ORDONANŢĂ nr. 75 din 30 august 2001 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004    ______________ Notă *) Republicată în temeiul art. XIV lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002 şi ulterior a mai fost modificată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 228/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003;- Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004.  +  Articolul 1În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul întăririi administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.  +  Articolul 2În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice, care au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili.  +  Articolul 3 (1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanţelor Publice la nivel central şi la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. (2) La nivelul Ministerului Finanţelor Publice se organizează cazierul fiscal naţional, în care se ţine evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al României, iar la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se organizează cazierul fiscal local, în care se ţine evidenţa contribuabililor care au domiciliul/sediul în raza teritorială a acestora. (3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel naţional, cât şi la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structură specializată care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Finanţelor Publice. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se organizează cazierul fiscal în care se ţine evidenţa contribuabililor mari cu sediul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.  +  Articolul 4 (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind: a) sancţiuni aplicate contribuabililor pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare; b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive şi irevocabile potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 5Până la rămânerea definitivă a documentelor prevăzute la art. 4 Ministerul Finanţelor Publice va organiza o evidenţă separată, operativă pentru urmărirea derulării fazelor procedurale prevăzute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente: a) extrasele de pe hotărârile judecătoreşti definitive, transmise de instanţele judecătoreşti Ministerului Finanţelor Publice; b) extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac; c) actele/documentele întocmite de organele fiscale şi vamale din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, rămase definitive, prin care se consemnează datele şi informaţiile prevăzute la art. 2 şi 4; d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 şi să aplice sancţiuni. (2) În scopul completării cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Poliţiei şi unităţilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvârşit faptele prevăzute la art. 2. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru.  +  Articolul 7 (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii: a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege; b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească; c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte; d) decesul, respectiv radierea contribuabilului. (2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.  +  Articolul 8 (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii: a) la înfiinţarea societăţilor comerciale de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi; b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor, de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora; c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi. (2) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale. (3) Judecătorul delegat, instanţele şi organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează desfăşurarea de activităţi în formele menţionate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală. (4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera după 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (5) La solicitarea motivată a organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti Ministerul Finanţelor Publice va furniza informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în curs de urmărire sau de judecată. (6) În baza acordurilor fiscale internaţionale Ministerul Finanţelor Publice poate furniza autorităţilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.  +  Articolul 9 (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat. (2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării. (3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxă în sumă de 50.000 lei. (4) La cerere, pentru situaţii de urgenţă, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în sumă de 200.000 lei. (5) Taxele prevăzute la alin. (3) şi (4) se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 10 (1) Contribuabilii care figurează în evidenţa cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor înscrise, dacă acestea nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Cererea de rectificare, însoţită de acte doveditoare, se adresează unităţii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal. (3) Organele fiscale vor comunică contribuabililor modul de soluţionare a cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. (4) Organele fiscale sunt obligate să verifice susţinerile contribuabililor şi, dacă constată că în cazierul fiscal s-a făcut o înregistrare greşită, iau măsuri de rectificare a datelor şi comunică sau eliberează un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat. (5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în condiţiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.  +  Articolul 11 (1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia se poate introduce şi în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale. (2) Contestaţia se soluţionează de către tribunal, Secţia de contencios administrativ în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabilă. (3) Contestaţia este scutită de taxa de timbru. (4) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă şi irevocabilă. (5) În caz de admitere a contestaţiei instanţa va trimite o copie de pe hotărârea organului fiscal în vederea rectificării cazierului fiscal.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de către funcţionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice, împuterniciţi să exercite atribuţii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia şi se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârşite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată.  +  Articolul 14 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi a informaţiilor din cazierul fiscal. (2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiinţarea societăţilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, până la data de 31 martie 2004.  +  Articolul 15Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.______________