ORDONANŢĂ nr. 49 din 15 iulie 2004cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 21 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2Modificările bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 şi anexele subsidiare la acestea sunt prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 3Excedentul în sumă de 2.074,7 miliarde lei, aferent încasărilor din contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care este destinat exclusiv constituirii fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare cu această destinaţie, se diminuează cu 193,5 miliarde lei.  +  Articolul 4Modificările bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004 şi anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. II.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorii principali de credite trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexă, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) În aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 519/2003, influenţele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 6 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj, care se realizează potrivit dispoziţiilor legale direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorii princiali de credite sunt abilitaţi să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi sunt obligaţi să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 7După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 8Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 9Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuBucureşti, 15 iulie 2004.Nr. 49.  +  Anexa I    1. Bugetul asigurărilor sociale de stat pe       anul 2004 Sinteza 1/04    2. Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare,       capitole, subcapitole, titluri de       cheltuieli pe anul 2004 2/04    3. Bugetul asigurărilor sociale de stat -       Sinteza fondurilor alocate pe surse şi       pe titluri de cheltuieli pe anul 2004 3/04/19/01    4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de       cheltuieli şi subcapitole pe anul 2004       (Sumele alocate din bugetul asigurărilor       sociale de stat) 3/04/19/02    5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de       cheltuieli şi subcapitole pe anul 2004       (Sumele alocate din credite externe) 3/04/19/03    6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri       de cheltuieli, articole şi alineate       pe anul 2004       (Sumele alocate de la bugetul asigurărilor       sociale de stat) 3/04/19/06    7. Cheltuieli cu salariile pe anul 2004       (Sumele alocate de la bugetul asigurărilor       sociale de stat) 3/04/19/07    8. Numărul maxim de posturi şi fondul aferent       salariilor de baza pe anul 2004      (Sumele alocate prin bugetul asigurărilor       sociale de stat) 3/04/19/08    9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri       de cheltuieli, articole şi alineate       pe anul 2004       (Sumele alocate din credite externe) 3/04/19/12   10. Programul de investiţii publice 3/04/19/25   11. Program sectorial de investiţii publice 3/04/19/26   12. Fisa obiectivului/proiectului/categoriei       de investiţii 3/04/19/27MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2004- SINTEZA -  +  Anexa 1/04*Font 7*                                                                                         - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ │ Program │ │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤│0001 04 │ VENITURI - TOTAL │152.382.996.110│ -193.524.921│ 152.189.471.189││0002 │I. VENITURI CURENTE │138.422.032.123│-2.209.451.381│ 136.212.580.742││0003 │ A. VENITURI FISCALE │137.303.044.623│-2.178.751.381│ 135.124.293.242││0004 │ A1. IMPOZITE DIRECTE │137.303.044.623│-2.178.751.381│ 135.124.293.242││0904 │ CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI │ │ │ ││ │ SOCIALE │137.303.044.623│-3.942.661.060│ 133.360.383.563││ 02 │Contribuţii pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │datorate de angajatori │ 92.748.911.849│-2.831.428.865│ 89.917.482.984││ 03 │Contribuţii pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │de stat datorate de salariaţi şi │ │ │ ││ │alte persoane asimilate │ 40.729.625.147│ -827.966.051│ 39.901.659.096││ 07 │Contribuţii pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │datorate de alte persoane asigurate │ 1.533.204.288│ -282.636.144│ 1.250.568.144││ 08 │Contribuţii pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │datorate de persoanele aflate în │ │ │ ││ │şomaj │ 2.291.303.339│ -630.000│ 2.290.673.339││1104 │CONTRIBUŢII DE ASIGURARE PENTRU │ │ │ ││ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI │ │ │ ││ │PROFESIONALE │ │ 1.763.909.679│ 1.763.909.679││ 01 │Contribuţii de asigurare pentru │ │ │ ││ │accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │profesionale datorate de angajatori │ │ 1.732.586.079│ 1.732.586.079││ 02 │Contribuţii de asigurare pentru │ │ │ ││ │accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │profesionale datorate de alte │ │ │ ││ │persoane fizice care încheie │ │ │ ││ │asigurare │ │ 30.693.600│ 30.693.600││ 03 │Contribuţii de asigurare pentru │ │ │ ││ │accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │profesionale pentru şomeri pe │ │ │ ││ │durata practicii profesionale │ │ 630.000│ 630.000││1900 04 │ B. VENITURI NEFISCALE │ 1.118.987.500│ -30.700.000│ 1.088.287.500││2204 │ DIVERSE VENITURI │ 1.118.987.500│ -30.700.000│ 1.088.287.500││ 13 │Contribuţii pentru bilete de │ │ │ ││ │tratament şi odihna │ 688.987.500│ │ 688.987.500││ 30 │Încasări din alte surse │ 430.000.000│ -30.700.000│ 399.300.000││3700 04 │ VI. SUBVENŢII │ 13.960.963.987│ 2.015.926.460│ 15.976.890.447││3704 │ SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE │ │ │ ││ │ STAT │ 13.960.963.987│ 2.015.926.460│ 15.976.890.447││ 04 │Subvenţii primite de bugetul │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 13.960.963.987│ 2.015.926.460│ 15.976.890.447││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT│ │ │ ││ │────────────────────────────────────│150.308.266.510│ │ 150.308.266.510││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │149.938.896.170│ 54.697.000│ 149.993.593.170││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 4.749.966.474│ -90.923.298│ 4.659.043.176││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│ 144.258.932.275││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│ 144.041.765.473││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││5700 04 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ ││ │ SOCIAL-CULTURALE │146.855.444.400│ 15.300.029│ 146.870.744.429││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │146.855.444.400│ 15.300.029│ 146.870.744.429││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│ 144.258.932.275││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│ 144.041.765.473││6004 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII,│ │ │ ││ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │146.581.178.400│ 72.399.227│ 146.653.577.627││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │146.581.178.400│ 72.399.227│ 146.653.577.627││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 38 │ TRANSFERURI │143.866.678.400│ 175.087.073│ 144.041.765.473││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│ 144.041.765.473││ 05 │ Pensii de asigurări sociale │136.005.400.000│ 1.720.379.248│ 137.725.779.248││ 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ ││ │ indemnizaţii │ 7.696.128.400│-1.545.292.175│ 6.150.836.225││ 80 │ Alte transferuri │ 165.150.000│ │ 165.150.000││6004 22 │Pensii de asigurări sociale │136.005.400.000│ 1.720.379.248│ 137.725.779.248││ 23 │Indemnizaţii pentru incapacitate │ │ │ ││ │temporara de muncă din cauza de │ │ │ ││ │boala sau accident │ 1.339.885.000│ -131.284.590│ 1.208.600.410││ 24 │Indemnizaţii pentru concedii de │ │ │ ││ │maternitate şi îngrijirea copiilor │ 1.032.604.000│ -363.769.600│ 668.834.400││ 26 │Ajutoare acordate asiguraţilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 80.661.000│ -50.232.375│ 30.428.625││ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 1.854.475.000│ │ 1.854.475.000││ 28 │Tratament balnear şi odihna │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 29 │Concediu plătit pentru creşterea │ │ │ ││ │copiilor până la 2 ani │ 3.388.503.400│-1.000.005.610│ 2.388.497.790││ 31 │Compensaţii pentru pensiile │ │ │ ││ │refugiaţilor greci repatriaţi │ 165.150.000│ │ 165.150.000││6104 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 38 │ TRANSFERURI │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 17 │ Transferuri din bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor sociale de stat │ │ │ ││ │ către bugetul fondului naţional │ │ │ ││ │ unic de asigurări sociale de │ │ │ ││ │ sănătate reprezentând │ │ │ ││ │ contribuţia persoanelor aflate │ │ │ ││ │ în concediu medical, concediu │ │ │ ││ │ medical pt. sarcina şi lăuzie │ │ │ ││ │ sau în concediu medical pt. │ │ │ ││ │ îngrijirea copilului bolnav în │ │ │ ││ │ vârstă de până la 7 ani │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││6104 10 │Contribuţia pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │de sănătate pentru persoanele aflate│ │ │ ││ │în concediu medical, concediu │ │ │ ││ │medical pentru sarcina şi lăuzie sau│ │ │ ││ │în concediu medical pentru │ │ │ ││ │îngrijirea copilului bolnav în │ │ │ ││ │vârstă de până la 7 ani │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││7100 04 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 2.917.009.714│ -15.300.029│ 2.901.709.685││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.547.639.374│ 39.396.971│ 2.587.036.345││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.035.466.474│ 11.764.548│ 2.047.231.022││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 2.917.009.714│ -15.300.029│ 2.901.709.685││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.547.639.374│ 39.396.971│ 2.587.036.345││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 382.772.000│ 18.428.244│ 401.200.244││ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de stat │ 86.123.700│ 2.140.354│ 88.264.054││ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ ││ │ şomaj │ 11.483.160│ 552.847│ 12.036.007││ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ sociale de sănătate │ 26.794.040│ 1.289.977│ 28.084.017││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 5.000.000│ 3.215.000│ 8.215.000││ 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ ││ │ transferări în ţară │ 3.500.000│ 2.500.000│ 6.000.000││ 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ ││ │ transferări în străinătate │ 1.500.000│ 715.000│ 2.215.000││ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ ││ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 2.006.001│ 2.006.001││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 2.035.466.474│ 11.764.548│ 2.047.231.022││ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 2.100.000│ │ 2.100.000││ 22 │ Hrana │ 4.660.000│ │ 4.660.000││ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 4.530.000│ │ 4.530.000││ 01 │ Medicamente │ 2.530.000│ │ 2.530.000││ 02 │ Materiale sanitare │ 2.000.000│ │ 2.000.000││ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ ││ │ gospodărie │ 108.022.222│ 6.374.548│ 114.396.770││ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ ││ │ cu caracter funcţional │ 1.689.950│ │ 1.689.950││ 26 │ Obiecte de inventar de mica │ │ │ ││ │ valoare sau scurta durata şi │ │ │ ││ │ echipament │ 4.053.500│ 3.000.000│ 7.053.500││ 27 │ Reparaţii curente │ 38.741.715│ 1.000.000│ 39.741.715││ 28 │ Reparaţii capitale │ 9.445.735│ 1.000.000│ 10.445.735││ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 990.000│ │ 990.000││ 30 │ Alte cheltuieli │ 1.861.233.352│ 390.000│ 1.861.623.352││ 01 │ Calificarea, perfecţionarea şi │ │ │ ││ │ specializarea profesională a │ │ │ ││ │ salariaţilor │ 1.110.000│ 490.000│ 1.600.000││ 02 │ Protocol │ 100.000│ -50.000│ 50.000││ 03 │ Protecţia muncii │ 100.000│ -50.000│ 50.000││ 04 │ Transmiterea drepturilor │ 1.836.072.900│ │ 1.836.072.900││ 07 │ Alte cheltuieli autorizate prin │ │ │ ││ │ dispoziţii legale │ 23.850.452│ │ 23.850.452││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ ││ │ publice │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││7304 03 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ ││ │drepturilor │ 1.836.072.900│ │ 1.836.072.900││ 50 │Alte cheltuieli │ 1.080.936.814│ -15.300.029│ 1.065.636.785││8800 04 │ Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI│ │ │ ││ │ ALTE CHELTUIELI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││8904 │PLĂŢI DE DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 51 02 │ Dobânda datorată trezoreriei │ │ │ ││ │ statului │ 535.812.396│ │ 535.812.396││8904 02 │ Dobânda datorată trezoreriei │ │ │ ││ │ statului │ 535.812.396│ │ 535.812.396││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 2.074.729.600│ -193.524.921│ 1.881.204.679│└───────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare,capitole, subcapitole, titluri de cheltuielipe anul 2004  +  Anexa 2/04*Font 8*                                                                                        - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ │ Program │ │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ ││ │────────────- │150.604.066.510│ │150.604.066.510││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │149.991.377.170│ 54.697.000│150.046.074.170││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 527.440.100│ 27.632.423│ 555.072.523││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 4.787.180.274│ -90.923.298│ 4.696.256.976││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│144.258.932.275││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 543.319.000│ -40.000.000│ 503.319.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT│ │ │ ││ │────────────────────────────────────│150.308.266.510│ │150.308.266.510││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │149.938.896.170│ 54.697.000│149.993.593.170││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 4.749.966.474│ -90.923.298│ 4.659.043.176││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│144.258.932.275││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││6004 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII,│ │ │ ││ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │146.581.178.400│ 72.399.227│146.653.577.627││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │146.581.178.400│ 72.399.227│146.653.577.627││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 38 │ TRANSFERURI │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││6004 22 │Pensii de asigurări sociale │136.005.400.000│ 1.720.379.248│137.725.779.248││ 23 │Indemnizaţii pentru incapacitate │ │ │ ││ │temporara de muncă din cauza de │ │ │ ││ │boala sau accident │ 1.339.885.000│ -131.284.590│ 1.208.600.410││ 24 │Indemnizaţii pentru concedii de │ │ │ ││ │maternitate şi îngrijirea copiilor │ 1.032.604.000│ -363.769.600│ 668.834.400││ 26 │Ajutoare acordate asiguraţilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 80.661.000│ -50.232.375│ 30.428.625││ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 1.854.475.000│ │ 1.854.475.000││ 28 │Tratament balnear şi odihna │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 29 │Concediu plătit pentru creşterea │ │ │ ││ │copiilor până la 2 ani │ 3.388.503.400│-1.000.005.610│ 2.388.497.790││ 31 │Compensaţii pentru pensiile │ │ │ ││ │refugiaţilor greci repatriaţi │ 165.150.000│ │ 165.150.000││6104 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 38 │ TRANSFERURI │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││6104 10 │Contribuţia pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │de sănătate pentru persoanele aflate│ │ │ ││ │în concediu medical, concediu │ │ │ ││ │medical pentru sarcina şi lăuzie sau│ │ │ ││ │în concediu medical pentru │ │ │ ││ │îngrijirea copilului bolnav în │ │ │ ││ │vârstă de până la 7 ani │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 2.917.009.714│ -15.300.029│ 2.901.709.685││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.547.639.374│ 39.396.971│ 2.587.036.345││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.035.466.474│ 11.764.548│ 2.047.231.022││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││7304 03 │ Cheltuieli cu transmiterea şi plata│ │ │ ││ │ drepturilor │ 1.836.072.900│ │ 1.836.072.900││ 50 │ Alte cheltuieli │ 1.080.936.814│ -15.300.029│ 1.065.636.785││8904 │PLĂŢI DE DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││8904 02 │ Dobânda datorată trezoreriei │ │ │ ││ │ statului │ 535.812.396│ │ 535.812.396││5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │──────────────- │ 295.800.000│ │ 295.800.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 52.481.000│ │ 52.481.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 37.213.800│ │ 37.213.800││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 243.319.000│ │ 243.319.000││7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 295.800.000│ │ 295.800.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 52.481.000│ │ 52.481.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 37.213.800│ │ 37.213.800││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 243.319.000│ │ 243.319.000││7314 50 │ Alte cheltuieli │ 295.800.000│ │ 295.800.000│└───────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATSINTEZAfondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuielipe anul 2004  +  Anexa 3/04/19/01*Font 8*                                                                                        - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ │ Program │ │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ ││ │────────────- │150.604.066.510│ │150.604.066.510││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │149.991.377.170│ 54.697.000│150.046.074.170││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 527.440.100│ 27.632.423│ 555.072.523││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 4.787.180.274│-90.923.298│ 4.696.256.976││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│117.987.875│144.258.932.275││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 543.319.000│-40.000.000│ 503.319.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ ││ │ CREDITE │ 69.370.340│-14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la│ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│-14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE │ │ │ ││ │STAT │ │ │ ││ │──────────────────────────────- │150.308.266.510│ │150.308.266.510││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │149.938.896.170│ 54.697.000│149.993.593.170││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 4.749.966.474│-90.923.298│ 4.659.043.176││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│117.987.875│144.258.932.275││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│-40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ ││ │ CREDITE │ 69.370.340│-14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la│ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│-14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │──────────────- │ 295.800.000│ │ 295.800.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 52.481.000│ │ 52.481.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 37.213.800│ │ 37.213.800││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 243.319.000│ │ 243.319.000│└───────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitolepe anul 2004(sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)  +  Anexa 3/04/19/02*Font 8*                                                                                        - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ │ Program │ │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE │ │ │ ││ │STAT │ │ │ ││ │────────────────────────────── │150.308.266.510│ │150.308.266.510││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │149.938.896.170│ 54.697.000│149.993.593.170││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 4.749.966.474│ -90.923.298│ 4.659.043.176││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│144.258.932.275││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││5700 04 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ ││ │ SOCIAL-CULTURALE │146.855.444.400│ 15.300.029│146.870.744.429││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │146.855.444.400│ 15.300.029│146.870.744.429││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│144.258.932.275││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││6004 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII,│ │ │ ││ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │146.581.178.400│ 72.399.227│146.653.577.627││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │146.581.178.400│ 72.399.227│146.653.577.627││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICE │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 38 │ TRANSFERURI │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││6004 22 │Pensii de asigurări sociale │136.005.400.000│ 1.720.379.248│137.725.779.248││ 23 │Indemnizaţii pentru incapacitate │ │ │ ││ │temporara de muncă din cauza de │ │ │ ││ │boala sau accident │ 1.339.885.000│ -131.284.590│ 1.208.600.410││ 24 │Indemnizaţii pentru concedii de │ │ │ ││ │maternitate şi îngrijirea copiilor │ 1.032.604.000│ -363.769.600│ 668.834.400││ 26 │Ajutoare acordate asiguraţilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 80.661.000│ -50.232.375│ 30.428.625││ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 1.854.475.000│ │ 1.854.475.000││ 28 │Tratament balnear şi odihna │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 29 │Concediu plătit pentru creşterea │ │ │ ││ │copiilor până la 2 ani │ 3.388.503.400│-1.000.005.610│ 2.388.497.790││ 31 │Compensaţii pentru pensiile │ │ │ ││ │refugiaţilor greci repatriaţi │ 165.150.000│ │ 165.150.000││6104 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 38 │ TRANSFERURI │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││6104 10 │ Contribuţia pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de sănătate pentru │ │ │ ││ │ persoanele aflate în concediu │ │ │ ││ │ medical, concediu medical pentru │ │ │ ││ │ sarcina şi lăuzie sau în concediu │ │ │ ││ │ medical pentru îngrijirea copilului│ │ │ ││ │ bolnav în vârstă de până la 7 ani │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││7100 04 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 2.917.009.714│ -15.300.029│ 2.901.709.685││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.547.639.374│ 39.396.971│ 2.587.036.345││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.035.466.474│ 11.764.548│ 2.047.231.022││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 2.917.009.714│ -15.300.029│ 2.901.709.685││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.547.639.374│ 39.396.971│ 2.587.036.345││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.035.466.474│ 11.764.548│ 2.047.231.022││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││7304 03 │ Cheltuieli cu transmiterea şi plata│ │ │ ││ │ drepturilor │ 1.836.072.900│ │ 1.836.072.900││ 50 │ Alte cheltuieli │ 1.080.936.814│ -15.300.029│ 1.065.636.785││8800 04 │ Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI│ │ │ ││ │ ALTE CHELTUIELI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││8904 │PLĂŢI DE DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││8904 02 │ Dobânda datorată trezoreriei │ │ │ ││ │ statului │ 535.812.396│ │ 535.812.396│└───────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitolepe anul 2004(sumele alocate din credite externe)  +  Anexa 3/04/19/03*Font 8*                                                                                - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ │ Program │ │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ Denumire indicator │actualizat │Influente│rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │──────────────- │295.800.000│ │295.800.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 52.481.000│ │ 52.481.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 37.213.800│ │ 37.213.800││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │243.319.000│ │243.319.000││7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI│295.800.000│ │295.800.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 52.481.000│ │ 52.481.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 37.213.800│ │ 37.213.800││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │243.319.000│ │243.319.000││7314 50 │ Alte cheltuieli │295.800.000│ │295.800.000│└───────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole şi alineatepe anul 2004(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)  +  Anexa 3/04/19/06*Font 8*                                                                                           - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ │ Program │ │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT│ │ │ ││ │────────────────────────────────────│150.308.266.510│ │150.308.266.510││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │149.938.896.170│ 54.697.000│149.993.593.170││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 4.749.966.474│ -90.923.298│ 4.659.043.176││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│144.258.932.275││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││5700 04 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ ││ │ SOCIAL-CULTURALE │146.855.444.400│ 15.300.029│146.870.744.429││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │146.855.444.400│ 15.300.029│146.870.744.429││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 38 │ TRANSFERURI │144.140.944.400│ 117.987.875│144.258.932.275││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││6004 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII,│ │ │ ││ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │146.581.178.400│ 72.399.227│146.653.577.627││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │146.581.178.400│ 72.399.227│146.653.577.627││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 38 │ TRANSFERURI │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │143.866.678.400│ 175.087.073│144.041.765.473││ 05 │ Pensii de asigurări sociale │136.005.400.000│ 1.720.379.248│137.725.779.248││ 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ ││ │ indemnizaţii │ 7.696.128.400│-1.545.292.175│ 6.150.836.225││ 80 │ Alte transferuri │ 165.150.000│ │ 165.150.000││6004 22 │Pensii de asigurări sociale │136.005.400.000│ 1.720.379.248│137.725.779.248││ 23 │Indemnizaţii pentru incapacitate │ │ │ ││ │temporara de muncă din cauza de │ │ │ ││ │boala sau accident │ 1.339.885.000│ -131.284.590│ 1.208.600.410││ 24 │Indemnizaţii pentru concedii de │ │ │ ││ │maternitate şi îngrijirea copiilor │ 1.032.604.000│ -363.769.600│ 668.834.400││ 26 │Ajutoare acordate asiguraţilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 80.661.000│ -50.232.375│ 30.428.625││ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor │ │ │ ││ │pentru decese şi proteze │ 1.854.475.000│ │ 1.854.475.000││ 28 │Tratament balnear şi odihna │ 2.714.500.000│ -102.687.846│ 2.611.812.154││ 29 │Concediu plătit pentru creşterea │ │ │ ││ │copiilor până la 2 ani │ 3.388.503.400│-1.000.005.610│ 2.388.497.790││ 31 │Compensaţii pentru pensiile │ │ │ ││ │refugiaţilor greci repatriaţi │ 165.150.000│ │ 165.150.000││6104 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 38 │ TRANSFERURI │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││ 17 │ Transferuri din bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor sociale de stat │ │ │ ││ │ către bugetul fondului naţional │ │ │ ││ │ unic de asigurări sociale de │ │ │ ││ │ sănătate reprezentând │ │ │ ││ │ contribuţia persoanelor aflate │ │ │ ││ │ în concediu medical, concediu │ │ │ ││ │ medical pt. sarcina şi lăuzie │ │ │ ││ │ sau în concediu medical pt. │ │ │ ││ │ îngrijirea copilului bolnav în │ │ │ ││ │ vârstă de până la 7 ani │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││6104 10 │Contribuţia pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │de sănătate pentru persoanele aflate│ │ │ ││ │în concediu medical, concediu │ │ │ ││ │medical pentru sarcina şi lăuzie sau│ │ │ ││ │în concediu medical pentru │ │ │ ││ │îngrijirea copilului bolnav în │ │ │ ││ │vârstă de până la 7 ani │ 274.266.000│ -57.099.198│ 217.166.802││7100 04 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 2.917.009.714│ -15.300.029│ 2.901.709.685││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.547.639.374│ 39.396.971│ 2.587.036.345││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.035.466.474│ 11.764.548│ 2.047.231.022││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 2.917.009.714│ -15.300.029│ 2.901.709.685││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.547.639.374│ 39.396.971│ 2.587.036.345││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 512.172.900│ 27.632.423│ 539.805.323││ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 382.772.000│ 18.428.244│ 401.200.244││ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de stat │ 86.123.700│ 2.140.354│ 88.264.054││ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ ││ │ şomaj │ 11.483.160│ 552.847│ 12.036.007││ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ sociale de sănătate │ 26.794.040│ 1.289.977│ 28.084.017││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 5.000.000│ 3.215.000│ 8.215.000││ 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ ││ │ transferări în ţară │ 3.500.000│ 2.500.000│ 6.000.000││ 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ ││ │ transferări în străinătate │ 1.500.000│ 715.000│ 2.215.000││ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ ││ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 2.006.001│ 2.006.001││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.035.466.474│ 11.764.548│ 2.047.231.022││ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 2.100.000│ │ 2.100.000││ 22 │ Hrana │ 4.660.000│ │ 4.660.000││ 23 │ Medicamente şi materiale sanitare│ 4.530.000│ │ 4.530.000││ 01 │ Medicamente │ 2.530.000│ │ 2.530.000││ 02 │ Materiale sanitare │ 2.000.000│ │ 2.000.000││ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ ││ │ gospodărie │ 108.022.222│ 6.374.548│ 114.396.770││ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ ││ │ cu caracter funcţional │ 1.689.950│ │ 1.689.950││ 26 │ Obiecte de inventar de mica │ │ │ ││ │ valoare sau scurta durata şi │ │ │ ││ │ echipament │ 4.053.500│ 3.000.000│ 7.053.500││ 27 │ Reparaţii curente │ 38.741.715│ 1.000.000│ 39.741.715││ 28 │ Reparaţii capitale │ 9.445.735│ 1.000.000│ 10.445.735││ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 990.000│ │ 990.000││ 30 │ Alte cheltuieli │ 1.861.233.352│ 390.000│ 1.861.623.352││ 01 │ Calificarea, perfecţionarea şi │ │ │ ││ │ specializarea profesională a │ │ │ ││ │ salariaţilor │ 1.110.000│ 490.000│ 1.600.000││ 02 │ Protocol │ 100.000│ -50.000│ 50.000││ 03 │ Protecţia muncii │ 100.000│ -50.000│ 50.000││ 04 │ Transmiterea drepturilor │ 1.836.072.900│ │ 1.836.072.900││ 07 │ Alte cheltuieli autorizate prin │ │ │ ││ │ dispoziţii legale │ 23.850.452│ │ 23.850.452││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ ││ │ publice │ 300.000.000│ -40.000.000│ 260.000.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 69.370.340│ -14.697.000│ 54.673.340││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 32.303.340│ -8.866.500│ 23.436.840││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 37.067.000│ -5.830.500│ 31.236.500││7304 03 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ ││ │drepturilor │ 1.836.072.900│ │ 1.836.072.900││ 50 │Alte cheltuieli │ 1.080.936.814│ -15.300.029│ 1.065.636.785││8800 04 │ Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI│ │ │ ││ │ ALTE CHELTUIELI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││8904 │PLĂŢI DE DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 49 │ DOBÂNZI │ 535.812.396│ │ 535.812.396││ 51 02 │ Dobânda datorată trezoreriei │ │ │ ││ │ statului │ 535.812.396│ │ 535.812.396││8904 02 │Dobânda datorată trezoreriei │ │ │ ││ │statului │ 535.812.396│ │ 535.812.396│└───────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICHELTUIELI CU SALARIILEpe anul 2004(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)  +  Anexa 3/04/19/07                                                                   - mii lei -┌─────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬───────────┐│ Denumire indicator │ Cod │ Program │Influente │ Program ││ │ │actualizat │ │rectificat │├─────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=2+1 │├─────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┤│BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │5004 │ │ │ ││──────────────────────────────────── │ │ │ │ ││Fond aferent salariilor de baza │08001│266.800.260│ │266.800.260││Salarii de merit │08002│ 8.588.756│ 1.121.244│ 9.710.000││Indemnizaţie de conducere │08003│ 13.700.000│ 300.000│ 14.000.000││Spor de vechime │08004│ 42.000.000│ 3.000.000│ 45.000.000││Sporuri pentru condiţii de muncă │08005│ 1.500.000│ 1.500.000│ 3.000.000││Alte sporuri │08006│ 1.000.000│ 1.000.000│ 2.000.000││Ore suplimentare │08007│ 2.000.000│ 4.000.000│ 6.000.000││Fond de premii │08008│ 25.993.000│12.507.000│ 38.500.000││Indemnizaţii plătite unor persoane │ │ │ │ ││din afara unităţii │08013│ 1.000.000│ │ 1.000.000││Alte drepturi salariale │08014│ 20.189.984│─5.000.000│ 15.189.984││Cheltuieli cu salariile │08020│382.772.000│18.428.244│401.200.244││CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ │ ││FONDULUI │7304 │ │ │ ││Fond aferent salariilor de baza │08001│266.800.260│ │266.800.260││Salarii de merit │08002│ 8.588.756│ 1.121.244│ 9.710.000││Indemnizaţie de conducere │08003│ 13.700.000│ 300.000│ 14.000.000││Spor de vechime │08004│ 42.000.000│ 3.000.000│ 45.000.000││Sporuri pentru condiţii de muncă │08005│ 1.500.000│ 1.500.000│ 3.000.000││Alte sporuri │08006│ 1.000.000│ 1.000.000│ 2.000.000││Ore suplimentare │08007│ 2.000.000│ 4.000.000│ 6.000.000││Fond de premii │08008│ 25.993.000│12.507.000│ 38.500.000││Indemnizaţii plătite unor persoane │ │ │ │ ││din afara unităţii │08013│ 1.000.000│ │ 1.000.000││Alte drepturi salariale │08014│ 20.189.984│─5.000.000│ 15.189.984││Cheltuieli cu salariile │08020│382.772.000│18.428.244│401.200.244│└─────────────────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴───────────┘Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi FamilieiNUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZApe anul 2004(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)  +  Anexa 3/04/19/08*Font 7*                                                                                                                        - mii lei -┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐│ │Salariul │ Număr maxim de posturi │ Nr. │ Fond aferent salariilor de baza ││ │mediu de │ în anul 2004 │ luni │ în anul 2004 ││ │ baza în ├───────┬─────────┬─────────┬──────────┤ pt. ├───────────┬──────────┬───────────┤│ │ luna │Aprobat│ │ │ │influ- │ │ │ ││ │decembrie│ prin │ Actua- │Influente│Rectificat│enţe pe│Actualizat │Influente │Rectificat ││ │ 2003 │ buget │ lizat │ (+/-) │ │funcţie│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3+4 │ 6 │ 7 │ 8=1*4*6 │ 9=7+8 │└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────┘ TOTAL: 4.281 4.281 4.281 266.800.260 266.800.260 din care: 7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 4.281 4.281 4.281 266.800.260 266.800.260 din care: V. A. Funcţii publice generale 3.248 3.247 3.247 205.442.532 205.442.532 1. Înalţi funcţionari publici 3 3 3 725.760 725.760 Secretar general 21.000 1 1 1 252.000 252.000 Secretar general adjunct 18.480 1 1 1 221.760 221.760 Director general executiv 21.000 1 1 1 252.000 252.000 2. Funcţii publice de conducere 365 365 365 34.142.280 34.142.280 Director 8.470 12 11 11 1.168.860 1.168.860 Director adjunct 8.470 2 2 2 203.280 203.280 Sef serviciu 8.470 18 19 19 1.880.340 1.880.340 Director executiv 8.200 42 42 42 4.132.800 4.132.800 Director executiv adjunct 8.200 85 85 85 8.364.000 8.364.000 Sef serviciu 7.500 185 178 178 16.335.000 16.335.000 Sef birou 7.000 21 28 28 2.058.000 2.058.000 3. Funcţii publice de execuţie 2.880 2.879 2.879 170.574.492 170.574.492 a. Clasa I - studii superioare 1.256 1.248 1.248 91.751.634 91.751.634 Expert superior 6.000 18 18 18 1.296.000 1.296.000 Expert principal 5.300 21 20 20 1.303.800 1.303.800 Expert asistent 5.000 10 8 8 540.000 540.000 Expert debutant 3.000 4 9 9 234.000 234.000 Consilier superior 8.470 52 54 54 5.386.920 5.386.920 Consilier principal 7.000 18 15 15 1.386.000 1.386.000 Consilier asistent 6.000 11 5 5 576.000 576.000 Consilier juridic superior 8.000 9 6 6 720.000 720.000 Consilier juridic principal 7.000 4 4 4 336.000 336.000 Consilier juridic asistent 6.150 2 2 2 147.600 147.600 Consilier juridic debutant 3.000 3 3 3 108.000 108.000 Auditor superior 12.149 3 4 4 510.258 510.258 Auditor principal 9.538 1 1 1 114.456 114.456 Inspector superior 6.000 2 2 2 144.000 144.000 Inspector principal 5.300 11 10 10 667.800 667.800 Inspector asistent 5.000 4 4 4 240.000 240.000 Inspector debutant 3.000 10 11 11 378.000 378.000 Expert superior 6.000 12 12 12 864.000 864.000 Expert principal 5.300 11 11 11 699.600 699.600 Expert asistent 5.000 7 7 7 420.000 420.000 Consilier superior 7.800 192 192 192 17.971.200 17.971.200 Consilier principal 6.500 111 112 112 8.697.000 8.697.000 Consilier asistent 5.700 33 29 29 2.120.400 2.120.400 Consilier debutant 3.000 5 1 1 108.000 108.000 Consilier juridic superior 7.800 33 33 33 3.088.800 3.088.800 Consilier juridic principal 7.000 70 64 64 5.628.000 5.628.000 Consilier juridic asistent 5.500 66 70 70 4.488.000 4.488.000 Consilier juridic debutant 3.000 10 9 9 342.000 342.000 Auditor superior 8.200 34 34 34 3.345.600 3.345.600 Auditor principal 7.000 6 6 6 504.000 504.000 Auditor asistent 6.000 1 1 1 72.000 72.000 Inspector superior 6.000 56 56 56 4.032.000 4.032.000 Inspector principal 5.300 212 217 217 13.642.200 13.642.200 Inspector asistent 5.000 161 161 161 9.660.000 9.660.000 Inspector debutant 3.000 53 57 57 1.980.000 1.980.000 b. Clasa II - studii superioare de scurtă durata 80 85 85 5.233.200 5.233.200 Referent de specialitate superior 7.000 3 4 4 294.000 294.000 Referent de specialitate principal 5.900 1 3 3 141.600 141.600 Referent de specialitate asistent 4.500 2 2 54.000 54.000 Referent de specialitate superior 6.800 16 16 16 1.305.600 1.305.600 Referent de specialitate principal 5.000 33 33 33 1.980.000 1.980.000 Referent de specialitate asistent 4.500 27 27 27 1.458.000 1.458.000 c. Clasa III - studii medii 1.544 1.546 1.546 73.589.658 73.589.658 Referent superior 4.532 38 38 38 2.066.592 2.066.592 Referent principal 3.916 38 38 38 1.785.696 1.785.696 Referent asistent 3.431 1 2 2 61.758 61.758 Referent debutant 2.600 1 1 1 31.200 31.200 Referent superior 4.532 396 396 396 21.536.064 21.536.064 Referent principal 3.916 708 709 709 33.293.832 33.293.832 Referent asistent 3.431 353 353 353 14.533.716 14.533.716 Referent debutant 2.600 9 9 9 280.800 280.800 VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate 811 812 812 52.618.404 52.618.404 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA 8.470 2 2 2 203.280 203.280 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 6.013 2 2 2 144.312 144.312 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 5.403 5 5 5 324.180 324.180 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II 5.403 1 1 1 64.836 64.836 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III 4.880 1 1 1 58.560 58.560 Consilier juridic gradul IA 6.131 1 1 1 73.572 73.572 Consilier juridic gradul III 4.217 1 1 1 50.604 50.604 Referent IA 4.000 96 97 97 4.632.000 4.632.000 Referent I 3.750 42 42 42 1.890.000 1.890.000 Referent II 3.487 22 22 22 920.568 920.568 Referent III 3.053 20 20 20 732.720 732.720 Referent IV 2.900 8 8 8 278.400 278.400 Referent debutant 2.600 1 1 1 31.200 31.200 Medic primar 7.000 173 173 173 14.532.000 14.532.000 Medic specialist 7.000 49 49 49 4.116.000 4.116.000 Secretar de redacţie, tehnoredactor I 5.147 1 1 1 61.764 61.764 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical 4.515 1 1 1 54.180 54.180 Asistent medical principal 5.000 49 49 49 2.940.000 2.940.000 Asistent medical 4.515 23 23 23 1.246.140 1.246.140 Sora medicală principala 4.000 49 49 49 2.352.000 2.352.000 Sora medicală 3.613 51 51 51 2.211.156 2.211.156 Biolog, biochimist, chimist, fizician 4.515 2 2 2 108.360 108.360 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal 5.327 3 3 3 191.772 191.772 Profesor C.F.M., biolog, chimist; 4.471 1 1 1 53.652 53.652 Infirmieră, agent D.D.D. 2.889 18 18 18 624.024 624.024 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 2.889 31 31 31 1.074.708 1.074.708 Şofer autosanitară II 3.251 1 1 1 39.012 39.012 Şofer autosanitară III 2.889 1 1 1 34.668 34.668 Medic primar 10.000 37 37 37 4.440.000 4.440.000 Medic specialist 8.663 7 7 7 727.692 727.692 Medic rezident anul IV-V - din anatomia patologică şi legala 6.027 12 12 12 867.888 867.888 Medic rezident anul III 5.326 8 8 8 511.296 511.296 Farmacist primar - din anatomia patologică şi medicina legala 6.902 1 1 1 82.824 82.824 Asistent medical principal 6.500 36 36 36 2.808.000 2.808.000 Asistent medical 5.957 19 19 19 1.358.196 1.358.196 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal - din anatomia patologică şi medicina legala 9.022 1 1 1 108.264 108.264 Profesor C.F.M.; principal 6.678 1 1 1 80.136 80.136 Cercetător ştiinţific principal gradul II 12.111 4 4 4 581.328 581.328 Cercetător ştiinţific principal gradul III 9.522 5 5 5 571.320 571.320 Cercetător ştiinţific 7.361 3 3 3 264.996 264.996 Asistent de cercetare ştiinţifică 5.792 5 5 5 347.520 347.520 Asistent I 4.630 1 1 1 55.560 55.560 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II; economist, referent, inginer; gradul I 4.904 4 4 4 235.392 235.392 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 3.795 4 4 4 182.160 182.160 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 3.524 5 5 5 211.440 211.440 Analist (programator) ajutor I 3.909 1 1 1 46.908 46.908 Operator, controlor date; I 3.909 2 2 2 93.816 93.816 VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa funcţii comune 222 222 222 8.739.324 8.739.324 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 3.700 2 2 2 88.800 88.800 Secretar-dactilograf, dactilograf; I 3.300 13 13 13 514.800 514.800 Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3.000 12 12 12 432.000 432.000 Casier magaziner; I 3.569 24 24 24 1.027.872 1.027.872 Casier magaziner; II 3.201 11 11 11 422.532 422.532 Funcţionar arhivar; I 3.490 25 25 25 1.047.000 1.047.000 Funcţionar arhivar; II 3.201 3 3 3 115.236 115.236 Funcţionar arhivar; III 2.916 10 10 10 349.920 349.920 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.889 37 37 37 1.282.716 1.282.716 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 2.834 8 8 8 272.064 272.064 Şofer IA 4.594 3 3 3 165.384 165.384 Şofer II 3.856 1 1 1 46.272 46.272 Muncitor calificat I 3.856 3 3 3 138.816 138.816 Muncitor calificat II 3.654 7 7 7 306.936 306.936 Muncitor calificat III 3.406 53 53 53 2.166.216 2.166.216 Muncitor calificat IV 3.201 5 5 5 192.060 192.060 Muncitor calificat VI 2.889 1 1 1 34.668 34.668 Muncitor necalificat 2.834 4 4 4 136.032 136.032MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineatepe anul 2004(sumele alocate din credite externe)  +  Anexa 3/04/19/12*Font 8*                                                                             - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│ │Sub-│Ti- │ │ │ │ │ ││Ca- │ca- │tlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program ││pi- │pi- │Ar- │neat│ Denumire indicator │actualizat │Influente│rectificat ││tol │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │--------------- │295.800.000│ │295.800.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 52.481.000│ │ 52.481.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 37.213.800│ │ 37.213.800││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │243.319.000│ │243.319.000││7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI│295.800.000│ │295.800.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 52.481.000│ │ 52.481.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 15.267.200│ │ 15.267.200││ 01 │ - deplasări, detaşări, transferări │ │ │ ││ │ în ţară │ 12.331.200│ │ 12.331.200││ 02 │ - deplasări, detaşări, transferări │ │ │ ││ │ în străinătate │ 2.936.000│ │ 2.936.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 37.213.800│ │ 37.213.800││ 26 │ Obiecte de inventar de mica valoare │ │ │ ││ │ sau scurta durata şi echipament │ 12.845.000│ │ 12.845.000││ 30 │ Alte cheltuieli │ 24.368.800│ │ 24.368.800││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │243.319.000│ │243.319.000││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor publice│243.319.000│ │243.319.000││7314 50 │ Alte cheltuieli │295.800.000│ │295.800.000│└───────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE  +  Anexa 3/04/19/25*Font 7*                                                                                                        - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATI - credite de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------     angajament TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRIII - credite până la în PROGRAM ------------------------------------------------     bugetare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   I 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332                   II 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   I 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332                   II 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Programul s-a obţinut din centralizarea a 6 fise.    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIPROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE  +  Anexa 3/04/19/26*Font 7*                                                                                                  - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATI - credite de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------     angajament TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRIII - credite până la în PROGRAM ------------------------------------------------     bugetare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse de I 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332   finanţare II 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095                   II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189                   II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100                   II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                   II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 1.671.127.756 300.854.973 233.361.147 260.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332                   II 1.671.127.756 300.854.973 233.361.147 260.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse de I 335.341.938 94.985.370 126.756.333 113.600.235   finanţare II 335.341.938 94.985.370 126.756.333 113.600.2351.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095                   II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189                   II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                   II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 228.661.956 73.980.314 86.156.547 68.525.095                   II 228.661.956 73.980.314 86.156.547 68.525.095-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse de I 2.210.996.491 350.326.199 526.660.651 434.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332   finanţare II 2.210.996.491 350.326.199 526.660.651 434.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100                   II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Buget de stat I                   II1.5 Alte surse I 1.442.465.800 226.874.659 147.204.600 191.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332                   II 1.442.465.800 226.874.659 147.204.600 191.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse de I 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332   finanţare II 2.546.338.429 445.311.569 653.416.984 548.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095                   II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189                   II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100                   II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                   II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 1.671.127.756 300.854.973 233.361.147 260.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332                   II 1.671.127.756 300.854.973 233.361.147 260.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 335.341.938 94.985.370 126.756.333 113.600.235   de finanţare II 335.341.938 94.985.370 126.756.333 113.600.2351.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095                   II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189                   II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                   II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 228.661.956 73.980.314 86.156.547 68.525.095                   II 228.661.956 73.980.314 86.156.547 68.525.095-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 2.210.996.491 350.326.199 526.660.651 434.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332   de finanţare II 2.210.996.491 350.326.199 526.660.651 434.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100                   II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Buget de stat I                   II1.5 Alte surse I 1.442.465.800 226.874.659 147.204.600 191.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332                   II 1.442.465.800 226.874.659 147.204.600 191.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.04.0013  +  Anexa 3/04/19/27FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIISEDIUL DDFSS BACĂU*Font 7*    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Date GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector BACĂU   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BACĂU   1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU                                                      NR.   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP 2076/14.10.1996   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de O.M. NR. 463/1997       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)      (în preturi luna 04/anul 1996) 4.156.300   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5.200 MP                                                        175 SALARIAT                                                      1.800 PERS./Z   3. Durata de realizare aprobata (număr luni) 24C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preturi luna 12/anul 2000) 75.772.573   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24   3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 12/2004   5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775   6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.602.798   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.030   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de      prioritizare (nr. puncte) 125D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE   DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)   II - Credite bugetare                                                                                                           - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------  finanţare şi I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ------------------------------------------------  funcţionare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030    de finanţare II 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030    din care:1.1 Surse proprii I 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130                   II 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.1301.2 Credite int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630                   II 17.095.694 8.534.064 8.561.6301.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175                   II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.1751.5 Alte surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095                   II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Proiecţia    cost. de    funcţionare şi    de întreţinere    după PIF    (preliminari)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.04.0018FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIISEDIUL DDFSS TELEORMAN*Font 7*    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Date GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector TELEORMAN   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna ALEXANDRIA   1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP 1996/18.11.1997   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de O.M. NR. 115/2001       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)       (în preturi luna 06/anul 1997) 15.816.000   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5.085 MP                                                        209 SALARIAT                                                       1750 PERS./Z   3. Durata de realizare aprobata (număr luni) 24C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preturi luna 12/anul 2001) 90.731.084   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24   3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 12/2004   5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595   6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.825   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.205   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor      de prioritizare (nr. puncte) 125D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE   DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)   II - Credite bugetare                                                                                                             - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------  finanţare şi I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ------------------------------------------------  funcţionare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205    de finanţare II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205    din care:1.1 Surse proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965                   II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.9651.2 Credite int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559                   II 15.902.081 7.264.522 8.637.5591.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681                   II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.6811.5 Alte surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000                   II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Proiecţia    cost. de    funcţionare    şi de    întreţinere    după PIF    (preliminari)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.04.0027FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIAMENAJARE HALA CU P+1 ÎN P+2 CA SEDIU PENTRU CASA NAŢIONALĂDE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE*Font 7*    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Date GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector 2   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI   1.3 Amplasament B-DUL LACUL TEI 17   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de O.M. 560/2001       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)      (în preturi luna 06/anul 2001) 121.606.979   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 4640 91 MP                                                       983 21 MP CU   3. Durata de realizare aprobata (număr luni) 12C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preturi luna 06/anul 2001) 121.606.979   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 12   3. Data începerii investiţiei (luna/an) 09/2002   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 12/2003   5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 42.180.000   6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 60.095.710   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 40.800.000   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de      prioritizare (nr. puncte) 125D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE   DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)   II - Credite bugetare                                                                                                 - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------  finanţare şi I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ------------------------------------------------  funcţionare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 143.075.710 42.180.000 60.095.710 40.800.000    de finanţare II 143.075.710 42.180.000 60.095.710 40.800.000    din care:1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de stat I                   II1.5 Alte surse I 143.075.710 42.180.000 60.095.710 40.800.000                   II 143.075.710 42.180.000 60.095.710 40.800.000-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Proiecţia    cost. de    funcţionare    şi de    întreţinere    după PIF    (preliminari)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.04.0001b BM CPFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b) dotări independente*Font 7*    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Date GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)      (în preturi luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobata (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preturi luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 180.018.880   6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 476.360.651   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 329.988.623   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de      prioritizare (nr. puncte)D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE   DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)   II - Credite bugetare                                                                                                       - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------  finanţare şi I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ------------------------------------------------  funcţionare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868    de finanţare II 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868    din care:1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.944                   II 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.9441.4 Buget de stat I                   II1.5 Alte surse I 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924                   II 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Proiecţia    cost. de    funcţionare    şi de    întreţinere    după PIF    (preliminari)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.04.0001b1CNPASFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b) dotări independente*Font 7*    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Date GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)      (în preturi luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobata (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preturi luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 170.307.319   6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 50.300.000   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 731.526.992   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de      prioritizare (nr. puncte)D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE   DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)   II - Credite bugetare                                                                                                          - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------  finanţare şi I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ------------------------------------------------  funcţionare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 952.134.311 170.307.319 50.300.000 90.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528    de finanţare II 952.134.311 170.307.319 50.300.000 90.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528    din care:1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de stat I                   II1.5 Alte surse I 952.134.311 170.307.319 50.300.000 90.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528                   II 952.134.311 170.307.319 50.300.000 90.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Proiecţia    cost. de    funcţionare    şi de    întreţinere    după PIF    (preliminari)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.04.001d CASAFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi deexecuţie privind consolidările*Font 7*    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Date GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)       (în preturi luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobata (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preturi luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei)   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 164.500.000   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de       prioritizare (nr. puncte)D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE   DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)   II - Credite bugetare                                                                                                         - mii lei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI -------------------------------------------------------------  finanţare şi I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ------------------------------------------------  funcţionare 31.12.2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii                                                                                                                    ulteriori-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Total surse I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000   de finanţare II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000   din care:1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de stat I                   II1.5 Alte surse I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000                   II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Proiecţia   cost. de   funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminari)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.  +  Anexa IIBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ    1. Bugetul asigurărilor pentru şomaj       pe anul 2004 - Sinteza - 1/06    2. Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,       subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2004 2/06    3. Bugetul asigurărilor pentru şomaj - Sinteza       fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli       pe anul 2004 3/06/19/01    4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli       şi subcapitole pe anul 2004       (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj) 3/06/19/02    5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli       şi subcapitole pe anul 2004       (sumele alocate din credite externe) 3/06/19/03    6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,       articole şi alineate pe anul 2004       (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj) 3/06/19/06    7. Cheltuieli cu salariile pe anul 2004       (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj) 3/06/19/07    8. Numărul maxim de posturi şi fondul aferent       salariilor de baza pe anul 2004       (sumele alocate prin bugetul asigurărilor pentru şomaj) 3/06/19/08    9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,       articole şi alineate pe anul 2004       (sumele alocate din credite externe) 3/06/19/12    10. Programul de investiţii publice 3/06/19/25    11. Program sectorial de investiţii publice 3/06/19/26    12. Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 3/06/19/27MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJpe anul 2004- SINTEZA -  +  Anexa 1/06*Font 8*                                                                                         - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ Denumire indicator │ Program │ Influente │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ │ actualizat │ │ rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│0001 06 │ VENITURI - TOTAL │ 19.239.788.963│-1.028.039.427│ 18.211.749.536││0002 │ I. VENITURI CURENTE │ 18.389.788.963│-1.028.039.427│ 17.361.749.536││0003 │ A. VENITURI FISCALE │ 17.640.672.614│-1.028.039.427│ 16.612.633.187││0004 │ A1. IMPOZITE DIRECTE │ 17.640.672.614│-1.028.039.427│ 16.612.633.187││1006 │ CONTRIBUŢII LA BUGETUL │ │ │ ││ │ ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 17.640.672.614│-1.028.039.427│ 16.612.633.187││ 01 │ Contribuţii ale angajatorilor şi │ │ │ ││ │ ale persoanelor juridice asimilate│ │ │ ││ │ angajatorului │ 13.642.486.848│ -969.433.393│ 12.673.053.455││ 02 │ Contribuţii individuale │ 3.932.128.166│ -58.606.034│ 3.873.522.132││ 03 │ Contribuţii datorate de persoanele│ │ │ ││ │ care încheie contract de asigurare│ │ │ ││ │ pentru şomaj │ 66.057.600│ │ 66.057.600││1900 06 │ B. VENITURI NEFISCALE │ 749.116.349│ │ 749.116.349││2206 │ DIVERSE VENITURI │ 749.116.349│ │ 749.116.349││ 30 │ Încasări din alte surse │ 749.116.349│ │ 749.116.349││4200 06 │ VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA │ │ │ ││ │ ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 850.000.000│ │ 850.000.000││4206 │ ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA │ │ │ ││ │ ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 850.000.000│ │ 850.000.000││ 06 │ Încasări din rambursarea │ │ │ ││ │ împrumuturilor acordate pentru │ │ │ ││ │ înfiinţarea şi dezvoltarea de │ │ │ ││ │ întreprinderi mici şi mijlocii │ 850.000.000│ │ 850.000.000││4700 │ X. SUME DE LA FONDUL DE │ │ │ ││ │ REDISTRIBUIRE │ 1.068.368.393│ │ 1.068.368.393││4806 │ RESURSE PENTRU FINANŢAREA │ │ │ ││ │ PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI A │ │ │ ││ │ SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE │ │ │ ││ │ COLECTIVA │ 1.068.368.393│ │ 1.068.368.393││ 01 │ Cota din contribuţii de la agenţii│ │ │ ││ │ economici │ 1.068.368.393│ │ 1.068.368.393││5006 │ BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ │ │ ││ │ --------------------------------- │ 17.837.458.436│ │ 17.837.458.436││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 16.070.657.586│ -5.865.000│ 16.064.792.586││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI│ 517.705.505│ │ 517.705.505││ 20 │ MATERIALE ŞI SERVICII │ 523.644.040│ -5.865.000│ 517.779.040││ 38 │ TRANSFERURI │ 15.029.308.041│ │ 15.029.308.041││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 3.570.226.173│ │ 3.570.226.173││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 11.459.081.868│ │ 11.459.081.868││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 121.835.850│ │ 121.835.850││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││5700 06 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ ││ │ SOCIAL - CULTURALE │ 14.363.104.394│ 2.000.000│ 14.365.104.394││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 14.333.104.394│ │ 14.333.104.394││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.715.253│ │ 18.715.253││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 151.521.100│ │ 151.521.100││ 38 │ TRANSFERURI │ 14.162.868.041│ │ 14.162.868.041││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 11.395.331.868│ │ 11.395.331.868││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││5706 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 207.890.099│ 2.000.000│ 209.890.099││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 177.890.099│ │ 177.890.099││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.715.253│ │ 18.715.253││ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 13.898.304│ │ 13.898.304││ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de stat │ 3.127.119│ -69.492│ 3.057.627││ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de│ │ │ ││ │ şomaj │ 416.949│ │ 416.949││ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ sociale de sănătate │ 972.881│ │ 972.881││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 300.000│ │ 300.000││ 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ ││ │ transferări în ţară │ 300.000│ │ 300.000││ 16 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ de accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 69.492│ 69.492││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 151.521.100│ │ 151.521.100││ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 7.752.000│ │ 7.752.000││ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ ││ │ gospodărie │ 12.100.000│ │ 12.100.000││ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ ││ │ cu caracter funcţional │ 88.300.000│ │ 88.300.000││ 26 │ Obiecte de inventar de mica │ │ │ ││ │ valoare sau scurta durata şi │ │ │ ││ │ echipament │ 3.702.600│ │ 3.702.600││ 27 │ Reparaţii curente │ 2.468.400│ │ 2.468.400││ 28 │ Reparaţii capitale │ 35.000.000│ │ 35.000.000││ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 617.100│ │ 617.100││ 30 │ Alte cheltuieli │ 1.581.000│ │ 1.581.000││ 38 │ TRANSFERURI │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ ││ │ indemnizaţii │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ ││ │ publice │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││5706 20 │ Centre de calificare şi │ │ │ ││ │ recalificare │ 81.149.400│ 2.000.000│ 83.149.400││ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ ││ │ învăţământ │ 126.740.699│ │ 126.740.699││6006 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, │ │ │ ││ │PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │ 11.387.678.122│ │ 11.387.678.122││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.387.678.122│ │ 11.387.678.122││ 38 │ TRANSFERURI │ 11.387.678.122│ │ 11.387.678.122││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 11.387.678.122│ │ 11.387.678.122││ 07 │ Indemnizaţia de şomaj │ 8.007.699.272│ │ 8.007.699.272││ 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ ││ │ indemnizaţii │ 2.316.101.976│ │ 2.316.101.976││ 15 │ Plăţi compensatorii │ 1.063.876.874│ │ 1.063.876.874││6006 32 │ Plăţi pentru stimularea │ │ │ ││ │ mobilităţii forţei de muncă │ 67.200.000│ │ 67.200.000││ 33 │ Indemnizaţii de şomaj │ 8.007.699.272│ │ 8.007.699.272││ 34 │ Alocaţii de sprijin │ 60.658.992│ │ 60.658.992││ 35 │ Indemnizaţii de şomaj pentru │ │ │ ││ │ absolvenţi │ 537.600.000│ │ 537.600.000││ 39 │ Plăţi pentru stimularea │ │ │ ││ │ angajatorilor care încadrează │ │ │ ││ │ absolvenţi │ 661.920.000│ │ 661.920.000││ 40 │ Plăţi compensatorii │ 1.063.876.874│ │ 1.063.876.874││ 46 │ Plăţi pentru stimularea │ │ │ ││ │ angajatorilor care încadrează │ │ │ ││ │ şomeri aparţinând unor categorii │ │ │ ││ │ defavorizate │ 648.522.984│ │ 648.522.984││ 49 │ Plăţi pentru stimularea │ │ │ ││ │ şomerilor care se angajează │ │ │ ││ │ înainte de expirarea perioadei │ │ │ ││ │ de şomaj │ 340.200.000│ │ 340.200.000││6106 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 38 │ TRANSFERURI │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 22 │ Transferuri din bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor pentru şomaj către │ │ │ ││ │ bugetul asigurărilor sociale de │ │ │ ││ │ stat │ 2.291.303.339│ -630.000│ 2.290.673.339││ 26 │ Transferuri din bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor pentru şomaj către │ │ │ ││ │ bugetul fondului naţional unic │ │ │ ││ │ de asigurări sociale de sănătate│ 476.232.834│ │ 476.232.834││ 30 │ Transferuri din bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor pentru şomaj către │ │ │ ││ │ bugetul asigurărilor pentru │ │ │ ││ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 630.000│ 630.000││6106 11 │ Contribuţia pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de stat pentru şomeri │ 2.291.303.339│ -630.000│ 2.290.673.339││ 12 │ Contribuţia pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de sănătate pentru şomeri │ 476.232.834│ │ 476.232.834││ 13 │ Contribuţia pentru asigurări │ │ │ ││ │ pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 630.000│ 630.000││7100 06 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 1.968.849.042│ -2.000.000│ 1.966.849.042││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 1.737.553.192│ -5.865.000│ 1.731.688.192││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 498.990.252│ │ 498.990.252││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 372.122.940│ -5.865.000│ 366.257.940││ 38 │ TRANSFERURI │ 866.440.000│ │ 866.440.000││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 63.750.000│ │ 63.750.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 91.835.850│ -2.000.000│ 89.835.850││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││7206 │ALTE ACŢIUNI │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 54.018.997│ │ 54.018.997││ 30 │ Alte cheltuieli │ 54.018.997│ │ 54.018.997││ 38 │ TRANSFERURI │ 866.440.000│ │ 866.440.000││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 27 │ Transferuri din bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor pentru şomaj către │ │ │ ││ │ bugetele locale pentru │ │ │ ││ │ finanţarea programelor pentru │ │ │ ││ │ ocuparea temporara a forţei de │ │ │ ││ │ muncă │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 63.750.000│ │ 63.750.000││ 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ ││ │ organisme internaţionale │ 5.000.000│ │ 5.000.000││ 65 │ Plăţi pentru stimularea creării │ │ │ ││ │ de locuri de muncă │ 58.750.000│ │ 58.750.000││7206 09 │ Programe pentru ocuparea temporara│ │ │ ││ │ a forţei de muncă │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 18 │ Masuri active pentru combaterea │ │ │ ││ │ şomajului │ 58.750.000│ │ 58.750.000││ 21 │ Servicii de preconcediere │ │ │ ││ │ colectiva │ 4.491.519│ │ 4.491.519││ 50 │ Alte cheltuieli │ 54.527.478│ │ 54.527.478││7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 1.048.390.045│ -2.000.000│ 1.046.390.045││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 817.094.195│ -5.865.000│ 811.229.195││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 498.990.252│ │ 498.990.252││ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 370.128.696│ │ 370.128.696││ 11 │ Contribuţii pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de stat │ 83.278.956│ -1.850.643│ 81.428.313││ 12 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ de şomaj │ 11.103.861│ │ 11.103.861││ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ sociale de sănătate │ 25.909.009│ │ 25.909.009││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 8.569.730│ │ 8.569.730││ 01 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ ││ │ transferări în ţară │ 7.757.730│ │ 7.757.730││ 02 │ - deplasări, detaşări, │ │ │ ││ │ transferări în străinătate │ 812.000│ │ 812.000││ 16 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ de accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 1.850.643│ 1.850.643││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI │ │ │ ││ │ SERVICII │ 318.103.943│ -5.865.000│ 312.238.943││ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ ││ │ gospodărie │ 100.000.000│ │ 100.000.000││ 25 │ Materiale şi prestări de servicii│ │ │ ││ │ cu caracter funcţional │ 28.000.000│ │ 28.000.000││ 26 │ Obiecte de inventar de mica │ │ │ ││ │ valoare sau scurta durata şi │ │ │ ││ │ echipament │ 9.817.900│ │ 9.817.900││ 27 │ Reparaţii curente │ 10.000.000│ │ 10.000.000││ 28 │ Reparaţii capitale │ 10.000.000│ │ 10.000.000││ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 4.259.850│ │ 4.259.850││ 30 │ Alte cheltuieli │ 156.026.193│ -5.865.000│ 150.161.193││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 91.835.850│ -2.000.000│ 89.835.850││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor │ │ │ ││ │ publice │ 91.835.850│ -2.000.000│ 89.835.850││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA │ │ │ ││ │ CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││7306 03 │ Cheltuieli cu transmiterea şi │ │ │ ││ │ plata drepturilor │ 116.180.437│ │ 116.180.437││ 50 │ Alte cheltuieli │ 932.209.608│ -2.000.000│ 930.209.608││8600 06 │Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI │ │ │ ││ │ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││8606 │ÎMPRUMUTURI │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 80 03 │ Împrumuturi din bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor pentru şomaj │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││8606 04 │ Împrumuturi acordate pentru │ │ │ ││ │ înfiinţarea şi dezvoltarea de │ │ │ ││ │ întreprinderi mici şi mijlocii │ 1.500.000.000│ │ 1.500.000.000││ 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate │ │ │ ││ │ prin agenţii de credit │ 5.505.000│ │ 5.505.000││9906 │EXCEDENT/DEFICIT │ 1.402.330.527│-1.028.039.427│ 374.291.100│└───────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,titluri de cheltuieli pe anul 2004  +  Anexa 2/06*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┐│Ca- │Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ ││pi- │ca- │tlu/│neat│ Denumire indicator │ Program │ Influente │ Program ││tol │pi- │Ar- │ │ │ actualizat │ │ rectificat ││ │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ ││ │------------- │ 18.223.909.436│ │ 18.223.909.436││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 16.260.763.586│ -5.865.000│ 16.254.898.586││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 529.082.505│ │ 529.082.505││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 702.373.040│ -5.865.000│ 696.508.040││ 38 │ TRANSFERURI │ 15.029.308.041│ │ 15.029.308.041││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 226.430.850│ │ 226.430.850││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.597.255.000│ │ 1.597.255.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││5006 │ BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ │ │ ││ │ --------------------------------- │ 17.837.458.436│ │ 17.837.458.436││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 16.070.657.586│ -5.865.000│ 16.064.792.586││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 517.705.505│ │ 517.705.505││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 523.644.040│ -5.865.000│ 517.779.040││ 38 │ TRANSFERURI │ 15.029.308.041│ │ 15.029.308.041││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 121.835.850│ │ 121.835.850││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││5706 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 207.890.099│ 2.000.000│ 209.890.099││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 177.890.099│ │ 177.890.099││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.715.253│ │ 18.715.253││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 151.521.100│ │ 151.521.100││ 38 │ TRANSFERURI │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││5706 20 │ Centre de calificare şi │ │ │ ││ │ recalificare │ 81.149.400│ 2.000.000│ 83.149.400││ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ ││ │ învăţământ │ 126.740.699│ │ 126.740.699││6006 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, │ │ │ ││ │PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │ 11.387.678.122│ │ 11.387.678.122││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 11.387.678.122│ │ 11.387.678.122││ 38 │ TRANSFERURI │ 11.387.678.122│ │ 11.387.678.122││6006 32 │ Plăţi pentru stimularea │ │ │ ││ │ mobilităţii forţei de muncă │ 67.200.000│ │ 67.200.000││ 33 │ Indemnizaţii de şomaj │ 8.007.699.272│ │ 8.007.699.272││ 34 │ Alocaţii de sprijin │ 60.658.992│ │ 60.658.992││ 35 │ Indemnizaţii de şomaj pentru │ │ │ ││ │ absolvenţi │ 537.600.000│ │ 537.600.000││ 39 │ Plăţi pentru stimularea │ │ │ ││ │ angajatorilor care încadrează │ │ │ ││ │ absolvenţi │ 661.920.000│ │ 661.920.000││ 40 │ Plăţi compensatorii │ 1.063.876.874│ │ 1.063.876.874││ 46 │ Plăţi pentru stimularea │ │ │ ││ │ angajatorilor care încadrează │ │ │ ││ │ şomeri aparţinând unor categorii │ │ │ ││ │ defavorizate │ 648.522.984│ │ 648.522.984││ 49 │ Plăţi pentru stimularea şomerilor │ │ │ ││ │ care se angajează înainte de │ │ │ ││ │ expirarea perioadei de şomaj │ 340.200.000│ │ 340.200.000││6106 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 38 │ TRANSFERURI │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││6106 11 │ Contribuţia pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de stat pentru şomeri │ 2.291.303.339│ -630.000│ 2.290.673.339││ 12 │ Contribuţia pentru asigurări │ │ │ ││ │ sociale de sănătate pentru şomeri │ 476.232.834│ │ 476.232.834││ 13 │ Contribuţia pentru asigurări │ │ │ ││ │ pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 630.000│ 630.000││7206 │ALTE ACŢIUNI │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 54.018.997│ │ 54.018.997││ 38 │ TRANSFERURI │ 866.440.000│ │ 866.440.000││7206 09 │ Programe pentru ocuparea temporara│ │ │ ││ │ a forţei de muncă │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 18 │ Masuri active pentru combaterea │ │ │ ││ │ şomajului │ 58.750.000│ │ 58.750.000││ 21 │ Servicii de preconcediere │ │ │ ││ │ colectiva │ 4.491.519│ │ 4.491.519││ 50 │ Alte cheltuieli │ 54.527.478│ │ 54.527.478││7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 1.048.390.045│ -2.000.000│ 1.046.390.045││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 817.094.195│ -5.865.000│ 811.229.195││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 498.990.252│ │ 498.990.252││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 318.103.943│ -5.865.000│ 312.238.943││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 91.835.850│ -2.000.000│ 89.835.850││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE │ │ │ ││ │ DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi │ │ │ ││ │ plăţi de dobânzi şi comisioane la │ │ │ ││ │ credite externe contractate de │ │ │ ││ │ ordonatorii de credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││7306 03 │ Cheltuieli cu transmiterea şi │ │ │ ││ │ plata drepturilor │ 116.180.437│ │ 116.180.437││ 50 │ Alte cheltuieli │ 932.209.608│ -2.000.000│ 930.209.608││8606 │ÎMPRUMUTURI │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││8606 04 │ Împrumuturi acordate pentru │ │ │ ││ │ înfiinţarea şi dezvoltarea de │ │ │ ││ │ Întreprinderi mici şi mijlocii │ 1.500.000.000│ │ 1.500.000.000││ 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate │ │ │ ││ │ prin agenţii de credit │ 5.505.000│ │ 5.505.000││5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │--------------- │ 386.451.000│ │ 386.451.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 190.106.000│ │ 190.106.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 178.729.000│ │ 178.729.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 104.595.00│ │ 104.595.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││7214 │ALTE ACŢIUNI │ 73.400.000│ │ 73.400.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 73.400.000│ │ 73.400.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 73.400.000│ │ 73.400.000││7214 18 │ Masuri active pentru combaterea │ │ │ ││ │ şomajului │ 73.400.000│ │ 73.400.000││7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ ││ │FONDULUI │ 221.301.000│ │ 221.301.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 116.706.000│ │ 116.706.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 105.329.000│ │ 105.329.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 104.595.000│ │ 104.595.000││7314 50 │ Alte cheltuieli │ 221.301.000│ │ 221.301.000││8614 │ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││8614 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate │ │ │ ││ │ prin agenţii de credit │ 91.750.000│ │ 91.750.000│└───────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJSINTEZAfondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2004  +  Anexa 3/06/19/01*Font 8*                                                                                     - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐│ │Sub-│Ti- │ │ │ │ │ ││Ca- │ca- │tlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program ││pi- │pi- │Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │Influente │ rectificat ││tol │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ ││ │------------- │18.223.909.436│ │18.223.909.436││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │16.260.763.586│-5.865.000│16.254.898.586││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 529.082.505│ │ 529.082.505││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 702.373.040│-5.865.000│ 696.508.040││ 38 │ TRANSFERURI │15.029.308.041│ │15.029.308.041││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 226.430.850│ │ 226.430.850││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.597.255.000│ │ 1.597.255.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││5006 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ │ │ ││ │--------------------------------- │17.837.458.436│ │17.837.458.436││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │16.070.657.586│-5.865.000│16.064.792.586││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 517.705.505│ │ 517.705.505││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 523.644.040│-5.865.000│ 517.779.040││ 38 │ TRANSFERURI │15.029.308.041│ │15.029.308.041││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 121.835.850│ │ 121.835.850││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │--------------- │ 386.451.000│ │ 386.451.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 190.106.000│ │ 190.106.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 178.729.000│ │ 178.729.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 104.595.000│ │ 104.595.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000│└───────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2004(sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)  +  Anexa 3/06/19/02*Font 8*                                                                                        - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐│ │Sub-│Ti- │ │ │ │ │ ││Ca- │ca- │tlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program ││pi- │pi- │Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │Influente │ rectificat ││tol │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤│5006 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ │ │ ││ │--------------------------------- │17.837.458.436│ │17.837.458.436││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │16.070.657.586│-5.865.000│16.064.792.586││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 517.705.505│ │ 517.705.505││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 523.644.040│-5.865.000│ 517.779.040││ 38 │ TRANSFERURI │15.029.308.041│ │15.029.308.041││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 3.570.226.173│ │ 3.570.226.173││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │11.459.081.868│ │11.459.081.868││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 121.835.850│ │ 121.835.850││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││5700 06 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ ││ │ SOCIAL-CULTURALE │14.363.104.394│ 2.000.000│14.365.104.394││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │14.333.104.394│ │14.333.104.394││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.715.253│ │ 18.715.253││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 151.521.100│ │ 151.521.100││ 38 │ TRANSFERURI │14.162.868.041│ │14.162.868.041││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │11.395.331.868│ │11.395.331.868││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││5706 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 207.890.099│ 2.000.000│ 209.890.099││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 177.890.099│ │ 177.890.099││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.715.253│ │ 18.715.253││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 151.521.100│ │ 151.521.100││ 38 │ TRANSFERURI │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││5706 20 │ Centre de calificare şi recalificare │ 81.149.400│ 2.000.000│ 83.149.400││ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ ││ │ învăţământ │ 126.740.699│ │ 126.740.699││6006 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, │ │ │ ││ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │11.387.678.122│ │11.387.678.122││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │11.387.678.122│ │11.387.678.122││ 38 │ TRANSFERURI │11.387.678.122│ │11.387.678.122││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │11.387.678.122│ │11.387.678.122││6006 32 │ Plăţi pentru stimularea mobilităţii │ │ │ ││ │ forţei de muncă │ 67.200.000│ │ 67.200.000││ 33 │ Indemnizaţii de şomaj │ 8.007.699.272│ │ 8.007.699.272││ 34 │ Alocaţii de sprijin │ 60.658.992│ │ 60.658.992││ 35 │ Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi│ 537.600.000│ │ 537.600.000││ 39 │ Plăţi pentru stimularea angajatorilor │ │ │ ││ │ care încadrează absolvenţi │ 661.920.000│ │ 661.920.000││ 40 │ Plăţi compensatorii │ 1.063.876.874│ │ 1.063.876.874││ 46 │ Plăţi pentru stimularea angajatorilor │ │ │ ││ │ care încadrează şomeri aparţinând unor │ │ │ ││ │ categorii defavorizate │ 648.522.984│ │ 648.522.984││ 49 │ Plăţi pentru stimularea şomerilor care │ │ │ ││ │ se angajează înainte de expirarea │ │ │ ││ │ perioadei de şomaj │ 340.200.000│ │ 340.200.000││6106 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 38 │ TRANSFERURI │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││6106 11 │ Contribuţia pentru asigurări sociale de│ │ │ ││ │ stat pentru şomeri │ 2.291.303.339│ -630.000│ 2.290.673.339││ 12 │ Contribuţia pentru asigurări sociale de│ │ │ ││ │ sănătate pentru şomeri │ 476.232.834│ │ 476.232.834││ 13 │ Contribuţia pentru asigurări pentru │ │ │ ││ │ accidente de muncă şi boli profesionale│ │ 630.000│ 630.000││7100 06 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 1.968.849.042│-2.000.000│ 1.966.849.042││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 1.737.553.192│-5.865.000│ 1.731.688.192││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 498.990.252│ │ 498.990.252││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 372.122.940│-5.865.000│ 366.257.940││ 38 │ TRANSFERURI │ 866.440.000│ │ 866.440.000││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 63.750.000│ │ 63.750.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 91.835.850│-2.000.000│ 89.835.850││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││7206 │ALTE ACŢIUNI │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 54.018.997│ │ 54.018.997││ 38 │ TRANSFERURI │ 866.440.000│ │ 866.440.000││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 63.750.000│ │ 63.750.000││7206 09 │ Programe pentru ocuparea temporara a │ │ │ ││ │ forţei de muncă │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 18 │ Masuri active pentru combaterea │ │ │ ││ │ şomajului │ 58.750.000│ │ 58.750.000││ 21 │ Servicii de preconcediere colectiva │ 4.491.519│ │ 4.491.519││ 50 │ Alte cheltuieli │ 54.527.478│ │ 54.527.478││7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 1.048.390.045│-2.000.000│ 1.046.390.045││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 817.094.195│-5.865.000│ 811.229.195││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 498.990.252│ │ 498.990.252││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 318.103.943│-5.865.000│ 312.238.943││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 91.835.850│-2.000.000│ 89.835.850││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││7306 03 │ Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ ││ │ drepturilor │ 116.180.437│ │ 116.180.437││ 50 │ Alte cheltuieli │ 932.209.608│-2.000.000│ 930.209.608││8600 06 │ Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││8606 │ÎMPRUMUTURI │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││8606 04 │ Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea│ │ │ ││ │ şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi│ │ │ ││ │ mijlocii │ 1.500.000.000│ │ 1.500.000.000││ 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate prin │ │ │ ││ │ agenţii de credit │ 5.505.000│ │ 5.505.000│└───────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2004(sumele alocate din credite externe)  +  Anexa 3/06/19/03*Font 8*                                                                                        - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐│ │Sub-│Ti- │ │ │ │ │ ││Ca- │ca- │tlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program ││pi- │pi- │Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat ││tol │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │--------------- │ 386.451.000│ │ 386.451.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 190.106.000│ │ 190.106.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 178.729.000│ │ 178.729.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 104.595.000│ │ 104.595.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││7214 │ ALTE ACŢIUNI │ 73.400.000│ │ 73.400.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 73.400.000│ │ 73.400.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 73.400.000│ │ 73.400.000││7214 18 │ Masuri active pentru combaterea şomajului │ 73.400.000│ │ 73.400.000││7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 221.301.000│ │ 221.301.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 116.706.000│ │ 116.706.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 105.329.000│ │ 105.329.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 104.595.000│ │ 104.595.000││7314 50 │ Alte cheltuieli │ 221.301.000│ │ 221.301.000││8614 │ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││8614 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate prin │ │ │ ││ │ agenţii de credit │ 91.750.000│ │ 91.750.000│└───────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2004(sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)  +  Anexa 3/06/19/06*Font 7*                                                                                       - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐│ │Sub-│Ti- │ │ │ │ │ ││Ca- │ca- │tlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program ││pi- │pi- │Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │Influente │ rectificat ││tol │tol │ti- │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤│5006 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ │ │ ││ │--------------------------------- │17.837.458.436│ │17.837.458.436││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │16.070.657.586│-5.865.000│16.064.792.586││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 517.705.505│ │ 517.705.505││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 523.644.040│-5.865.000│ 517.779.040││ 38 │ TRANSFERURI │15.029.308.041│ │15.029.308.041││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 3.570.226.173│ │ 3.570.226.173││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │11.459.081.868│ │11.459.081.868││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 121.835.850│ │ 121.835.850││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││5700 06 │ Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ ││ │ SOCIAL-CULTURALE │14.363.104.394│ 2.000.000│14.365.104.394││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │14.333.104.394│ │14.333.104.394││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.715.253│ │ 18.715.253││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 151.521.100│ │ 151.521.100││ 38 │ TRANSFERURI │14.162.868.041│ │14.162.868.041││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │11.395.331.868│ │11.395.331.868││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││5706 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 207.890.099│ 2.000.000│ 209.890.099││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 177.890.099│ │ 177.890.099││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.715.253│ │ 18.715.253││ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 13.898.304│ │ 13.898.304││ 11 │ Contribuţii pentru asigurări sociale │ │ │ ││ │ de stat │ 3.127.119│ -69.492│ 3.057.627││ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de │ │ │ ││ │ şomaj │ 416.949│ │ 416.949││ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ sociale de sănătate │ 972.881│ │ 972.881││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 300.000│ │ 300.000││ 01 │ - deplasări, detaşări, transferări │ │ │ ││ │ în ţară │ 300.000│ │ 300.000││ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de │ │ │ ││ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 69.492│ 69.492││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 151.521.100│ │ 151.521.100││ 21 │ Drepturi cu caracter social │ 7.752.000│ │ 7.752.000││ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ ││ │ gospodărie │ 12.100.000│ │ 12.100.000││ 25 │ Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ ││ │ caracter funcţional │ 88.300.000│ │ 88.300.000││ 26 │ Obiecte de inventar de mica valoare │ │ │ ││ │ sau scurta durata şi echipament │ 3.702.600│ │ 3.702.600││ 27 │ Reparaţii curente │ 2.468.400│ │ 2.468.400││ 28 │ Reparaţii capitale │ 35.000.000│ │ 35.000.000││ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 617.100│ │ 617.100││ 30 │ Alte cheltuieli │ 1.581.000│ │ 1.581.000││ 38 │ TRANSFERURI │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ ││ │ indemnizaţii │ 7.653.746│ │ 7.653.746││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor publice │ 30.000.000│ 2.000.000│ 32.000.000││5706 20 │ Centre de calificare şi recalificare │ 81.149.400│ 2.000.000│ 83.149.400││ 50 │ Alte instituţii şi acţiuni de │ │ │ ││ │ învăţământ │ 126.740.699│ │ 126.740.699││6006 │ASISTENŢĂ SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, │ │ │ ││ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII │11.387.678.122│ │11.387.678.122││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │11.387.678.122│ │11.387.678.122││ 38 │ TRANSFERURI │11.387.678.122│ │11.387.678.122││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │11.387.678.122│ │11.387.678.122││ 07 │ Indemnizaţia de şomaj │ 8.007.699.272│ │ 8.007.699.272││ 09 │ Alte ajutoare, alocaţii şi │ │ │ ││ │ indemnizaţii │ 2.316.101.976│ │ 2.316.101.976││ 15 │ Plăţi compensatorii │ 1.063.876.874│ │ 1.063.876.874││6006 32 │ Plăţi pentru stimularea mobilităţii │ │ │ ││ │ forţei de muncă │ 67.200.000│ │ 67.200.000││ 33 │ Indemnizaţii de şomaj │ 8.007.699.272│ │ 8.007.699.272││ 34 │ Alocaţii de sprijin │ 60.658.992│ │ 60.658.992││ 35 │ Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi│ 537.600.000│ │ 537.600.000││ 39 │ Plăţi pentru stimularea angajatorilor │ │ │ ││ │ care încadrează absolvenţi │ 661.920.000│ │ 661.920.000││ 40 │ Plăţi compensatorii │ 1.063.876.874│ │ 1.063.876.874││ 46 │ Plăţi pentru stimularea angajatorilor │ │ │ ││ │ care încadrează şomeri aparţinând unor │ │ │ ││ │ categorii defavorizate │ 648.522.984│ │ 648.522.984││ 49 │ Plăţi pentru stimularea şomerilor care │ │ │ ││ │ se angajează înainte de expirarea │ │ │ ││ │ perioadei de şomaj │ 340.200.000│ │ 340.200.000││6106 │ALTE CHELTUIELI SOCIALE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 38 │ TRANSFERURI │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 2.767.536.173│ │ 2.767.536.173││ 22 │ Transferuri din bugetul asigurărilor │ │ │ ││ │ pentru şomaj către bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor sociale de stat │ 2.291.303.339│ -630.000│ 2.290.673.339││ 26 │ Transferuri din bugetul asigurărilor │ │ │ ││ │ pentru şomaj către bugetul fondului │ │ │ ││ │ naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ ││ │ sănătate │ 476.232.834│ │ 476.232.834││ 30 │ Transferuri din bugetul asigurărilor │ │ │ ││ │ pentru şomaj către bugetul │ │ │ ││ │ asigurărilor pentru accidente de │ │ │ ││ │ muncă şi boli profesionale │ │ 630.000│ 630.000││6106 11 │ Contribuţia pentru asigurări sociale de│ │ │ ││ │ stat pentru şomeri │ 2.291.303.339│ -630.000│ 2.290.673.339││ 12 │ Contribuţia pentru asigurări sociale de│ │ │ ││ │ sănătate pentru şomeri │ 476.232.834│ │ 476.232.834││ 13 │ Contribuţia pentru asigurări pentru │ │ │ ││ │ accidente de muncă şi boli profesionale│ │ 630.000│ 630.000││7100 06 │ Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI │ 1.968.849.042│-2.000.000│ 1.966.849.042││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 1.737.553.192│-5.865.000│ 1.731.688.192││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 498.990.252│ │ 498.990.252││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 372.122.940│-5.865.000│ 366.257.940││ 38 │ TRANSFERURI │ 866.440.000│ │ 866.440.000││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 63.750.000│ │ 63.750.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 91.835.850│-2.000.000│ 89.835.850││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││7206 │ALTE ACŢIUNI │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 920.458.997│ │ 920.458.997││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 54.018.997│ │ 54.018.997││ 30 │ Alte cheltuieli │ 54.018.997│ │ 54.018.997││ 38 │ TRANSFERURI │ 866.440.000│ │ 866.440.000││ 39 │ Transferuri consolidabile │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 27 │ Transferuri din bugetul asigurărilor│ │ │ ││ │ pentru şomaj către bugetele locale │ │ │ ││ │ pentru finanţarea programelor pentru│ │ │ ││ │ ocuparea temporara a forţei de muncă│ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 40 │ Transferuri neconsolidabile │ 63.750.000│ │ 63.750.000││ 11 │ Contribuţii şi cotizaţii la │ │ │ ││ │ organisme internaţionale │ 5.000.000│ │ 5.000.000││ 65 │ Plăţi pentru stimularea creării de │ │ │ ││ │ locuri de muncă │ 58.750.000│ │ 58.750.000││7206 09 │ Programe pentru ocuparea temporara a │ │ │ ││ │ forţei de muncă │ 802.690.000│ │ 802.690.000││ 18 │ Masuri active pentru combaterea │ │ │ ││ │ şomajului │ 58.750.000│ │ 58.750.000││ 21 │ Servicii de preconcediere colectiva │ 4.491.519│ │ 4.491.519││ 50 │ Alte cheltuieli │ 54.527.478│ │ 54.527.478││7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 1.048.390.045│-2.000.000│ 1.046.390.045││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 817.094.195│-5.865.000│ 811.229.195││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 498.990.252│ │ 498.990.252││ 10 │ Cheltuieli cu salariile │ 370.128.696│ │ 370.128.696││ 11 │ Contribuţii pentru asigurări sociale │ │ │ ││ │ de stat │ 83.278.956│-1.850.643│ 81.428.313││ 12 │ Contribuţii pentru asigurările de │ │ │ ││ │ şomaj │ 11.103.861│ │ 11.103.861││ 13 │ Contribuţii pentru asigurările │ │ │ ││ │ sociale de sănătate │ 25.909.009│ │ 25.909.009││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 8.569.730│ │ 8.569.730││ 01 │ - deplasări, detaşări, transferări │ │ │ ││ │ în ţară │ 7.757.730│ │ 7.757.730││ 02 │ - deplasări, detaşări, transferări │ │ │ ││ │ în străinătate │ 812.000│ │ 812.000││ 16 │ Contribuţii pentru asigurările de │ │ │ ││ │ accidente de muncă şi boli │ │ │ ││ │ profesionale │ │ 1.850.643│ 1.850.643││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 318.103.943│-5.865.000│ 312.238.943││ 24 │ Cheltuieli pentru întreţinere şi │ │ │ ││ │ gospodărie │ 100.000.000│ │ 100.000.000││ 25 │ Materiale şi prestări de servicii cu│ │ │ ││ │ caracter funcţional │ 28.000.000│ │ 28.000.000││ 26 │ Obiecte de inventar de mica valoare │ │ │ ││ │ sau scurta durata şi echipament │ 9.817.900│ │ 9.817.900││ 27 │ Reparaţii curente │ 10.000.000│ │ 10.000.000││ 28 │ Reparaţii capitale │ 10.000.000│ │ 10.000.000││ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 4.259.850│ │ 4.259.850││ 30 │ Alte cheltuieli │ 156.026.193│-5.865.000│ 150.161.193││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 91.835.850│-2.000.000│ 89.835.850││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor publice │ 91.835.850│-2.000.000│ 89.835.850││ 84 │ RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI│ │ │ ││ │ ŞI COMISIOANE LA CREDITE │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 85 │ Rambursări de credite externe şi plăţi│ │ │ ││ │ de dobânzi şi comisioane la credite │ │ │ ││ │ externe contractate de ordonatorii de │ │ │ ││ │ credite │ 139.460.000│ 5.865.000│ 145.325.000││ 01 │ Rambursări de credite externe │ 58.353.000│ 5.865.000│ 64.218.000││ 02 │ Plăţi de dobânzi şi comisioane │ 81.107.000│ │ 81.107.000││7306 03 │ Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ ││ │ drepturilor │ 116.180.437│ │ 116.180.437││ 50 │ Alte cheltuieli │ 932.209.608│-2.000.000│ 930.209.608││8600 06 │ Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││8606 │ÎMPRUMUTURI │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││ 80 03 │ Împrumuturi din bugetul asigurărilor │ │ │ ││ │ pentru şomaj │ 1.505.505.000│ │ 1.505.505.000││8606 04 │ Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea│ │ │ ││ │ şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi│ │ │ ││ │ mijlocii │ 1.500.000.000│ │ 1.500.000.000││ 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate prin │ │ │ ││ │ agenţii de credit │ 5.505.000│ │ 5.505.000│└───────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICHELTUIELI CU SALARIILEpe anul 2004(sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)  +  Anexa 3/06/19/07*Font 9*                                                                   - mii lei -┌───────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬───────────┐│ Denumire indicator │ Cod │ Program │Influente │ Program ││ │ │actualizat │ │rectificat │├───────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼───────────┤│BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │5006 │ │ │ ││--------------------------------- │ │ │ │ ││Fond aferent salariilor de baza │08001│237.236.532│ 803.442│238.039.974││Salarii de merit │08002│ 6.668.837│ 70.000│ 6.738.837││Indemnizaţie de conducere │08003│ 15.002.532│ │ 15.002.532││Spor de vechime │08004│ 41.879.099│ 1.726.142│ 43.605.241││Alte sporuri │08006│ 2.040.000│ │ 2.040.000││Ore suplimentare │08007│ 700.000│ │ 700.000││Fond de premii │08008│ 42.000.000│ │ 42.000.000││Fond aferent plăţii cu ora │08011│ 1.500.000│ │ 1.500.000││Indemnizaţii plătite unor persoane din │08013│ │ │ ││afara unităţii │ │ 10.000.000│ 872.000│ 10.872.000││Alte drepturi salariale │08014│ 27.000.000│-3.471.584│ 23.528.416││Cheltuieli cu salariile │08020│384.027.000│ │384.027.000││ÎNVĂŢĂMÂNT │5706 │ │ │ ││Fond aferent salariilor de baza │08001│ 7.961.256│ 627.240│ 8.588.496││Salarii de merit │08002│ 238.837│ │ 238.837││Indemnizaţie de conducere │08003│ 366.928│ │ 366.928││Spor de vechime │08004│ 1.791.283│ │ 1.791.283││Alte sporuri │08006│ 40.000│ │ 40.000││Fond de premii │08008│ 1.000.000│ │ 1.000.000││Fond aferent plăţii cu ora │08011│ 1.500.000│ │ 1.500.000││Alte drepturi salariale │08014│ 1.000.000│ -627.240│ 372.760││Cheltuieli cu salariile │08020│ 13.898.304│ │ 13.898.304││CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI│7306 │ │ │ ││Fond aferent salariilor de baza │08001│229.275.276│ 176.202│229.451.478││Salarii de merit │08002│ 6.430.000│ 70.000│ 6.500.000││Indemnizaţie de conducere │08003│ 14.635.604│ │ 14.635.604││Spor de vechime │08004│ 40.087.816│ 1.726.142│ 41.813.958││Alte sporuri │08006│ 2.000.000│ │ 2.000.000││Ore suplimentare │08007│ 700.000│ │ 700.000││Fond de premii │08008│ 41.000.000│ │ 41.000.000││Indemnizaţii plătite unor persoane din │08013│ │ │ ││afara unităţii │ │ 10.000.000│ 872.000│ 10.872.000││Alte drepturi salariale │08014│ 26.000.000│-2.844.344│ 23.155.656││Cheltuieli cu salariile │08020│370.128.696│ │370.128.696│└───────────────────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴───────────┘Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi FamilieiNUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZApe anul 2004(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ)  +  Anexa 3/06/19/08*Font 7*                                                                                                                    - mii lei -┌────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐│ │Salariul │ Număr maxim de posturi │ Nr. │ Fond aferent salariilor de baza ││ │mediu de │ în anul 2004 │ luni │ în anul 2004 ││ │ baza în ├───────┬──────────┬─────────┬──────────┤ pt. ├───────────┬──────────┬────────────┤│ │ luna │Aprobat│ │ │ │influ─ │ │ │ ││ │decembrie│ prin │Actualizat│Influente│Rectificat│enţe pe│Actualizat │Influente │ Rectificat ││ │ 2003 │ buget │ │ (+/─) │ │funcţie│ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3+4 │ 6 │ 7 │ 8=1*4*6 │ 9=7+8 │├────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┤ TOTAL: 3.475 3.475 3.475 237.236.532 803.442 238.039.974 din care: 5706 ÎNVĂŢĂMÂNT 100 100 15 115 7.961.256 627.240 8.588.496 din care: V. A. Funcţii publice generale 90 90 13 103 6.977.256 545.040 7.522.296 2. Funcţii publice de conducere 10 10 10 984.000 984.000 Director executiv 8.200 5 5 5 492.000 492.000 Director executiv adjunct 8.200 5 5 5 492.000 492.000 3. Funcţii publice de execuţie 80 80 13 93 5.993.256 545.040 6.538.296 a. Clasa I ─ studii superioare 69 69 12 81 5.260.608 500.610 5.761.218 Expert superior 6.013 1 1 1 72.156 72.156 Expert principal 5.403 3 3 1 4 6 194.508 32.418 226.926 Expert asistent 5.000 5 5 5 300.000 300.000 Consilier superior 8.200 13 13 5 18 6 1.279.200 246.000 1.525.200 Consilier principal 7.405 16 16 2 18 6 1.421.760 88.860 1.510.620 Consilier asistent 6.707 2 2 2 160.968 160.968 Inspector superior 6.013 2 2 1 3 6 144.312 36.078 180.390 Inspector principal 5.403 14 14 3 17 6 907.704 97.254 1.004.958 Inspector asistent 5.000 13 13 13 780.000 780.000 b. Clasa II ─ studii superioare de scurta durata 8 8 1 9 588.732 44.430 633.162 Referent de specialitate superior 7.405 2 2 1 3 6 177.720 44.430 222.150 Referent de specialitate principal 6.014 3 3 3 216.504 216.504 Referent de specialitate asistent 5.403 3 3 3 194.508 194.508 c. Clasa III ─ studii medii 3 3 3 143.916 143.916 Referent superior 4.532 1 1 1 54.384 54.384 Referent principal 3.916 1 1 1 46.992 46.992 Referent asistent 3.545 1 1 1 42.540 42.540 VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate 10 10 2 12 984.000 82.200 1.066.200 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 8.200 10 10 1 11 6 984.000 49.200 1.033.200 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 5.500 1 1 6 33.000 33.000 7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 3.375 3.375 ─15 3.360 229.275.276 176.202 229.451.478 din care: V. A. Funcţii publice generale 3.248 3.248 ─12 3.236 223.790.544 252.030 224.042.574 1. Înalţi funcţionari publici 1 1 1 330.540 330.540 Director general executiv 27.545 1 1 1 330.540 330.540 2. Funcţii publice de conducere 352 352 21 373 34.698.360 1.036.440 35.734.800 Director 8.470 8 8 1 9 6 813.120 50.820 863.940 Sef serviciu 8.470 11 11 1 12 6 1.118.040 50.820 1.168.860 Director executiv 8.200 42 42 42 4.132.800 4.132.800 Director executiv adjunct 8.200 84 84 84 8.265.600 8.265.600 Sef serviciu 8.200 110 110 38 148 6 10.824.000 1.869.600 12.693.600 Sef birou 8.200 97 97 ─19 78 6 9.544.800 ─934.800 8.610.000 3. Funcţii publice de execuţie 2.895 2.895 ─33 2.862 188.761.644 ─784.410 187.977.234 a. Clasa I ─ studii superioare 1.357 1.357 26 1.383 112.401.432 332.550 112.733.982 Expert superior 6.013 11 11 ─2 9 6 793.716 ─72.156 721.560 Expert principal 5.403 16 16 16 1.037.376 1.037.376 Consilier superior 8.470 28 28 9 37 6 2.845.920 457.380 3.303.300 Consilier principal 7.405 3 3 3 266.580 266.580 Consilier juridic superior 8.200 1 1 6 49.200 49.200 Consilier juridic principal 7.405 10 10 ─3 7 6 888.600 ─133.290 755.310 Consilier juridic asistent 6.707 1 1 6 40.242 40.242 Auditor superior 9.538 1 1 1 114.456 114.456 Auditor principal 7.796 1 1 1 93.552 93.552 Inspector superior 6.013 6 6 6 432.936 432.936 Inspector principal 5.403 22 22 ─2 20 6 1.426.392 ─64.836 1.361.556 Inspector asistent 5.000 5 5 9 14 6 300.000 270.000 570.000 Expert superior 6.013 29 29 ─8 21 6 2.092.524 ─288.624 1.803.900 Expert principal 5.403 59 59 ─6 53 6 3.825.324 ─194.508 3.630.816 Expert asistent 5.000 5 5 19 24 6 300.000 570.000 870.000 Consilier superior 8.200 418 418 ─16 402 6 41.131.200 ─787.200 40.344.000 Consilier principal 7.405 221 221 ─13 208 6 19.638.060 ─577.590 19.060.470 Consilier asistent 6.707 3 3 6 120.726 120.726 Consilier juridic superior 8.200 45 45 ─6 39 6 4.428.000 ─295.200 4.132.800 Consilier juridic principal 7.405 27 27 1 28 6 2.399.220 44.430 2.443.650 Consilier juridic asistent 6.707 20 20 5 25 6 1.609.680 201.210 1.810.890 Auditor superior 8.200 30 30 30 2.952.000 2.952.000 Auditor principal 7.405 9 9 9 799.740 799.740 Auditor asistent 6.707 2 2 ─1 1 6 160.968 ─40.242 120.726 Inspector superior 6.013 28 28 ─2 26 6 2.020.368 ─72.156 1.948.212 Inspector principal 5.403 245 245 ─2 243 6 15.884.820 ─64.836 15.819.984 Inspector asistent 5.000 116 116 39 155 6 6.960.000 1.170.000 8.130.000 b. Clasa II ─ studii superioare de 162 162 6 168 12.563.412 263.616 12.827.028 scurta durata Referent de specialitate superior 7.405 3 3 3 266.580 266.580 Referent de specialitate principal 6.014 3 3 ─2 1 6 216.504 ─72.168 144.336 Referent de specialitate asistent 5.403 1 1 6 32.418 32.418 Referent de specialitate superior 7.405 80 80 ─15 65 6 7.108.800 ─666.450 6.442.350 Referent de specialitate principal 6.014 6 6 70 76 6 433.008 2.525.880 2.958.888 Referent de specialitate asistent 5.403 70 70 ─48 22 6 4.538.520 ─1.556.064 2.982.456 c. Clasa III ─ studii medii 1.376 1.376 ─65 1.311 63.796.800 ─1.380.576 62.416.224 Referent superior 4.532 4 4 3 7 6 217.536 81.576 299.112 Referent principal 3.916 39 39 ─17 22 6 1.832.688 ─399.432 1.433.256 Referent asistent 3.545 14 14 ─2 12 6 595.560 ─42.540 553.020 Referent superior 4.532 173 173 15 188 6 9.408.432 407.880 9.816.312 Referent principal 3.916 672 672 ─30 642 6 31.578.624 ─704.880 30.873.744 Referent asistent 3.545 474 474 ─34 440 6 20.163.960 ─723.180 19.440.780 VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate 8 8 18 26 360.000 387.000 747.000 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 3.700 2 2 6 44.400 44.400 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 3.500 2 2 6 42.000 42.000 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 3.000 3 3 6 54.000 54.000 Referent I A 3.850 10 10 6 231.000 231.000 Referent I 3.850 4 4 6 92.400 92.400 Referent II 3.750 8 8 ─6 2 6 360.000 ─135.000 225.000 Referent III 3.700 1 1 6 22.200 22.200 Referent IV 3.000 2 2 6 36.000 36.000 VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa funcţii comune 119 119 ─21 98 5.124.732 ─462.828 4.661.904 Secretar─dactilograf, dactilograf; I 3.326 17 17 ─7 10 6 678.504 ─139.692 538.812 Secretar─dactilograf, dactilograf; II 3.000 2 2 6 36.000 36.000 Administrator I 4.061 7 7 ─2 5 6 341.124 ─48.732 292.392 Casier magaziner; I 3.569 14 14 ─1 13 6 599.592 ─21.414 578.178 Casier magaziner; II 3.201 10 10 ─5 5 6 384.120 ─96.030 288.090 Funcţionar arhivar; I 3.490 13 13 ─1 12 6 544.440 ─20.940 523.500 Funcţionar arhivar; II 3.201 2 2 2 6 76.824 76.824 Funcţionar arhivar; III 2.916 4 4 ─3 1 6 139.968 ─52.488 87.480 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.889 6 6 6 104.004 104.004 Şofer I A 4.594 2 2 2 110.256 110.256 Şofer II 3.856 25 25 25 6 1.156.800 1.156.800 Muncitor calificat I 3.856 11 11 ─6 5 6 508.992 ─138.816 370.176 Muncitor calificat II 3.654 4 4 ─2 2 6 175.392 ─43.848 131.544 Muncitor calificat III 3.406 10 10 ─2 8 6 408.720 ─40.872 367.848MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineatepe anul 2004(sumele alocate din credite externe)  +  Anexa 3/06/19/12*Font 8*                                                                               ─ mii lei ─┌────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│ │Sub─│Ti─ │ │ │ │ │ ││Ca─ │ca─ │tlu/│Ali─│ │ Program │ │ Program ││pi─ │pi─ │Ar─ │neat│ Denumire indicator │actualizat │Influente│rectificat ││tol │tol │ti─ │ │ │ │ │ ││ │ │col │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│5014 │CREDITE EXTERNE │ │ │ ││ │─────────────── │386.451.000│ │386.451.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │190.106.000│ │190.106.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │178.729.000│ │178.729.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │104.595.000│ │104.595.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││7214 │ALTE ACŢIUNI │ 73.400.000│ │ 73.400.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │ 73.400.000│ │ 73.400.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 73.400.000│ │ 73.400.000││ 30 │ Alte cheltuieli │ 73.400.000│ │ 73.400.000││7214 18 │ Masuri active pentru combaterea │ │ │ ││ │ şomajului │ 73.400.000│ │ 73.400.000││7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI│221.301.000│ │221.301.000││ 01 │ CHELTUIELI CURENTE │116.706.000│ │116.706.000││ 02 │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 14 │ Deplasări, detaşări, transferări │ 11.377.000│ │ 11.377.000││ 01 │ ─ deplasări, detaşări, transferări │ │ │ ││ │ în ţară │ 9.175.000│ │ 9.175.000││ 02 │ ─ deplasări, detaşări, transferări │ │ │ ││ │ în străinătate │ 2.202.000│ │ 2.202.000││ 20 │ CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │105.329.000│ │105.329.000││ 26 │ Obiecte de inventar de mica valoare │ │ │ ││ │ sau scurta durata şi echipament │ 25.690.000│ │ 25.690.000││ 29 │ Cărţi şi publicaţii │ 16.515.000│ │ 16.515.000││ 30 │ Alte cheltuieli │ 63.124.000│ │ 63.124.000││ 70 │ CHELTUIELI DE CAPITAL │104.595.000│ │104.595.000││ 72 │ Investiţii ale instituţiilor publice │104.595.000│ │104.595.000││7314 50 │ Alte cheltuieli │221.301.000│ │221.301.000││8614 │ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││ 79 │ ÎMPRUMUTURI ACORDATE │ 91.750.000│ │ 91.750.000││ 80 12 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate prin │ │ │ ││ │ agenţii de credit │ 91.750.000│ │ 91.750.000││8614 13 │ Împrumuturi acordate de agenţiile │ │ │ ││ │ guvernamentale şi administrate prin │ │ │ ││ │ agenţii de credit │ 91.750.000│ │ 91.750.000│└───────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE  +  Anexa 3/06/19/25*Font 7*                                                                                                        ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I ─ credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────────────II ─ credite până la în PROGRAM ESTIMĂRI     bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────────                                                                              2005 2006 2007 anii                                                                                                                 ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 I 1.302.595.388 138.954.107 539.667.386 277.031.896 173.860.000 103.381.999 69.700.000                 II 1.302.595.388 138.954.107 539.667.386 277.031.896 173.860.000 103.381.999 69.700.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 57.06 ── ÎNVĂŢĂMÂNT──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 I 75.464.432 3.464.432 30.000.000 32.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000                 II 75.464.432 3.464.432 30.000.000 32.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 73.06 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 I 1.227.130.956 135.489.675 509.667.386 245.031.896 168.860.000 100.381.999 67.700.000                 II 1.227.130.956 135.489.675 509.667.386 245.031.896 168.860.000 100.381.999 67.700.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Programul s─a obţinut din centralizarea a 7 fise.Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIPROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE  +  Anexa 3/06/19/26*Font 7*                                                                                                             ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I ─ credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────────────II ─ credite până la în PROGRAM ESTIMĂRI     bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────────                                                                                  2005 2006 2007 anii                                                                                                                     ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 1.302.595.388 138.954.107 539.667.386 277.031.896 173.860.000 103.381.999 69.700.000     finanţare II 1.302.595.388 138.954.107 539.667.386 277.031.896 173.860.000 103.381.999 69.700.0001.1 Surse proprii I 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.095                     II 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.0951.2 Credite int. I 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.000                     II 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.0001.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000                     II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                     II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000                     II 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 231.758.444 54.537.586 72.020.623 99.800.235 5.400.000     finanţare II 231.758.444 54.537.586 72.020.623 99.800.235 5.400.0001.1 Surse proprii I 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.095                     II 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.0951.2 Credite int. I 71.729.991 1.732.216 20.798.586 49.199.189                     II 71.729.991 1.732.216 20.798.586 49.199.1891.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                     II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000                     II 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 1.070.836.944 84.416.521 467.646.763 177.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.000     finanţare II 1.070.836.944 84.416.521 467.646.763 177.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.0001.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 525.862.944 84.416.521 132.207.763 72.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.000                     II 525.862.944 84.416.521 132.207.763 72.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.0001.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000                     II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 57.06 ── ÎNVĂŢĂMÂNT──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 75.464.432 3.464.432 30.000.000 32.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000     finanţare II 75.464.432 3.464.432 30.000.000 32.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 75.464.432 3.464.432 30.000.000 32.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000                     II 75.464.432 3.464.432 30.000.000 32.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.000     finanţare II 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.0001.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.000                     II 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.0001.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000     finanţare II 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000                     II 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 73.06 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 1.227.130.956 135.489.675 509.667.386 245.031.896 168.860.000 100.381.999 67.700.000     finanţare II 1.227.130.956 135.489.675 509.667.386 245.031.896 168.860.000 100.381.999 67.700.0001.1 Surse proprii I 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.095                     II 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.0951.2 Credite int. I 522.128.503 82.684.305 123.006.349 89.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.000                     II 522.128.503 82.684.305 123.006.349 89.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.0001.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000                     II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                     II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000                     II 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 193.026.228 52.805.370 67.020.623 67.800.235 5.400.000     finanţare II 193.026.228 52.805.370 67.020.623 67.800.235 5.400.0001.1 Surse proprii I 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.095                     II 43.567.138 11.804.457 15.692.586 16.070.0951.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189                     II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856                     II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte surse I 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000                     II 85.986.246 31.800.314 26.060.837 22.725.095 5.400.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 1.034.104.728 82.684.305 442.646.763 177.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.000     finanţare II 1.034.104.728 82.684.305 442.646.763 177.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.0001.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 489.130.728 82.684.305 107.207.763 72.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.000                     II 489.130.728 82.684.305 107.207.763 72.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.0001.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000                     II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 57.06 ── ÎNVĂŢĂMÂNTCod 19.57.06.06.0003  +  Anexa 3/06/19/27FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIISEDIUL CRFPA CĂLĂRAŞI*Font 7*Tipul cheltuielii: A ─ obiectiv (proiect) în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE      1. Date geografice:      1.1 Judeţ/Sector CĂLĂRAŞI      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna CĂLĂRAŞI      1.3 Amplasament STR. SLOBOZIEI NR. 4BI      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de HOT CA ANOFM NR. 17/2          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totala aprobata (mii lei)         (în preturi luna 11/anul 2002) 31.732.216      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 3414.72 MP      3. Durata de realizare aprobata (număr luni) 24   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna 11/anul 2002) 31.732.216      2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24      3. Data începerii investiţiei (luna/an) 11/2002      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 12/2004      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.216      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 5.000.000      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 32.000.000      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125   D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I ─ Credite de angajament (col. 5─9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)     II ─ Credite bugetare                                                                                                                      ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATSurse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II TOTAL până la în PROGRAM ESTIMĂRI   funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                  2005 2006 2007 anii ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.000    finanţare II 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.000    din care:1.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.000                     II 38.732.216 1.732.216 5.000.000 32.000.0001.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţinere dupăPIF (preliminari)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 57.06 ── ÎNVĂŢĂMÂNTCod 19.57.06.06.0004 ANOFFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b) dotări independente*Font 7*Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE      1. Date geografice:      1.1 Judeţ/Sector      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI      1.3 Amplasament      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totala aprobata (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)      3. Durata de realizare aprobata (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Durata de realizare contractată (număr luni)      3. Data începerii investiţiei (luna/an)      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.216      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 25.000.000      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 8.930.012      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)   D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I ─ Credite de angajament (col. 5─9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)    II ─ Credite bugetare                                                                                                                     ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATSurse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II TOTAL până la în PROGRAM ESTIMĂRI   funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                 2005 2006 2007 anii ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837    finanţare II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837    din care:1.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837                     II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.8371.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţinere dupăPIF (preliminari)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.06 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.06.0013FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIISEDIUL DDFSS BACĂU*Font 7*Tipul cheltuielii: A ─ obiectiv (proiect) în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE      1. Date geografice:      1.1 Judeţ/Sector BACĂU      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BACĂU      1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU                                                       NR.      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP 2076/14.10.1996      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de O.M. 463/1997          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totala aprobata (mii lei)         (în preturi luna 04/anul 1995) 4.156.300      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5200 MP                                                       179 SALARIAT                                                       1800 PERS./Z      3. Durata de realizare aprobata (număr luni) 24   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna 12/anul 2000) 75.772.573      2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24      3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 12/2004      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.962.798      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.030      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125   D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I ─ Credite de angajament (col. 5─9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)    II ─ Credite bugetare                                                                                                                      ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                         CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATSurse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II TOTAL până la în PROGRAM ESTIMĂRI   funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2005 2006 2007 anii ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 87.338.603 23.309.775 31.962.798 32.066.030    finanţare II 87.338.603 23.309.775 31.962.798 32.066.030    din care:1.1 Surse proprii I 18.439.649 4.737.477 6.840.042 6.862.130                     II 18.439.649 4.737.477 6.840.042 6.862.1301.2 Credite int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630                     II 17.095.694 8.534.064 8.561.6301.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175                     II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.1751.5 Alte surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095                     II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţinere dupăPIF (preliminari)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.06 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.06.0018FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIISEDIUL DDFSS TELEORMAN*Font 7*Tipul cheltuielii: A ─ obiectiv (proiect) în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE      1. Date geografice:      1.1 Judeţ/Sector TELEORMAN      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna ALEXANDRIA      1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP 1996/18.112.1997      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de O.M. NR. 115/2001          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totala aprobata (mii lei)         (în preturi luna 06/anul 1997) 15.816.000      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5085 MP                                                       209 SALARIAT                                                       1750 PERS/ZI      3. Durata de realizare aprobata (număr luni) 24   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna 12/anul 2001) 90.731.084      2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24      3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 12/2004      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.825      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.205      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125   D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I ─ Credite de angajament (col. 5─9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)    II ─ Credite bugetare                                                                                                                  ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATSurse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────────   şi costuri de I/II până la în PROGRAM ESTIMĂRI    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ────────────────────────────────────────────────────                                                                                   2005 2006 2007 anii ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 35.734.205 5.000.000   finanţare II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 35.734.205 5.000.000     din care:1.1 Surse proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965                     II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.9651.2 Credite int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559                     II 15.902.081 7.264.522 8.637.5591.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681                     II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.6811.5 Alte surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 10.525.000 5.000.000                     II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 10.525.000 5.000.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţinere dupăPIF (preliminari)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.06 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.06.001b ANOFMFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b) dotări independente*Font 7*Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE      1. Date geografice:      1.1 Judeţ/Sector      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna      1.3 Amplasament      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totala aprobata (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)      3. Durata de realizare aprobata (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Durata de realizare contractată (număr luni)      3. Data începerii investiţiei (luna/an)      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 82.684.305      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 40.559.461      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 128.142.837      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)   D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I ─ Credite de angajament (col. 5─9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)    II ─ Credite bugetare                                                                                                                      ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATSurse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────────   şi costuri de I/II până la în PROGRAM ESTIMĂRI    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ────────────────────────────────────────────────────                                                                                   2005 2006 2007 anii ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 251.386.603 82.684.305 40.559.461 28.579.811 22.685.185 20.015.373 56.862.468   finanţare II 251.386.603 82.684.305 40.559.461 28.579.811 22.685.185 20.015.373 56.862.468     din care:1.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 251.386.603 82.684.305 40.559.461 28.579.811 22.685.185 20.015.373 56.862.468                     II 251.386.603 82.684.305 40.559.461 28.579.811 22.685.185 20.015.373 56.862.4681.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţinere dupăPIF (preliminari)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.06 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.06.001b1 BM ANOFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b) dotări independente*Font 7*Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE      1. Date geografice:      1.1 Judeţ/Sector      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI      1.3 Amplasament      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totala aprobata (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)      3. Durata de realizare aprobata (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Durata de realizare contractată (număr luni)      3. Data începerii investiţiei (luna/an)      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 402.087.302      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 244.988.329      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)   D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I ─ Credite de angajament (col. 5─9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)    II ─ Credite bugetare                                                                                                                      ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATSurse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────────   şi costuri de I/II până la în PROGRAM ESTIMĂRI    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ────────────────────────────────────────────────────                                                                                   2005 2006 2007 anii ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812   finanţare II 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812     din care:1.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.644                     II 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.6441.3 Credite ext. I 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.168                     II 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.1681.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţinere dupăPIF (preliminari)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.06 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 19.73.06.01d ANOFMFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările*Font 7*Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE      1. Date geografice      1.1 Judeţ/Sector 3      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI      1.3 Amplasament      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totala aprobata (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)      3. Durata de realizare aprobata (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna /anul )      2. Durata de realizare contractată (număr luni)      3. Data începerii investiţiei (luna/an)      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)      5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)      6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei)      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 100.000.000      8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)   D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I ─ Credite de angajament (col. 5─9 ale tabelului conţin valori actualizate în preturi an 2004)    II ─ Credite bugetare                                                                                                                      ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATSurse de finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────────   şi costuri de I/II până la în PROGRAM ESTIMĂRI    funcţionare 31.12.2002 2003 2004 ────────────────────────────────────────────────────                                                                                   2005 2006 2007 anii ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 100.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000   finanţare II 100.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000     din care:1.1 Surse proprii I                     II1.2 Credite int. I 100.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000                     II 100.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.0001.3 Credite ext. I                     II1.4 Buget de stat I                     II1.5 Alte surse I                     II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţinere dupăPIF (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii------