.Conducătorul organului ierarhic superior poate dispune verificarea stării de uzura sau a degradării fondurilor fixe prin comisia de analiza, avizare şi valorificare proprie.Concluziile şi propunerile comisiei se consemnează în procesul-verbal de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, care se depune conducerii organului ierarhic superior în termen de 10 zile de la primirea documentaţiei. Termenul de avizare poate fi prelungit, la cererea preşedintelui comisiei, cu cel mult 15 zile, dacă sînt necesare avize, analize sau verificări suplimentare.12. Comisiile de analiza, avizare şi valorificare, precum şi conducătorii unităţilor socialiste de stat, ai organelor ierarhic superioare, care nu-şi insusesc documentaţia prezentată, vor stabili măsurile ce trebuie luate pentru folosirea în continuare a fondurilor fixe.II. Documentaţia privind scoaterea efectivă din funcţiune a fondurilor fixe se prezintă conducerii unităţilor socialiste de stat de către conducătorul compartimentului care le are în exploatare ori de alte persoane desemnate în acest scop de conducerea unităţii.Documentaţia cuprinde nota privind starea tehnica a fondului fix propus a fi scos din funcţiune şi termenul în care trebuie efectuată dezmembrarea sau dezafectarea, la care se anexează următoarele acte şi avize:1. Pentru fondurile fixe care se încadrează în prevederile art. 2 şi 12 din decret:- devizul estimativ al reparatiei capitale, din care să rezulte ca aceasta depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire;- comunicarea ministerelor, celorlalte organe centrale şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se afla unităţile care au propus scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe, din care să rezulte că nu au fost solicitate pentru preluare de alte unităţi socialiste, în termen de 60 zile de la transmiterea situaţiei acestor fonduri fixe.2. Pentru fondurile fixe care se încadrează în prevederile art. 12 din decret, fiind avariate prin accidente, incendii sau calamitati naturale, în afară celor prevăzute la punctul 1;- actul constatator al avariei.3. Pentru fondurile fixe care se încadrează în prevederile art. 12 din decret şi care sînt utilizate la executarea de lucrări sub prestări de servicii în străinătate:- avizele ministerului în subordinea căruia se afla unitatea şi al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, din care să rezulte ca fondurile fixe în cauza nu mai pot fi folosite pentru executarea altor lucrări contractate sau în perspectiva de a fi contractate în străinătate şi nici nu pot fi valorificate în străinătate, la o valoare cel puţin egala cu valoarea subansamblelor, pieselor şi materialelor ce se pot recupera în urma scoaterii efective din funcţiune;- o calculatie din care să rezulte ca cheltuielile necesare pentru transportul şi efectuarea reparaţiilor capitale în ţara sînt mai mari decît valoarea care s-ar recupera, pe calea amortizarii, de la scoaterea din funcţiune pînă la expirarea duratei de serviciu normate.4. Pentru clădiri (cod de clasificare 1) prevăzute în Catalogul normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, anexa la Legea nr. 62/1968:- avizul Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii.5. Pentru construcţii speciale de manipulare şi transport în industria miniera (cod de clasificare 203.5-203.8), precum şi sonde de ţiţei, gaze şi sare (cod de clasificare 201.2);- avizul Inspectoratului geologic minier.6. Pentru cai ferate şi aparate de cale ferată (cod de clasificare 231.1- 231.3), drumuri (cod de clasificare 232.1-232.2), poduri, viaducte, podeţe, pasarele poduri-apeducte (cod de clasificare 235), tunele (cod de clasificare 236), din afară unităţilor socialiste de stat:- avizul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.7. Pentru construcţii speciale pentru cultura fizica şi sport (cod de clasificare 294):- avizul Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport.8. Pentru cazane de abur şi apa calda (cod de clasificare 300), recipienţi sub presiune, utilaje şi instalaţii de ridicat (cod de clasificare 65) supuse verificării inspecţiei de specialitate:- avizul Inspecţiei pentru cazane, recipienţi sub presiune şi instalaţii de ridicat din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.9. Pentru generatoare de energie electrica cu puteri mai mari de 1000 kW (cod de clasificare 306):- avizul Ministerului Energiei Electrice.10. Pentru aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (cod de clasificare 5) supuse verificărilor de stat:- avizul Direcţiei generale a metrologiei de stat din cadrul Inspectoratului General Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.11. Pentru maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafica (cod de clasificare 415):- avizul Centralei industriale poligrafice din subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.12. Pentru mijloace de transport naval (cod de clasificare 62):- proces-verbal de expertiza întocmit de Registrul naval român la care nava este înregistrată.13. Pentru mijloace de transport aerian:- proces-verbal de expertiza întocmit de Registrul aerian român la care aeronava este înregistrată.14. Pentru calculatoare electronice:- avizul Institutului central pentru conducere şi informatica.  +  Anexa 2 VALORIFICAREA ANSAMBLELOR, SUBANSAMBLELOR, PIESELOR COMPONENTE ŞI MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA FONDURILOR FIXE 1. Dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune se efectuează după aprobarea documentaţiei elaborate potrivit prevederilor din anexa nr. 1 de către: a) întreprinderile de specialitate care executa reparaţii capitale în mod centralizat, pentru fondurile fixe de natura maşinilor de forta şi utilajelor energetice; maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru; aparatelor de măsura, control şi reglare şi mijloacelor de transport de serie, după cum urmează:
    MinisterulIntreprinderea care executa reparatiile capitaleGrupele de utilaje care se dezmembreaza
    123
    MinisterulIntreprinderea de retele-Transformatoare electrice
    Energiei Electriceelectrice Sibiu si Intreprinderea de retele electrice Bacau Intreprinderea "Energoreparatii" Bucuresti-Turbine (cu abur, cu gaze si hidro), generatoare electrice din termo si hidrocentrale electrice.
    Ministerul PetroluluiIntreprinderea de reparatii tractoare si motoare grele Poiana Cimpina-Tractoare si buldozere peste 80 CP
    -Instalatii si trolii de interventie
        -Motoare termice peste 80 CP (exclusiv auto)
      Intreprinderea de utilaj petrolier si reparatii Teleajen-Instalatii si subansamble de foraj sonde titei-gaze
        -Unitati de pompare
        -Capete de eruptie
        -Masini-unelte
      Intreprinderea de reparatii utilaje electrice Cimpina-Motoare electrice pina la 200 kW
        -Pompe submersibile pentru apa si titei
        -Transformatoare
        -Utilaje si echipamente antigrizutoase si antiexplozive
      Uzina mecanica Medias-Compresoare de aer mobile
    Ministerul GeologieiIntreprinderea de foraj si lucrari geologice speciale Bucuresti (Atelierul Scaieni Prahova)-Trolii si masini de extractie
    -Trolii de mina
    -Ventilatoare
        -Masini de incarcat
        -Masini-unelte
        -Capete de eruptie
        -Motoare termice sub 80 CP
        -Motoare electrice pina la 200 kW
        -Compresoare de aer stabile si mobile
        -Pompe centrifugale si submersibile
        -Instalatii de foraj (sondeze)
        -Instalatii si subansamble de foraj sonde titei - gaze
    Ministerul MinelorUzina de utilaj minier si reparatii Baia Mare-Motoare electrice
    -Masini-unelte
        -Trolii si masini de extractie
        -Locomotive de mina
        -Ventilatoare
        -Masini de incarcat
        -Compresoare de aer stabile
        -Pompe centrifugale
        -Pompe de tulbureala
        -Instalatie pentru perforat gauri lungi
        -Mori de macinare
        -Celule de flotatie
        -Filtre
      Uzina de utilaj minier si reparatii Criscior-Locomotive de mina
    -Celule de flotatie
        -Motoare electrice
        -Masini-unelte
      Uzina de utilaj minier si reparatii Alba Iulia-Locomotive de mina
    -Masini de incarcat
        -Compresoare de aer stabile
        -Instalatii de foraj (sondeze)
        -Masini-unelte
        -Concasoare
      Intreprinderea de reparatii si intretinere de utilaj minier Petrosani-Locomotive de mina
    -Combine de abataj
    -Complex de sustinere mecanizata
        -Combine de inaintare
        -Motoare electrice
        -Transformatoare
        -Agregate hidraulice
        -Utilaje si echipamente antigrizutoase
      Intreprinderea de utilaj minier Rogojelu-Sapatoare de sant si canale
        -Masini-unelte
        -Transformatoare
        -Combine de inaintare
        -Complex de sustinere mecanizata
        -Combine de abataj
        -Ventilatoare
        -Pompe centrifugale
        -Motoare electrice
        -Excavatoare cu roata cu cupe
        -Masini de haldat
        -Pompe submersibile
      Intreprinderea de metale rare Bucuresti-Ventilatoare
    -Masini de incarcat
        -Compresoare de aer stabile
        -Celule de flotatie
    Ministerul Industriei Constructiilor de masiniIntreprinderea de asistenta tehnica si service pentru autoturisme "Dacia" Pitesti-Autoturisme de oras si de teren din fabricatia Republicii Socialiste Romania
    Ministerul Industriei de Masini-Unelte, Electrotehnica ElectronicaIntreprinderea pentru intretinere si repararea utilajului de calcul si de electronica profesionala Bucuresti-Calculatoare electronice
    Ministerul Industriei ChimiceIntreprinderea de utilaj chimic Borzesti   -Masini-unelte universale din administrarea unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice
    Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de ConstructiiIntreprinderea de utilaje si piese de schimb Reghin-Locomotive abur cu ecartament ingust
      -Masini-unelte universale din administrarea unitatilor din subordinea M.E.F.M.C.
      Intreprinderea de utilaje, piese de schimb si reparatii Iasi-Motoincarcatoare (tip UMT) pentru unitati M.E.F.M.C.
      Uzina mecanica Cluj-Motoare electrice pentru unitati M.E.F.M.C.
      Intreprinderea de utilaje si piese de schimb Sibiu-Motoare S-15 si S-18 pentru funiculare
      Intreprinderea Forestiera-Gatere
      de exploatare si transport Piatra Neamt-Masini de imbinat prin agrafe
      Intreprinderea forestiera de-Funiculare forestiere
      exploatare si transport Cluj    
      Intreprinderea forestiera de exploatare si transport Oradea-Motostivuitoare cu furci laterale si motostivuitoare cu furci frontale
      Intreprinderea forestiera de exploatare si transport-Incarcatoare frontale
      Ploiesti Intreprinderea forestiera de exploatare si transport Pitesti-Tractoare articulate forestiere
      Intreprinderea forestiera de exploatare si transport Baia Mare-Trolii pentru tractoare articulate forestiere
      Intreprinderea forestiera de exploatare si transport Suceava-Incarcatoare frontale
    Ministerul Transporturilor si TelecomunicatiilorIntreprinderea mecanica de material rulant "Grivita Rosie", Triaj Bucuresti, Simeria, Rosiori si Pascani-Vagoane de marfuri si calatori
      Intreprinderea mecanica de material rulant Craiova-Locomotive Diesel electrice si electrice
      Intreprinderea mecanica de material rulant Cluj si Brasov-Locomotive Diesel hidraulice
      Intreprinderea mecanica de material rulant Pascani si I.R.A.Timisoara-Masini-unelte universale din administrarea unitatilor M.T.Tc
      Intreprinderea de reparatii auto Timisoara, "Grivita"-Bucuresti, Obor-Bucuresti, Cimpina, Cluj-Napoca, Craiova, Suceava, Tecuci si Tirgu Mures-Mijloace de transport auto existente in economie, cu exceptia autoturismelor "Dacia 1300"si a mijloacelor de transport auto din administrarea Ministerului Turismului
    Ministerul Constructiilor IndustrialeIntreprinderea de reparatii Ploiesti-Automacarale si macarale
        - Buldozere si tractoare
          - Automalaxoare de beton
          - Centrale de beton
          - Incarcatoare frontale
      Intreprinderea de reparatii Braila-Excavatoare
    -Macarale
          - Sonete si berbeci mecanici
      Centrala de mecanizare constructii industriale - uzina Bucuresti-Excavatoare
    -Pompe si autopompe de beton
          - Macarale turn
          - Motocompresoare
      Intreprinderea "6 Martie" Timisoara-Vibratoare
    -Masini de filetat tevi
          -Masini de tencuit
          -Convertizoare electrice
          -Instalatii de desecare
      Intreprinderea de utilaj greu si de transport pentru constructii-Mijloace de transport auto din parc propriu
    Ministerul TurismuluiIntreprinderea de transporturi auto Bucuresti-Mijloacele de transport auto din administrarea unitatilor din subordinea Ministerului Turismului
    Ministerul Agriculturii si Industriei AlimentareUnitatile specializate in lucrari de reparatii de tractoare si masini agricole-Tractoare pina la 65 CP si masini agricole
    Intreprinderile judetene de transport specializat pentru agricultura si industrie alimentara Intreprinderea "Frigotehnica" Bucuresti-Mijloace de transport auto din dotare
    -Masini si instalatii pentru industria frigului
      Intreprinderea de constructii si reparatii nave si utilaje Tulcea-Dragi, salupe, tractoare pentru recoltat stuf, motoare navale
      Intreprinderea de spirt si drojdie Arad-Utilaje specifice productiei de spirt si drojdie
      Fabrica de productie utilaje si constructii montaj "Rahova" Bucuresti-Utilaje specifice productiei de bere si cuptoare de var
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor FixeBazele judetene si a municipiulu Bucuresti de aprovizionare tehnico-materiala, cu ateliere specializate de reparatii-Motoare, motostivuitoare, electrocare, electrostivuitoare din parcul propriu al unitatilor din subordinea ministerului.
  Utilajele de natura celor prevăzute la lit. a), aprobate a fi scoase din funcţiune, care prin gabaritul sau specificul lor nu pot fi transportate la unităţile specializate pentru executarea reparaţiilor capitale, vor fi dezmembrate în unităţile care au în administrare de către comisii constituite în acest scop, cu participarea unui specialist al întreprinderii de reparaţii, care va stabili piesele recuperabile ce se vor expedia la întreprinderea de reparaţii; b) întreprinderile specializate în executarea reparaţiilor capitale pentru utilajele de construcţii din parcul propriu al fiecărui minister şi din parcul republican; c) întreprinderile care le au în administrare, pentru maşini-unelte, cu excepţia unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii şi Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, în ceea ce priveşte maşinile-unelte universale pentru care acestea au întreprinderi specializate.2. Unităţile care au în administrare maşini-unelte la care se efectuează dezmembrarea vor expedia piesele care se pot refolosi ca atare sau prin reconditionare la depozitele zonale de piese de schimb de pe lîngă întreprinderile producătoare de maşini-unelte, din subordinea Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică. Reconditionarea pieselor care necesita aceasta operaţie se va asigura de către depozitele zonale de piese de schimb.Piesele grele care urmează a se folosi de către întreprinderile producătoare pentru fabricatia de maşini-unelte se vor expedia de către deţinători la aceste întreprinderi, potrivit dispoziţiilor Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică.3. Ansamblele, subansamblele sau piesele de schimb refolosibile, rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune, vor fi evidentiate în gestiunea unităţii deţinătoare, care a efectuat dezmembrarea, sau în gestiunea depozitului zonal de piese de schimb, după caz.La sfîrşitul fiecărui an unităţile specializate în executarea reparaţiilor capitale şi celelalte întreprinderi care au dezmembrat fonduri fixe din funcţiune, precum şi depozitele zonale de piese de schimb, vor transmite ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora acestea se afla, lista nominală a ansamblelor, subansamblelor şi pieselor de schimb rezultate din dezmembrare în anul respectiv şi existente în stoc la sfîrşitul anului, cuprinzînd valoarea şi caracteristicile lor tehnice.Pe baza listelor primite de unităţile subordonate, ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor transmite coordonatorilor de balante, odată cu propunerile de plan anual, listele cuprinzînd ansamblele, subansamblele şi piesele de schimb rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe, existente în gestiunea unităţilor de reparaţii, la celelalte unităţi şi în depozitele zonale din subordinea lor.La elaborarea proiectelor de plan pe anul următor şi acoperirea necesarului de piese de schimb, coordonatorii de balante vor tine seama de existenta acestor piese.4. Comisiile vor urmări ca ansamblele, subansamblele, piesele componente şi materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune să se utilizeze pentru executarea de fonduri fixe noi, ca piese de schimb sau pentru lucrări de reparaţii, fie în starea în care se obţin, fie prin reconditionarea lor.Metalele feroase şi neferoase care nu se reţin de unităţi, materialele refractare, precum şi celelalte materiale rezultate din operaţiunea de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe, pentru care este organizată colectarea şi valorificarea prin unităţile specializate, vor fi predate acestora în termen de 30 zile de la data scoaterii din funcţiune.Celelalte materiale obţinute prin dezmembrarea fondurilor fixe scoase din funcţiune pot fi reţinute de unităţile care le-au dezmembrat pentru satisfacerea unor nevoi proprii sau pentru a fi valorificate, potrivit legii, în sectorul socialist.5. Scoaterea efectivă din funcţiune a fondurilor fixe, prin demolare, demontare sau dezmembrare, se executa de echipe constituite în fiecare unitate socialistă de stat, unui delegat numit de conducătorul unităţii.
   +  Anexa 3 ORGANELE ÎMPUTERNICITE A FACE PROPUNERI DE DECLASARE A BUNURILOR MATERIALE, DOCUMENTAŢIA NECESARĂ, COMPONENTA ŞI SARCINILE COMISIILOR DE ANALIZA ŞI AVIZARE A PROPUNERILOR 1. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se face, în scris, conducătorului unităţii, de către: a) conducătorul compartimentului de producţie sau pregătire a fabricaţiei; b) conducătorul compartimentului mecanic sau energetic; c) gestionarul de bunuri materiale, precum şi de alte persoane desemnate în acest scop; d) comisiile sau subcomisiile de inventariere;2. Propunerile de declasare, vizate şi de şefii compartimentelor care le-au avut în administrare, vor fi însoţite de o documentaţie care va cuprinde: a) o nota justificativă cu arătarea situaţiei materialelor, descrierea degradării (starea fizica şi cauzele degradării), provenienţă şi timpul de cînd sînt deţinute, precum şi motivele pentru care se propun a fi declasate; b) o specificaţie cu denumirea bunurilor materiale, numărul de cod (simbol), unitatea de măsura, cantitatea, preţul de înregistrare, materialele recuperabile (cantităţi şi valori), la care se anexează următoarele documente: Pentru medicamente de uz uman sau veterinar, după caz:- buletine de analiza;- avizul organului sanitar, respectiv veterinar, judeţean sau al municipiului Bucureşti;- listele cuprinzînd medicamentele respective;- actul prin care s-a dispus interzicerea consumului şi retragerea din circulaţie; Pentru cărţi, reviste şi publicaţii:- lista cărţilor, revistelor şi publicaţiilor cu conţinut depăşit. Pentru prototipuri şi modele experimentale ale maşinilor şi utilajelor care nu au dat rezultate:- documentul în care s-a consemnat rezultatul experimentarii;- avizul organului ierarhic superior sau al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, după caz. Pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind produsele noi:- avizul comisiei de omologare şi al organului tehnic superior;- dispoziţia de anulare sau sistare a fabricării produsului. Pentru animale, păsări şi colonii de albine:- avizul organului veterinar din care să rezulte ca acestea sînt nevindecabile. Pentru materiale:- actul prin care s-a dispus schimbarea procesului tehnologic, respectiv sistarea producţiei;- comunicarea organului ierarhic central din care să rezulte că nu au fost solicitate de alte unităţi socialiste.Ministerele, celelalte organe centrale de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili şi alte elemente ce trebuie să cuprindă aceasta specificaţie.3. Comisiile desemnate pentru analiza şi avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se constituie după cum urmează: a) la întreprinderi, centrale şi unităţi asimilate, din cel puţin 7 membri şi anume:- conducătorul compartimentului tehnic, preşedintele;- conducătorul compartimentului aprovizionare-desfacere;- conducătorul compartimentului financiar-contabil;- şeful laboratorului de analize fizico-chimice;- inginerul sau tehnicianul constructor ori merceologul sau specialistul în calitatea materialelor;- muncitori de înaltă calificare;- delegatul organelor financiar-bancare.Conducătorii întreprinderilor care au subunitati dispersate în afară sediului principal, precum şi cei ai centralelor şi unităţilor asimilate acestora, care au în componenta unităţi cu autogestiune economică fără personalitate juridică - fabrici, uzine, exploatări, secţii, santiere, ateliere, depozite şi altele - situate la distanţe mari, pot numi şi la acestea comisii de analiza şi avizare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale constituite potrivit alineatului precedent şi completate cu un delegat al întreprinderii sau centralei respective.Pentru subunitatile care îşi desfăşoară activitatea în străinătate se numeşte o comisie formată din cel puţin 3 persoane din cadrul acestora, avînd funcţii similare celor de la alineatul precedent, şi un delegat al subunitatii coordonatoare din fiecare ţara, dacă este cazul; b) la ministere, celelalte organe centrale de stat, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, din cel puţin 5 membri şi anume:- conducătorul compartimentului administrativ, preşedinte;- conducătorul compartimentului financiar-contabil;- trei specialişti din cadrul unităţii;- delegaţi ai Ministerului Finanţelor şi organelor financiar-bancare; c) la consiliile populare municipale, orăşeneşti şi comunale, din:- secretarul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, preşedinte;- contabilul;- delegatul organelor financiar-bancare;- un specialist din cadrul unităţii; d) la instituţiile de stat ai căror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari, din:- conducătorul compartimentului administrativ, preşedinte;- contabilul;- delegatul organelor financiar-bancare;- un specialist din cadrul unităţii; e) la subunitatile instituţiilor de stat ai căror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite şi sînt situate la distanţe mari de sediul ordonatorului de credite, din:- conducătorul subunitatii, preşedinte;- un specialist din cadrul subunitatii;- delegatul ordonatorului de credite;- delegatul organelor financiar-bancare; f) la reprezentantele Republicii Socialiste România în străinătate (diplomatice, consulare şi economice), din cel puţin trei membri şi anume:- persoana desemnată de şeful reprezentantei, preşedinte;- gestionarul de bunuri materiale;- gestionarul de fonduri băneşti.La reprezentantele încadrate cu mai puţin de trei persoane, comisia poate fi completată cu personal de la alte subunitati care îşi desfăşoară activitatea în ţara respectiva, cu aprobarea reprezentantei diplomatice; g) în cazul în care structura organizatorică nu prevede funcţiile indicate la lit. a)-f), în comisia de analiza şi avizare pentru declasarea bunurilor materiale pot fi numite persoane care îndeplinesc funcţii similare.Comisiile pot fi completate şi cu alţi specialişti, după caz, în funcţie de natura bunurilor materiale.Lucrările comisiei se efectuează de un secretar numit de preşedinte dintre membrii acesteia.4. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se preda comisiei constituite potrivit prevederilor de la pct. 3, care verifica la faţa locului, în prezenta gestionarului, starea materialelor propuse pentru declasare, realitatea datelor cuprinse în documentaţia prezentată, precum şi dacă degradarea nu este datorată gospodăririi, depozitarii, conservării, manipulării necorespunzătoare.Constatările şi concluziile comisiei se consemnează în procesul-verbal de declasare a bunurilor materiale, care se depune la conducerea unităţii socialiste de stat, în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei complete.Organul de conducere colectivă hotărăşte asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisie.Propunerea însuşită de organul de conducere colectivă, care depăşeşte competenţa de aprobare a acestuia, se înaintează organului ierarhic superior, în termen de 2 zile de la primirea procesului-verbal avizat de comisie.5. Organul ierarhic superior poate dispune efectuarea, de către comisia proprie, a unor verificări suplimentare la locul de depozitare ori completarea documentaţiei cu alte elemente considerate necesare, după caz.Pe baza concluziilor şi propunerilor comisiei proprii, organul de conducere colectivă al organului ierarhic superior hotărăşte asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale în termen de 10 zile de la data primirii documentaţiei.Propunerea însuşită de organul ierarhic superior, care depăşeşte competenţa de aprobare a acestuia, se înaintează titularului de plan în termenul prevăzut la alineatul precedent.6. Analiza şi avizarea propunerii de către comisia constituită la nivelul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, precum şi aprobarea propunerii, se efectuează în termen de 15 zile de la data primirii documentaţiei.7. Ori de cîte ori comisia de analiza şi avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale, precum şi organele de conducere colectivă, nu-şi insusesc aceste propuneri, vor da indicaţii concrete cu privire la folosirea materialelor.8. După obţinerea aprobării corespunzătoare, în cazul bunurilor materiale, operatia de declasare se efectuează în prezenta comisiei sau a cel puţin 2 delegaţi numiţi de conducerea unităţii respective.Rezultatele operaţiunii de declasare se consemnează într-un proces-verbal care se depune la conducerea unităţii.-----------------