HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 15 iulie 2004privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Centrul are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sectorul 1. (3) Din imobilul prevăzut la alin. (2), aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, se transmit în folosinţa gratuită a Centrului, pe o perioadă de 10 ani, spaţiile în care acesta îşi va desfăşura activitatea. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua predarea-preluarea în folosinţă, prin protocol încheiat între părţile prevăzute la alin. (3), în care acestea vor identifica spaţiile necesare activităţii Centrului şi vor stabili condiţiile şi modul de exercitare a folosinţei gratuite de către Centru asupra acestora, însoţit de bilanţul contabil încheiat la data de 30 iunie 2004.  +  Articolul 2Centrul este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul societăţii, având următoarele obiective: a) susţinerea creaţiei artistice coregrafice româneşti independente; b) difuzarea creaţiei coregrafice contemporane româneşti pe plan naţional şi internaţional; c) susţinerea cercetării coregrafice şi a formării profesionale a dansatorilor şi coregrafilor; d) formarea şi educarea publicului pentru dansul contemporan prin cursuri, ateliere şi spectacole destinate copiilor, tinerilor şi persoanelor adulte interesate; e) dezvoltarea de proiecte coregrafice internaţionale în parteneriat cu centre coregrafice similare şi alte organizaţii de dans din străinătate.  +  Articolul 3 (1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în baza concursului organizat în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 9, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din: a) organizarea de platforme, festivaluri, gale ale dansului românesc; b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole; c) vânzarea programelor de spectacol; d) organizarea de cursuri şi ateliere de dans săptămânale; e) prestarea unor servicii culturale; f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său; g) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; h) alte activităţi specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale legale.  +  Articolul 6Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului pentru anul 2004 se asigură din sumele alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 36 se introduce nr. crt. 36^1 cu următorul cuprins:"36^1. Centrul Naţional venituri proprii şi subvenţii al Dansului acordate de la bugetul de stat".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan Theodorescup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 15 iulie 2004.Nr. 1.123.-----------