LEGE nr. 336 din 8 iulie 2004privind mandatarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuţiile instituţiei publice implicate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prin derogare de la dispoziţiile art. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se mandatează Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuţiile instituţiei publice implicate, conform prevederilor acestui act normativ, în vederea privatizării societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului.  +  Articolul 2Pentru îndeplinirea mandatului, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este autorizată să efectueze, în principal, următoarele acte juridice: a) mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, să aprobe încheierea contractelor de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune; b) mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului şi care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, să aprobe vânzarea sau închirierea de contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociaţii, în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active; în acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor, pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi; c) mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, să aprobe înfiinţarea de societăţi comerciale în colaborare cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului; d) să vândă o parte sau întregul pachet de acţiuni deţinute la fiecare dintre aceste societăţi comerciale, prin una dintre metodele şi potrivit procedurilor prevăzute de legislaţia în materie.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 336.--------