HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 25 iunie 2004pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (2) lit. g) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPreşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare înDomeniul Energiei,Ion LunguBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 1.007.  +  Anexa REGULAMENTde furnizare a energiei electrice la consumatori  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte relaţiile dintre furnizorul de energie electrică şi consumator, consumator şi subconsumator, precum şi relaţiile conexe ale furnizorului cu operatorul de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem, referitoare la derularea contractului de furnizare a energiei electrice.  +  Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică furnizorilor şi consumatorilor/subconsumatorilor de energie electrică, precum şi relaţiilor acestora cu operatorii de reţea, aflaţi pe teritoriul României.  +  Articolul 3Prezentul regulament nu se aplică tranzacţiilor de pe piaţa angro de energie electrică.  +  Secţiunea a 3-a Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 4În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite se definesc după cum urmează:1. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);2. aviz tehnic de racordare - aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea la cererea unui consumator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică, în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului;3. calitatea energiei electrice - totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecvenţa tensiunii, amplitudinea şi variaţia tensiunii, goluri de tensiune, nesimetria tensiunii pe cele trei faze, flicker, armonici şi interarmonici, supratensiuni temporare şi tranzitorii;4. calitatea comercială a furnizării - însuşirea asociată relaţiilor care se stabilesc între un furnizor şi clienţii săi în legătură cu pachetul de servicii aferent furnizării;5. consumator de energie electrică - persoană fizică sau juridică care cumpără energie electrică pentru consumul propriu şi, eventual, pentru un subconsumator racordat în condiţiile legii la instalaţiile sale;6. consumator agent economic - consumator persoană fizică autorizată sau persoană juridică, care cumpără energia electrică în scopul realizării de activităţi industriale, comerciale sau agricole;7. consumator captiv*) - consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate încheia contract cu un furnizor concurenţial;_______________ Notă *) După deschiderea completă a pieţei de energie electrică, consumatorii nu se vor mai diferenţia drept consumatori captivi sau eligibili. Aceştia se vor numi consumatori şi vor avea o subcategorie, aceea a consumatorilor beneficiari de serviciu universal.8. consumator casnic - consumatorul care utilizează energie electrică în exclusivitate în scopuri casnice (pentru iluminat artificial în interiorul şi exteriorul locuinţei, precum şi pentru funcţionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinţă). Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu şi care sunt alimentate cu energie electrică la tensiunea de 230/400 V;9. consumator eligibil*) - consumatorul care are dreptul să îşi aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;____________ Notă *) După deschiderea completă a pieţei de energie electrică, consumatorii nu se vor mai diferenţia drept consumatori captivi sau eligibili. Aceştia se vor numi consumatori şi vor avea o subcategorie, aceea a consumatorilor beneficiari de serviciu universal.10. consumator întreruptibil - consumatorul care, la solicitarea furnizorului, îşi diminuează puterea absorbită sau acceptă deconectarea contra unei compensaţii/reduceri tarifare stabilite de comun acord cu furnizorul;11. consumator prestator de servicii publice consumatorul de energie electrică care asigură servicii de interes public (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localităţilor, alimentarea cu energie termică produsă centralizat, alimentarea cu gaze naturale, iluminatul public şi transportul public local);12. consumator terţiar - consumatorul de energie electrică din domeniile învăţământ, sănătate, asistenţă socială, administraţie publică, artă şi cultură, culte, sport;13. consumator vulnerabil - consumatorul casnic care din motive de sănătate, vârstă sau de altă natură (de exemplu pensionari cu probleme deosebite, persoane cu deficienţe fizice sau mentale, suferinzi de o boală cronică sau a căror viaţă depinde de aparate alimentate electric, persoane cu dificultăţi severe de vedere sau auz) beneficiază de anumite facilităţi în asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice stabilite de autorităţile statului abilitate în acest scop prin legislaţia în vigoare;14. continuitate în alimentarea cu energie electrică caracteristică a alimentării cu energie electrică ce se referă la durata şi frecvenţa întreruperilor în livrarea energiei electrice;15. contract-cadru de furnizare a energiei electrice contract reglementat de furnizare a energiei electrice, ale cărui clauze minimale obligatorii sunt stabilite de către Autoritatea competentă;16. convenţie de consum - document semnat între furnizor şi consumator, în cazul în care citirile grupurilor de măsurare se fac la intervale mai mari decât perioadele de facturare, prin care părţile acceptă facturarea lunară corespunzător unor cantităţi de energie estimate de comun acord, cu regularizarea plăţilor după fiecare citire;17. convenţie de exploatare - act juridic încheiat între operatorul de reţea şi un consumator, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente etc.;18. etichetarea energiei electrice - totalitatea acţiunilor desfăşurate de către un furnizor de energie electrică în vederea informării clienţilor săi existenţi sau potenţiali, în mod transparent, asupra contribuţiei fiecărei surse de energie primară la producerea energiei electrice furnizate, precum şi a impactului asupra mediului înconjurător, în conformitate cu procedurile aprobate de autoritatea competentă;19. factor de putere utilizat la facturarea energiei electrice raportul dintre energia electrică activă şi energia electrică aparentă, tranzitate printr-un punct de măsurare într-un anumit interval de timp;20. furnizare de energie electrică - activitatea de comercializare a energiei electrice la consumator, reprezentând un pachet de servicii care include: a) intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea; b) contractarea cantităţii energiei electrice şi a puterii acesteia; c) stabilirea prin contract a tarifului/preţului energiei electrice furnizate; d) facturarea energiei electrice; e) informarea consumatorilor privind modificarea cadrului legislativ aplicabil; f) răspunsul la scrisorile consumatorilor prin care se solicită informaţii; g) preluarea şi soluţionarea solicitărilor telefonice; h) notificarea consumatorilor privind eventuale plăţi pentru abateri de la calitate ca efect al Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare sau al contractelor; i) notificarea consumatorilor asupra întreruperilor programate; j) programarea şi efectuarea de audienţe; k) investigarea reclamaţiilor consumatorilor; l) investigarea cererilor de despăgubiri; m) servicii speciale pentru consumatorii vulnerabili;21. furnizor de ultimă opţiune - furnizor desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal într-o zonă geografică determinată;22. grup de măsurare a energiei electrice - ansamblu format din transformatoarele de măsurare şi contorul de energie electrică, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;23. interval de citire - interval de timp între două citiri consecutive ale indicaţiilor grupului de măsurare pentru determinarea consumului de energie electrică corespunzător acelui interval;24. interval de decontare - intervalul de timp pentru care se realizează în piaţa angro de energie electrică balanţa de energie şi se stabilesc cantităţile de energie tranzacţionate de participanţii la piaţă. De regulă intervalul de decontare este ora;25. întrerupere în alimentarea cu energie electrică situaţia în care tensiunea efectivă în punctul de delimitare devine mai mică decât 1% din tensiunea nominală a reţelei în punctul respectiv;26. loc de consum - incinta sau zona în care sunt amplasate instalaţiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un consumator poate avea unu sau mai multe locuri de consum al energiei electrice;27. Normativ de deconectări manuale (Normativ DM) document emis de operatorii de reţea, care cuprinde consumatorii grupaţi pe tranşe de deconectare şi puterile deconectate şi se aplică în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea SEN, situaţii care necesită reducerea consumului de energie electrică pe zone de reţea sau la nivelul SEN;28. Normativ de limitări - document emis de operatorii de reţea, care cuprinde consumatorii grupaţi pe tranşe de limitare şi valorile reducerilor de puteri ale acestor consumatori şi se aplică în cazul penuriei naţionale de combustibil sau în alte situaţii excepţionale caracterizate prin deficite de putere/ energie electrică în SEN;29. oferta standard - oferta de preţ şi calitate pe care o asigură un furnizor de ultimă opţiune;30. operator de distribuţie - persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie (similar, distribuitor);31. operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie;32. operator de transport şi de sistem (OTS) - persoană juridică titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem;33. penalitate - procent din valoarea facturii, cu care se majorează suma iniţială ca urmare a întârzierii la plată peste un anumit termen prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice, în condiţiile legii;34. perioadă de facturare - intervalul de timp prevăzut în contractul de furnizare, pentru care se determină cantitatea de energie electrică şi puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o factură;35. piaţa angro de energie electrică - cadru organizat în care energia electrică este achiziţionată de furnizori de la producători sau de la alţi furnizori, în vederea revânzării;36. piaţa cu amănuntul de energie electrică - cadru organizat în care energia electrică este cumpărată de consumatori de la furnizori în vederea consumului şi eventual a revânzării către subconsumatori;37. prognoză a consumului de energie electrică estimarea evoluţiei în timp a consumului de energie, cu precizarea unor intervale de încredere, bazată pe studiul împrejurărilor care o determină;38. punct de delimitare - punct al unei reţele electrice, care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorilor de reţea;39. punct de măsurare a energiei electrice furnizate - punct al unei reţele electrice, unde se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice;40. putere aprobată - valoarea maximă a puterii active/aparente pe care utilizatorul o poate simultan absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare la reţeaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare. Valoarea se consemnează în avizul tehnic de racordare şi este puterea luată în considerare la dimensionarea instalaţiei de racordare a utilizatorului respectiv şi la rezervarea de capacitate în reţeaua electrică;41. putere la orele de vârf ale SEN - cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutive, absorbită de consumator la orele de vârf ale SEN, pentru un loc de consum;42. putere în restul orelor - cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutive, absorbită de consumator în afara orelor de vârf ale SEN, pentru un loc de consum;43. putere maximă contractată - cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive, prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbă în perioada de consum, pentru un loc de consum sau cale de alimentare, după caz;44. putere medie - raport între energia contractată/ absorbită într-un anumit interval de timp şi durata respectivului interval;45. putere minimă de avarie - puterea strict necesară consumatorului pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului;46. putere minimă tehnologică - cea mai mică putere necesară unui consumator pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare;47. regim de limitare - situaţie în care este necesară reducerea puterii electrice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice, în vederea menţinerii în limite normale a parametrilor de funcţionare a SEN;48. regularizarea plăţilor - determinarea sumelor de bani de plătit/restituit pentru energia electrică consumată pe o anumită perioadă, ţinând cont de consumul real rezultat din citirile contoarelor şi de plăţile anterioare;49. serviciu universal - activitate desfăşurată de furnizorii de ultimă opţiune, în condiţiile liberalizării totale a pieţei de energie electrică, prin care se realizează garantarea dreptului consumatorilor de a fi alimentaţi cu energie electrică la un nivel de calitate stabilit de autoritatea competentă;50. sistem de măsurare a energiei electrice - ansamblu de echipamente prin care se asigură activitatea de măsurare a energiei electrice format din: grupurile de măsurare, sistemul de gestionare a valorilor măsurate şi, dacă este cazul, sistemul de teletransmisie;51. situaţie de avarie în SEN - situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii şi agregate energetice sau întreruperii intempestive a importului de energie electrică, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale de funcţionare a SEN;52. Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică;53. - staţie de primire - prima staţie situată pe amplasamentul sau în vecinătatea amplasamentului unui consumator, care poate fi staţie electrică de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distribuţie şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) se află pe traseul reţelelor electrice de legătură dintre operatorul de reţea şi consumator; b) prin intermediul acesteia se realizează nemijlocit alimentarea cu energie electrică a consumatorului; c) tensiunea primară sau tensiunea secundară a staţiei este egală cu cea mai mare tensiune a consumatorului;54. subconsumator - persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii electrice de utilizare sunt racordate în aval de punctul de măsurare al consumatorului;55. sursă de intervenţie - sursă de energie electrică de rezervă, aparţinând consumatorului, care în cazul întreruperii furnizării energiei electrice din SEN asigură alimentarea neîntreruptă sau realimentarea unui grup restrâns de receptoare, în scopul opririi în siguranţă a activităţii şi/sau evitării unor efecte economice şi sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.);56. sursă proprie de energie electrică - instalaţie pentru producerea de energie electrică aparţinând consumatorului;57. tarif pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi - sistem de preţuri (componente ale tarifului) structurate pe niveluri de tensiune, tipuri de consumatori, comportament energetic, reglementate de autoritatea competentă;58. zone orare de vârf - intervale de timp orare caracterizate prin vârfuri de consum la nivelul SEN, stabilite de autoritatea competentă.  +  Capitolul II Piaţa cu amănuntul de energie electrică  +  Secţiunea 1 Participanţii la piaţa de energie electrică  +  Articolul 5Piaţa de energie electrică are două componente - piaţa angro şi piaţa cu amănuntul.  +  Articolul 6Participanţii la piaţa cu amănuntul de energie electrică sunt: furnizorii, operatorii de reţea, consumatorii şi subconsumatorii de energie electrică.  +  Articolul 7 (1) Până la deschiderea completă a pieţei de energie electrică, furnizorii de energie electrică pot fi furnizori în regim concurenţial pentru consumatorii eligibili şi furnizori pentru consumatorii captivi. (2) După deschiderea completă a pieţei de energie electrică, furnizorii de energie electrică se clasifică în: furnizori în regim concurenţial şi furnizori de ultimă opţiune.  +  Articolul 8 (1) Până la deschiderea completă a pieţei de energie electrică, consumatorii de energie electrică pot fi consumatori eligibili sau consumatori captivi. (2) După deschiderea completă a pieţei de energie electrică, unii consumatori de energie electrică pot fi beneficiari de serviciu universal.  +  Articolul 9Criteriile de eligibilitate pentru consumatorii eligibili sunt stabilite de Autoritatea competentă.  +  Articolul 10În funcţie de durata de consum al energiei electrice stabilită prin contract, consumatorii pot fi consumatori temporari sau consumatori permanenţi.  +  Articolul 11În funcţie de natura activităţii consumatorilor de energie electrică, aceştia pot fi: a) consumatori casnici şi asimilaţii acestora, definiţi conform art. 66; b) consumatori industriali şi asimilaţii acestora, definiţi conform art. 71; c) consumatori din ramura comerţului/serviciilor şi asimilaţii acestora, definiţi conform art. 70; d) consumatori prestatori de servicii publice; e) consumatori sezonieri definiţi conform art. 72; f) consumatori terţiari definiţi conform art. 74.  +  Articolul 12În funcţie de puterea contractată, consumatorii, alţii decât cei casnici, pot fi: a) mari consumatori, în cazul în care puterea contractată depăşeşte 100 kW; b) mici consumatori, în cazul în care puterea contractată este mai mică sau egală cu 100 kW.  +  Articolul 13În funcţie de numărul locurilor de consum, consumatorii de energie electrică pot fi: a) cu un singur loc de consum; b) cu mai multe locuri de consum.  +  Articolul 14Pentru fiecare categorie de consumatori prevăzută la art. 8 şi la art. 10-13, autoritatea competentă poate reglementa relaţiile specifice cu furnizorul de energie electrică.  +  Articolul 15Energia electrică vândută consumatorilor în cadrul activităţii de furnizare este achiziţionată de furnizori de pe piaţa angro naţională şi/sau din import, în limitele drepturilor prevăzute prin condiţiile licenţei de furnizare, sau produsă de către aceştia, în cazul furnizorilor care deţin şi licenţă de producere a energiei electrice.  +  Articolul 16 (1) Pentru transmiterea energiei electrice prin reţelele electrice până la locul de consum, furnizorii consumatorilor respectivi sau consumatorii din categoriile prevăzute la art. 22 alin. (2) şi (3) încheie contract de distribuţie cu operatorul de distribuţie pe teritoriul căruia se află locul de consum şi/sau, după caz, cu OTS. (2) Plata serviciilor de transport şi/sau distribuţie se realizează la tarife reglementate, pe bază de contracte întocmite în conformitate cu contractele-cadru specifice elaborate de autoritatea competentă. (3) Dacă furnizorul este şi operator de distribuţie, nu mai este necesară plata distinctă a serviciilor pentru care furnizorul este şi operator, aceasta fiind inclusă în tariful final reglementat.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea competentă desemnează pe bază de licenţe furnizori care au obligaţia să asigure furnizarea la consumatorii captivi din zone geografice determinate, pe bază de contracte întocmite în conformitate cu contractul-cadru specific elaborat de autoritatea competentă. (2) Până la separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare, furnizorii consumatorilor captivi sunt operatorii de distribuţie de pe teritoriile în care sunt situaţi consumatorii.  +  Articolul 18Până la data deschiderii totale a pieţei de energie electrică, consumatorul eligibil poate să nu uzeze de această calitate şi să-şi asigure necesarul de energie la tarife reglementate, prin contract cu furnizorul consumatorilor captivi, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 19Se interzice furnizorului de ultimă opţiune să refuze furnizarea energiei electrice unui consumator care are dreptul să beneficieze de serviciul universal şi se află în zona geografică pe care furnizorul a fost desemnat să o deservească.  +  Articolul 20Un consumator poate fi deconectat sau consumul său poate fi limitat, cu plată, în următoarele condiţii: a) la cererea operatorului de transport şi de sistem pentru serviciul tehnologic de sistem pe care îl realizează consumatorul prin capacitatea pusă la dispoziţia SEN; detalierea modului prin care se plăteşte consumatorului acest serviciu se va face prin Codul comercial al pieţei angro de energie electrică şi alte reglementări conexe acestuia; b) la cererea furnizorului, în situaţia în care furnizorul cumpără energia electrică la un preţ dezavantajos sau în orice altă situaţie convenită de comun acord. Din economiile pe care le realizează, furnizorul suportă financiar compensaţiile/reducerile tarifare pe care le acordă consumatorilor în acest caz.  +  Secţiunea a 2-a Principii de contractare  +  Articolul 21Furnizorul asigură serviciul de furnizare a energiei electrice pentru toţi clienţii săi, pe principii de egalitate de tratament şi transparenţă, fără a face deosebiri între clienţii noi sau preexistenţi sau între agenţii economici cu capital de stat sau privat.  +  Articolul 22 (1) Pentru achiziţia de energie electrică, consumatorul are, de regulă, o singură relaţie contractuală, după caz, cu: a) furnizorul de energie electrică; b) consumatorul în cazul subconsumatorului de energie electrică. (2) Consumatorii eligibili pot achiziţiona simultan energie electrică prin mai multe contracte cu furnizori concurenţiali şi în acest caz vor contracta direct serviciul de distribuţie şi/sau de transport. (3) După deschiderea completă a pieţei de energie electrică, consumatorii, alţii decât cei casnici şi asimilaţi acestora, pot achiziţiona simultan energie electrică prin mai multe contracte cu furnizori concurenţiali şi în acest caz vor contracta direct serviciul de distribuţie şi/sau de transport.  +  Articolul 23Furnizorul nu poate condiţiona prestarea serviciului de furnizare de achiziţionarea sau de plată de către consumator a altor servicii în afara celor specifice serviciului de furnizare a energiei electrice.  +  Articolul 24 (1) Furnizorul este responsabil în relaţia cu consumatorul pentru calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare. (2) Drepturile şi obligaţiile furnizorului faţă de consumator, ce decurg din utilizarea reţelei electrice, sunt transferate operatorului reţelei respective de distribuţie sau de transport prin clauzele contractelor de distribuţie sau transport.  +  Articolul 25Fac excepţie de la prevederile art. 24 consumatorii care încheie direct contractul de distribuţie şi/sau de transport cu un operator de distribuţie sau cu operatorul de transport şi de sistem care nu este aceeaşi persoană juridică cu furnizorul cu care a încheiat contract de furnizare, caz în care operatorul de reţea este responsabil în relaţia cu consumatorul pentru calitatea energiei electrice şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică.  +  Articolul 26Furnizorul, respectiv operatorul de reţea prevăzut la art. 25, este exonerat de răspundere pentru abateri de la calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice generate de situaţii de forţă majoră.  +  Articolul 27Consumatorii care au calitatea de autoproducători şi producătorii de energie electrică îşi pot alimenta din producţie proprie locuri de consum diferite de locul de producere a energiei electrice sau acelaşi loc de consum prin altă cale de alimentare, cu plata serviciilor de transport şi/sau de distribuţie.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul universal şi protecţia consumatorilor  +  Articolul 28 (1) În condiţiile deschiderii complete a pieţei de energie electrică, autoritatea competentă va desemna furnizori de ultimă opţiune. (2) Criteriile de desemnare a furnizorilor de ultimă opţiune vor fi obiective, transparente şi nediscriminatorii.  +  Articolul 29Începând cu data de 1 iulie 2005, toţi furnizorii sunt obligaţi să organizeze şi să actualizeze câte un site în reţeaua Internet adresat consumatorilor sau alte mijloace de informare convenite cu autoritatea competentă, care să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) condiţiile de racordare la reţeaua electrică; b) structura de achiziţie a energiei electrice utilizată de furnizor în anul precedent; c) servicii oferite consumatorilor; d) modalităţi de adresare a reclamaţiilor privind serviciul prestat; e) informaţii privind modalităţile de plată.  +  Articolul 30Furnizorii vor elabora şi vor transmite consumatorilor, semestrial sau ori de câte ori intră în vigoare o prevedere legală care îi vizează, materiale explicative scrise într-un limbaj accesibil pentru a facilita înţelegerea de către consumatori a aspectelor referitoare la serviciul universal, modalităţile de plată, măsurile speciale de protecţie a categoriilor de consumatori vulnerabili, posibilitatea de schimbare a furnizorului, modalităţile de soluţionare a reclamaţiilor, posibilităţile de acordare a unor penalităţi pentru abaterile de la calitate.  +  Articolul 31 (1) Începând cu data deschiderii complete a pieţei de energie electrică, furnizorii au obligaţia să ţină evidenţa consumatorilor vulnerabili din zona proprie de furnizare, prin înscrierea într-un registru special de priorităţi, în format electronic şi pe suport hârtie. (2) Până la data deschiderii complete a pieţei de energie electrică, instituţiile statului cu competenţe de protecţie socială vor elabora criteriile pentru stabilirea consumatorilor din rândul consumatorilor casnici care vor beneficia de statutul de consumator vulnerabil şi vor stabili soluţii de finanţare. (3) Începând cu data deschiderii complete a pieţei de energie electrică, furnizorii care deservesc consumatori vulnerabili au obligaţia să ofere acestora pachete de servicii gratuite ce pot cuprinde: lucrări de repoziţionare a contoarelor pentru o citire mai uşoară, sisteme de parole pentru accesul cititorilor de contor, servicii speciale pentru persoane cu deficienţe grave de văz şi auz: facturi Braille sau audio, asistenţă pentru înţelegerea modului de citire şi facturare, precum şi pentru facilitarea de redactare şi înregistrare de scrisori (reclamaţii sau solicitări de informaţii sau alt tip de solicitări), posibilităţi de facturare pe numele unui consumator împuternicit.  +  Articolul 32Autorităţile cu rol de protecţie socială asigură compensarea eventualelor diferenţe de preţ pentru energia electrică furnizată consumatorilor vulnerabili.  +  Capitolul III Contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice  +  Secţiunea 1 Obligaţii de contractare  +  Articolul 33Furnizarea energiei electrice se face numai pe bază de contract de furnizare încheiat de un furnizor cu consumatorul.  +  Articolul 34Contractul de furnizare stabileşte raporturile dintre un furnizor şi un consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata energiei electrice.  +  Articolul 35Contractul de furnizare se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantă din acesta. În situaţiile în care la locul de consum respectiv există un aviz tehnic de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.  +  Articolul 36 (1) Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi trebuie să cuprindă cel puţin clauzele din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentă. (2) Contractul de furnizare a energiei electrice cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) părţile contractante şi reprezentanţii lor legali; b) obiectul contractului şi durata acestuia; c) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; d) răspunderea contractuală; e) alte clauze specifice.  +  Articolul 37Prevederile din contractul de furnizare pot fi modificate şi completate prin acte adiţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 38Clauzele contractuale care sunt modificabile pe perioada derulării contractului, precum şi clauzele contractuale care se referă la utilizarea reţelelor electrice de transport sau distribuţie fac obiectul anexelor la contract şi constituie părţi integrante ale acestuia.  +  Articolul 39 (1) Contractele-cadru de furnizare a energiei electrice se întocmesc/se actualizează de autoritatea competentă, diferenţiat în funcţie de existenţa unui contract de distribuţie separat, cu clauze specifice pentru categoriile de consumatori, după cum urmează: a) consumatorii captivi; b) consumatorii eligibili de energie electrică. (2) Consumatorii captivi prevăzuţi la alin. (1) se clasifică astfel: a) consumatori casnici şi asimilaţii acestora; b) consumatori din ramura serviciilor/comerţului şi asimilaţii acestora; c) consumatori industriali şi asimilaţii acestora, inclusiv prestatorii de servicii publice; d) consumatori sezonieri; e) consumatori terţiari.  +  Articolul 40Încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice se poate face numai în condiţiile în care furnizorul, respectiv consumatorul, în cazul de la art. 22 alin. (2) sau (3) a încheiat în prealabil un contract de distribuţie şi/sau de transport cu operatorul de reţea care deserveşte locul de consum.  +  Articolul 41 (1) Încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice între un furnizor şi un consumator alimentat prin intermediul instalaţiilor altui consumator sau cu un subconsumator se poate face numai cu acceptul operatorului de distribuţie, precum şi în condiţiile în care consumatorul, prin instalaţiile căruia se face alimentarea, şi-a dat consimţământul în scris. (2) Consumatorul, prin instalaţiile căruia se face alimentarea, este îndreptăţit să încheie un contract de prestări de servicii energetice cu una dintre părţile contractului de furnizare.  +  Articolul 42 (1) În cazurile în care prezentul regulament prevede încheierea de convenţii de exploatare între operatorul de reţea şi consumatorul de energie electrică, acestea se includ în anexele la contractele de furnizare a energiei electrice. (2) Obligaţiile din convenţia de exploatare dintre un consumator şi operatorul de reţea, inclusă în anexele contractului de furnizare a energiei electrice, vor fi preluate integral de furnizor în contractul de distribuţie sau, după caz, de transport. (3) Autoritatea competentă va întocmi o metodologie de întocmire a convenţiilor de exploatare, precizând inclusiv răspunderile ce decurg din executarea acestor convenţii de exploatare.  +  Secţiunea a 2-a Numărul de contracte pe un loc de consum  +  Articolul 43 (1) Consumatorii captivi pot încheia câte un singur contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum. (2) Contractul de furnizare încheiat de un consumator captiv pe acelaşi loc de consum, fără ca contractul de furnizare precedent să fi încetat, este nul de drept din momentul încheierii sale. (3) Proprietarii persoane fizice, care îşi înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a facturilor de energie electrică.  +  Articolul 44 (1) Pentru fiecare loc de consum, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o durată nedeterminată sau convenită de părţi, durată mai mică sau cel mult egală cu cea prevăzută în avizul tehnic de racordare. (2) La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari, este obligatorie garantarea obligaţiilor acestora, rezultate din contractul de furnizare a energiei electrice, de către chiriaşul/concesionarul sau proprietarul imobilelor/mijloacelor fixe respective.  +  Articolul 45Pentru alimentarea unui loc de consum, un consumator nu poate deţine simultan un contract de furnizare pentru consumatori captivi şi un contract/contracte de furnizare pentru consumatori eligibili.  +  Secţiunea a 3-a Contractarea energiei electrice furnizate consumatorilor  +  Articolul 46 (1) Contractarea energiei electrice cu consumatori de toate categoriile, cu excepţia consumatorilor casnici şi asimilaţii acestora, se face ţinându-se seama de cantităţile de energie electrică activă solicitate, cantităţile convenite fiind prevăzute în anexele la contract. (2) Contractarea energiei electrice cu toate categoriile de consumatori cu o putere mai mare de 30 kW, cu excepţia consumatorilor casnici, se face ţinându-se seama şi de puterea activă maximă solicitată pentru a fi absorbită în regim normal de funcţionare, valoarea convenită fiind prevăzută în anexele la contract. (3) Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici şi asimilaţii acestora se face ţinându-se seama de puterea maximă absorbită.  +  Articolul 47 (1) Contractele de furnizare ale consumatorilor cu puterea contractată mai mare de 3 MW vor avea prevăzute în anexe valori orare ale cantităţilor de energie electrică activă contractate. (2) Autoritatea competentă va elabora o procedură privind modul de participare a consumatorilor, potrivit alin. (1), la realizarea prognozei de către furnizorul cu care au încheiat contract, precum şi modalitatea de penalizare a consumatorilor cu abateri mari ale consumurilor faţă de datele prognozate. Până la emiterea acestei proceduri, valorile orare prevăzute în anexele la contracte vor avea un rol informativ.  +  Articolul 48 (1) Consumatorii de energie electrică, cu excepţia consumatorilor casnici şi a celor asimilaţi acestora, sunt obligaţi să asigure menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementări emise de autoritatea competentă. (2) La data emiterii prezentului regulament, limitele prevăzute la alin. (1) sunt 0,92 inductiv şi 1.  +  Articolul 49În cazurile în care operatorul de reţea solicită consumatorului să furnizeze energie reactivă, acesta va plăti consumatorului energia reactivă la tarife reglementate.  +  Articolul 50Pentru abaterile de la limitele prevăzute pentru factorul de putere, în contractele de furnizare a energiei electrice ale consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi asimilaţi acestora, se prevăd penalităţi pentru consumator, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 51 (1) Pentru abaterile de la limitele prevăzute pentru factorul de putere, contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între consumatorii eligibili şi furnizorii acestora pot prevedea clauze negociate. (2) Energia reactivă necesară în situaţiile prevăzute la alin. (1) va fi asigurată de operatorul reţelei la care consumatorul eligibil este racordat. (3) Plata către operatorul de reţea a energiei reactive asigurate în condiţiile alin. (2), precum şi a eventualelor penalităţi va fi efectuată la tarife reglementate, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul consumatorilor captivi, de către furnizorul consumatorilor eligibili ce nu menţin factorul de putere între limitele stabilite, sau de către consumator în condiţiile art. 22 alin. (2) sau (3).  +  Articolul 52 (1) Autoritatea competentă va elabora o reglementare privind asigurarea energiei reactive la consumatori. (2) Reglementarea prevăzută la alin. (1) va conţine cel puţin: a) obligaţii privind asigurarea energiei reactive; b) categoriile de consumatori pentru care se asigură energia reactivă; c) modul de plată a energiei reactive furnizate.  +  Secţiunea a 4-a Alegerea tarifului  +  Articolul 53 (1) Consumatorul captiv de energie electrică optează, în momentul încheierii contractului de furnizare, pentru un anumit tarif reglementat pentru energia electrică livrată, conform art. 115. (2) Tariful ales conform alin. (1) poate fi schimbat în condiţiile art. 116.  +  Articolul 54 (1) Preţul energiei electrice la consumatorii eligibili se negociază direct între furnizori şi consumatori cu excepţia consumatorilor eligibili care recurg la furnizorul consumatorilor captivi, caz în care se aplică tarife reglementate. (2) Preţurile negociate şi cantităţile de energie la care acestea sunt aplicate se comunică periodic de către furnizori autorităţii competente, la solicitarea acesteia, în vederea monitorizării activităţii pe piaţă, în condiţiile păstrării confidenţialităţii.  +  Secţiunea a 5-a Sistarea temporară a furnizării  +  Articolul 55 (1) Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără rezilierea contractului, pentru o perioadă de minimum o lună şi de maximum 12 luni. Consumatorii vor face în acest sens o solicitare în scris către furnizor, cu minimum 5 zile înainte de data solicitată pentru sistare. (2) Consumatorul cu care s-a convenit, la cererea sa, sistarea temporară a furnizării energiei electrice va plăti contravaloarea lucrărilor efectuate de furnizor în acest scop, conform tarifelor aprobate de autoritatea competentă. (3) Pe durata sistării furnizării, consumatorul este obligat să efectueze în continuare plata energiei electrice consumate înainte de data sistării şi, după caz, a penalităţilor şi majorărilor de întârziere la plată, conform facturilor emise de către furnizor.  +  Secţiunea a 6-a Subconsumatori de energie electrică  +  Articolul 56 (1) Consumatorii de energie pot revinde energia electrică unor eventuali subconsumatori numai cu acordul operatorului de distribuţie şi al furnizorului. (2) În raporturile sale cu furnizorul, consumatorul aflat în condiţiile alin. (1) îşi asumă întreaga responsabilitate pentru încadrarea în puterile maxime şi în cantităţile de energie electrică contractate.  +  Articolul 57Încheierea contractelor de furnizare între un consumator şi un subconsumator de energie electrică se face cu respectarea prevederilor art. 36.  +  Articolul 58Autoritatea competentă va emite o procedură privind relaţiile contractuale dintre consumator şi subconsumatorul său, care va cuprinde: a) contractele-cadru aplicabile în cazul relaţiei de furnizare a energiei electrice dintre consumator şi subconsumator; b) modul de stabilire a tarifelor în cazul furnizării de energie electrică unui subconsumator de către un consumator captiv; c) modul de stabilire a tarifelor în cazul furnizării de energie electrică unui subconsumator de către un consumator eligibil; d) metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile energetice prestate de consumator subconsumatorilor.  +  Articolul 59Administraţia unui parc industrial sau a unei zone libere poate cumpăra energia electrică necesară desfăşurării tuturor activităţilor din zona administrată şi o poate revinde în regim de subconsumator agenţilor economici sau persoanelor fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea în zona respectivă.  +  Secţiunea a 7-a Contractarea energiei pentru consumul propriu al producătorilor şi autoproducătorilor  +  Articolul 60Contractarea furnizării de energie electrică pentru consumul propriu tehnologic al unor agenţi economici titulari de licenţă de producere, transport sau distribuţie de energie electrică se face potrivit reglementărilor specifice emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 61 (1) În situaţiile în care consumatorii de energie electrică au centrale electrice proprii, conectate la reţelele electrice de distribuţie/transport (autoproducători), eventuala achiziţie de energie electrică de la consumator va face obiectul unui contract separat de contractul de furnizare, conform reglementărilor autorităţii competente. (2) Cantitatea de energie electrică achiziţionată de la furnizorul de energie electrică poate fi stabilită, la solicitarea consumatorului şi cu acordul furnizorului, prin soldare cu cantitatea de energie electrică produsă în acelaşi loc de consum, la aceeaşi tensiune şi în acelaşi interval orar de decontare. (3) Consumatorii care deţin surse de producere a energiei electrice sunt obligaţi să comunice anual autorităţii competente cantitatea de energie electrică produsă.  +  Articolul 62 (1) Este permisă alimentarea din producţia proprie a altor locuri de consum ale autoproducătorilor sau producătorilor de energie electrică, cu plata corespunzătoare a serviciilor de utilizare a reţelelor electrice publice. (2) Plata serviciului de distribuţie se efectuează numai către operatorul de distribuţie pe teritoriul căruia se află punctul de consum alimentat în condiţiile alin. (1). (3) Cantităţile de energie electrică tranzitate prin reţele în condiţiile alin. (1) trebuie să fie produse şi consumate în acelaşi interval de decontare.  +  Articolul 63Furnizorul achiziţionează energia electrică din surse regenerabile sau cogenerare de mică putere, produsă de consumatorii deţinători de instalaţii de producere cu puteri instalate sub 1 MW, prin soldare cu energia electrică consumată de către aceştia, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 8-a Derularea contractelor  +  Articolul 64Părţile contractante au dreptul să includă în contractele de furnizare a energiei electrice clauze privind rezolvarea unor eventuale divergenţe privind executarea contractului şi pe calea arbitrajului.  +  Articolul 65Succesorii legali ai unor titulari de contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte, cu obligaţia modificării numelui titularului în termen de şase luni de la obţinerea titlului legal succesoral.  +  Secţiunea a 9-a Consumatori casnici şi asimilaţii acestora  +  Articolul 66În condiţiile prezentului regulament sunt asimilaţi consumatorilor casnici: asociaţiile de locatari/proprietari, părţile comune ale blocurilor de locuinţe, căminele de bătrâni şi pensionari, căminele de copii, căminele studenţeşti, chiliile mănăstireşti, garajele individuale, unităţile de ocrotire a copilului, leagănele pentru copii, casele de copii preşcolari şi şcolari, căminele-şcoală, căminele pentru deficienţi nerecuperabili, centrele de primire a minorilor, instituţiile pentru ocrotirea copiilor abandonaţi, căminele de familişti şi nefamilişti, alimentate direct din reţelele publice.  +  Articolul 67 (1) La imobilele cu destinaţia de locuinţă cu mai mulţi locatari, cu un singur branşament şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu: a) locatarul în spaţiul căruia este montat contorul de decontare; b) persoana împuternicită în acest sens de către ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun. (2) Contracte distincte de furnizare a energiei electrice pentru fiecare dintre locurile de consum din imobil se vor încheia numai după separarea instalaţiei de utilizare pe locatari.  +  Articolul 68La imobilele cu destinaţia de locuinţă în care există cel puţin un consumator casnic sau asimilat acestuia, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalaţii de folosinţă comună, contractul de furnizare a energiei electrice aferent acestora se încheie, după caz, cu: a) asociaţia de proprietari/locatari; b) o persoană împuternicită de către locatari; c) proprietarul încăperilor sau al instalaţiilor în folosinţă comună.  +  Articolul 69 (1) În cazul în care într-un loc de consum energia electrică este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru consum casnic şi nu este posibilă sau nu se justifică economic separarea instalaţiilor de utilizare, se încheie un singur contract de furnizare, cu defalcarea procentuală a consumului măsurat. Tipul de contract utilizat va corespunde tipului de consum preponderent. (2) Procentele utilizate conform alin. (1) se calculează în sistem pauşal, conform unei proceduri specifice aprobate de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 10-a Consumatori din ramura comerţului/serviciilor şi asimilaţii acestora  +  Articolul 70 (1) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori din ramura comerţului/serviciilor se înţelege societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de comerţ cu bunuri sau servicii. (2) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori asimilaţi consumatorilor din ramura comerţului/serviciilor se înţelege sediile administrative ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome care constituie locuri de consum separate.  +  Secţiunea a 11-a Consumatori industriali şi cei asimilaţi acestora  +  Articolul 71 (1) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori industriali se înţelege societăţile comerciale şi regiile autonome din domeniul industrial, cu excepţia sediilor administrative ale acestora, care constituie locuri de consum distincte. (2) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori asimilaţi consumatorilor industriali se înţelege consumatorii prestatori de servicii publice şi consumatorii agricoli cu excepţia celor de la art. 72.  +  Secţiunea a 12-a Consumatori sezonieri de energie electrică  +  Articolul 72În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori sezonieri se înţelege regiile şi societăţile comerciale a căror activitate de bază este condiţionată de anotimp sau de aprovizionarea cu materie primă în perioade limitate ale anului, cum ar fi: irigaţiile şi desecările, producţia agricolă vegetală, fabricarea de conserve şi de zahăr, turismul sezonier, cu excepţia sediilor administrative ale acestora, care constituie locuri de consum distincte.  +  Articolul 73Consumatorii sezonieri pot consuma energia electrică şi în restul anului, în condiţiile specifice consumatorilor industriali.  +  Secţiunea a 13-a Consumatori terţiari de energie electrică  +  Articolul 74În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori terţiari se înţelege unităţile de prestări servicii, de administraţie publică , învăţământ, sănătate, sportive, din domeniul artei şi culturii, din domeniul cultelor şi de asistenţă socială.  +  Secţiunea a 14-a Consumatori eligibili de energie electrică  +  Articolul 75Consumatorii eligibili de energie electrică pot încheia contracte de furnizare a energiei electrice pe piaţa concurenţială cu unul sau mai mulţi furnizori, pe baza contractului cadru elaborat de autoritatea competentă.  +  Articolul 76În cazul consumatorilor eligibili cu un consum mai mare decât o anumită valoare, stabilită de autoritatea competentă, contractele de furnizare cuprind cantităţi orare ferme.  +  Articolul 77În cazul în care consumatorul eligibil are un singur contract de achiziţie energie electrică pe piaţa concurenţială, în acest contract se poate specifică şi modul de asigurare de către furnizor a unor eventuale abateri de consum.  +  Articolul 78În cazul achiziţiei de energie electrică pe piaţa concurenţială de la mai mulţi furnizori conform art. 22: a) cel puţin un furnizor asigură compensarea abaterilor consumului faţă de cantitatea totală contractată prin furnizarea energiei de completare şi preluarea energiei în exces; b) consumatorul contractează serviciile de distribuţie şi transport cu operatorii de reţea.  +  Articolul 79În cazul în care consumatorul eligibil alimentează subconsumatori ce se încadrează în categoria consumatorilor captivi, achiziţia sa de energie electrică de pe piaţa concurenţială cuprinde în mod obligatoriu şi cantităţile necesare asigurării consumului acestora.  +  Articolul 80Vânzarea de energie electrică de către consumatorul eligibil la eventualii subconsumatori se va realiza în conformitate cu art. 58.  +  Secţiunea a 15-a Consumatori după data deschiderii complete a pieţei de energie electrică  +  Articolul 81După data deschiderii complete a pieţei de energie electrică, consumatorii de energie electrică, cu excepţia celor care recurg la furnizorul de ultimă opţiune, pot încheia unu sau mai multe contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizori în regim concurenţial, conform prevederilor art. 22, pe baza contractului-cadru şi a reglementărilor elaborate de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 16-a Documente necesare pentru încheierea contractelor de furnizare  +  Articolul 82Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice este obligatorie depunerea următoarelor documente de către orice consumator casnic: a) actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul locativ asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original şi se depune în copie). În situaţiile în care consumatorul nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul poate percepe o garanţie de la respectivul consumator sau poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un semestru; b) opţiunea consumatorului privind tipul de tarif aplicat (în original); c) cererea de încheiere a contractului (în original); d) actul de identitate al solicitantului (se prezintă în original şi se depune în copie); e) avizul tehnic de racordare; f) convenţia de exploatare, dacă este cazul.  +  Articolul 83Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un consumator captiv asimilat consumatorilor casnici este obligatorie prezentarea în original şi, după caz, depunerea, în copie, a actelor prezentate la art. 82, cu excepţia actului de identitate în cazul persoanelor juridice şi, suplimentar faţă de art. 82, actul de înfiinţare/constitutiv, în copie, după caz.  +  Articolul 84Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu consumatorii agenţi economici şi asimilaţii acestora este obligatorie prezentarea în original şi, după caz, depunerea în copie a următoarelor documente: a) cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice, care conţine denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefon, fax, numele reprezentanţilor legali; b) certificatul de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului, cod fiscal, contul de virament, denumirea băncii prin care agentul derulează plăţile; c) avizul tehnic de racordare; d) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum; e) convenţia de exploatare în situaţiile în care este necesară; f) opţiunea consumatorului privind tipul de tarif care va fi aplicat.  +  Secţiunea a 17-a Drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante  +  Articolul 85Furnizorul are următoarele obligaţii: a) să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, precum şi orice altă reglementare a autorităţii competente privind calitatea energiei electrice furnizate; b) să asigure consumatorului puterea şi energia electrică conform contractelor de furnizare; c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă precizat în contract sau în Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, dacă consumatorul nu contractează direct serviciul de distribuţie/transport; d) să informeze operatorul de reţea pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie/transport, la cererea justificată a consumatorului; e) să asigure prin citire sau preluare de la operatorul de reţea, la datele convenite, valorile de consum măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor facturate; f) să nu deterioreze bunurile consumatorului şi să readucă părţile de construcţii legal executate aparţinând consumatorului la starea lor funcţională iniţială, dacă au fost deteriorate din vina sa; g) să permită accesul delegatului consumatorului la grupurile de măsurare atunci când acestea sunt montate în instalaţia furnizorului, dacă acesta este şi operator de distribuţie. În caz contrar, furnizorul va prevedea posibilitatea acestui acces în contractele pe care le încheie cu operatorul de reţea; h) să factureze consumatorului energia electrică şi puterea, după caz, la tarifele legale în vigoare sau la preţurile negociate; i) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; j) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare specificată în contractul de furnizare; k) să plătească despăgubiri consumatorilor pentru daunele dovedite provocate de întreruperi/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice furnizate, conform art. 187; l) să furnizeze consumatorului informaţii privind istoricul de consum pe ultimele douăsprezece luni, la cererea acestuia; m) să furnizeze consumatorului informaţiile privind eventualele sume de bani datorate/plătite consumatorului, pentru ultimul an calendaristic; n) să furnizeze consumatorului informaţii privind penalităţile aplicate consumatorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor, pe ultimele douăsprezece luni; o) să protejeze la deconectare consumatorii vulnerabili prin reeşalonarea datoriilor sau alte măsuri; p) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.  +  Articolul 86 (1) Furnizorul/operatorul de distribuţie are următoarele drepturi: a) să stabilească duratele întreruperilor în furnizarea energiei electrice, de regulă, pe baza înregistrărilor operatorului de distribuţie. În cazul în care consumatorul contestă în mod justificat aceste durate ale întreruperilor, părţile pot apela la arbitru conform art. 64. b) să refuze plata totală sau parţială a unor daune privind defectarea unor instalaţii/aparate utilizatoare de energie electrică dacă datele de garantare tehnică a acestora specifică parametrii energiei electrice furnizate potrivit altor norme/standarde decât cele recunoscute/avizate de autoritatea competentă; c) să recalculeze, împreună cu consumatorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată defectarea contorului, durata pe care se face recalcularea şi procedura de calcul urmând să fie reglementate de autoritatea competentă; d) să aibă acces în incinta consumatorului pentru verificarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică până la grupurile de măsurare şi verificarea respectării prevederilor contractuale; e) în caz de neplată a energiei electrice consumate, furnizorul are dreptul ca, până la executarea obligaţiilor, să-i refuze consumatorului anumite drepturi ale acestuia; f) să sisteze furnizarea energiei electrice în condiţiile art. 153 şi respectând reglementările legale în vigoare; în cazul în care în contract există prevederi pentru puterea minimă de avarie sau puterea minimă tehnologică, sistarea furnizării sub aceste puteri limită se va face cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; g) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament. (2) Drepturile consumatorului, care pot fi refuzate conform alin. (1) lit. e), sunt următoarele: a) dreptul de a solicita modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor acestuia; b) dreptul de a solicita reduceri tarifare, pe durata perioadei de neplată, pentru energia electrică furnizată la o tensiune în afara limitelor prevăzute în contractul de furnizare; c) dreptul de a primi despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi accidentale în alimentare survenite pe durata perioadei de neplată; (3) Furnizorul îşi poate exercita drepturile prevăzute la alin. (2) doar în relaţia cu alţi consumatori decât consumatorii casnici şi numai dacă nu se respectă reeşalonarea restanţei la plată, convenită cu consumatorul; pentru exercitarea acestui drept furnizorul va încheia cu consumatorul un act adiţional la contractul de furnizare, în care se vor preciza drepturile suspendate, durata şi condiţiile de încetare a suspendării.  +  Articolul 87Consumatorul are următoarele obligaţii: a) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare; b) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare; c) în cazul marilor consumatori, să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare; d) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu operatorul de reţea; e) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare nu există prevederi contrare; f) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare; g) consumatorii de energie electrică cu o putere maximă contractată mai mare de 3 MW au obligaţia să asigure datele necesare realizării de către furnizor a prognozei consumului de energie electrică, în condiţiile art. 47; h) orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.  +  Articolul 88Consumatorul are următoarele drepturi: a) să solicite creşterea nivelului de calitate a energiei electrice, în condiţiile în care suportă cheltuielile aferente lucrărilor necesare; b) să verifice respectarea prevederilor contractului de furnizare; c) să solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, în condiţiile prezentului regulament; d) să solicite furnizorului reduceri tarifare sau, după caz, plata daunelor rezultate din furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile sau de contracte; e) să stabilească împreună cu furnizorul/operatorul de reţea un arbitru pentru stabilirea răspunderilor pentru întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Arbitrul poate fi persoană fizică sau juridică română, fără relaţii contractuale cu furnizorul sau cu consumatorul de energie electrică; f) orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.  +  Secţiunea a 18-a Rezilierea contractelor  +  Articolul 89Rezilierea contractului de către consumator se face cu anunţarea în scris a furnizorului, înainte de data rezilierii, cu cel puţin: a) 7 zile la consumatorii captivi; b) 30 de zile la consumatorii eligibili.  +  Articolul 90 (1) Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 42 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos; b) în caz de neplată repetată; neplată repetată se consideră atunci când consumatorul ajunge de două ori în ultimele 12 luni în situaţia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrică consumată. (2) Prin consumul fraudulos prevăzut la alin. (1) se înţelege: a) conectarea oricărui receptor sau a instalaţiei de utilizare înainte de grupul de măsurare; b) orice intervenţie în instalaţia electrică, ce afectează funcţionarea corectă a grupului de măsurare; c) consumatorul refuză încheierea unui nou contract sau a unor acte adiţionale la contractul existent atunci când intră în vigoare reglementări noi care necesită această acţiune, cu un preaviz de 30 de zile; d) consumatorul pierde calitatea legală pe baza căreia s-a încheiat contractul de furnizare, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. (3) În cazul rezilierii contractului de furnizare, încheierea unui nou contract este condiţionată de plată de către consumator a sumelor restante din vechiul contract.  +  Secţiunea a 19-a Schimbarea furnizorului  +  Articolul 91Un consumator nu poate încheia un nou contract cu un nou furnizor decât dacă face dovada plăţii la zi a consumului către furnizorul actual/furnizorii actuali sau noul furnizor îi preia obligaţiile de plată restante.  +  Articolul 92Un consumator eligibil îşi poate schimba furnizorul numai după înştiinţarea operatorului de reţea care deţine reţeaua la care consumatorul respectiv este racordat.  +  Articolul 93În cazul schimbării furnizorului de către un consumator eligibil, anexele Aviz tehnic de racordare şi Convenţie de exploatare se preiau obligatoriu în noul contract de furnizare.  +  Capitolul IV Condiţii tehnice privind funcţionarea instalaţiilor de racordare şi de utilizare  +  Articolul 94 (1) Consumatorii sunt obligaţi să încheie cu operatorii de reţea, la solicitarea acestora, convenţii de exploatare care cuprind obligaţii reciproce cu privire la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de racordare şi de utilizare, urmărirea regimului de consum, precum şi precizări referitoare la sarcinile consumatorului rezultate din Normativul de deconectări manuale şi din Normativul de limitări. (2) Convenţiile de exploatare constituie anexe la contractele de transport/distribuţie încheiate între operatorul de reţea şi furnizori sau consumatori şi la contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între furnizori şi consumatori. (3) Convenţiile de exploatare se semnează de consumator/reprezentantul legal al consumatorului persoană juridică şi reprezentantul legal al operatorului de reţea.  +  Articolul 95 (1) Operatorul de reţea poate atribui pentru manevrare consumatorului, la cererea acestuia, prin convenţia de exploatare: a) comanda electrică sau mecanică a întreruptoarelor, proprietate a operatorului de reţea, care sunt montate pe transformatoarele sau pe liniile de alimentare a utilajelor tehnologice ale consumatorului; b) comanda electrică la distanţă a comutatoarelor de reglaj sub sarcină a tensiunii la transformatoarele care aparţin operatorului de reţea şi alimentează un singur consumator. (2) Prin convenţia de exploatare consumatorul se obligă să asigure exploatarea corectă a dispozitivelor de comandă prevăzute la alin. (1), conform instrucţiunilor şi procedurilor elaborate de operatorul de reţea.  +  Articolul 96 (1) Întreţinerea şi repararea întreruptoarelor care fac obiectul art. 95 se realizează şi se suportă de către operatorul de reţea. Dacă defectarea acestora s-a produs din culpa consumatorului ca urmare a nerespectării instrucţiunilor şi/sau procedurilor de exploatare, respectiv a convenţiei de exploatare, costul reparaţiei este suportat de către consumator. (2) Cheltuielile ocazionate de lucrările necesare pentru realizarea prevederilor art. 95 se suportă de către consumator.  +  Articolul 97În cazul în care deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.) consumatorul are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în situaţiile când se întrerupe furnizarea energiei electrice din SEN.  +  Articolul 98Consumatorul căruia, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca pagube materiale importante şi care necesită o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de SEN este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza şi stabilirea oportunităţii de a se dota cu surse proprii de energie electrică.  +  Articolul 99 (1) Consumatorii sunt obligaţi să respecte prevederile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă privind funcţionarea în siguranţă a SEN. (2) Centralele electrice, compensatoarele sincrone şi bateriile de condensatoare statice de minimum 1 MVAr ale consumatorilor se supun operativ comenzii prin dispecer, atât în ceea ce priveşte pornirea şi oprirea, cât şi regimul de funcţionare a acestora, conform prevederilor din contractul de furnizare. Consumatorul nu plăteşte pentru energia reactivă consumată sau produsă ca urmare a comenzilor operative primite de la dispecerul energetic. (3) Consumatorii care au montate mijloace de compensare a energiei reactive sunt obligaţi să scoată din funcţiune aceste mijloace în schimburile şi în zilele în care nu desfăşoară activitate productivă, cu excepţia situaţiilor în care operatorul de reţea/furnizorul cere ca acestea să rămână în funcţiune.  +  Articolul 100Lucrările de mentenanţă la elementele componente ale instalaţiei electrice de racordare amplasate în incinta consumatorului şi durata acestora se stabilesc de operatorul de reţea cu acordul consumatorului.  +  Capitolul V Măsurarea energiei electrice  +  Articolul 101Operatorul de reţea stabileşte, în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice aprobat de autoritatea competentă, pentru fiecare loc de consum, tipul şi caracteristicile grupului de măsurare în funcţie de categoria consumatorului şi opţiunea acestuia pentru un anumit tip de tarif.  +  Articolul 102Este interzisă racordarea la reţelele electrice a instalaţiei de utilizare a unui consumator la care nu sunt realizate montarea, verificarea şi securizarea grupului de măsurare a energiei electrice în vederea decontării cantităţii de energie electrică consumate, cu excepţiile prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 103Grupurile de măsurare a energiei electrice utilizate în decontare trebuie să fie omologate şi verificate metrologic la termenele legale.  +  Articolul 104 (1) Grupurile de măsurare utilizate în decontare, indiferent de locul unde sunt montate, aparţin operatorului de reţea şi se montează numai de către acesta. (2) Operatorul de reţea asigură procurarea, verificarea şi montarea grupurilor de măsurare pentru consumatorii noi prin includerea costurilor în tariful de racordare. (3) Înlocuirea grupurilor de măsurare sau a elementelor componente defecte şi/sau cu durata normală de funcţionare epuizată se realizează de către operatorul de reţea pe cheltuiala acestuia. (4) Înlocuirea contoarelor electromecanice cu contoare electronice, la cererea consumatorului sau la opţiunea acestuia pentru tarife care necesită contoare electronice, se realizează pe cheltuiala consumatorului. (5) Un consumator existent care solicită un spor de putere pentru aprobarea căruia este necesară realizarea unei instalaţii de racordare noi sau amplificarea celei existente ori redimensionarea, respectiv modificarea, suplimentarea sau înlocuirea unor elemente ale grupului de măsurare fără realizarea unei instalaţii de racordare noi ori amplificarea celei existente, suportă costurile aferente grupului de măsurare, incluse în tariful de racordare. (6) Consumatorul care blochează, fără aprobarea operatorului de reţea, accesul la grupul de măsurare va opta între degajarea spaţiului, demolarea construcţiilor care blochează accesul la grupul de măsurare sau suportarea costurilor aferente schimbării amplasamentului grupului. (7) Costurile pentru demontarea, remontarea sau mutarea unui grup de măsurare a energiei electrice la cererea unui consumator sunt suportate de către acesta.  +  Articolul 105Instalarea grupurilor de măsurare se face, de regulă, în punctul de delimitare sau cât mai aproape de acesta, în locuri accesibile pentru citire.  +  Articolul 106Consumatorul poate instala grupuri de măsurare martor care nu pot fi utilizate la decontarea energiei electrice cu furnizorul; mărimile înregistrate de acestea pot fi luate în considerare la recalcularea energiei electrice consumate şi neînregistrate, în cazul defectării echipamentului de decontare, dar numai cu consimţământul părţilor.  +  Articolul 107Grupurile de măsurare se montează şi se sigilează de către operatorul de reţea în prezenţa consumatorului şi a furnizorului sau a reprezentanţilor împuterniciţi ai acestora, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un document semnat de părţi.  +  Articolul 108În cazul în care grupul de măsurare este defect, calculul cantităţilor de energie electrică consumată şi neînregistrată se face potrivit unei metodologii elaborate conform art. 86 alin. (1) lit. c).  +  Articolul 109 (1) La constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea grupului de măsurare de către operatorul de reţea, furnizor sau consumator, acesta are obligaţia să anunţe imediat celelalte părţi contractante şi se va proceda la remedierea defecţiunilor. (2) În cazul în care deteriorarea grupului de măsurare, în orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul reparaţiei şi al lucrărilor de demontare, verificare şi remontare, precum şi costul energiei electrice recalculate.  +  Articolul 110Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra grupurilor de măsurare a energiei electrice sau la celelalte instalaţii ale operatorului de reţea sau să blocheze accesul furnizorului/operatorului de reţea la acestea.  +  Articolul 111 (1) Operatorul de reţea are obligaţia să înlocuiască, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării sesizării scrise, grupul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate. (2) Grupul de măsurare reclamat în scris de consumator ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate poate fi verificat şi la locul funcţionării de către operatorul de reţea, cu acceptul şi în prezenţa consumatorului respectiv, iar constatările se vor înscrie într-un document semnat de părţi. (3) Grupul de măsurare demontat se verifică de către un laborator metrologic autorizat. (4) Costul verificării se suportă de operatorul de reţea, cu excepţia cazurilor în care verificarea se efectuează la solicitarea consumatorului şi reclamaţia se dovedeşte a fi neîntemeiată.  +  Articolul 112Operatorul de reţea are obligaţia să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariţiei unor reglementări noi.  +  Capitolul VI Tarifarea energiei electrice  +  Articolul 113 (1) Pentru energia electrică livrată consumatorilor se aplică preţuri negociate sau tarife reglementate în funcţie de categoria acestora, eligibili sau captivi, şi de opţiunile fiecărui consumator. (2) Tarifele reglementate pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi reflectă atât cheltuielile aferente activităţilor de producere, transport, servicii de sistem, administrarea pieţei, distribuţie, furnizare, cât şi taxele stabilite prin legislaţie. (3) Preţurile negociate între furnizori şi consumatori eligibili pentru energia electrică livrată cuprind atât tarifele reglementate pentru activităţile de transport, servicii de sistem, administrare piaţă, distribuţie în funcţie de caz, cât şi taxele stabilite prin legislaţie. În cazul în care consumatorul contractează direct cu operatorii de reţea serviciile de transport/distribuţie în condiţiile art. 22 alin. (2) şi (3), preţurile negociate nu vor cuprinde tarifele reglementate pentru activităţile de transport, servicii de sistem, de administrare a pieţei şi de distribuţie. (4) Pentru serviciile de transport, de sistem, de administrare a pieţei angro şi de distribuţie se aplică tarife reglementate. (5) Pentru serviciile de sistem tehnologice se aplică tarife reglementate, până la crearea unei pieţe concurenţiale în acest domeniu.  +  Articolul 114 (1) Tarifele reglementate pentru energia electrică se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de către autoritatea competentă. (2) Propunerile de tarife reglementate pentru energia electrică şi serviciile aferente se elaborează de către operatorii de reţea/furnizorii consumatorilor captivi/furnizorii de ultimă opţiune, cu respectarea metodologiilor specifice, şi se comunică autorităţii competente în vederea aprobării. (3) Tarifele reglementate pentru energia electrică şi serviciile aferente sunt aprobate prin ordine ale autorităţii competente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 115Consumatorii captivi au dreptul să aleagă tipul de tarif pentru energia electrică livrată dintre cele reglementate, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 116Schimbarea tipului de tarif de către consumatorii captivi se poate face cu respectarea prevederilor ordinelor autorităţii competente privind aprobarea tarifelor pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi.  +  Articolul 117Tarifele la consumatorii captivi sunt diferenţiate pe categorii astfel: a) consumatori casnici; b) consumatori, alţii decât consumatorii casnici.  +  Articolul 118Tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi sunt stabilite pe niveluri de tensiune şi se aplică corespunzător nivelului de tensiune al punctului de delimitare dintre consumator şi operatorul de reţea.  +  Articolul 119Tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi pot fi diferenţiate pe zone orare.  +  Articolul 120Furnizorii consumatorilor captivi aplică acestora tarifele pentru energia electrică conform unei proceduri aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 121Tarifele pentru consumatorii casnici se aplică tuturor consumatorilor casnici, precum şi celor asimilaţi consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată mai mică decât 30 kW; pentru consumatorii asimilaţi consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30 kW sau mai mare se aplică tarife specifice stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 122 (1) Pentru consumatorii casnici captivi se aprobă tarife de joasă tensiune şi de medie tensiune. (2) Tarifele aplicate consumatorilor casnici captivi sunt diferenţiate în funcţie de modalitatea de plată şi de echipamentele de măsurare şi de limitare instalate. (3) Consumatorii casnici, indiferent de puterea maximă contractată, precum şi asimilaţii acestora cu puterea maximă contractată mai mică de 30 kW nu plătesc energia electrică reactivă. (4) Pentru consumatorii casnici captivi şi asimilaţi acestora cu puterea maximă contractată mai mică de 30 kW, grupaţi într-o asociaţie de proprietari/locatari care se constituie ca un singur consumator captiv, se aplică unul dintre tarifele reglementate pentru consumatorii casnici, exceptând pe cele cu abonament.  +  Articolul 123 (1) Tarifele pentru consumatorii captivi cu o putere maximă contractată mai mare sau egală cu 30 kW, alţii decât consumatorii casnici, vor fi de tip binom, cu un preţ pentru putere activă şi un preţ pentru energie. (2) Puterile contractate pot fi modificate de cel mult două ori pe parcursul lunii calendaristice respective, la solicitarea consumatorului captiv, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea perioadei pentru care se solicită modificarea. În cazul în care consumatorul nu solicită modificarea acestor puteri la începutul unei noi luni calendaristice, furnizorul va considera ultima valoare a puterii contractate stabilită de consumator, fără ca aceasta să se considere o modificare.  +  Articolul 124Pentru consumatorii captivi alimentaţi într-un loc de consum prin mai multe staţii de primire aflate la acelaşi nivel de tensiune, tariful pentru energia electrică livrată este unic.  +  Articolul 125Pentru consumatori, alţii decât consumatorii casnici alimentaţi într-un loc de consum prin mai multe staţii de primire aflate la acelaşi nivel de tensiune, factorul de putere necesar pentru plata energiei electrice reactive se determină global la nivelul locului de consum.  +  Articolul 126 (1) Consumatorii eligibili care optează pentru piaţa concurenţială contractează întreaga cantitate de energie electrică necesară la preţuri negociate cu furnizorii. (2) În cazul în care un consumator eligibil care acţionează pe piaţa concurenţială optează pentru revenirea pe piaţa reglementată, acestuia i se va aplica un tarif nediferenţiat pe zone orare timp de 12 luni consecutive. (3) Un consumator eligibil poate reveni pe piaţa reglementată în condiţiile alin. (2) de cel mult două ori.  +  Capitolul VII Facturarea energiei electrice  +  Secţiunea 1 Principii de facturare  +  Articolul 127Facturarea energiei electrice este reprezentată, în principal, de ansamblul următoarelor activităţi: a) obţinerea valorilor citite de operatorul de reţea; b) determinarea mărimilor de facturat; c) întocmirea şi emiterea facturilor; d) distribuirea facturilor; e) încasarea sumelor facturate; f) soluţionarea contestaţiilor privind facturile.  +  Articolul 128 (1) Furnizorul emite factură unui consumator pentru energia electrică furnizată, pe baza înregistrărilor grupurilor de măsurare. Prin excepţie, pentru situaţiile în care se constată că înregistrările grupurilor de măsurare nu corespund consumului real (grup de măsurare defect sau cu erori mai mari decât permit reglementările în vigoare, consum fraudulos etc.), facturarea se face corespunzător valorilor estimate prin aplicarea metodologiilor specifice propuse de furnizor şi aprobate de autoritatea competentă. (2) Facturarea se face de regulă lunar, cu excepţia cazurilor în care furnizorul şi consumatorul convin altfel. (3) În cazul intervalelor mai mari de o lună între citirile grupurilor de măsurare, se permit facturări intermediare lunare pe valori estimate ale consumului, stabilite de comun acord între furnizor şi consumator, urmând ca în prima factură după citirea de către furnizor să se facă regularizarea plăţilor corespunzător datelor citite.  +  Articolul 129Perioadele în care se citesc indicaţiile sistemelor de măsurare, cele în care se emit şi se distribuie facturile şi, atunci când este cazul, cele în care se prezintă reprezentantul furnizorului pentru încasarea sumelor corespunzătoare facturilor emise se stabilesc de furnizor, se consemnează în contractul de furnizare şi, în cazul consumatorilor casnici şi al celor asimilaţi acestora, se afişează la locuri convenite cu consumatorii.  +  Articolul 130Facturarea energiei electrice la consumatorii eligibili şi facturarea de către un consumator a energiei electrice furnizate subconsumatorilor săi se fac respectându-se principiile formulate în art. 128 şi 129.  +  Secţiunea a 2-a Citirea sistemelor de măsurare pentru decontare  +  Articolul 131 (1) Citirea grupurilor de măsurare pentru decontare se realizează de către operatorul de reţea. (2) Reprezentantul operatorului de reţea este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu când solicită accesul pentru citirea grupurilor de măsurare.  +  Articolul 132 (1) Citirea grupurilor de măsurare pentru decontare se face în mod direct prin vizualizarea şi consemnarea indexului, cu sistem portabil de citire automată sau cu ajutorul sistemelor automate de citire la distanţă. (2) Citirea grupurilor de măsurare se face de regulă lunar, cu excepţia cazurilor în care părţile convin altfel. (3) Citirea grupurilor de măsurare se face obligatoriu la rezilierea contractului de furnizare şi în funcţie de posibilităţile furnizorului sau operatorului de reţea care asigură citirea grupurilor de măsurare, în următoarele situaţii apărute pe parcursul perioadei de facturare: a) la schimbarea tarifelor reglementate la consumatori; b) la modificarea tipului de tarif ales de consumator; c) la modificarea puterii contractate.  +  Articolul 133În cazurile în care se aplică unul dintre tipurile de tarif monom, furnizorul poate conveni cu consumatorul citirea grupurilor de măsurare la intervale mai mari de o lună (de regulă de 6 luni, dar nu mai mari de un an), iar facturarea între citiri se face prin una dintre următoarele metode: a) pe baza indexului transmis furnizorului de consumator (autocitire), conform art. 135; b) pe baza unui consum lunar estimat de energie electrică, stabilit de comun acord cu consumatorul printr-o convenţie de consum, document semnat de ambele părţi, în care se prevăd cantităţile de energie electrică ce vor fi facturate lunar, urmând ca abaterea consumului real faţă de această estimare să se distribuie uniform pe întregul interval de citire, conform art. 136; c) pe baza unui consum estimat de către furnizor, avându-se în vedere consumul realizat în perioada cuprinsă între cele mai recente două citiri.  +  Secţiunea a 3-a Determinarea mărimilor de facturat  +  Articolul 134Mărimile facturate se determină din mărimile măsurate, conform tipului de tarif ales de consumator şi în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice, elaborate de furnizor şi aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 135În cazul facturării pe baza autocitirii se procedează după cum urmează: a) lunar furnizorul facturează valoarea corespunzătoare indexului citit de consumator şi comunicat furnizorului (telefonic, prin Internet sau depus la casierie furnizorului, conform înţelegerii dintre părţile contractante) şi transmite factura consumatorului prin modul de distribuire convenit cu acesta; b) indexul transmis de consumator furnizorului este luat în considerare de acesta numai dacă este transmis în timp util (conform perioadei convenite prin contract); c) în cazul în care consumatorul nu transmite indexul la termenul convenit, se facturează pe baza citirii sau pe baza estimării consumului de către furnizor; d) furnizorul are dreptul să efectueze citiri de verificare oricând consideră necesar.  +  Articolul 136În cazul facturării pe baza convenţiei de consum şi în cazul facturării pe bază de consum estimat, pentru fiecare perioadă de facturare se emite factură corespunzător valorilor de consum convenite, respectiv estimate. Dacă la sfârşitul intervalului de citire se constată că există o diferenţă între cantitatea de energie electrică efectiv consumată pe intervalul de citire şi suma cantităţilor convenite prin convenţia de consum sau estimat, această diferenţă: a) se distribuie uniform pe toate zilele din intervalul de citire şi se face o regularizare corespunzătoare a plăţilor pe intervalul de citire respectiv, în cazul în care consumul plătit este inferior consumului măsurat; b) se consideră consum plătit în avans, în cazul în care consumul plătit este superior consumului măsurat. La cererea consumatorului sumele achitate se restituie.  +  Articolul 137Consumatorul poate modifica cantităţile de energie convenite în convenţia de consum, cu condiţia ca noile valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare respective.  +  Articolul 138În cazul modificării tarifelor în vigoare la consumatori în interiorul perioadei de facturare, valoarea facturii se calculează aplicând fiecare tarif la consumul înregistrat sau la consumul estimat dacă nu este posibilă citirea, pe perioada de valabilitate a tarifului respectiv, în conformitate cu procedura specifică propusă de furnizor şi aprobată de autoritatea competentă.  +  Articolul 139În cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, la valoarea consumului corespunzătoare indexurilor citite se adaugă sau se scade, după caz, valoarea pierderilor calculate de energie electrică activă şi reactivă corespunzătoare elementelor de reţea cuprinse între cele două puncte. Se exceptează de la plata pierderilor de energie reactivă consumatorii casnici şi asimilaţii acestora.  +  Articolul 140Furnizorul este îndreptăţit să încaseze de la consumator contravaloarea oricăror costuri suplimentare induse de acesta, fie prin condiţiile speciale de racordare solicitate (de exemplu, transformatoare de rezervă din reţeaua operatorului de reţea menţinute sub tensiune la cererea consumatorului), fie datorită unei funcţionări necorespunzătoare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului (de exemplu, pierderile suplimentare de energie electrică activă generate de circulaţia puterii reactive capacitive injectate din instalaţia consumatorului în reţeaua de alimentare, dacă acest lucru nu a fost solicitat de operatorul de reţea şi dacă locul de consum este dotat cu sistem de măsurare corespunzător), fie datorită oricăror alte cauze generate de consumator.  +  Articolul 141 (1) Determinarea pierderilor de energie prevăzute la art. 139 şi 140 se face în conformitate cu o instrucţiune aprobată de autoritatea competentă. (2) Facturarea pierderilor de energie prevăzute la art. 139 şi 140 se face în conformitate cu proceduri specifice emise de furnizor şi aprobate de autoritatea competentă. (3) Procedurile specificate la alin. (2) vor cuprinde şi modul de plată către operatorul reţelei a costurilor suplimentare induse acestuia de funcţionarea în condiţiile prevăzute la art. 139 şi 140.  +  Articolul 142 (1) Consumul de energie electrică se stabileşte în sistem pauşal, în situaţiile în care acest consum nu poate fi determinat prin măsurare. (2) Consumul de energie electrică în sistem pauşal se stabileşte în funcţie de puterea nominală a receptoarelor electrice şi de durata de utilizare normată a acestora, în conformitate cu procedurile specifice elaborate de furnizor şi aprobate de autoritatea competentă. (3) Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar pe durate de timp determinate, pentru consumatorii temporari sau în cazul unor locuri de consum cu puteri absorbite foarte mici (de regulă sub 100 W) pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare, în cazul defectării (indisponibilităţii) echipamentelor de măsurare, precum şi în cazul consumului fraudulos de energie electrică. (4) În cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici şi de 6 luni pentru ceilalţi consumatori.  +  Secţiunea a 4-a Emiterea facturilor  +  Articolul 143Facturile se emit pe loc de consum sau, cu acordul părţilor, pe consumul total al consumatorului, în cazul consumatorului cu mai multe locuri de consum.  +  Articolul 144În cazul marilor consumatori se emit, de regulă, două facturi: prima, la începutul perioadei de facturare, conţinând contravaloarea taxei de putere corespunzătoare puterii contractate pentru perioada de facturare în curs, în cazul consumatorilor cu tarif binom, respectiv jumătate din contravaloarea energiei contractate pentru perioada de facturare în curs, în cazul consumatorilor cu tarif monom; a doua factură, emisă după citirea aparatelor de măsurare, conţinând regularizarea plăţilor pentru perioada de facturare respectivă.  +  Articolul 145În cazul în care, din cauza defectării grupului de măsurare, nu s-au putut măsura toţi parametrii necesari facturării la tariful stabilit prin contract, dar energia înregistrată este corectă, se aplică tariful monom simplu (D), corespunzător tensiunii din punctul de delimitare, dacă contractul de furnizare nu prevede altfel. În cazul consumatorilor casnici cu tarif monom diferenţiat, dacă ceasul de comutare nu funcţionează, se aplică tariful monom simplu.  +  Articolul 146Factura emisă de furnizor consumatorului sau anexa acesteia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: data emiterii facturii, termenul de plată scadent, perioada pentru care s-a făcut facturarea energiei consumate, semnătura şi ştampila emitentului, semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură (plată pentru energie, pentru putere, pentru penalităţi, pentru corecţii etc.), valorile mărimilor de facturat (energii, puteri) şi indexurile aferente (cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate), tarifele aplicate pentru fiecare mărime de facturat, temeiul legal de preţ, sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată, precum şi valoarea totală de plată.  +  Articolul 147Începând cu anul 2005, în factură sau în pliante ataşate acesteia, furnizorul are obligaţia să precizeze anual structura energiei achiziţionate în anul calendaristic anterior, din punct de vedere al energiei primare folosite, precum şi trimiteri la surse de informaţii publice, de regulă adrese în reţeaua Internet, conţinând informaţii privind impactul asupra mediului înconjurător.  +  Articolul 148Autoritatea competentă va emite o procedură privind modul de includere în factură sau pliantul ataşat a informaţiilor prevăzute la art. 147, denumită "Procedură de etichetare a energiei electrice".  +  Secţiunea a 5-a Distribuirea facturilor  +  Articolul 149Modul de primire a facturilor de energie electrică se alege de consumator, dintre cele practicate de furnizor. Furnizorul trebuie să ofere mai multe modalităţi de distribuire (de exemplu: distribuirea de către reprezentantul furnizorului la sediul consumatorului, ridicarea de către consumator de la sediul furnizorului, prin bancă, prin poştă, Internet).  +  Secţiunea a 6-a Încasarea sumelor facturate  +  Articolul 150 (1) Facturile pot fi achitate de consumator prin următoarele modalităţi de plată: a) la domiciliul consumatorului, persoanei desemnate de furnizor, o dată cu prezentarea facturii de către acesta; b) la casieria furnizorului, în perioda convenită între părţi, pe baza indexului autocitit; c) la bancă, prin transfer bancar în contul furnizorului; d) prin card bancar; e) orice alt mod prevăzut în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptat şi practicat de furnizor. (2) Modalităţile de plată acceptate se vor specifică în contractul de furnizare dintre părţi. Se vor menţiona două modalităţi de plată: normală şi de rezervă. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), reprezentantul furnizorului este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu când solicită încasarea sumelor facturate.  +  Articolul 151 (1) Corespunzător modului de plată convenit cu consumatorul (dintre cele practicate de furnizor), factura se consideră achitată de către consumator la data încasării sumelor pe bază de factură/chitanţă de către reprezentantul furnizorului, la data înregistrării plăţii în extrasul de cont bancar al consumatorului, la data preluării cecului de către furnizor, la data intrării numerarului în casieria furnizorului în cazul plăţii la casierie sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legale de plată şi convenit cu furnizorul. (2) Dacă modalitatea de plată este alta decât cele prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. a) sau b), iar plata se face în perioada de preaviz de deconectare pentru neplată, consumatorul are obligaţia ca în termen de maximum două zile de la efectuarea plăţii, dar mai înainte de termenul de întrerupere a alimentării pentru neplată, să transmită furnizorului, în copie, actul prin care face dovada efectuării acesteia, pentru evitarea întreruperii alimentării.  +  Articolul 152 (1) Pentru întârzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice, furnizorul este îndreptăţit să ia, succesiv, următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi; b) limitarea furnizării energiei electrice, dacă această măsură este prevăzută în contract; c) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice; d) la cererea consumatorilor, cu excepţia consumatorilor casnici, furnizorul va avea întâlniri cu aceştia, în perioada de preaviz, în vederea negocierii (re)eşalonării sumelor datorate de consumatori; e) sistarea furnizării energiei electrice; f) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice. (2) Termenele şi modul de aplicare a acestor măsuri sunt stabilite prin ordine sau decizii emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 153 (1) Sistarea furnizării în conformitate cu art. 152 va fi obligatoriu preavizată cu cel puţin 5 zile înainte şi va fi aplicată obligatoriu în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizului primit. (2) Preavizul trebuie să conţină motivul sistării, suma datorată, termenul de plată după care urmează sistarea, precum şi costul operaţiilor de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică a consumatorului.  +  Articolul 154Reluarea alimentării cu energie electrică a consumatorului după sistarea pentru neplată se realizează în maximum două zile lucrătoare imediat următoare efectuării plăţii integrale către furnizor a facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de sistarea şi reluarea furnizării.  +  Articolul 155 (1) În cazul consumatorului captiv care a ajuns în condiţiile de sistare a furnizării energiei electrice pentru neplată, furnizorul poate condiţiona reluarea furnizării de constituirea unei garanţii. Valoarea acesteia corespunde consumului estimat pentru o perioadă stabilită prin decizie a autorităţii competente. (2) Valoarea garanţiei se va actualiza anual, pe baza consumului mediu al anului precedent şi a tarifelor valabile în acel an. (3) Garanţia se va returna consumatorului în cazul rezilierii contractului sau dacă în timp de 2 ani consecutivi consumatorului nu i-a fost sistată furnizarea energiei electrice pentru neplată. În cazul returnării se iau în considerare eventualele debite.  +  Secţiunea a 7-a Soluţionarea contestaţiilor privind facturile  +  Articolul 156 (1) În cazul în care un consumator contestă valoarea unei facturi şi comunică acest fapt furnizorului în termen de 15 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat să analizeze corectitudinea contestaţiei şi în termen de 10 zile de la primirea contestaţiei să comunice consumatorului rezultatul analizei. (2) Dacă furnizorul consideră că factura iniţială este corectă, comunică această constatare consumatorului, iar factura, precum şi termenul de plată iniţial rămân valabile. (3) Dacă furnizorul constată că factura iniţială a fost greşită, emite o nouă factură consumatorului, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. (4) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (2) se dovedeşte că suma contestată a fost mai mare decât cea datorată de consumator la data respectivă (deci contestaţia a fost justificată), furnizorul trebuie să plătească consumatorului diferenţa dintre suma încasată şi cea corect calculată, majorată cu penalităţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. (5) Penalităţile prevăzute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data plăţii făcute de consumator şi data la care furnizorul restituie diferenţa de plată şi penalitatea.  +  Capitolul VIII Calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice  +  Secţiunea 1 Responsabilităţi  +  Articolul 157Furnizorul de energie electrică răspunde în faţa consumatorului pentru calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, elaborat de autoritatea competentă, şi ale contractului de furnizare.  +  Articolul 158Calitatea serviciului de furnizare cuprinde: a) calitatea comercială; b) calitatea energiei electrice; c) continuitatea alimentării.  +  Articolul 159Furnizorii şi operatorii de reţea au obligaţia să acţioneze permanent în sensul creşterii calităţii energiei electrice şi serviciilor oferite consumatorilor.  +  Secţiunea a 2-a Calitatea comercială  +  Articolul 160Furnizorul stabileşte un sistem de comunicare cu consumatorii, care să asigure rezolvarea eficientă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi.  +  Articolul 161Furnizorul are obligaţia să asigure consumatorului calitatea tuturor serviciilor pe care le efectuează în relaţia cu consumatorul şi care se pot grupa în: a) servicii de intermediere a racordării la reţea; b) servicii curente pe durata de valabilitate a contractului de furnizare; c) servicii ocazionale pe durata de valabilitate a contractului de furnizare.  +  Articolul 162Serviciile de intermediere a racordării la reţea cuprind activităţile de furnizare de informaţii privind racordarea, tarifele de racordare, execuţia lucrărilor, preţul/tariful energiei electrice.  +  Articolul 163Serviciile curente pe durata de valabilitate a contractului de furnizare includ: a) facturarea energiei electrice; b) intermedierea remedierii incidentelor şi deranjamentelor care au provocat întreruperi în alimentare, realizată de operatorul de reţea; c) preluarea şi soluţionarea solicitărilor de către centrul de operatori de telefonie; d) informarea consumatorilor prin afişe şi scrisori; e) notificarea consumatorilor şi plata de sume de bani către aceştia ca efect al abaterilor de la prevederile standardului de performanţă sau ale contractelor.  +  Articolul 164Serviciile ocazionale pe durata de valabilitate a contractului de furnizare includ: a) intermedierea pentru restabilirea de către operatorul de distribuţie a alimentării în cazul acţionării protecţiei la defect (întreruptor automat/siguranţă fuzibilă) din instalaţiile operatorului de reţea; b) notificarea consumatorilor asupra întreruperilor în alimentare în cazul întreruperilor programate; c) investigarea reclamaţiilor privind calitatea serviciului de furnizare; d) investigarea reclamaţiilor privind înregistrările eronate ale aparatelor de măsurare; e) investigarea cererilor de despăgubiri pentru daune; f) programarea şi efectuarea de audienţe; g) răspunsul la scrisorile prin care se solicită informaţii; h) protecţia la deconectare a consumatorilor vulnerabili; i) intermedierea de execuţii de lucrări la consumatorii vulnerabili.  +  Articolul 165Furnizorul şi operatorul de reţea au obligaţia să organizeze centre de operatori de telefonie proprii, în condiţiile stabilite în Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.  +  Secţiunea a 3-a Calitatea energiei electrice  +  Articolul 166 (1) Furnizorul plăteşte consumatorului penalităţi pentru abaterile de la calitate, în cuantumurile şi în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare, în cazul în care furnizorul nu respectă nivelul de calitate a energiei electrice stabilit de normele tehnice. (2) Furnizorul îşi recuperează suma plătită, după caz, de la operatorul de distribuţie sau de la operatorul de transport şi de sistem cu care are contract de distribuţie sau transport în condiţiile stabilite în acest contract.  +  Articolul 167 (1) Prin excepţie de la art. 166, operatorul de distribuţie răspunde în faţa consumatorului pentru asigurarea calităţii energiei electrice în cazul consumatorilor care optează pentru încheierea directă a contractelor de distribuţie, în condiţiile stabilite în aceste contracte. (2) În cazul consumatorilor racordaţi la reţeaua electrică de transport, care încheie direct contract de transport, obligaţia menţionată la alin. (1) revine operatorului de transport şi de sistem în cadrul contractului de transport. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), furnizorul este exonerat de răspundere în relaţia cu consumatorul în ceea ce priveşte asigurarea calităţii energiei electrice, iar operatorul de reţea plăteşte direct consumatorului penalităţi pentru abaterile de la calitate ale energiei electrice, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/transport.  +  Secţiunea a 4-a Continuitatea alimentării  +  Articolul 168Furnizorul răspunde faţă de consumator pentru asigurarea continuităţii în alimentare. În cazul în care furnizorul este sancţionat financiar pentru neasigurarea continuităţii în alimentare, ca efect al aplicării prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice sau al aplicării prevederilor contractului de furnizare, acesta îşi recuperează suma plătită, după caz, de la operatorul de distribuţie/transport cu care are încheiat contract de distribuţie/transport.  +  Articolul 169 (1) Prin excepţie de la art. 168, operatorul de distribuţie răspunde în faţa consumatorului pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică, în cazul consumatorilor care optează pentru încheierea directă a contractelor de distribuţie. În acest caz furnizorul este exonerat de răspundere în relaţia cu consumatorul în ceea ce priveşte asigurarea continuităţii în alimentare. (2) În cazul consumatorilor racordaţi la reţeaua electrică de transport, răspunderea menţionată la alin. (1) revine operatorului de transport şi de sistem în cadrul contractului de transport.  +  Articolul 170 (1) Operatorul de reţea este obligat să ţină evidenţa întreruperilor în alimentarea cu energie electrică pentru toţi consumatorii racordaţi la reţeaua pe care o exploatează. (2) Până la separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare, furnizorul care deţine şi licenţă de distribuţie este obligat să ţină evidenţa întreruperilor, în calitate de operator de distribuţie, pentru toţi consumatorii racordaţi la reţeaua sa.  +  Articolul 171Întreruperile în alimentare pot fi: a) întreruperi planificate (programate), pentru efectuarea unor manevre, revizii sau reparaţii de către operatorul de reţea; b) întreruperi neplanificate (accidentale), cauzate de defecte permanente sau tranzitorii în reţelele electrice exploatate de operatorul de reţea sau în instalaţiile electrice ale consumatorului.  +  Articolul 172Furnizorul este obligat ca la primirea unei reclamaţii din partea consumatorului, referitoare la o întrerupere, să solicite operatorului de reţea restabilirea alimentării în termenele stabilite în contracte sau, în lipsa unor prevederi contractuale, în termenele stabilite prin Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; duratele de restabilire a alimentării, negociate prin contracte, nu pot fi mai mari decât cele prevăzute de Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.  +  Articolul 173Furnizorul se asigură că operatorul de distribuţie include în contractul de distribuţie obligaţia de înregistrare în evidenţele sale a întreruperilor în alimentare programate sau accidentale, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.  +  Articolul 174În cazul consumatorilor care încheie direct contractul de distribuţie cu operatorul de reţea, furnizorul este exonerat de obligaţiile prevăzute la art. 172 şi 173.  +  Secţiunea a 5-a Tipuri de indicatori de calitate  +  Articolul 175Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice conţine indicatori de calitate care se calculează lunar şi anual.  +  Articolul 176Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice stabileşte pentru indicatorii de calitate valori de referinţă obligatorii pentru furnizori/operatorii de reţea.  +  Articolul 177Din punct de vedere al calităţii serviciului de furnizare, indicatorii de calitate sunt grupaţi pe următoarele categorii: a) indicatori privind calitatea comercială; b) indicatori privind continuitatea în alimentare.  +  Articolul 178Din punct de vedere al efectului asupra consumatorilor, indicatorii de calitate se clasifică în: a) indicatori de calitate individuali, garantaţi pentru fiecare consumator. Aceşti indicatori pot conduce la plata unor sume de bani în contul consumatorilor afectaţi, în caz de abateri de la calitate; b) indicatori de calitate generali, care oferă o imagine de ansamblu asupra calităţii activităţii desfăşurate de furnizor. Aceşti indicatori nu implică acordarea de sume de bani consumatorilor.  +  Secţiunea a 6-a Monitorizarea calităţii  +  Articolul 179Furnizorii au obligaţia să îşi organizeze un sistem de monitorizare a indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare, în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 180Furnizorii elaborează şi transmit, până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an, raportul anual de calitate a serviciilor pentru anul anterior. Raportul întocmit de furnizori se face public pe site-ul Internet al furnizorului.  +  Articolul 181Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 180, autoritatea competentă elaborează şi publică rapoarte comparative privind respectarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice de către furnizori în anul calendaristic anterior.  +  Secţiunea a 7-a Sancţiuni pentru nerespectarea calităţii  +  Articolul 182Furnizorul poate fi sancţionat pentru abaterile de la calitatea serviciului de furnizare. Sancţiunile pot fi: a) reduceri tarifare pentru abateri de tensiune; b) penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de calitate conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; c) penalităţi pentru nerespectarea clauzelor specifice din contracte, referitoare la calitate.  +  Secţiunea a 8-a Penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de calitate  +  Articolul 183Autoritatea competentă impune furnizorului/ operatorului de reţea, pentru nerespectarea indicatorilor de calitate individuali, plata de penalităţi consumatorilor în condiţiile specificate în Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.  +  Articolul 184Plata penalităţilor pentru nerespectarea indicatorilor caracteristici ai continuităţii în alimentare, componentă a calităţii care depinde exclusiv de operatorul de reţea, se face de către furnizor, care va recupera sumele plătite în curs de 30 de zile de la operatorul de reţea, sau direct de către operatorul de reţea în contul consumatorului.  +  Secţiunea a 9-a Reduceri tarifare pentru abateri de tensiune  +  Articolul 185 (1) Pentru energia electrică furnizată pe o durată mai mare de 30 de minute consecutive, cu o valoare a tensiunii efective în afara limitelor prevăzute de reglementările în vigoare, la cererea scrisă a consumatorului, depusă în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea producerii evenimentului, furnizorul va acorda o reducere a preţului energiei de 12,5% pentru energia electrică furnizată cu abaterile menţionate. (2) Furnizorul este exonerat de răspundere pentru creşterea tensiunii peste limitele prevăzute în reglementările în vigoare, în cazul în care abaterea a avut drept cauză livrarea de putere reactivă de către consumator în instalaţiile operatorului de reţea fără ca acesta din urmă să fi aprobat acest regim. (3) Reducerile tarifare menţionate la alin. (1) se acordă numai în situaţia în care în perioada de consum respectivă consumatorul s-a încadrat în puterile prevăzute în contract şi a realizat un factor de putere în limitele prevăzute la art. 48, iar abaterea de tensiune a fost dovedită cu aparatură omologată metrologic, asigurată de furnizor/operatorul de distribuţie, la solicitarea consumatorului. Condiţiile în care se face constatarea abaterilor sunt prevăzute în Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice. (4) Sumele corespunzătoare reducerilor prevăzute la alin. (1) se recuperează de către furnizor de la operatorul de reţea responsabil de abatere.  +  Secţiunea a 10-a Despăgubiri pentru daune dovedite din culpa operatorului de reţea  +  Articolul 186 (1) Furnizorul va plăti despăgubiri pentru producerea de daune materiale din culpa operatorului de reţea. Acestea se pot acorda ori de câte ori consumatorul este prejudiciat, la cererea justificată a acestuia. (2) Fac excepţie situaţiile în care consumatorul suferă o pagubă ca urmare a unei întreruperi în alimentare pentru care timpul de restabilire a alimentării a fost mai mic decât timpul maxim de restabilire a alimentării cu energie electrică prevăzut în contractul de furnizare.  +  Articolul 187 (1) Pentru daunele produse consumatorului din cauza întreruperilor în furnizarea energiei electrice, dovedite din vina operatorului de reţea, care depăşesc limitele prevăzute în contractul de furnizare, furnizorul este obligat să plătească acestuia despăgubiri, dacă în urma investigaţiilor se constată culpa operatorului de distribuţie/transport cu care furnizorul are contract. (2) Despăgubirea nu va depăşi, pe întrerupere, în limita prejudiciului suferit de consumator, contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. Pentru întreruperile din aceeaşi zi, suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. (3) În cazul pagubelor produse cu rea-voinţă de către personalul operatorului de reţea sau al unor greşeli în exploatarea reţelelor de alimentare, nu se mai aplică limitarea despăgubirilor prevăzute la alin. (2) şi se achită despăgubirea la valoarea pagubei stabilită de comun acord de consumator, furnizor şi operatorul de reţea. (4) Neîndeplinirea de către consumator a obligaţiilor prevăzute la art. 97 şi 98 determină, implicit, riscul consumatorului de a primi o despăgubire limitată.  +  Articolul 188Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri consumatorului casnic în cazul deteriorării unor receptoare electrice, cu excepţia lămpilor şi a receptoarelor electrotermice, în situaţii în care au apărut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice specifice în punctul de delimitare a instalaţiilor, din vina dovedită a furnizorului sau a operatorului de reţea.  +  Articolul 189Despăgubirea prevăzută la art. 188 se plăteşte la cererea consumatorului, dacă în urma investigaţiei efectuate la locul de consum de către operatorul de reţea şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa operatorului de reţea, la valoarea şi în condiţiile stabilite în conformitate cu o procedură specifică, aprobată de autoritatea competentă.  +  Articolul 190 (1) Furnizorul nu răspunde faţă de consumator pentru daunele cauzate de întreruperea furnizării energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decât cea prevăzută în prescripţiile de proiectare. (2) Furnizorul nu răspunde pentru daunele produse de întreruperi cauzate de consumator. (3) Sumele corespunzătoare despăgubirilor prevăzute la art. 186-188 se recuperează de către furnizor de la operatorul de reţea responsabil de producerea daunelor respective, conform prevederilor din contractele de distribuţie sau transport.  +  Secţiunea a 11-a Despăgubiri pentru daune dovedite din culpa consumatorului  +  Articolul 191 (1) Consumatorul va plăti despăgubiri furnizorului sau operatorului de reţea pentru pagubele dovedite, produse operatorului de reţea sau altor consumatori, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu. Furnizorul, la rândul, său va despăgubi părţile prejudiciate în termenul prevăzut în contract. (2) Consumatorul plăteşte subconsumatorilor despăgubiri pentru pagubele dovedite, produse subconsumatorilor săi, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu.  +  Articolul 192 (1) Despăgubirea datorată de către consumator furnizorului pentru pagube aduse altor consumatori din culpa sa nu va depăşi contravaloarea energiei electrice consumate de către consumatorii sau subconsumatorii prejudiciaţi în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. (2) În cazul pagubelor provocate cu rea-credinţă de către consumator sau datorate unor erori în exploatarea reţelelor sau instalaţiilor consumatorului, nu se mai aplică limitarea despăgubirii prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 193Despăgubirea prevăzută la art. 192 se plăteşte la cererea operatorului de reţea, dacă în urma investigaţiei efectuate la locul de consum de către operatorul de reţea, furnizor şi consumator se constată existenţa prejudiciului şi a culpei consumatorului, la valoarea stabilită de comun acord de consumator, furnizor şi operatorul de reţea. Furnizorul transferă această sumă de bani operatorului de reţea, în termenul prevăzut în contractul de distribuţie.  +  Secţiunea a 12-a Sesizarea şi analiza reclamaţiei privind producerea de daune materiale  +  Articolul 194 (1) În situaţia producerii unei pagube materiale, partea vătămată, operator de reţea sau consumator, adresează o cerere de despăgubire furnizorului, care o transmite părţii considerate a fi produs prejudiciul. (2) Termenul de depunere a sesizării scrise de către partea vătămată este de 5 zile lucrătoare de la data producerii incidentului reclamat sau de la data luării la cunoştinţă. (3) Cererea va fi însoţită de documente justificative din care să rezulte cele reclamate, inclusiv o estimare a prejudiciului provocat şi, în cazul agenţilor economici, modul în care a acţionat personalul propriu pentru limitarea incidentului reclamat.  +  Articolul 195Partea reclamată este obligată să efectueze împreună cu partea vătămată şi cu furnizorul analiza incidentului reclamat, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării.  +  Articolul 196Furnizorul şi operatorul de reţea vor pune la dispoziţie consumatorului gratuit toate datele legate de incident care sunt necesare pentru susţinerea sesizării.  +  Articolul 197Furnizorii şi operatorii de reţea vor elabora proceduri specifice pentru sesizarea şi analiza reclamaţiilor privind producerea de daune materiale, pe care le vor supune aprobării autorităţii competente.  +  Articolul 198În cazul în care partea vătămată nu este de acord cu modul de soluţionare a cererii de despăgubire, aceasta poate apela la calea arbitrajului prevăzută la art. 64 sau se poate adresa instanţei judecătoreşti.  +  Capitolul IX Întreruperi şi limitări în furnizarea energiei electrice  +  Secţiunea 1 Întreruperi programate  +  Articolul 199 (1) Operatorul de reţea are obligaţia să programeze şi să efectueze lucrările de întreţinere, revizie şi reparaţie a instalaţiilor proprii prin care se realizează alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, de aşa natură încât să conducă la o durată cât mai mică a întreruperii furnizării energiei electrice. (2) Programarea lucrărilor se face cu consultarea consumatorilor afectaţi, ţinându-se cont, pe cât posibil, de programul de funcţionare a acestora. Pentru consumatorii sezonieri lucrările se planifică pe cât posibil în perioada de gol de activitate a acestora. (3) Întreruperile programate în furnizarea energiei electrice se comunică consumatorilor astfel: a) în scris, pentru marii consumatori, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte; b) prin mass-media şi/sau prin afişaj la locul de consum, pentru micii consumatori şi consumatorii casnici, cu cel puţin o zi înainte.  +  Secţiunea a 2-a Întreruperi în furnizarea energiei electrice pentru nerespectarea de către consumator a obligaţiilor sale  +  Articolul 200 (1) Operatorul de reţea va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, în următoarele cazuri: a) depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare; b) neachitarea facturilor emise de furnizor/operatorul de reţea; c) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de reţea/furnizorului de a monta, a verifica, a înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi a remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate a operatorului de reţea, atunci când acestea se află pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaţiile proprii ale consumatorului, situate în amonte de alt consumator; d) consumatorul nu respectă programul convenit pentru întreruperi în scopul executării reviziilor tehnice ale instalaţiei de racordare la reţea, a altor lucrări în instalaţiile operatorului de reţea sau refuză să participe la întocmirea acestor programe; e) consumatorul nu a luat la termenele convenite cu operatorul de reţea/furnizorul măsurile de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate; f) nerespectarea limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice; g) racordarea unui subconsumator de către consumator la instalaţia proprie fără acordul furnizorului/operatorului de reţea; h) alte cazuri care se specifică în contractele de furnizare. (2) Operatorul de reţea va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, fără preaviz, în următoarele cazuri: a) consumul fraudulos de energie electrică; b) împiedicarea repetată a accesului furnizorului/operatorului de reţea în instalaţiile de utilizare ale consumatorului, în scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică; c) consumatorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de furnizor/operatorul de reţea în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea; d) consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie stabilite cu operatorul de reţea; e) alte cazuri care se vor specifică în contractele de furnizare. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a), b), c), e), g) şi h) şi ale alin. (2) lit. c) şi e): spitalele, sanatoriile, staţiile de salvare, căminele de bătrâni, creşele, şcolile, serviciile de trafic aerian, naval şi feroviar care concură la siguranţa circulaţiei. (4) Organele administraţiei publice centrale şi locale asigură fondurile necesare plăţii facturilor unităţilor care se încadrează în prevederile alin. (3), pe care le au în subordine sau în coordonare, în condiţiile exceptării acestor unităţi de la prevederile alin. (1) lit. b) şi c). (5) Cheltuielile furnizorului/operatorului de reţea pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a consumatorului vor fi suportate de consumator. (6) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 6 luni de la data întreruperii furnizării energiei electrice plata integrală a tuturor datoriilor financiare pe care le are către operatorul de reţea/furnizor, operatorul de reţea poate să desfiinţeze instalaţia de racordare. Consumatorul căruia i s-a desfiinţat instalaţia de racordare, după ce plăteşte toate datoriile financiare restante, poate cere o nouă racordare, urmând aceeaşi metodologie ca un consumator nou. (7) Operatorul de reţea are dreptul de a demonta instalaţiile sale de alimentare cu energie electrică a consumatorilor, dacă aceste instalaţii rămân definitiv sau temporar fără întrebuinţare. Remontarea lor în scopul aceleiaşi folosinţe se va face de către operatorul de reţea fără nici o plată.  +  Secţiunea a 3-a Întreruperea furnizării energiei electrice în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea SEN  +  Articolul 201 (1) Întreruperea furnizării energiei electrice în situaţii excepţionale este justificată pentru a păstra funcţionarea sistemului electroenergetic atât la nivel zonal, cât şi pe ansamblu, ca o ultimă opţiune sau atunci când urgenţa situaţiei nu permite luarea altor măsuri. Întreruperea trebuie să se facă în condiţii tehnice prestabilite şi cu asigurarea reluării furnizării cât mai curând posibil. (2) Operatorul de reţea este autorizat să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de consumatori şi pe o durată cât mai scurtă, furnizarea de energie electrică în următoarele situaţii: a) când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor energetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN; c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.  +  Secţiunea a 4-a Deconectarea automată a sarcinii  +  Articolul 202 (1) Operatorii de reţea şi consumatorii au obligaţia să asigure deconectarea automată la frecvenţă şi/sau la tensiune scăzută ori după alte criterii a unui consum, în conformitate cu cerinţele OTS. (2) Operatorii de reţea şi consumatorii au obligaţia să realizeze şi să asigure buna funcţionare a instalaţiilor care realizează deconectarea automată a unui consum pe criteriul scăderii frecvenţei, tensiunii sau pe alte criterii, în conformitate cu cerinţele OTS. (3) Puterea pe tranşe, reglajele şi logica de acţionare ale instalaţiilor care realizează deconectarea automată a unui consum prevăzute la alin. (2) se stabilesc de către OTS şi se comunică operatorilor de distribuţie/consumatorilor.  +  Secţiunea a 5-a Deconectarea manuală a consumului  +  Articolul 203 (1) Deconectarea manuală a sarcinii se face de către operatorii de reţea, prin aplicarea tranşelor prevăzute în Normativul de deconectări manuale (DM), la dispoziţia OTS transmisă operativ prin treptele de dispecer subordonate. (2) Decizia reducerii consumului prin aplicarea Normativului DM se ia de către OTS în situaţii în care apar deficite de putere şi energie electrică de scurtă durată, pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor energetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. (3) În Normativul DM sunt incluşi, pe tranşe, toţi consumatorii industriali şi cei asimilaţi acestora, astfel încât consumul total ce poate fi deconectat simultan să fie în conformitate cu cerinţele de siguranţă ale SEN impuse de OTS. Nu se pot include în Normativul DM consumatorii a căror deconectare ar pune în pericol vieţi omeneşti, ar provoca distrugeri de utilaje sau explozii. (4) Realimentarea consumatorilor deconectaţi se face numai la dispoziţia OTS. (5) Consumatorii prevăzuţi în Normativul DM cu putere minimă tehnologică se vor realimenta ulterior deconectării cu această putere, după epuizarea timpului minim de realimentare prevăzut în normativ, fără aprobarea prealabilă a OTS, dar cu informarea lui ulterioară. În acest caz operatorul de reţea este obligat să anunţe operativ consumatorul privind reconectarea şi obligaţia funcţionării la puterea minimă tehnologică. (6) Consumatorii realimentaţi la puterea minimă tehnologică trebuie să se încadreze în această putere până la ridicarea restricţiei de către OTS. Consumatorii care depăşesc puterea minimă tehnologică vor fi preavizaţi iniţial şi apoi deconectaţi după 15 minute de la primirea preavizului. (7) Evidenţa tranşelor de deconectări se ţine la dispecerul energetic central, la nivelul centrelor de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor prin care se deconectează consumatorii şi în staţiile în care se află echipamentele prin care se deconectează consumatorii.  +  Articolul 204Operatorii de distribuţie au obligaţia să întocmească şi să revizuiască anual Normativul DM, pentru consumatorii racordaţi la reţelele lor, în conformitate cu cerinţele OTS. Pentru consumatorii racordaţi la reţeaua electrică de transport, această obligaţie revine OTS.  +  Secţiunea a 6-a Limitarea furnizării energiei electrice  +  Articolul 205 (1) În cazul penuriei naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale caracterizate prin deficite cronice de energie, determinate de evoluţia economiei internaţionale, de necesităţile de apărare sau de protecţie a mediului înconjurător ori de alte cauze, OTS propune ministerului de resort punerea în aplicare a Normativului de limitări. Punerea în aplicare a Normativului de limitări şi perioada în care acesta se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Limitarea furnizării energiei electrice se face de către operatorii de reţea prin aplicarea tranşelor prevăzute în Normativul de limitări. (3) Dispoziţia de aplicare a prevederilor Normativului de limitări se dă de către conducerea operatorului de reţea, la solicitarea OTS. (4) Operatorii de reţea au obligaţia anunţării consumatorilor, direct sau prin intermediul furnizorilor, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea Normativului de limitări. Comunicarea se face prin telex, fax sau notă telefonică. (5) Consumatorii care nu respectă dispoziţia de reducere a puterii prevăzută în Normativul de limitări vor fi deconectaţi conform prevederilor art. 200 alin. (2) lit. d). (6) Ridicarea restricţiilor în furnizarea energiei electrice şi realimentarea consumatorilor la nivelul puterilor contractate se fac de către Guvern, la propunerea ministerului de resort.  +  Articolul 206 (1) Operatorii de distribuţie au obligaţia să întocmească şi să revizuiască anual Normativul de limitări, pentru consumatorii racordaţi la reţelele lor, în conformitate cu cerinţele OTS. Pentru consumatorii racordaţi la reţeaua electrică de transport, această obligaţie revine OTS. (2) Evidenţa tranşelor de limitări aplicate se ţine la nivelul centrelor de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor prin care se deconectează consumatorii.  +  Articolul 207În situaţii de urgenţă, pentru menţinerea în funcţiune a SEN, operatorii de reţea au dreptul să aplice limitări de putere şi consumatorilor care nu au tranşe de reducere stabilite prin contract.  +  Articolul 208 (1) Modul în care consumatorul poate deveni obiectul deconectărilor manuale şi limitărilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimă tehnologică, puterea minimă de avarie, timpul minim şi maxim de realimentare, alţi parametri şi condiţii legate de deconectări şi limitări se stabilesc de comun acord între consumator şi operatorul de reţea. (2) Valorile stabilite vor fi prevăzute în convenţia de exploatare care se încheie între consumator şi operatorul de reţea şi care este anexă la contractele de furnizare şi de distribuţie a energiei electrice.  +  Articolul 209În situaţia în care nu se ajunge la un acord, consumatorul este obligat să pună la dispoziţie operatorului de reţea un studiu efectuat de un proiectant tehnolog, convenit cu operatorul de reţea, care să fundamenteze valorile parametrilor în divergenţă.  +  Articolul 210Detalierea modului de întocmire a Normativului DM şi a Normativului de limitări, precum şi a modului cum se aplică acestea se va face printr-o procedură propusă de OTS şi aprobată de ANRE.  +  Articolul 211La consumatorii care au echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică poate conduce la explozii, incendii, distrugeri de utilaje sau accidente cu victime umane, puterea absorbită de aceştia se reduce până la nivelul puterii minime de avarie.  +  Capitolul X Contravenţii  +  Articolul 212 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) pătrunderea persoanelor neautorizate în locurile şi în instalaţiile electrice la care accesul este interzis; b) nesolicitarea de către consumator a rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul, în termen de 6 luni de la data când acesta nu mai este titularul dreptului de proprietate sau al altui drept în baza căruia a fost încheiat acest contract; c) consumul de energie electrică într-un interval de timp care depăşeşte 6 luni, în cazul în care contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane fizice sau juridice decât al celei care deţine de drept locul de consum; d) emiterea de către furnizor a unei facturi, cu excepţia facturii de regularizare pentru consumul de energie electrică activă, în care indexul vechi al grupului de măsurare este mai mic decât cel corespunzător din factura precedentă pentru acelaşi loc de consum; e) neefectuarea sau netransmiterea la consumator a rezultatului analizei de către furnizor asupra corectitudinii contravalorii unei facturi de energie electrică, în termen de 10 zile de la data înregistrării contestaţiei scrise a unui consumator; f) necomunicarea către petiţionar a răspunsului datorat acestuia, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării unei petiţii la operatorul de reţea sau la furnizor; g) nerespectarea de către furnizor a prevederilor legale privind calcularea consumului energiei electrice în sistemul pauşal; h) neînlocuirea de către operatorul de reţea a grupului de măsurare reclamat de consumator ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de 10 zile de la data înregistrării reclamaţiei scrise a consumatorului. (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 3.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice; contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 4.000.000 lei la 30.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 600.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2). (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţii competente, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g) şi h); b) reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor locale, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f). (5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se poate face, în afara persoanelor prevăzute la alin. (4), şi de către reprezentanţii împuterniciţi ai titularilor de licenţă de furnizare a energiei electrice pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). (6) Titularii de licenţă prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia să sesizeze în termen de 5 zile consiliul local în zona căruia s-a săvârşit contravenţia, pentru a se aplică sancţiunile conform prevederilor legale.  +  Articolul 213Contravenţiilor prevăzute la art. 212 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 214 (1) Toate contractele de furnizare a energiei electrice, aflate în derulare la data aprobării prezentului regulament, îşi prelungesc valabilitatea de drept până când una dintre părţi are iniţiativa rezilierii contractului existent sau a încheierii unui nou contract, cu condiţia respectării prevederilor Legii nr. 318/2003, a prevederilor prezentului regulament şi a contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă. (2) Până la încheierea unui nou contract, furnizorul va comunică consumatorului care sunt clauzele care se modifică din contractele existente.  +  Articolul 215 (1) Autoritatea competentă va emite reglementările care decurg din prevederile prezentului regulament în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a acestuia. (2) Până la adoptarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), se aplică normele existente._________________