HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 25 iunie 2004privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, denumită în continuare ARISN, este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) ARISN este organul tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin care acesta duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vieții omenești pe mare, căutarea și salvarea pe mare, prevenirea poluării, pregătirea, acțiunea și cooperarea împotriva poluării.  +  Articolul 2Organizarea, funcționarea și atribuțiile ARISN sunt stabilite în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Structura organizatorică a ARISN se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARISN.  +  Articolul 4ARISN preia toate drepturile și obligațiile care decurg din activitatea curentă și din contractele încheiate de Grupul de Intervenții și Salvare Navală Constanța și se substituie acestuia în litigiile aflate în curs de judecare.  +  Articolul 5Patrimoniul ARISN se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Intervenții și Salvare Navală Constanța, în conformitate cu balanța de verificare și cu situația financiară întocmită de Grupul de Intervenții și Salvare Navală Constanța la data de 31 martie 2004.  +  Articolul 6(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului și din administrarea ARISN în domeniul privat al statului a imobilului identificat potrivit anexei nr. 2.(2) Se aprobă trecerea, cu titlul gratuit, din domeniul privat al statului în proprietatea ARISN a imobilului prevăzut la alin. (1), la valoarea actualizată potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7(1) Se aprobă trecerea bunurilor proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesionarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în administrarea ARISN, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Contractul de concesiune nr. MM 2.714 din 1 iunie 2001, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 8Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ARISN se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul 9ARISN poate realiza și dispune de venituri și cheltuieli în lei și în valută, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) ARISN întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice aplicabile instituțiilor publice, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de consiliul de conducere al ARISN, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11ARISN poate să încheie contracte sau convenții cu instituții similare, asociații, fundații și agenți economici din țară și din străinătate în vederea colaborării și cooperării pe plan național și internațional, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 12(1) Conducerea ARISN este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general.(2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.(3) Drepturile salariale ale directorului general, stabilite potrivit legii, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.  +  Articolul 13(1) În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, drepturile și obligațiile Grupului de Intervenții și Salvare Navală Constanța, care decurg din contractele de muncă existente la data încetării activității acestuia, vor fi transferate integral la ARISN.(2) Salarizarea personalului ARISN se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituțiile publice.(3) Personalul încadrat la ARISN în baza art. 34 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare, care este salarizat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de sporurile prevăzute de aceasta.(4) Personalul ARISN nu se încadrează în categoria funcționarilor publici.  +  Articolul 14Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 25 iunie 2004.Nr. 1.022.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare al Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN  +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care trece din domeniul public al statului în proprietatea privată a statului
  și se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
  Nr. M.F. conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)VecinătățileAdresaAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (lei)
  26.2888.29.14Clădire administrativăUn singur nivel, din BCA, adăpost pentru muncitoriCompania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. ConstanțaȚara: România Județul: Constanța MRJ Constanța Incintă port dana 2-319811.201.700
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care trece din domeniul public al statului în proprietatea privata a statului si se transmite
  cu titlu gratuit în proprietatea Agentiei Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM
  Nr. crt.Nr. M.F. conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)VecinătățileAdresaAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (lei)
  1.Inclus la nr. M.F. 33.9608.22.01Teritoriu la danele de petrolTeritoriu câștigat asupra măriiCheiul D76-79Incintă Port Constanța Sectorul de nord19780
  - teritoriu în spatele danei 78S = 6.600 mp
  Umpluturi realizate la execuția danelor de petrol
  2.Inclus la nr. M.F. 33.9628.22.01Teritoriu aferent frontului de acostare D78Teritorii aferente construcțiilor de acostareDanele de petrol Mol VIncintă Port Constanța Sectorul de nord19840
  S = 998 mp (coronament);
  L operare = 335 m
  3.Inclus la nr. M.F. 34.0138.22.02Bazin D78 pentru spălare, degazareBazine portuareDanele de petrol Mol VIncintă Port Constanța Sectorul de nord198416.808.289.341
  S = 30.000 mp
  Bazin obținut prin dragare la D78; adâncime proiect = 14 m
  4.Inclus la nr. M.F. 33.9638.22.01Chei dana 78Construcție de acostarePost acostare petroliere Mol VIncintă Port Constanța Sectorul de nord198497.133.295.500
  Chei de greutate din blocuri de beton
  L = 276 m
  Hf = 14,0 m
  ------