LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 13, literele d) şi g) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:"d) o sumă de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de producătorii şi importatorii de bunuri ambalate, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente;............................................................................... g) o cotă de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase, care se virează de către Regia Naţională a Pădurilor şi de către alţi proprietari de păduri, persoane juridice sau fizice;"2. La articolul I, după punctul 13 se introduc două puncte noi, punctele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:"13^1. La articolul 8 alineatul (1), după litera m) se introduc două litere noi, literele n) şi o), cu următorul cuprins: n) o sumă de 10.000 lei/kg anvelopă, de către persoanele juridice care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării; o) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu.13^2. După alineatul (3) al articolului 8 se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Din obligaţiile datorate potrivit alin. (1) lit. d), agenţii economici producători şi importatori de produse ambalate vor deduce cheltuielile efectuate pentru dotarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul de bunuri ambalate, cu utilaje de balotat şi mărunţit deşeuri de ambalaje, avizate de către Administraţia Fondului."3. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi n) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor."4. La articolul I, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. După alineatul (5) al articolului 8 se introduc trei alineate noi, alineatele (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins: (6) Baza de calcul la care se aplică cotele menţionate la alin. (1) reprezintă valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanţi va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (8) Suma prevăzută la alin. (1) lit. n) se va plăti numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferenţa dintre obligaţiile anuale prevăzute în anexa nr. 3 la hotărârea Guvernului mai sus menţionată şi obligaţiile realizate efectiv de persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării."5. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) şi n) se declară şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu."6. La articolul I punctul 19, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)g) şi lit. n) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:"7. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Gărzii Naţionale de Mediu."8. La anexa nr. 1, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"Gaze cu efect de seră (dioxid 100 lei/tonă de CO(2)de carbon, oxid de carbon, echivalent"metan, protoxid de azot)9. La anexa nr. 2, titlul va avea următorul cuprins:"Venituri din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor categorii de deşeuri valorificabile"10. La anexa nr. 3, după punctul 115 se introduce un punct nou, punctul 115^1, cu următorul cuprins:"115^1. Nichel şi compuşi"11. La anexa nr. 3, după punctul 133 se introduce un punct nou, punctul 133^1, cu următorul cuprins:"133^1. Plumb şi compuşi"12. La anexa nr. 3, punctul 135 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 333.---------