DECRET Nr. 83 din 2 martie 1949pentru completarea unor dispoziţiuni din legea Nr. 187 din 1945
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 1 din 2 martie 1949     +  Articolul 1Pentru a împiedica acţiunea de sabotare a planului de însămînţări şi a producţiei agricole;Pentru a asigura dezvoltarea agriculturii în Republica Populara Română,Se completează legea Nr. 187 din 1945 *) cu următoarele dispoziţiuni:---------------- Notă *) L. Nr. 187 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare, a fost interpretată prin L. Nr. 177 din 7 Iunie 1947, în sensul că lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare sînt considerate acte de guvernamant. Prin L. Nr. 939 din 23 Noiembrie 1946, inventarul viu trecut în patrimoniul Statului prin efectul reformei agrare, a trecut în patrimoniul R. E. A. Z. I. M.-ului.Circulaţia şi regimul juridic al imobilelor agricole expropriate este reglementată de L. Nr. 203 din 23 Iunie 1947.  +  Articolul 2Trec în proprietatea Statului, ca bunuri ale întregului popor: a) Exploatările agricole mosieresti care au făcut obiectul exproprierii, potrivit legii Nr. 187 din 1945 şi fermele model, constituite prin efectul aceleiaşi legi, cu întreg inventarul viu, mort şi clădiri, aparţinînd sau afectate acestor exploatări, indiferent de locul unde se afla; b) Instalaţiile agricole şi semi-industriale, bunurile şi materialele destinate exploatării agricole, produsele agricole destinate valorificării, oriunde s-ar găsi depozitate, aparţinînd exploatării mosieresti expropriate; c) Toate creanţele, titlurile, precum şi participările şi drepturile cuvenite decurgînd din activitatea exploatarilor mosieresti expropriate.  +  Articolul 3Nu intră în prevederile decretului de faţa obiectele de uz personal şi casnic, aparţinînd proprietarilor exploatării expropriate conform art. 1, prepuşilor acestora, precum şi familiilor lor, alimentele din depozitele acestor exploatări, necesare consumului propriu, stabilite prin instrucţiunile Ministerului Agriculturii.  +  Articolul 4Se pedepsesc cu 5-15 ani munca silnica şi cu confiscarea averii, acei care, prin orice mijloace, vor împiedica sau vor incerca sa zadarniceasca exproprierea prevăzută de prezentul decret, acei care vor tăinui bunurile supuse exproprierii sau vor vătăma, distruge, instraina, muta sau micşora, prin orice mijloace, bunurile sau instalaţiile supuse acestei exproprieri.Cu aceeaşi pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.  +  Articolul 5Se pedepsesc cu închisoare corecţională de la 3-12 ani şi cu amendă de la 25.000 pînă la 200.000 lei, funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentului decret, care nu vor executa sau vor împiedica executarea însărcinărilor ce le revin, potrivit prevederilor acestui decret.  +  Articolul 6Infracţiunile la prevederile prezentului decret se constata, se urmăresc şi se judeca potrivit legii Nr. 351 din 3 Mai 1945, pentru reprimarea speculei ilicite şi a sabotajului economic cu modificările ulterioare *).--------------------- Notă *) L. Nr. 351 din 1945 a fost modificată prin: L. Nr. 633 din 12 August 1946 (se modifica art. 63); L. Nr. 252 din 15 Iulie 1947 (se modifica art. 49); L. Nr. 86 din 11 Iunie 1948 (se modifica art. 19 şi 31); L. Nr. 253 din 21 Septembrie 1948, rectificata în Monitorul Oficial Nr. 224 din 27 Septembrie 1948 (se modifica art. 27, 33, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 56, 58, 62, 66 şi se abroga art. 50 şi 60).  +  Articolul 7Orice dispoziţiuni contrarii prezentului decret din legea Nr. 187 din 1945, precum şi din alte legi, se abroga.  +  Articolul 8Decretul de faţa intră în vigoare pe data publicării sale.  +  Articolul 9Cu executarea prezentului decret se însărcinează Ministerul Agriculturii.-------------