HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 25 iunie 2004privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi având în vedere art. 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, denumita în continuare Comisia.  +  Articolul 2Schimbul de informaţii prevăzut la art. 1 se realizează pentru: a) temele de standarde din programele naţionale de standardizare întocmite de către organismele de standardizare naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, prevăzute în anexa nr. 1, şi de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), în vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu excepţia situaţiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalenta a unui standard internaţional ori european; b) proiectele de reglementări tehnice, cu excepţia situaţiei în care acestea transpun integral textul unui standard internaţional sau european.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) serviciilor de difuzare a programelor de radio; b) serviciilor de difuzare a programelor de televiziune, definite conform art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intra sub incidenţa legislaţiei din domeniul serviciilor de telecomunicaţii, definite conform prevederilor legislaţiei armonizate în vigoare; d) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intra sub incidenţa legislaţiei armonizate din domeniul serviciilor financiare; lista nonexhaustiva a serviciilor financiare este prevăzută în anexa nr. 2; e) măsurilor considerate necesare pentru a proteja persoanele şi, în special, muncitorii care utilizează produse în procesul muncii, cu condiţia ca aceste măsuri sa nu afecteze produsele respective; f) regulilor stabilite de către sau pentru pieţe reglementate în sensul prevăzut de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor stabilite de către sau pentru alte pieţe ori organisme care desfăşoară activităţi de compensare sau de decontare pentru acele pieţe, pentru care exista doar obligaţia comunicării la Comisie a textului definitiv.  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. produs - orice produs fabricat industrial şi orice produs agricol, inclusiv produsele din peste;2. serviciu - serviciu al societăţii informationale, respectiv serviciul furnizat în mod normal contra cost, la distanta, prin mijloace electronice şi la solicitarea individuală a destinatarului serviciului. În sensul acestei definiţii, prin următorii termeni se înţelege: a) serviciu furnizat la distanta - serviciu furnizat fără ca părţile să fie simultan prezente; b) serviciu furnizat prin mijloace electronice - serviciu transmis iniţial şi primit la destinaţie prin intermediul echipamentului electronic pentru procesarea, inclusiv arhivarea digitala şi depozitarea datelor, şi care este integral transmis, transferat şi receptionat prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; c) serviciu furnizat la solicitarea individuală a destinatarului serviciului - serviciu furnizat prin transmiterea datelor ca urmare a unei cereri individuale.Lista serviciilor, altele decât cele definite mai sus, este prevăzută în anexa nr. 3;3. specificăţie tehnica - cerinţa continuta într-un document, care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi nivel de calitate, performanta, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la numele sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, testare şi metode de testare, ambalare, marcare sau etichetare şi proceduri pentru evaluarea conformitatii; termenul se referă inclusiv la metode de fabricaţie şi procese utilizate pentru produse agricole, pentru produse destinate consumului uman şi animal, pentru produse medicale definite conform legislaţiei în vigoare, precum şi la metode de fabricaţie şi procese utilizate la alte produse, atunci când acestea au efect asupra caracteristicilor lor;4. alta cerinţa - o cerinţa, alta decât o specificăţie tehnica, impusa unui produs în scopul protejării în special a consumatorilor sau mediului şi care afectează ciclul de viaţa al produsului după introducerea acestuia pe piaţa, cum ar fi cerinţa de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare a produsului, atunci când aceste condiţii pot influenţa semnificativ compozitia sau natura produsului ori comercializarea sa;5. regula referitoare la servicii - cerinţa de natura generală referitoare la iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de furnizare a serviciilor definite la pct. 2, în special prevederile referitoare la furnizorul de servicii, la servicii şi destinatarul serviciilor, exclusiv regulile care nu vizează în mod specific serviciile definite la pct. 2.În sensul acestei definiţii, se considera ca o regulă vizează în mod specific serviciile societăţii informationale dacă, având în vedere expunerea de motive şi partea sa operativă, scopul şi obiectul specifice ale tuturor sau ale unei părţi a prevederilor sale sunt de a reglementa astfel de servicii într-o maniera explicita şi directionata. O regula nu se considera ca vizează în mod specific serviciile societăţii informationale dacă afectează asemenea servicii numai într-o maniera implicita sau în mod accidental;6. reglementare tehnica - specificăţie tehnica sau alta cerinţa ori regula referitoare la servicii, inclusiv dispoziţii administrative relevante a căror respectare este obligatorie pentru comercializarea, furnizarea unui serviciu, stabilirea unui operator pentru un serviciu sau utilizarea în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o importanţa parte a acestui stat, precum şi prevederile legale şi administrative care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau utilizarea unui serviciu ori înfiinţarea ca furnizor de servicii, cu excepţia celor prevăzute la art. 8. Constituie, de asemenea, reglementări tehnice următoarele: a) prevederile legale şi administrative care se referă fie la specificăţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, fie la coduri profesionale ori de practica, dacă acestea se referă la specificăţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, şi a căror respectare conferă prezumţia de conformitate cu obligaţiile impuse de prevederile legale şi administrative; b) acordurile voluntare în care o autoritate publică este parte contractantă şi care vizează, în interes general, respectarea specificatiilor tehnice sau a altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii, cu excepţia caietelor de sarcini pentru achiziţii publice; c) specificăţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii care sunt legate de măsuri fiscale sau financiare ce afectează utilizarea produselor sau serviciilor prin încurajarea respectării unor asemenea specificăţii tehnice sau altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii; sunt excluse specificăţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii în legătură cu regimurile naţionale de securitate socială;7. proiect de reglementare tehnica - textul unei specificăţii tehnice sau al altei cerinţe ori al unei reguli referitoare la servicii, inclusiv al unei dispoziţii administrative, formulat în scopul adoptării sale ca reglementare tehnica, textul fiind într-un stadiu de pregătire în care pot fi încă făcute modificări substanţiale;8. organizaţie europeană de standardizare - o organizaţie de standardizare dintre cele prevăzute în anexa nr. 4;9. piaţa interna europeană - spaţiul economic al statelor membre ale Uniunii Europene unde mărfurile, serviciile, capitalul şi forta de muncă pot circula liber. (2) Reglementările tehnice se stabilesc de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare desemnate de către statele membre ale Uniunii Europene, care sunt cuprinse în lista elaborata de către Comisie, în cadrul Comitetului permanent prevăzut la art. 13 alin. (1). (3) În vederea actualizării de către Comisie a listei prevăzute la alin. (2), prin cuprinderea autorităţilor române, la data aderării României la Uniunea Europeană vor fi desemnate autorităţile cu funcţie de reglementare, altele decât cele ale administraţiei publice centrale. (4) Termenii standard, proiect de standard, standard internaţional, standard european, standard naţional, program de standardizare şi organism naţional de standardizare se definesc conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002.  +  Articolul 5 (1) Primirea, transmiterea şi solicitarea informaţiilor şi documentelor ce fac obiectul schimbului de informaţii în domeniul standardelor între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisie, conform prevederilor prezentei hotărâri, sunt în responsabilitatea Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO). (2) Pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), ASRO organizează în cadrul sau o structura specifică, denumita Centrul pentru schimb de informaţii pentru standarde. (3) Primirea, transmiterea şi solicitarea informaţiilor şi documentelor ce fac obiectul schimbului de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisie sunt în responsabilitatea Ministerului Economiei şi Comerţului. (4) Pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3), Ministerul Economiei şi Comerţului organizează în cadrul sau, în limita numărului de posturi aprobate, Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice.  +  Articolul 6 (1) Centrul pentru schimb de informaţii pentru standarde are următoarele atribuţii principale: a) transmite Comisiei, organismelor şi organizaţiilor de standardizare prevăzute în anexele nr. 1 şi 4 informaţii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului naţional de standardizare, în vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu excepţia situaţiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalenta a unui standard internaţional ori european; b) primeşte de la organismele de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 informaţii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului naţional de standardizare, în vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu excepţia situaţiei în care standardul reprezintă o transpunere identică ori echivalenta a unui standard internaţional sau european; c) transmite informaţiile prevăzute la lit. b) persoanelor desemnate potrivit art. 9 alin. (1) lit. b); d) transmite, la solicitare, Comisiei întregul program naţional de standardizare sau numai anumite părţi ale acestuia; e) solicita Comisiei transmiterea în întregime sau în parte a programelor naţionale de standardizare din tari membre ale Uniunii Europene, în situaţia în care este necesară o evaluare a acestora ori o comparare cu programul ASRO; f) transmite Comisiei, organismelor şi organizaţiilor de standardizare prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, la solicitarea acestora, proiectele standardelor şi informează Comisia şi organismele de standardizare respective cu privire la acţiunile întreprinse în urma observaţiilor primite la un proiect de standard; g) solicita, dacă este cazul, organismelor de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 proiectele de standarde şi transmite acestor organisme observaţiile formulate în legătură cu aceste proiecte. (2) Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice are următoarele atribuţii principale: a) comunică imediat Comisiei, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, orice proiect de reglementare tehnica şi motivele care au impus elaborarea sa, dacă acestea nu sunt suficient de clar specificate în proiect; excepţie face situaţia în care proiectul de reglementare tehnica transpune integral textul unui standard internaţional sau european, caz în care este suficient a se comunică informaţia referitoare la standardul în cauza. În situaţia în care proiectul are ca obiect limitarea comercializării sau utilizării unei substanţe chimice, a unui proces sau produs care poate aduce prejudicii legate de sănătatea publică, de protecţia consumatorilor sau a mediului, transmite, de asemenea, un rezumat sau referinţe la datele relevante referitoare la substanţa, procesul ori produsul în cauza, inclusiv substituentii disponibili, atunci când asemenea informaţii exista, şi comunică efectele anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică, la protecţia consumatorilor şi a mediului, împreună cu o analiza a evaluării riscului, realizată conform principiilor generale de evaluare a riscului referitor la substanţe chimice existente sau, după caz, substanţe noi, prevăzute în legislaţia armonizata în vigoare; b) transmite, o dată cu comunicarea prevăzută la lit. a), textul prevederilor legale şi al dispoziţiilor de reglementare de referinţa, la care se raportează în principal şi direct proiectul, în situaţia în care pentru evaluarea implicatiilor proiectului de reglementare tehnica este necesară cunoaşterea acestora şi dacă acest text nu a fost transmis anterior; c) retransmite proiectul de reglementare tehnica prevăzut la lit. a) în aceleaşi condiţii, dacă acesta a suferit modificări care conduc la: schimbarea semnificativă a obiectului proiectului, scurtarea programului de implementare prevăzut iniţial, adăugarea de specificăţii sau cerinţe noi ori transformarea acestora în specificăţii sau cerinţe mai restrictive; d) primeşte observaţiile formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice înaintate pentru analiza, conform prevederilor lit. a)-c), şi transmite observaţiile respective persoanelor de contact desemnate de către autoritatea responsabilă pentru elaborarea şi promovarea proiectului de reglementare tehnica, pentru ca elaboratorul sa ţină cont, în măsura posibilităţilor, de acestea la definitivarea reglementării tehnice; e) comunică fără întârziere Comisiei textul definitiv al reglementării tehnice; f) transmite Comisiei, în legătură cu proiectele de reguli referitoare la servicii, informaţii cu privire la acţiunile propuse a se întreprinde ca urmare a primirii unor opinii detaliate formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene şi, dacă este cazul, informează Comisia cu privire la motivele pentru care o opinie detaliată nu poate fi luată în considerare; g) transmite organelor administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor cu funcţie de reglementare din domeniu opiniile detaliate formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice elaborate de România; h) informează Comisia cu privire la motivele ce determina situaţiile de urgenta, prevăzute de prezenta hotărâre, care impun adoptarea imediata şi aplicarea de urgenta a unor reglementări tehnice sau reguli referitoare la servicii şi pentru care nu se pot respecta termenele stabilite prin prezenta hotărâre; i) primeşte de la statele membre ale Uniunii Europene informaţii de tipul celor prevăzute la lit. a)-c); j) solicita organelor administraţiei publice sau, după caz, autorităţilor cu funcţie de reglementare din domeniu, prin reprezentanţii lor desemnaţi conform prevederilor prezentei hotărâri, sa formuleze observaţii şi opinii detaliate în legătură cu proiectele prevăzute la lit. i) şi transmite observaţiile şi opiniile detaliate formulate în legătură cu acestea Comisiei şi statului membru al Uniunii Europene elaborator al proiectului. (3) Informarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează conform regulilor pentru prezentarea unitară a informatiei, a planului şi criteriilor pentru prezentarea acesteia şi trebuie să precizeze dacă tema standardului în cauza: a) transpune un standard internaţional fără a fi echivalent cu acesta; b) este un standard naţional nou; c) modifica un standard naţional. (4) Observaţiile sau punctele de vedere în legătură cu specificăţiile tehnice sau cu alte cerinţe ori cu regulile referitoare la servicii, asa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c), vor avea în vedere numai aspectele care pot obstructiona comerţul sau regulile referitoare la servicii, libera circulaţie a serviciilor ori libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii; observaţiile nu vor avea în vedere aspectele fiscale sau financiare ale măsurii. (5) În situaţia în care un proiect de reglementare tehnica este parte a unor măsuri ce trebuie comunicate Comisiei în stadiu de proiect, conform prevederilor unor alte acte normative, comunicarea prevăzută la alin. (2) lit. a)-c) poate fi facuta în baza prevederilor acestora, cu menţionarea faptului ca aceasta comunicare constituie, de asemenea, o informare în înţelesul prezentei hotărâri. Pentru această categorie de proiecte de reglementări tehnice absenta unui răspuns, formulat de către Comisie ca urmare a transmiterii proiectului, nu afectează deciziile care ar putea fi luate în conformitate cu alte acte normative.  +  Articolul 7 (1) În scopul armonizării punctelor de vedere cu cele ale Comisiei şi statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu un proiect de reglementare tehnica, organele administraţiei publice şi celelalte autorităţi cu funcţie de reglementare trebuie: a) sa amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnica pentru o perioadă de 3 luni de la data la care acesta a fost primit de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c); b) sa amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnica, având forma unui acord, definit conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b), pentru o perioadă de 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), dacă Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată, în termen de 3 luni de la data aceleiaşi comunicări, în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulatii a mărfurilor în cadrul pieţei interne europene; c) sa amâne cu 6 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) adoptarea oricăror proiecte de reglementări tehnice, fără a se încalcă prevederile lit. e)-g), cu excepţia proiectelor de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la data aceleiaşi comunicări Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulatii a mărfurilor în cadrul pieţei interne europene; d) sa amâne cu 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), fără încălcarea prevederilor lit. f) şi g), adoptarea oricăror proiecte de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la data aceleiaşi comunicări Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată în sensul că măsura avută în vedere poate crea un obstacol în calea liberei circulatii a serviciilor sau a stabilirii prestatorilor de servicii în cadrul pieţei interne europene. Opiniile detaliate formulate nu pot afecta în nici un fel măsurile din domeniul politicii culturale, în special din domeniul audiovizualului, adoptate în conformitate cu legislaţia comunitara, având în vedere diversitatea lingvistica, caracteristicile specifice naţionale şi regionale, precum şi patrimoniul cultural. Transmiterea informaţiilor cu privire la acţiunile propuse pentru luarea în considerare a opiniilor detaliate sau, după caz, motivatia pentru care o opinie detaliată nu este luată în considerare se comunică conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f); e) sa amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care acestea au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c). Excepţie fac proiectele de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la acea data Comisia comunică intenţia de a propune sau de a adopta o directiva, un regulament ori o decizie referitoare la subiectul respectiv; f) sa amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), dacă în intervalul de 3 luni calculat de la această dată Comisia face cunoscut ca respectivul proiect de reglementare tehnica face obiectul unei propuneri de directiva, regulament sau decizie, pentru elaborare şi prezentare Consiliului; g) sa prelungească perioada prevăzută la lit. e) şi f) la 18 luni, în situaţia în care Consiliul adopta o poziţie comuna, alta decât una dintre cele prevăzute la alin. (2). (2) Prevederile alin. (1) lit. e)-g) nu se aplică în următoarele situaţii:- Comisia informează că nu mai intenţionează sa propună sau sa adopte un act comunitar obligatoriu;- Comisia informează cu privire la decizia retragerii proiectului sau a propunerii sale;- Comisia sau Consiliul a adoptat un act comunitar obligatoriu. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazurile în care: a) se impune pregătirea reglementărilor tehnice într-un interval de timp foarte scurt pentru adoptare şi aplicare de urgenta, nefiind posibile consultări datorită unor situaţii urgente, generate de circumstanţe grave şi imprevizibile referitoare la protecţia sănătăţii publice sau a securităţii, protecţia animalelor ori a plantelor, iar pentru regulile referitoare la servicii şi la ordinea publică, în special la protecţia minorilor; b) trebuie să se adopte şi să se aplice imediat reguli referitoare la servicii financiare, datorită unor situaţii de urgenta, generate de circumstanţe grave referitoare la protecţia securităţii şi integrităţii sistemului financiar, în special la protecţia depunatorilor, investitorilor şi a persoanelor asigurate. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) Comisia este informată cu privire la motivele care au determinat măsurile luate, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. h).  +  Articolul 8 (1) Dispoziţiile art. 6 alin. (2), (4) şi (5), art. 7 şi ale art. 13 alin. (2) nu se aplică prevederilor legale şi administrative sau acordurilor voluntare în baza cărora România şi, după caz, statele membre ale Uniunii Europene: a) se supun prevederilor actelor comunitare obligatorii care au ca rezultat adoptarea de specificăţii tehnice sau de reguli referitoare la servicii în Comunitatea Europeană; b) îndeplinesc obligaţiile ce decurg din acorduri internaţionale care au ca rezultat adoptarea de specificăţii tehnice comune sau de reguli comune referitoare la servicii în Comunitatea Europeană; c) fac uz de clauzele de salvgardare prevăzute de acte comunitare obligatorii; d) aplica prevederile referitoare la schimbul de informaţii din legislaţia privind securitatea generală a produsului; e) se limitează la a executa o sentinta a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; f) se limitează la a modifica o reglementare tehnica, definită conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6, în baza unei solicitări formulate de către Comisie în scopul eliminării unui obstacol în calea comerţului sau, în cazul regulilor referitoare la servicii, în calea liberei circulatii a serviciilor ori a libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii. (2) Dispoziţiile art. 7 nu se aplică prevederilor legislative şi administrative care privesc interzicerea fabricaţiei, atât timp cat ele nu obstructioneaza libera circulaţie a produselor, precum şi specificatiilor tehnice sau altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii, definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c). (3) Prevederile art. 7 alin. (1) lit. e)-g) şi alin. (2) nu se aplică acordurilor definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b).  +  Articolul 9 (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin în calitate de organism naţional de standardizare, ASRO are următoarele obligaţii: a) sa ia măsuri de organizare a activităţii structurilor sale cu responsabilităţi în domeniul standardizarii, pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea şi prelucrarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) de la şi către Centrul pentru schimb de informaţii pentru standarde; b) sa desemneze şi sa comunice Centrului pentru schimb de informaţii pentru standarde persoanele responsabile pentru fiecare dintre activităţile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (1); c) sa publice proiectele de standarde astfel încât părţile interesate, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri, să poată formula observaţii în legătură cu acestea; d) să îşi dea acordul ca organismele de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 sa participe la activităţile din programul sau de standardizare; e) să îşi dea acordul ca o tema din programul sau de standardizare să se discute la nivel european, conform regulilor stabilite de organizaţiile europene de standardizare, şi sa nu ia nici o măsura care ar putea sa prejudicieze o decizie în acest sens. (2) Este interzis ca în perioada în care se elaborează un standard european ca urmare a solicitării Comisiei sau după aprobarea acestuia să fie luate măsuri care pot prejudicia armonizarea avută în vedere la nivel european şi, în special, să se publice un standard nou sau revizuit care nu este complet armonizat cu standardul european aprobat în domeniul avut în vedere. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) activităţile desfăşurate de către ASRO la solicitarea unei autorităţi publice, pentru elaborarea unei specificăţii tehnice sau a unui standard pentru produse specifice, dacă aceste activităţi se realizează în scopul adoptării unei reglementări tehnice referitoare la aceste produse. Informaţiile cu privire la solicitarile primite, proiectele de reglementări tehnice şi motivele care le-au generat se transmit Comisiei, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a)-c).  +  Articolul 10Organele administraţiei publice centrale, precum şi celelalte autorităţi cu funcţie de reglementare au următoarele obligaţii: a) să se organizeze pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea şi prelucrarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2) de la şi către Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice; b) sa desemneze şi sa comunice Compartimentului pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice persoanele de contact responsabile pentru fiecare dintre activităţile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (2); c) sa ia în considerare, în cadrul procesului de definitivare a proiectelor de reglementări tehnice, observaţiile primite de la Comisie şi de la celelalte state membre ale Uniunii Europene; d) sa ia măsurile corespunzătoare pentru planificarea elaborării şi adoptării reglementărilor tehnice conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 11Reglementările tehnice adoptate trebuie să menţioneze în preambul o referire la prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este, în sensul prezentei hotărâri, autoritatea responsabilă pentru elaborarea şi promovarea reglementărilor tehnice în domeniul serviciilor societăţii informationale.  +  Articolul 13 (1) Reprezentarea României la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale, este asigurata de către reprezentanţii ASRO, ai Ministerului Economiei şi Comerţului şi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei. (2) Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului, ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi ai ASRO la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, precum şi celelalte persoane fizice şi/sau juridice care pot fi consultate în vederea obţinerii unei opinii specializate în legătură cu informaţiile transmise în aplicarea prezentei hotărâri au obligaţia asigurării confidenţialităţii în legătură cu procedurile Comitetului permanent şi cu informaţiile în cauza. Informaţiile care privesc reglementările tehnice sunt publice, cu excepţia cazului în care statul membru al Uniunii Europene care a furnizat informaţiile solicita motivat şi explicit păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Articolul 14Metodologia referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice şi autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi al ministrului integrării europene.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (2) şi (4) care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17Pe data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L204 din 21 iulie 1998, privind procedura pentru schimb de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, amendata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L204 din 5 august 1998.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 1.016.  +  Anexa 1 LISTAorganismelor de standardizare ale statelor membreale Uniunii Europene
           
    Nr. crt.ŢaraDenumirea organismului
    1.BELGIAIBN/BINInstitut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
    CEB/BECComite electrotechnique belge/Belgisch
          Elektrotechnisch Comite
    2.DANEMARCADSDansk Standard
    NTATelestyrelsen, National Telecom Agency
    3.GERMANIADINDeutsches Institut fur Normung e.V.
    DKEDeutsche Elektrotechnische
          Kommission im DIN und VDE
    4.GRECIA
    5.SPANIAAENORAsociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion
    6.FRANŢAAFNORAssociation francaise de normalisation
    UTEUnion technique de l'electricite-Bureau de normalisation aupres de l'AFNOR
    7.IRLANDANSAINational Standards Authority of Ireland
    ETCIElectrotechnical Council of Ireland
    8.ITALIAUNIEnte nazionale italiano di unificazione
    CEIComitato elettrotecnico italiano
    9.LUXEMBURGITMInspection du travail et des mines
    SEEService de l'energie de l'Etat
    10.OLANDANNINederlands Normalisatie - instituut
    NECNederlands Elektrotechnisch Comite
    11.AUSTRIAONOsterreichisches Normungsinstitut
    OVEOsterreichisches Verband fur Elektrotechnik
    12.PORTUGALIAIPQInstituto Portugues da Qualidade
    13.REGATUL UNITBSIBritish Standards Institution
    BECBritish Electrotechnical Committee
    14.FINLANDASFSSuomen Standardisoimisliitto SFS ry Finlands Standardiseringsforbund SFS rf
    THK/TFCTelehallintokeskus Teleforvaltningscentralen
    SESKOSuomen Sahkoteknillinen
          Standardisoimisyhdistys SESKO ry
          Finlands Elektrotekniska
          Standardiseringsforening SESKO rf
    15.SUEDIASISStandardiseringen i Sverige
    SEKSvenska elektriska kommissionen
    ITSInformationstekniska standardiseringen
   +  Anexa 2 LISTAserviciilor financiare1. Servicii de investiţii2. Operaţiuni de asigurare şi reasigurare3. Servicii bancare4. Operaţiuni referitoare la fondurile de pensii5. Servicii referitoare la tranzacţii la termen sau cu optiuni.  +  Anexa 3 LISTAserviciilor care nu sunt cuprinse în definitia prevăzutăla art. 4 alin. (1) pct. 2 din hotărâre1. Servicii care nu sunt furnizate "la distanta"Serviciile furnizate în prezenta fizica a prestatorului şi a beneficiarului, chiar dacă acest lucru presupune utilizarea echipamentului electronic: a) examinarea medicală sau tratamentul efectuat cu utilizarea echipamentului electronic, la cabinetul medicului, în cazul în care pacientul este prezent fizic; b) consultarea unui catalog electronic într-un magazin, clientul fiind la faţa locului; c) rezervarea biletelor de avion la o agenţie, prin intermediul reţelei de computere, în prezenta fizica a clientului; d) punerea la dispoziţie de jocuri electronice într-un club specializat, în cazul în care clientul este prezent fizic.2. Servicii care nu sunt furnizate prin "mijloace electronice"2.1. Servicii cu conţinut material, chiar dacă sunt furnizate prin intermediul dispozitivelor electronice, cum sunt: a) furnizarea prin maşini automate de numerar, bancnote sau de bilete, bilete de transport; b) accesul la reţelele de şosele şi parcari auto etc., chiar dacă la intrare/ieşire exista dispozitive electronice care controlează accesul şi/sau asigura corectitudinea plăţilor;2.2. Servicii off-line: distribuire de CD-rom sau de soft-uri pe dischete.2.3. Servicii care nu sunt furnizate prin sisteme electronice de stocare şi prelucrare a datelor; a) servicii de telefonie vocala; b) servicii de telefax/telex; c) servicii prestate via telefonie vocala sau telefax; d) consultarea unui medic prin telefon/telefax; e) consultarea unui avocat prin telefon/telefax; f) comercializare directa prin telefon/telefax.3. Servicii care nu sunt furnizate "la solicitarea individuală a destinatarului serviciului".Servicii furnizate prin transmiterea de date fără solicitare individuală, în scopul recepţiei simultane de către un număr nelimitat de destinatari individuali, transmisie punct multipunct: a) servicii de difuzare a programelor de televiziune, inclusiv servicii de difuzare a programelor de televiziune locală, la cerere, conform legislaţiei în vigoare; b) servicii de difuzare a programelor de radio; c) teletext (televizat).  +  Anexa 4 LISTAorganizaţiilor europene de standardizare
         
    Nr. crt.Denumirea organizaţiei
    1.CENComitetul European de Standardizare
    2.CENELECComitetul European de Standardizare în Electrotehnică
    3.ETSIInstitutul European de Standardizare în Telecomunicaţii
  _______________