LEGE nr. 337 din 8 iulie 2004pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 33 din 29 ianuarie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 27 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:Ordonanță privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, denumită în continuare ARSVOM, instituție publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța, care se desființează.(2) ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare.(3) ARSVOM are sediul principal inițial în dana 78 din portul Constanța.(4) ARSVOM poate înființa subunități și puncte de lucru, fără personalitate juridică, în Constanța, precum și în alte localități din țară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuții:a) duce la îndeplinire obligațiile care revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;b) îndeplinește sarcinile care îi revin din Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină;c) execută intervenții în caz de poluare.4. După articolul 2 se introduc două articole noi, articolele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1ARSVOM va înființa, în subordinea sa, o sucursală tehnică, care va funcționa pe principiul unei societăți comerciale. Sucursala va fi dotată cu utilaje care nu sunt necesare pentru activitățile prevăzute la art. 2 și va realiza, pe bază contractuală, următoarele prestări de servicii:a) efectuarea operațiunilor de căutare, asistență și salvare;b) dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor;c) prestații de scafandrerie;d) remorcaje interne și internaționale;e) lucrări necesare la nave conform specificului activității;f) stingerea incendiilor;g) spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile.  +  Articolul 2^2Guvernul poate aproba prin hotărâre și alte atribuții pentru ARSVOM.5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ARSVOM se asigură din venituri proprii și alocații acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale sucursalei tehnice se asigură din venituri proprii și din alte surse legal constituite, altele decât cele de la bugetul de stat.(3) Veniturile obținute din activitățile sucursalei tehnice, precum și cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate.6. Articolele 4 și 5 se abrogă.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În scopul realizării atribuțiilor sale, ARSVOM poate să colaboreze cu instituții publice, regii autonome, societăți comerciale, asociații și fundații, în condițiile legii.8. După articolul 6 se introduce un articol nou, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Patrimoniul ARSVOM se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța, în conformitate cu balanța de verificare și situația financiară întocmită de Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța la data de 31 martie 2004.(2) Predarea-preluarea activului și pasivului se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(3) ARSVOM preia toate drepturile și obligațiile care decurg din activitatea curentă și din contractele încheiate de Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța și se substituie acestuia în litigiile aflate în curs de judecată.9. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Conducerea ARSVOM este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general.10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Personalul încadrat la Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța se preia de ARSVOM, în condițiile legii.(2) Salarizarea personalului ARSVOM se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituțiile publice.(3) Personalul ARSVOM va beneficia de sporuri specifice activității și de drepturile rezultate ca urmare a activităților de salvare, în condițiile legii.(4) Personalul navigant beneficiază de alocație de hrană, iar celelalte categorii de salariați beneficiază de tichete de masă, în condițiile legii.11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Regulamentul de organizare și funcționare a ARSVOM, atribuțiile, patrimoniul, personalul și regimul de lucru în alertă permanentă.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 iulie 2004.Nr. 337.----------