LEGE nr. 344 din 12 iulie 2004pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici, cu excepţia celor din categoria înalţilor funcţionari publici. (2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care funcţionarii publici de conducere sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în care funcţionarul public de conducere optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală. (4) Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii sindicale sau în alte organizaţii având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 344.---------