HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 iunie 2004pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 22 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, al art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local: a) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 1; b) Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 2; c) Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale vor elabora şi vor aproba, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, reglementări proprii, cu respectarea reglementărilor-cadru prevăzute la art. 1, care au caracter minimal.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor monitorizează şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale în acţiunile de elaborare, de aprobare şi de aplicare a reglementărilor şi strategiilor proprii de dezvoltare şi eficientizare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASE---------------Contrasemnează:p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 955.  +  Anexa 1 REGULAMENT - CADRUde organizare şi funcţionare a serviciilor publice deadministrare a domeniului public şi privat de interes local  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public şi privat în judeţe, oraşe şi comune, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.  +  Articolul 2Serviciul public de administrare a domeniului public se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat, din localităţile unde sunt organizate astfel de servicii, precum şi la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau alte condiţii tehnice pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat, pe baza unor studii de specialitate.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 4Pentru definirea obiectului prezentului regulament-cadru se folosesc următorii termeni: a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunităţile locale; b) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora; c) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional; d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativteritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; e) mobilier stradal - aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi; f) servicii de administrare a domeniului public şi privat totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.  +  Capitolul III Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privatOrganizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 5Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi.  +  Articolul 6 (1) Administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale se vor face prin înfiinţarea şi organizarea unor compartimente distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) vor fi dimensionate în funcţie de mărimea unităţilor administrativteritoriale şi vor fi încadrate cu specialişti în domeniul tehnic, financiar-contabil, administrativ şi juridic.  +  Articolul 7La elaborarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se vor avea în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.  +  Articolul 8Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel calitativ ridicat.  +  Articolul 9Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor asigura: a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale; b) continuitatea serviciului; c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate; d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale; e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.  +  Articolul 10 (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamentele proprii ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat. (2) Indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor respecta cadrul general stabilit în acest scop în prezentul regulament-cadru.Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 11Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al asociaţiilor intercomunale după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate şi ţinându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale, de posibilităţile de dezvoltare.  +  Articolul 12 (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directă; b) gestiune indirectă. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor judeţene, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de numărul şi natura localităţilor componente ale asociaţiilor intercomunale şi de interesele locale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 13 (1) În sistemul gestiunii directe desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va fi elaborat în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru. (2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14 (1) În cazul gestiunii indirecte, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza prin încredinţarea parţială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către unul sau mai mulţi operatori. (2) Încredinţarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se va face prin licitaţie publică în baza unui contract de delegare a gestiunii. (3) Operatorii furnizori/prestatori prin intermediul cărora se desfăşoară gestiunea indirectă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi operatori atestaţi.  +  Capitolul IV Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 15Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin organizarea şi desfăşurarea la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti a activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acestor servicii.  +  Secţiunea 1 Asigurarea condiţiilor sanitare pe domeniul public şi privatCurăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor  +  Articolul 16 (1) Curăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor se va realiza cu respectarea legislaţiei în domeniul salubrizării localităţilor. (2) Prestarea acestui serviciu se realizează prin: a) măturarea manuală sau mecanică a străzilor, drumurilor şi aleilor, în zona de autorizare a operatorului, cu frecvenţele stabilite; b) răzuitul rigolei pe o porţiune de 0,75 m lângă bordură spre axul median al străzii, adunarea materialelor rezultate de la măturat şi a celorlalte obiecte aruncate inclusiv animale moarte - şi încărcarea lor în mijloacele de transport. (3) Întreţinerea curăţeniei diurne a străzilor se efectuează în tot timpul anului, pe toată durata zilei-lumină, printr-un complex de lucrări, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, cuprinzând măturatul stradal, al spaţiilor verzi stradale, al parcurilor, parcărilor, colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi. (4) Spălatul suprafeţelor străzilor se va realiza cu un furtun racordat la o cisternă sau un hidrant, după executarea măturatului şi când temperatura exterioară este de minimum 5°C. (5) Stropitul străzilor se va realiza prin dispersia apei pe întreaga suprafaţă a carosabilului în scopul împiedicării formării prafului şi al creării unui grad de confort şi igienă citadină ridicat. Stropitul străzilor se va realiza cu utilaje specializate şi se va evita influenţarea circulaţiei pietonale, stropirea clădirilor, vitrinelor sau a altor dotări. (6) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în timpul anului, după ploile torenţiale şi ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului şi prafului pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate şi transportate, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spaţii verzi. (7) Transportul deşeurilor depozitate în locuri nepermise constă în evacuarea acestora în termen de 60 de zile de la intrarea operatorului pe zona de autorizare ce îi aparţine, precum şi intervenţia promptă, ori de câte ori apar astfel de deşeuri.Serviciul public de ecarisaj  +  Articolul 17 (1) Serviciul public de ecarisaj se realizează prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân, care prezintă un grad ridicat de pericol social. (2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. (3) Serviciul public de ecarisaj va realiza următoarele: a) strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice; b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie a animalelor; c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică; d) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi; e) eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public de ecarisaj; f) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar. (4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în acest sens fiind interzise: a) omorârea câinilor în afara instituţiilor specializate; b) prinderea şi maltratarea câinilor; c) organizarea luptelor cu câini. (5) Contravaloarea prestaţiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj se va achita astfel: a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de serviciul public de ecarisaj; b) pentru efectuarea operaţiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la cererea clienţilor, aceştia vor achita tarifele propuse de serviciul public de ecarisaj şi aprobate de consiliul local; c) pentru asigurarea adăpostirii temporare a câinilor va fi achitată contravaloarea hranei şi a chiriei pentru adăpost. (6) Autorităţile administraţiei publice locale vor coopera cu autorităţile administraţiei publice centrale care utilizează câini în diverse scopuri - pază, salvare de vieţi omeneşti Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi.Dezinsecţia şi deratizarea  +  Articolul 18 (1) Combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane se va face utilizându-se substanţe insecticide indicate de organele de specialitate. (2) Programul de dezinsecţie, avizat de autoritatea locală de sănătate publică, va fi stabilit şi organizat de autorităţile administraţiei publice locale împreună cu operatorul serviciului şi va fi adus la cunoştinţă opiniei publice prin mass-media. (3) Operatorii care prestează serviciul de dezinsecţie trebuie să fie atestaţi de către autoritatea locală de sănătate publică. (4) În acţiunile de combatere a insectelor şi rozătoarelor se vor respecta instrucţiunile de utilizare a pesticidelor şi reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 19Consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi agenţii economici vor organiza şi vor desfăşura, cu avizul autorităţilor locale de sănătate publică, activităţi de dezinsecţie, deratizare şi salubrizare şi vor aduce la cunoştinţă cetăţenilor măsurile întreprinse în acest scop.  +  Articolul 20 (1) Activităţile de deratizare, dezinsecţie şi salubrizare a locuinţelor, a sediilor instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a unităţilor industriale şi a altor spaţii publice vor fi realizate de operatorii de servicii de deratizare, dezinsecţie şi salubrizare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (2) Acţiunile de combatere a insectelor şi rozătoarelor, efectuate de către servicii specializate, se realizează numai cu produse pesticide, conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Produsele care se încadrează în grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori calificaţi şi atestaţi de autoritatea locală de sănătate publică. (4) Tratamentele cu pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospodăriile individuale, numai în afara spaţiilor de locuit, de către operatori atestaţi.Curăţarea şi salubrizarea lacurilor  +  Articolul 21Curăţarea şi salubrizarea lacurilor, asanarea, desecarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor se realizează şi se gestionează prin intermediul unor operatori specializaţi şi atestaţi în condiţiile legii.Organizarea şi funcţionarea cimitirelor  +  Articolul 22 (1) Autorităţile administraţiei publice locale răspund de organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii cimitirelor aflate în subordinea acestora. (2) Serviciile necesare colectivităţilor locale sunt asigurate în sistem privat de către unităţile parohiale, iar în sistem public prin cimitirele de stat/locale. (3) Organizarea şi funcţionarea cimitirelor umane şi a crematoriilor de către autorităţile administraţiei publice locale se realizează prin: a) elaborarea unui regulament de funcţionare, aprobat prin hotărâre a consiliului local, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare şi incinerare; b) atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat, dar cu respectarea condiţiei ca locul să fie îngrijit; c) realizarea construcţiilor funerare numai cu autorizarea consiliului local; d) plata unor taxe şi tarife către bugetul local. (4) Infrastructura cimitirelor constând în platforme, drumuri de acces, alimentare cu apă, clădirea administraţiei cimitirului sau a crematoriului este în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. (5) Serviciul va fi prestat în regie proprie sau prin delegarea gestiunii serviciului unui operator autorizat. (6) Prestarea serviciului în modalităţile prevăzute la alin. (5) va fi realizată respectându-se următoarele: a) aplicarea şi respectarea regulamentului aprobat de consiliul local; b) corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de 7 ani; c) asigurarea pazei şi ordinii în perimetrul cimitirului sau al crematoriului; d) asigurarea prestaţiilor necesare înhumării sau incinerării; e) întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejmuirilor; f) asigurarea menţinerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m. (7) Autorităţile administraţiei publice locale vor elabora norme specifice cu privire la transport, depunere, înhumare, deshumare, în care vor prevedea: a) obligativitatea ca înhumarea persoanelor decedate să se facă numai pe baza adeverinţei eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul; b) posibilitatea de a se face cercetări doar pe baza autorizaţiei parchetului sau a altui organism judiciar şi a reglementărilor sanitare în vigoare; c) posibilitatea înhumării celor decedaţi în alte localităţi numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică. (8) Locurile de înhumare vor fi numerotate şi grupate în figuri geometrice, între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare. (9) Administraţia cimitirului va retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi va înştiinţa în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele cazuri: a) la expirarea duratei de folosinţă; b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea administraţiei cimitirului; c) în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare; d) în caz de părăsire sau de menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare. (10) Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. (11) Lucrările funerare care se pot executa sunt: a) însemne, borduri sau împrejmuiri pentru locurile de înhumare atribuite în folosinţă pentru o perioadă de 7 ani; b) lucrări subterane - cripte - şi lucrări supraterane lespezi, obeliscuri, alte lucrări de artă plastică - pentru locurile de înhumare atribuite pe o perioadă mai mare de 7 ani. (12) Lucrările publice prevăzute la alin. (11) se vor realiza doar după obţinerea autorizaţiei de construire, în termen de maximum 2 ani de la eliberarea acesteia. (13) Executarea şi repararea lucrărilor funerare vor fi asigurate de administraţia cimitirelor care va organiza în acest scop formaţii de lucru specializate. (14) Lucrările prevăzute la alin. (11) vor putea fi executate şi de titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări. (15) Înainte de înhumare persoanele decedate vor putea fi depuse în sălile de ceremonii funerare numai pe baza certificatului de îmbălsămare. (16) În sălile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoane decedate din cauza unor boli contagioase. (17) În locurile de înhumare neamenajate cu cripte, înhumarea se va face la o adâncime de minimum 2 m şi numai pentru o singură persoană. (18) Deshumările şi reînhumările se fac de administraţiile cimitirelor, în prezenţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia şi a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice. (19) Crematoriile din subordinea administraţiilor cimitirelor vor realiza următoarele: a) executarea operaţiunilor premergătoare incinerării; b) incinerarea cadavrelor umane; c) depozitarea şi conservarea urnelor cu cenuşă; d) alte operaţii specifice incinerării cadavrelor. (20) Urnele vor fi identificate cu etichete pe care se vor înscrie datele de identificare a persoanelor incinerate. (21) Urnele vor fi păstrate în crematoriu 45 de zile după care vor fi depuse în nişa comună a crematoriului, dacă în acest interval familia defunctului nu a luat nici o hotărâre. (22) Nişele vor fi atribuite în folosinţă de administraţiile cimitirelor, pe durată determinată sau nedeterminată, cu plata tarifelor impuse de administraţia cimitirului. (23) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba incinerarea gratuită şi depunerea urnei în nişa comună a crematoriului pentru persoanele lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele legale. (24) Administraţiile cimitirelor vor asigura întreaga gamă de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare şi a nişelor pentru păstrarea urnelor, astfel ca cerinţele populaţiei în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare. (25) Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesaţi, cu plata tarifelor şi preţurilor stabilite conform legislaţiei în vigoare. (26) Mormintele şi operele comemorative de război, mormintele oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, aflate în cimitirele administrate de autorităţile administraţiei publice locale, sunt îngrijite şi întreţinute de administraţiile cimitirelor. (27) Administraţiile cimitirelor răspund de îngrijirea şi paza cimitirelor şi crematoriilor, revenindu-le obligaţia să întreţină în bună stare camerele de depunere şi de ceremonii funerare, împrejmuirile, căile de acces, spaţiile verzi, instalaţiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi alte dotări.  +  Secţiunea a 2-a Administrarea drumurilor şi a străzilorAdministrarea şi întreţinerea drumurilor  +  Articolul 23 (1) Autorităţile administraţiei publice vor asigura administrarea drumurilor după cum urmează: a) autorităţile administraţiei publice centrale, pentru drumurile naţionale; b) autorităţile administraţiei publice judeţene, pentru drumurile judeţene; c) autorităţile administraţiei publice locale, pentru drumurile orăşeneşti şi comunale. (2) Realizarea obligaţiilor administraţiei publice locale în domeniul administrării şi întreţinerii drumurilor şi străzilor pentru a satisface interesul general de transport va asigura: a) creşterea capacităţii de preluare a traficului; b) îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru vehicule; c) creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice; d) reducerea cheltuielilor de transport în funcţie de calitatea carosabilului. (3) Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene şi locale vor stabili un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru: a) reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi; b) modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor şi traversărilor subterane/supraterane; c) reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producţie pentru producerea mixturilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuţie, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare; d) creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfecţionate şi de dirijare automată a traficului; e) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraşelor; f) sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul inelar-radial; g) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru:1. execuţia îmbrăcăminţilor din pavaje de piatră brută;2. repararea îmbrăcăminţilor asfaltice;3. execuţia fundaţiilor din piatră spartă într-un singur strat;4. execuţia lucrărilor de încadrare a îmbrăcăminţilor;5. montarea bordurilor din beton pe fundaţie de beton;6. turnarea prin aşternere mecanică a covoarelor asfaltice subţiri din mortar bituminos preparat la cald;7. amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;8. amenajarea şi întreţinerea parcărilor;9. executarea stratului rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment;10. execuţia stratului de fundaţie din agregate în amestecuri optimale;11. întreţinerea şi repararea drumurilor publice;12. executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice; h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente; i) coordonarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală la efectuarea lucrărilor de orice natură la infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor. (4) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia Rutieră vor reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a autovehiculelor. (5) În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumurilor. (6) La propunerea autorităţilor locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc măsurile ce se impun în vederea protejării sănătăţii populaţiei.Amenajarea şi întreţinerea parcărilor  +  Articolul 24 (1) Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia Rutieră. (2) Parcarea reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului. (3) În parcările de reşedinţă, care sunt situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Dacă numărul cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, se vor organiza licitaţii la care tariful de bază este reprezentat de preţul de pornire. Autorităţile administraţiei publice vor identifica împreună cu asociaţiile de proprietari spaţiile aflate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de reşedinţă. (4) Parcările publice sau private, cu plată, vor fi amenajate de persoanele juridice care le au în exploatare. Parcările publice sau private, fără plată, vor fi întreţinute de serviciul de administrare a străzilor. (5) Parcările vor fi utilizate contra cost, pe bază de tichet de parcare pe perioade limitate sau pe bază de abonament/autorizaţie pe perioade nelimitate. (6) Abonamentele şi autorizaţiile vor fi expuse la loc vizibil în interiorul mijlocului auto. (7) Eliberarea abonamentelor şi autorizaţiilor de parcare se va face pe baza buletinului/cărţii de identitate şi doar după ce se va verifica dacă solicitantul nu deţine garaj amplasat pe domeniul public. (8) Abonamentele lunare, trimestriale, semestriale, anuale se vor elibera pe perioade stabilite de către persoana juridică care le exploatează, aceasta stabilind şi datele şi limitele de valabilitate a acestora. (9) Parcările de reşedinţă vor fi amenajate, exploatate şi întreţinute de serviciile de administrare a domeniului public care vor stabili şi parcările pentru care sunt valabile abonamentele pe care le eliberează. (10) Se vor atribui gratuit locuri de parcare pentru mijloacele auto aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, intervenţie, gaze. (11) Locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere. (12) Parcarea autovehiculelor pe căile de circulaţie este permisă numai cu avizul organelor de reglementare a circulaţiei rutiere şi în condiţiile stabilite împreună cu autoritatea administraţiei publice locale. Spaţiile în care se permite parcarea vor fi identificate prin marcaje speciale. Sumele încasate drept taxe pentru parcare vor fi vărsate la bugetul local.  +  Secţiunea a 3-a Administrarea domeniului public şi privatAmenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi  +  Articolul 25 (1) Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Sub denumirea de spaţii verzi, în sensul prezentului regulament-cadru, se înţelege parcurile şi grădinile publice, zonele de agrement aferente localităţilor, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura serviciul de întreţinere a spaţiilor verzi, astfel încât acestea să îşi îndeplinească funcţiile pentru care au fost create: a) funcţia ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice şi a aerului, ameliorarea compoziţiei chimice a solului şi a aerului; b) funcţia de utilitate publică, prin care se vor asigura activităţile sportive, odihna, agrementul şi jocurile de copii; c) funcţia complementară, prin care se va asigura funcţionarea normală a comerţului, alimentaţiei publice, educaţiei şi învăţământului. (4) Autorităţile administraţiei publice vor stabili prin proiectele şi studiile urbanistice necesarul de spaţii verzi, precum şi destinaţia acestora. (5) Autorităţile administraţiei publice locale vor amenaja zone de agrement - lacuri, păduri -, cu asigurarea şi respectarea următoarelor condiţii: a) o suprafaţă de 13-15 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 25 km, pentru localităţile cu un număr de locuitori sub 20.000; b) o suprafaţă de 15-17 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 30 km, pentru localităţile cu un număr de locuitori sub 100.000; c) o suprafaţă de 40 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 40 km, pentru localităţile cu un număr de locuitori peste 100.000. (6) În zonele de agrement autorităţile administraţiei publice locale vor interzice amplasarea: a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibraţii sau impurifică apa, aerul, solul; b) unităţilor agrozootehnice; c) unităţilor de transporturi; d) staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri solide. (7) În cadrul amenajării şi dotării zonelor de agrement se vor asigura: a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă; b) WC-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor; c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţiile de canalizare locale sau zonale ale căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu. (8) Pentru parcurile şi grădinile publice suprafeţele normale ale acestora vor fi asigurate în funcţie de zona geografică, clima şi de tradiţia zonei. (9) La amplasarea şi amenajarea parcurilor şi grădinilor publice, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări următoarele obiective: a) deplasarea până la un parc sau grădină publică să se realizeze în maximum 15 minute, utilizându-se mijloacele de transport în comun; b) asigurarea unei suprafeţe verzi de minimum 5 m 2 /locuitor şi de maximum 15 mp /locuitor. (10) Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se vor face respectându-se şi aplicându-se următoarele etape: a) etapa de proiectare, impusă prin documentaţiile de urbanism, în care se realizează studiul spaţiilor verzi şi se stabilesc soluţiile de detaliu necesare executării acestor spaţii; b) etapa de realizare a spaţiilor verzi, care se va face în regie proprie sau prin intermediul unor agenţi economici de stat ori privaţi specializaţi. Încredinţarea realizării spaţiilor verzi agenţilor economici de stat sau privaţi se va face în urma procedurii de licitaţie; c) etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se va face prin lucrări de întreţinere, reparaţii, restaurări, modernizări şi paza spaţiilor verzi; d) etapa de producţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic şi floricol.  +  Articolul 26 (1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice de execuţie din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi va fi condiţionată de existenţa la punctul/punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: a) ordin de lucru; b) documentaţia tehnică de execuţie; c) instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, proceduri tehnice de execuţie aplicabile, aprobate; d) certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă; e) înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control; f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuţiei, utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei; g) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind cunoaşterea procedurilor tehnice de execuţie, detaliile de execuţie şi instrucţiunile aplicabile. (3) Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape: a) pregătirea terenului:a.1) degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa şi grebla, în grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafaţă sau puţin îngropate;a.2) curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm, de iarbă şi buruieni şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;a.3) defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori, operaţiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate;a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea şi aruncarea pământului în depozit sau vehicul, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor şi a altor corpuri străine;a.5) mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului; săparea şi întoarcerea pământului, cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea şi mărunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla, finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafaţă mobilizată, împrăştierea pământului cu lopata şi sfărâmarea sumară a bulgărilor;a.6) însămânţarea gazonului se va face după aşternerea pământului vegetal şi mărunţirea fină a acestuia; b) însămânţarea gazonului cuprinde transportul în interiorul zonei de lucru, semănarea prin împrăştierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină; c) udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului şi racordarea la gura de apă, udarea şi manevrarea furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului; d) întreţinerea peluzelor gazonate se realizează prin:d.1) cosirea manuală a gazonului şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;d.2) plivirea buruienilor de pe peluze şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi;d.3) căratul buruienilor; e) rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei şi strângerea şi transportul materialului rezultat. (4) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi sunt: a) resurse materiale - seminţe de plante, îngrăşăminte organice, apă; b) resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat; c) utilaje - mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit.  +  Articolul 27 (1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament-cadru. (2) Domeniul public cu destinaţia "spaţii verzi" va avea specificat pe planul cadastral structura geologică a solului. (3) Materialul dendrologic şi floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a solului în care se plantează. (4) Activităţile de amenajare şi extindere a spaţiilor verzi din diferitele zone ale aceleiaşi localităţi vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice şi funcţionale. (5) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti va fi condiţionată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condiţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2). (6) Etapele de lucru vor fi cele menţionate la art. 26 alin. (3) pct. a.1)-a.5). (7) Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arbuştilor ornamentali în spaţiile verzi, se execută următoarele operaţiuni:1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal;2. plantarea arbuştilor ornamentali: a) extragerea arbuştilor cu sau fără balot de pământ la rădăcină se realizează prin săparea şanţului circular în jurul balotului, curăţarea şi tăierea rădăcinilor, finisarea şi ambalarea balotului, învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac; b) fixarea arbuştilor în camion, stropirea cu apă a coroanei şi transportul în zona de lucru, la locul de plantare; c) mocirlitul rădăcinilor; d) aşezarea balotului în groapă; e) scoaterea ambalajului; f) astuparea cu pământ a gropilor de plantare; g) baterea pământului; h) executarea farfuriilor sau muşuroaielor; i) executarea primului udat; j) fasonarea coroanei. (8) Lucrările de plantări de flori şi plante perene se vor realiza astfel:1. plantări de flori: a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de lucru; b) săparea gropilor pentru plantare; c) plantarea, udarea şi acoperirea cu pământ;2. plantarea plantelor perene: a) săparea în jurul plantei pentru formarea balotului; b) înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă; c) săparea gropilor pentru plantare; d) transportul în interiorul zonei de lucru; e) plantarea; f) udarea. (9) Lucrările de întreţinere obligatorii care se vor executa sunt:1. udarea plantaţiilor: a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului de apă la gura de apă; b) udatul propriu-zis;2. plivirea buruienilor: a) extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit; b) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în grămezi; c) căratul buruienilor;3. lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţii: a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi umplerea aparatului; b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. (10) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbuşti şi flori sunt:1. resurse materiale: a) răsaduri de flori; b) plante perene; c) puieţi de arbuşti; d) îngrăşăminte organice; e) împletitură de sârmă; f) pânză de sac; g) apă.2. resurse umane: a) muncitori pentru deservire; b) peisagist;3. utilaje: a) mijloace de transport; b) autocisternă cu dispozitiv de stropit.  +  Articolul 28 (1) Amenajarea spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti se va realiza conform procedurii tehnice din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti va fi condiţionată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condiţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2). (3) Lucrările de plantare propriu-zisă a arborilor şi arbuştilor ornamentali în spaţii verzi se va realiza astfel:1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni şi a şanţului pentru gard viu, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal;2. plantarea arborilor şi arbuştilor: a) săparea şanţului în jurul balotului; b) curăţarea şi tăierea rădăcinilor; c) învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară; d) protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac; e) fixarea în autovehicul şi stropirea coroanei cu apă; f) transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare; g) mocirlitul rădăcinilor; h) aşezarea balotului în groapă; i) scoaterea ambalajului; j) astuparea cu pământ a gropilor de plantare; k) baterea pământului; l) executarea farfuriilor sau a muşuroaielor; m) primul udat; n) fasonatul coroanei. (4) Plantarea gardului viu se va realiza astfel:1. executarea şanţului pentru plantat;2. scoaterea puieţilor din depozit;3. transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului;4. fasonatul şi mocirlitul;5. plantatul puieţilor şi primul udat. (5) Lucrările de protejare a plantaţiilor care se vor executa sunt:1. udarea plantaţiilor: a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apă; b) udatul propriu-zis;2. învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători. (6) În plantaţii lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor se vor executa astfel: a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi umplerea aparatului; b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. (7) Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie se vor realiza astfel:1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul în vederea formării coroanei;2. netezirea tăieturilor cu cosorul;3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;4. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii şi îndepărtarea lor din zona de lucru. (8) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti sunt:1. resurse materiale: a) arbori de foioase şi răşinoase; b) plante perene; c) puieţi de arbuşti; d) îngrăşăminte organice; e) împletitură de sârmă; f) pânză de sac; g) apă;2. resurse umane: a) muncitori deservire; b) peisagist; c) personal necalificat;3. utilaje: a) mijloace de transport; b) autocisternă cu dispozitiv de transport.  +  Articolul 29 (1) Activitatea de producere a materialului dendrologic şi floricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea activităţii de producere a materialului dendrologic şi floricol este condiţionată de existenţa la punctul de lucru a următoarelor documente: a) documentaţia de execuţie; b) instrucţiunile de lucru şi fişele tehnologice; c) certificatele de calitate şi declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă; d) dovezile faptului că materialele neconforme sunt ţinute sub control; e) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuţiei; f) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind prevederile din procedura tehnică. (3) Materialele floricole (anuale, bianuale, perene) şi materialele dendrologice (arbuşti de foioase, arbuşti de răşinoase) se vor produce în sere şi pepiniere. (4) Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să dezvolte în totalitate, la locul de plantare, caracterele genetice proprii solului, se va realiza prin respectarea tuturor cerinţelor tehnologice de producere a sortimentului de flori, arbuşti şi arbori. (5) Plantele anuale de grădină se vor obţine prin semănare directă în teren pentru cele ce nu suportă transplantarea sau prin producerea de răsaduri pentru speciile cu pretenţii mari faţă de căldură. (6) Înmulţirea culturilor floricole se va realiza prin utilizarea de seminţe a căror calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora. (7) Timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcţie de specie, de condiţiile climaterice ale zonei, de data când se doreşte vânzarea sau plantarea în aer liber şi de spaţiul de încolţire de care se dispune. (8) Răsadurile se vor produce prin semănarea în lădiţe sau direct în pământ aşezat în răsadniţe ori solarii. (9) Înmulţirea materialului săditor la florile perene se va face prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, bulbi şi tuberobulbi. (10) Producerea arborilor şi arbuştilor ornamentali se va realiza pe cale generativă şi vegetativă. (11) La producerea materialului dendro-floricol se vor asigura şi se vor respecta normele de protecţie a muncii şi de stingere a incendiilor, specifice acestor activităţi.Montarea mobilierului stradal  +  Articolul 30 (1) Activitatea de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului stradal se va realiza conform procedurilor tehnice de execuţie din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului stradal va fi condiţionată de existenţa la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: a) documentaţia tehnică de execuţie; b) instrucţiunile de lucru, fişele tehnologice, planurile tehnice de execuţie aprobate; c) certificatele de calitate, declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi montate; d) înregistrările doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control; e) asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuţiei, sculelor şi dispozitivelor de verificat, utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei; f) asigurarea cu personal executant instruit şi testat în ceea ce priveşte procedura de lucru, detaliile de execuţie şi instrucţiunile de aplicare; g) preluarea frontului de lucru. (3) Lucrările de montaj al mobilierului stradal vor cuprinde următoarele etape, realizarea făcându-se în următoarea succesiune: a) pregătirea terenului, care constă în degajarea diverselor materiale, curăţarea terenului, îndepărtarea rădăcinilor şi trunchiurilor de arbori; b) încărcarea în mijloace auto şi transportul la locul de montaj ale mobilierului stradal; c) realizarea, prin săpătură manuală sau spargere de betoane, a fundaţiilor pentru montarea mobilierului stradal; d) prepararea betonului de fundaţie; e) montarea obiectelor la cotă şi fixarea lor provizorie; f) turnarea betonului în fundaţii; g) grunduirea şi vopsirea mobilierului stradal; h) recepţionarea lucrărilor. (4) Lucrările de montare a mobilierului stradal se vor realiza respectându-se documentaţiile de execuţie. Toate neconformităţile de pe teren vor fi aduse la cunoştinţă proiectantului spre rezolvarea problemelor ivite. (5) Verificarea calităţii lucrărilor se desfăşoară pe tot parcursul execuţiei. Rezultatele recepţiilor, preliminară şi definitivă, vor fi anexate la dosarul obiectivului.Organizarea pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor  +  Articolul 31Exercitarea formelor specifice de comerţ pe domeniul public şi privat se va face cu respectarea normelor legale.  +  Articolul 32 (1) În scopul desfăşurării activităţilor de comerţ în zonele publice, autorităţile administraţiei publice locale vor organiza pieţe şi vor amenaja perimetre teritoriale delimitate, afectate acestui scop. (2) Tipurile de pieţe care vor putea fi organizate în zonele publice sunt: a) pieţele agroalimentare, care sunt ansambluri sau numai locuri special amenajate şi organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu produse agroalimentare şi care se amplasează de obicei în zonele din mediul urban, funcţionând după un program zilnic de două-trei ori pe săptămână sau săptămânal, cu asigurarea spaţiilor pentru producători în condiţii optime; b) târgurile publice, care sunt destinate vânzării-cumpărării de produse agricole, agroalimentare, agroindustriale sau industriale; c) oboarele destinate vânzării-cumpărării animalelor, care se organizează în mediul rural şi în mod excepţional la periferia localităţilor urbane; d) bâlciurile, care reprezintă combinaţii între una dintre formele de piaţă menţionate la lit. a), b) şi c), având ca scop prestarea de servicii comerciale şi desfăşurarea de activităţi distractive pentru populaţie. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor amplasa, vor realiza şi vor organiza pieţele, respectând următoarele condiţii: a) încadrarea pieţelor din punct de vedere constructiv în planul urbanistic general; b) realizarea unui acces facil al populaţiei spre şi în piaţă; c) asigurarea legăturilor cu arterele principale de penetraţie din zonele de producţie; d) asigurarea de spaţiu suficient pentru desfăşurarea întregii activităţi specifice pieţelor; e) asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule, cu semnalizările corespunzătoare. (4) Pieţele vor funcţiona pe baza autorizaţiei de funcţionare eliberate de primar. (5) Autorizaţia de funcţionare va fi eliberată doar după obţinerea avizelor legale: certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie, avizul autorităţii locale de sănătate publică, avizul poliţiei, al centrului judeţean de metrologie şi al agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului, al inspectoratelor teritoriale de prevenire a incendiilor, avize pentru utilităţi. (6) Administraţia pieţei va fi organizată în oraşele în care există şi funcţionează un număr de cel puţin 5 pieţe agroalimentare. În localităţile în care această condiţie nu este îndeplinită, autoritatea pieţei va fi denumită "responsabil al pieţei". (7) Funcţionarea târgurilor, bâlciurilor şi oboarelor va fi supravegheată de către primarul localităţii pe al cărei teritoriu sunt organizate acestea. (8) Pieţele vor fi dotate cu toate serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în condiţii optime, conform legilor în vigoare, dimensionate în funcţie de numărul locurilor de vânzare şi de tipul de piaţă. (9) În oboare şi în pieţe mixte, în plus faţă de prevederile alin. (8), se vor asigura spaţii special amenajate pentru animalele suspecte de a fi bolnave şi containere ermetice, din oţel, pentru animalele moarte. (10) Salubrizarea pieţelor se va face zilnic şi ori de câte ori este nevoie. (11) Boxele din hale, magazinele, unităţile prestatoare de servicii din incinta pieţei pot fi date în administrare privată, prin licitaţie publică, pe bază de contract conform legii. (12) Programul pieţei va fi stabilit şi va fi afişat vizibil în perimetrul administrativ al pieţei. (13) Orice utilizator al pieţei va afişa datele de identificare a mărfurilor, a preţurilor şi a tarifelor practicate, la loc vizibil şi pentru fiecare produs/serviciu comercializat. (14) Activităţile de comerţ şi de prestări de servicii în perimetrul pieţelor se vor desfăşura numai în spaţiile afectate fiecărui comerciant/prestator de servicii, fiind interzise vânzările şi prestările de servicii pe suprafaţa căilor de circulaţie sau în parcări. (15) Regulamentul propriu de funcţionare al pieţelor va fi afişat în perimetrul biroului administrativ al pieţei.Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor  +  Articolul 33 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale vor întreţine şi vor exploata locurile de agrement şi ştrandurile, lacurile şi bălţile din raza teritorial-administrativă aflată sub incidenţa lor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura furnizarea către populaţie a serviciilor publice de agrement concomitent cu asigurarea activităţilor de deservire, transport, repararea utilajelor şi clădirilor din patrimoniu. (3) Autorităţile administraţiei publice locale urmăresc realizarea conform reglementărilor legale în vigoare a activităţilor de exploatare a ştrandurilor, pentru asigurarea: a) bunei funcţionări a ştrandurilor prin dotarea şi completarea plajelor cu nisip, curăţarea şi afânarea lor zilnică; b) dotării incintelor cu bănci de grădină şi coşuri de gunoi; c) cabinelor de duşuri şi grupurilor sanitare; d) dotării cu bazine speciale pentru adulţi şi pentru copii; e) verificării adâncimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de înec; f) numărului necesar de bărci de salvare prevăzute cu colaci de salvare; g) pregătirii pentru iarnă a ştrandurilor; h) curăţării zilnice a bazinelor de înot de plutitori şi schimbării apei de cel puţin două ori pe săptămână în cazul alimentării de la reţeaua de apă potabilă. (4) Pentru asigurarea activităţii de exploatare a lacurilor se urmăreşte: a) umplerea lacurilor din sursele de apă disponibile; b) primenirea apei din lacuri în scopul evitării fenomenului de înflorire a vegetaţiei subacvatice; c) paza şi securitatea barajelor şi desecărilor prin agenţi hidrotehnici special angajaţi; d) înlăturarea plutitorilor şi întreţinerea în stare de funcţionalitate a grătarelor din faţa stăvilarelor; e) buna funcţionalitate a stăvilarelor; f) verificarea periodică a lacurilor cu descărcare tip sifon; g) menţinerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel al pereurilor sau al construcţiilor hidrotehnice, pentru evitarea deteriorării acestora datorită fenomenului de îngheţ; h) întreţinerea luciului apei, curăţarea acesteia de plutitori, îndepărtarea vegetaţiei subacvatice; i) existenţa posturilor de prim ajutor; j) posibilitatea de a participa la acţiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec; k) exploatarea şi întreţinerea patinoarelor formate pe lacurile din dotare; l) îndeplinirea formalităţilor legale privind navigarea ambarcaţiunilor, îmbarcarea personalului navigant şi folosirea acestuia doar conform calificării pe care o posedă; m) dotarea ambarcaţiunilor conform normelor specifice în vigoare; n) existenţa ambarcaţiunilor pentru realizarea activităţii de agrement nautic; o) expertizarea navelor la termenele prevăzute de lege; p) repararea ambarcaţiunilor din dotare; q) paza patrimoniului din dotare. (5) Autorităţile administraţiei publice vor amenaja ştranduri pe malurile râurilor, lacurilor sau ale mării, asigurându-se respectarea următoarelor condiţii: a) în amonte de ştrand să nu existe deversări de ape uzate care să influenţeze calitatea apei din zona ştrandului; b) la locul îmbăierii apa ştrandului va fi ferită de riscul poluării prin instituirea zonelor de protecţie sanitară; c) pentru adâncimi până la 1,20 m panta de adâncime va fi uniformă, respectând proporţia 1:10, iar pentru adâncimi mai mari, proporţia 1:3; d) în zonele de scăldat trebuie să se asigure minimum 2,5 mp luciu de apă/persoană pentru o adâncime a apei de 1,20 m şi cel puţin 6,25 mp luciu de apă pentru o adâncime a apei mai mare de 1,20 m. (6) Supravegherea, inspecţia sanitară şi controlul calităţii apei din zonele naturale utilizate pentru îmbăiere se fac de autorităţile responsabile, potrivit prevederilor legale.Administrarea şi exploatarea băilor şi a WC-urilor publice  +  Articolul 34 (1) Administrarea şi exploatarea băilor şi a WC-urilor publice se vor realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare specifice unităţilor în care se prestează servicii pentru populaţie, denumite în continuare unităţi. (2) Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condiţiilor de calitate pentru apă potabilă şi vor fi dotate cu instalaţii interioare de alimentare cu apă şi de canalizare, conform normativelor în vigoare. (3) Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în cazul în care nu există sistemul public de canalizare, unităţile îşi vor prevedea instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate astfel încât să nu polueze solul, apele sau aerul. (4) Instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală şi obiectele sanitare vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, luându-se toate măsurile necesare în acest sens. (5) Dezinsecţia profilactică se va efectua periodic; intervalul maxim între două dezinsecţii va fi de 3 luni. (6) Deratizarea profilactică se va efectua periodic, la intervale de maximum 6 luni. (7) Între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor. (8) Numărul maxim de persoane care vor utiliza simultan baia nu va depăşi capacitatea proiectată şi autorizată sanitar. Suprafaţa încăperilor cu căzi individuale va fi de minimum 6 mp , iar cabina de duş va avea minimum 4 mp . (9) WC-urile publice au dotarea specifică prevăzută în normele de proiectare.Administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare  +  Articolul 35 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor organiza în cadrul serviciilor publice de gospodărie comunală compartimente specializate pentru organizarea şi exploatarea locurilor publice de afişaj şi reclame, în care va fi angrenat personal din cadrul serviciilor de administrare a domeniului public. (2) Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice. (3) Pe domeniul public sau în locurile vizibile de pe domeniul public se pot realiza următoarele tipuri de publicitate: a) publicitate neluminoasă: publicitate care se face prin afişe sau panouri publicitare, inscripţii pe material textil; b) publicitate luminoasă: publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului ori corpului publicitar; c) publicitate pe vehicule: publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare; d) firme: inscripţii amplasate pe imobile, avertizând asupra activităţii care se desfăşoară în imobil; e) panouri indicatoare: inscripţii amplasate pe imobile sau pe suporturi independente care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate determinată; f) publicitate temporară: publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive; g) publicitate de avertizare: panouri sau alte mijloace de atragere a atenţiei, prin care se semnalează lucrările publice efectuate.Condiţii de amplasare a afişelor şi panourilor publicitare  +  Articolul 36 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a prevedea în cadrul planurilor de urbanism spaţii speciale amplasate pe domeniul public, destinate exclusiv sau şi activităţii de publicitate. (2) Publicitatea prin afişe şi reclame se face în locuri speciale prevăzute de autorităţile administraţiei publice, amenajate sau neamenajate. Instituirea zonelor şi locurilor în care se face publicitate se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. (3) Instalarea afişelor şi reclamelor este interzisă: a) pe imobilele declarate monumente istorice sau protejate prin hotărâre a consiliului local; b) în locurile declarate rezervaţii naturale; c) în parcurile din interiorul localităţilor; d) în toate celelalte locuri în care s-a interzis publicitatea prin hotărâre a consiliului local; e) în zonele de protecţie instituite în jurul monumentelor istorice; f) în zonele cu regim special de pază şi supraveghere; g) pe arborii plantaţi în interiorul localităţilor. (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) afişele şi obiectele de publicitate destinate punerii în valoare a zonelor de interes public. Această publicitate se face numai cu avizul autorităţilor administraţiei publice locale, prin hotărâre a consiliului local. (5) În cadrul zonelor de rezervaţii naturale şi la o distanţă mai mică de 100 m în câmpul de vizibilitate al monumentelor istorice, se pot crea zone restrânse de publicitate, dacă au ca scop punerea în valoare a acestora.Firme  +  Articolul 37 (1) Firmele se amplasează pe faţada spaţiului pe care îl defineşte, în locuri special prevăzute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural şi constructiv. (2) Pe clădirile de locuit având spaţii comerciale sau alte destinaţii, situate la parter, parter şi mezanin, firmele se vor amplasa numai pe faţadele corespunzătoare acestor spaţii. În cazul clădirilor de locuit prevăzute cu parapet plin şi continuu la balconul etajului I, se acceptă amplasarea firmelor pe acesta numai cu acordul proprietarilor şi locatarilor. (3) Firmele pentru activităţi ce se desfăşoară temporar într-un apartament de bloc se vor amplasa, numai cu acordul proprietarilor, în zona accesului la scara respectivă sau la nivelul parterului, dacă activitatea se desfăşoară la parter. (4) Firmele amplasate în consolă (perpendicular pe faţadă) se vor monta la înălţimea minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Faţă de planul faţadei (limita de proprietate a terenului) firmele vor putea ieşi în consolă maximum 1,20 m, dar păstrând o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de aliniamentul arborilor, dacă aceştia există, pentru obiecte situate la mai puţin de 6,00 m înălţime. (5) Copertinele pe care se inscripţionează o firmă vor fi amplasate ridicate de la nivelul trotuarului minimum 2,50 m şi vor ieşi din planul faţadei maximum 1,20 m-1,50 m; ele vor păstra o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de aliniamentul arborilor, dacă aceştia există. (6) În cazul clădirilor prevăzute cu o incintă împrejmuită, firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau perpendicular faţă de acesta; distanţa faţă de elementele împrejmuirii va fi de minimum 15 cm.Afişe şi panouri neluminate  +  Articolul 38 (1) Reclama amplasată pe faţada unui spaţiu comercial va fi tratată diferenţiat faţă de firmă prin culoare, formă sau dimensiune. (2) Se pot amplasa reclame (de mari dimensiuni) pe calcanele sau faţadele şi pe terasele ori acoperişurile clădirilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice numai cu acordul proprietarilor. (3) Beneficiarul reclamei este responsabil, conform legii, de siguranţă în exploatare a construcţiei (atât a reclamei, cât şi a clădirii pe care aceasta se amplasează). (4) Reclamele amplasate pe calcan (faţadă) sau terasă (acoperiş) se vor dimensiona în funcţie de elementele arhitecturale ale construcţiei. Reclamele amplasate pe terase (acoperişuri) nu vor depăşi înălţimea de 3,00 m la construcţiile care au înălţimea faţadei până la 15,00 m şi vor fi de maximum 1/5 din înălţimea faţadei, dar nu mai mult de 6,00 m, în cazul construcţiilor mai înalte de 15,00 m. (5) Se interzice amplasarea reclamelor pe: a) clădirile ce adăpostesc sedii ale autorităţilor publice; b) gardurile cimitirelor, lăcaşurilor de cult şi grădinilor publice; c) copaci. (6) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe clădirile instituţiilor de învăţământ, de cultură sau altele asemenea numai dacă reclama are legătură cu obiectul de activitate al instituţiei. (7) Se interzice amplasarea şi inscripţionarea de reclame: a) pe pasaje rutiere subterane şi supraterane; b) pe stâlpi ce susţin semnalizări rutiere sau de circulaţie; c) pe carosabil; d) în curbe cu vizibilitate redusă şi în zone de conflict cu evenimente rutiere deosebite. (8) În zonele cu semnalizare rutieră şi în apropierea intersecţiilor nu se vor folosi în alcătuirea panourilor publicitare forma şi dimensiunile indicatoarelor rutiere, precum şi culorile în combinaţii specifice semnalizărilor rutiere. (9) Pe trotuar se pot amplasa lângă clădire panouri mobile (pliante) autoportante, cu dimensiuni 0,50 x 0,90 m, numai în cazul trotuarelor cu o lăţime mai mare de 5,00 m. (10) Publicitatea neluminoasă este interzis a se amplasa pe suporturile existente care nu au fost destinate publicităţii, cum sunt: a) monumente ale naturii, arbori, stâlpi de telecomunicaţii, electricitate, instalaţii de iluminat public, instalaţii de semaforizare; b) pereţii locuinţelor şi instituţiilor publice; c) garduri care nu sunt oarbe. (11) Publicitatea neluminoasă este interzisă direct pe sol sau pe suporturi speciale în parcurile publice, în zonele verzi ale localităţilor, în zonele împădurite care constituie zone de agrement şi în localităţile cu mai puţin de 10.000 locuitori, precum şi în zonele urbane vizibile de pe autostradă sau de pe un drum de legătură. (12) Suprafaţa panoului de publicitate amplasat pe un perete nu trebuie să depăşească dimensiunea peretelui cu mai mult de 25 cm. Panourile amplasate pe împrejmuirile şi palisadele şantierelor pot depăşi înălţimea acestora cu cel mult o treime din înălţimea panoului publicitar. Dimensiunea maximă a panourilor de publicitate se stabileşte de autorităţile administraţiei publice locale prin hotărâre a consiliului local. (13) Se interzice amplasarea reclamelor sonore şi luminoase care pot tulbura liniştea publică. (14) În pieţe urbane amplasarea panourilor publicitare se va face în baza unui proiect urbanistic avizat şi aprobat conform legii. (15) La expirarea perioadei de utilizare a panourilor de publicitate, afişaj, expunere, beneficiarul va proceda la eliberarea acestora conform clauzelor înscrise în autorizaţie. (16) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări respectarea de către beneficiar a termenelor de utilizare/eliberare a spaţiilor pentru publicitate, conform clauzelor prevăzute în autorizaţia de utilizare.Panouri luminoase  +  Articolul 39 (1) Firmele luminoase amplasate la mai puţin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă. (2) Conectarea firmelor şi panourilor publicitare la reţeaua de iluminat public se face numai pe bază de contract cu deţinătorii şi furnizorii autorizaţi. (3) În cazul reclamelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă şi să nu deranjeze traficul auto şi pietonal, fiind mascate de elemente ale construcţiei sau reclamei. Partea cea mai coborâtă va fi de minimum 3,00 m de la nivelul trotuarului. (4) Publicitatea luminoasă este interzisă în localităţile cu mai puţin de 2.000 de locuitori. (5) Panourile luminate sau luminoase nu se pot amplasa în dreptul ferestrelor clădirilor şi nu pot depăşi suprafaţa pereţilor pe care se amplasează.Publicitate pe autovehicule  +  Articolul 40 (1) Suprafaţa de publicitate amplasată pe un vehicul nu va depăşi 16 mp. (2) Staţionarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă. (3) Vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula în convoi mai mare de două maşini şi cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul de stradă. (4) Vehiculele special echipate pentru publicitate vor putea fi puse în circulaţie doar după achitarea taxelor de publicitate la serviciul specializat din cadrul primăriei. (5) Circulaţia convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, cu avizul autorităţilor locale. Acest aviz are valabilitatea de o zi.Tăbliţe indicatoare şi de orientare  +  Articolul 41 (1) Tăbliţele indicatoare permanente nu trebuie să depăşească dimensiunea de 1,50 m x 1,00 m şi nu se poate amplasa un număr mai mare de 4 tăbliţe cu acelaşi subiect în preajma monumentelor istorice sau când avertizează asupra unor activităţi utile în deplasare (hoteluri, restaurante, hanuri, parcări, pensiuni, unităţi comerciale). La mai puţin de 100 m de monumentele istorice pot fi amplasate două tăbliţe indicatoare. (2) Pentru semnalarea serviciilor de urgenţă sau a serviciilor necesare în deplasare (ateliere auto, vulcanizare, fabricare sau vânzare de produse) se pot amplasa două tăbliţe.Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 42 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a prevedea în cadrul planurilor de urbanism spaţii speciale amplasate pe domeniul public, destinate exclusiv sau şi activităţii de publicitate. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul nediscriminatoriu la utilizarea locurilor stabilite prin planurile de urbanism tuturor celor care desfăşoară activitate de publicitate şi reclamă. (3) Atribuirea spaţiilor de publicitate se face anual, prin organizarea de licitaţii potrivit reglementărilor legale în vigoare. (4) Autorităţile locale vor stabili prin regulament aprobat de consiliul local taxele şi tarifele datorate pentru spaţiile de publicitate, cu respectarea cuantumului minim stabilit prin reglementările legale în vigoare.Obligaţiile operatorilor de publicitate  +  Articolul 43 (1) Întreţinerea şi repararea panourilor şi reclamelor publicitare cade în sarcina operatorilor care au în folosinţă spaţiile de publicitate. Etalarea de afişe şi reclame care prezintă deteriorări evidente şi creează un aspect necorespunzător al spaţiilor de publicitate poate duce la suspendarea contractului de folosire a spaţiului publicitar atribuit. (2) Operatorii de publicitate au obligaţia achitării taxei de folosire a spaţiului publicitar începând cu data atribuirii contractului.Avizare şi autorizare  +  Articolul 44 (1) La eliberarea autorizaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale vor respecta următoarele reglementări legale: a) autorizaţia pentru reclamă se va elibera pe baza existenţei autorizaţiei de construcţie a imobilului pe care se va amplasa reclama; b) eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea reclamelor pe clădirile-monument cu valoare arhitecturală sau ambientală se va face numai cu avizul Direcţiei monumentelor istorice şi muzee din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor; c) eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea reclamelor pe faţade, terase, acoperişuri se va face pe baza existenţei acordului scris al proprietarului; d) eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea reclamelor la sol se va face cu existenţa dovezii că se respectă normele privind circulaţia rutieră; e) amplasarea reclamelor pe terenurile virane aflate pe domeniul public al primăriei se va realiza doar pe baza achitării unei taxe; f) bannerele se vor amplasa la o înălţime de minimum 5 m faţă de sol pentru a nu împiedica vizibilitatea semnelor de circulaţie şi vor fi ancorate de stâlpii stradali numai cu avizul deţinătorului acestora; g) nu se va aproba amplasarea bannerelor de-a lungul trotuarelor pentru a nu se împiedica vizibilitatea construcţiilor valoroase din punct de vedere arhitectural. (2) Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurilor de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991. (3) Nu se eliberează autorizaţie de construire pentru firme şi reclame ce urmează să se amplaseze pe construcţii neautorizate sau pe construcţii la care au fost făcute intervenţii neautorizate conform legii. (4) Documentaţiile pe baza cărora se vor emite autorizaţii de construire vor fi întocmite de către proiectanţi (persoane fizice sau juridice) care au autorizaţie de proiectare sau activitate de proiectare pe statut. (5) Amplasarea reclamelor pe terenurile virane aflate pe domeniul public al primăriei se va realiza doar pe baza achitării unei taxe.Metodologia de avizare şi autorizare  +  Articolul 45Documentaţia cuprinzând grafica şi amplasarea firmelor şi reclamelor se depune în vederea avizării la serviciul de specialitate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 46Certificatul de urbanism se eliberează de către serviciul de specialitate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, pe baza regulamentului local pentru alcătuirea şi amplasarea firmelor şi reclamelor publicitare şi a documentaţiei tehnice întocmite conform legii.  +  Articolul 47Autorizaţia de construire se eliberează pe baza regulamentului local pentru alcătuirea şi amplasarea firmelor şi reclamelor publicitare, a certificatului de urbanism, a avizelor solicitate şi a documentaţiei de execuţie şi cu achitarea taxelor conform legii.Asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor  +  Articolul 48 (1) Asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor se fac pe baza prevederilor planului de urbanism general al localităţii. (2) Pe baza amenajărilor de acest tip vor sta studii de specialitate şi proiecte de execuţie, întocmite, prin grija autorităţii locale competente, de către un proiectant autorizat. (3) Studiile de specialitate vor ţine cont de mărimea zonelor mlăştinoase, de cauza apariţiei acestora, indicând soluţiile tehnice cele mai adecvate pentru eliminarea şi îndepărtarea apei în exces, inclusiv destinaţia terenurilor asanate după executarea lucrărilor prevăzute în studii. (4) Autoritatea administraţiei publice locale competentă va urmări asigurarea fondurilor pentru realizarea studiilor şi a investiţiilor ce rezultă din proiectele întocmite pe baza studiilor. (5) Autoritatea administraţiei publice locale competentă va hotărî modul de gestionare şi de exploatare şi întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor care asigură asanarea perimetrelor mlăştinoase, inclusiv măsurile de valorificare a terenurilor rezultate. (6) Întrucât măsurile de exploatare şi de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor de asanare şi desecare a terenurilor mlăştinoase depind de condiţiile locale şi de soluţiile tehnice stabilite de elaboratorii studiilor şi proiectelor de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale vor preciza şi vor include aceste măsuri în regulamentele proprii de organizare, funcţionare şi exploatare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.Amenajarea cursurilor de apă ce traversează localităţile  +  Articolul 49 (1) Amenajarea cursurilor de apă ce traversează localităţile, prin lucrări de îndiguire, dirijare şi asigurare a scurgerii apei, se face pe baza prevederilor planului de urbanism general al localităţii. (2) La baza amenajărilor de acest tip vor sta prevederile planurilor generale de amenajare a bazinului hidrografic de care aparţine cursul de apă ce face obiectul amenajării, plan ce se întocmeşte prin grija autorităţilor de gospodărire a apelor competente, precum şi un studiu de specialitate şi un proiect de execuţie întocmite prin grija autorităţii publice locale competente, din care să rezulte măsurile concrete care se iau în interiorul sau în extravilanul localităţii pentru a pune în aplicare măsurile rezultate din aceste documente. (3) În cazul în care măsurile rezultate implică mai multe comunităţi locale distincte, studiile de specialitate şi proiectele de execuţie se realizează prin grija autorităţii administraţiei publice judeţene sau centrale, după caz. (4) Autorităţile administraţiei publice locale judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, vor urmări asigurarea fondurilor pentru realizarea studiilor şi a investiţiilor necesare ce rezultă din proiectele de execuţie întocmite pe baza studiilor. (5) Studiile şi proiectele de execuţie vor evidenţia construcţiile şi instalaţiile necesare pentru amenajarea cursului de apă, inclusiv eventualele folosinţe suplimentare ale cursului de apă ce face obiectul amenajării sau al terenurilor ce pot fi valorificate în urma realizării amenajării cursului de apă menţionat. (6) Autoritatea administraţiei publice locale, judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, va hotărî modul de gestionare, de exploatare şi de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor care asigură amenajarea cursurilor de apă ce traversează localitatea/localităţile. (7) Întrucât măsurile de exploatare şi de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor de amenajare a cursurilor de apă ce traversează localitatea/localităţile depind de condiţiile locale şi de soluţiile tehnice stabilite de elaboratorii studiilor şi proiectelor de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute la alin. (4), vor preciza şi include aceste măsuri în regulamentele proprii de organizare, funcţionare şi exploatare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.  +  Secţiunea a 4-a Asigurarea iluminatului public  +  Articolul 50 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor înfiinţa, vor organiza, vor exploata şi vor întreţine reţelele de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, monumentelor arhitecturale şi de artă, a spaţiilor publice şi peisagistice. (2) Serviciile de iluminat public se vor realiza pe toate căile de circulaţie publică din localităţile urbane şi rurale, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală. (3) Serviciile de iluminat public vor respecta şi vor îndeplini, la nivelul comunităţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza indicatorilor de performanţă din Regulamentul cadru de funcţionare a serviciilor de iluminat public. (4) Organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţilor în condiţii de eficienţă şi siguranţă este de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale şi se va realiza ţinându-se seama, cu prioritate, de necesităţile comunităţilor locale, de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. (5) Aprobarea strategiilor de dezvoltare/înfiinţare a serviciilor de iluminat public şi a programelor de dezvoltare a infrastructurii aferente, a regulamentelor şi normelor locale de organizare şi funcţionare a serviciilor, a criteriilor şi procedurilor de monitorizare şi control al gestiunii serviciilor de iluminat public constituie atribuţia exclusivă a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor şi beneficiarilor de servicii de administrare a domeniului public şi privat  +  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 51Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a unităţilor administrativteritoriale; b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 52Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat; c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 53Autorităţile administraţiei publice locale au în raport cu operatorii următoarele drepturi: a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.  +  Articolul 54Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: a) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un tratament egal tuturor operaţiunilor; b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii; c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; d) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie serviciile de administrare a domeniului public şi privat; e) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în conformitate cu procedurile legale; f) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile operatorului  +  Articolul 55 (1) Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora. (2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, indiferent de forma de organizare şi/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractantă şi au obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 56Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora; b) să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare; c) să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată. Reluarea furnizării/prestării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării, fiind suportate de utilizator.  +  Articolul 57Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract; b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire; c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii; d) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare; e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii; f) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor  +  Articolul 58Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele drepturi: a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciile de administrare a domeniului public şi privat; b) garantarea accesului şi dreptului de a beneficia de serviciile de administrare a domeniului public şi privat din aria de acoperire a operatorului; c) de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciile de administrare a domeniului public şi privat; d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.  +  Articolul 59Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele obligaţii: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare şi să îşi achite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestora; b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; c) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, în cazul în care contravin precizărilor de la lit. b); d) să respecte prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizaţi sau, în anumite cazuri, să li se sisteze serviciul prestat.  +  Capitolul VI Finanţarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 60 (1) În funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public şi privat pot fi servicii care desfăşoară activităţi de natură economică şi care se autofinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natură instituţional-administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin alocaţii bugetare. (2) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se asigură astfel: a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt gestionate direct de autorităţile administraţiei publice locale; b) din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt organizate şi se realizează prin delegare de gestiune. (3) În cazul finanţării potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de natura şi de specificul activităţii edilitar-gospodăreşti desfăşurate/prestate şi de modul de organizare şi subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenţii de la bugetele locale.  +  Articolul 61Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin subvenţii de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiţii: a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţii prestate; b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în structura şi nivelul tarifelor, ale preţului biletelor sau ale taxelor locale practicate; d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor; e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, preţul biletelor sau prin taxele locale; f) acoperirea prin tarife, preţul biletelor şi prin taxele locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi de întreţinere a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; g) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preţ, tarif sau taxă în cazul gestiunii directe şi prin redevenţă în cazul gestiunii delegate.  +  Articolul 62 (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: a) subvenţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat; b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) taxe speciale instituite în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanţare participă şi Guvernul; g) venituri proprii ale operatorului; h) alte surse constituite potrivit legii.  +  Articolul 63 (1) În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice locale şi, pe de altă parte, operatorilor în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiţii. (2) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, şi se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea din orice cauză a contractului.  +  Capitolul VII Preţuri, tarife şi taxe  +  Articolul 64 (1) Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului. (2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Muncipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de reglementare locale. (3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi protecţia mediului; e) să încurajeze investiţiile de capital; f) să respecte autonomia financiară a operatorului. (5) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local.  +  Articolul 65 (1) Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor avizate şi aprobate conform art. 64 alin. (2) este obligatorie. (2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat la nivelurile de calitate şi la indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat furnizate/prestate pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 66 (1) În cazul organizării şi funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în modalitatea gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba finanţarea dezvoltării acestor servicii din bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme independente rezultă că majoritatea utilizatorilor nu poate suporta majorarea tarifelor şi/sau a preţurilor corespunzător dezvoltărilor propuse. (2) Pentru menţinerea echilibrului contractual orice alocaţie bugetară pentru dezvoltarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile locale şi de consiliile judeţene numai dacă determină o reducere, corespunzător alocaţiei acordate, a tarifului/preţului şi/sau o creştere a calităţii serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcţiune a acestora.  +  Capitolul VIII Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 67 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public şi privat la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi în contractul de delegare, prin: a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale. (3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorităţii naţionale de reglementare. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autorităţile administraţiei publice locale pot solicita autorităţii naţionale de reglementare anularea licenţei de operare.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 68Regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi supuse aprobării consiliilor locale, consiliilor judeţene, respectiv Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.  +  Anexa 2 REGULAMENT - CADRUde delegare a gestiunii serviciilor publice deadministrare a domeniului public şi privat de interes local  +  Capitolul I Generalităţi  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru de delegare a gestiunii se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc administrarea şi gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local în sistemul gestiunii delegate. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. În cazul în care părţile convin ca studiul de oportunitate să fie întocmit de o firmă de consultanţă independentă, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat. (3) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament-cadru se definesc următorii termeni: a) contract de administrare a domeniului public şi privat contract încheiat în formă scrisă între autoritatea contractantă şi contractant; b) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de administrare a domeniului public şi privat în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în prezentul regulament-cadru; c) asociaţie contractantă - asociaţia constituită prin convenţie civilă între două sau mai multe autorităţi contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, în scopul atribuirii în comun a unui contract de administrare a domeniului public şi privat; d) fonduri publice - sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale; e) candidat - oricare operator/prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită invitaţie de participare la o licitaţie restrânsă sau la o negociere competitivă; f) ofertant - oricare operator/prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus ofertă; g) concurent - oricare operator/prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus soluţie la un concurs de soluţii; h) ofertă - documentaţie care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară; i) propunere tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini stabilite de autoritatea contractantă; j) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif şi la alte condiţii financiare şi comerciale; k) specificăţii tehnice - cerinţe de natură tehnică ale autorităţii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de servicii sau lucrări şi care permit fiecărui serviciu sau lucrări să fie descrisă în mod obiectiv într-o astfel de manieră încât să corespundă acelei necesităţi care este în intenţia autorităţii contractante; l) garanţie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei; m) garanţie de bună execuţie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertantul invitat să încheie contractul de achiziţie publică; n) căi de atac - contestaţiile sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte ori decizii invocate ca nelegale şi prin care se solicită:(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;(îi) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.  +  Capitolul III Iniţierea delegării gestiuniiA. OPORTUNITATEA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT  +  Articolul 4Autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, poate iniţia procedura de încredinţare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat prin întocmirea documentelor necesare pentru organizarea licitaţiei, urmând ca ulterior să se încheie contractul de delegare a gestiunii cu câştigătorul licitaţiei.  +  Articolul 5Iniţierea delegării de gestiune are la bază un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autorităţii administraţiei publice locale competente, care va cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea serviciului; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; e) durata estimată a contractului; f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului.  +  Articolul 6Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotărâre a consiliului local competent.B. SPECIFICAŢII TEHNICECaietul de sarcini  +  Articolul 7 (1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime privind desfăşurarea licitaţiei pentru delegarea de gestiune prin concesiune. Conţinutul caietului de sarcini se aprobă prin hotărâre a consiliului local, împreună cu studiul de oportunitate. (2) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către autoritatea administraţiei publice locale la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de către aceasta şi prevăzute în anunţul publicitar. Preţul caietului de sarcini se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale. (3) Caietul de sarcini va cuprinde în mod obligatoriu: a) condiţiile de exploatare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de autoritatea administraţiei publice locale privind exploatarea eficace a acestor servicii; b) sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; c) clauzele financiare şi de asigurări; d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea serviciului; e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice şi de siguranţă în exploatare, stabilite conform legislaţiei în vigoare; f) datele necesare identificării exacte a serviciului ce face obiectul delegării de gestiune, care rezultă din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, precum şi aria în care se desfăşoară activitatea; g) obligativitatea funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat delegate în regim de continuitate şi de permanenţă, în condiţiile îndeplinirii indicatorilor de performanţă; h) interdicţia subdelegării de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, fără acordul autorităţii administraţiei publice locale; i) durata pentru care se face delegarea de gestiune; j) condiţii impuse de natura bunurilor şi serviciilor ce fac obiectul delegării de gestiune, cum sunt: condiţii de exploatare în siguranţă, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegarea de gestiune, condiţiile privind protecţia mediului, condiţiile privind protecţia muncii, condiţiile impuse de organele de sănătate publică, condiţiile impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, condiţiile de adaptare treptată la normele Uniunii Europene; k) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de către operator în conformitate cu legislaţia în vigoare; l) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune; m) în cazul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat existente, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială; n) modalităţi de transfer al activităţii de la operatorul existent; o) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare.Investiţii necesare realizării serviciului  +  Articolul 8 (1) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se vor amortiza de către operatorul de servicii de administrare a domeniului public şi privat pe durata contractului de delegare a gestiunii sau vor face obiectul unor contracte separate. (2) Investiţiile străine în sistemele publice de administrare a domeniului public şi privat beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător. (3) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia.Finanţarea investiţiilor  +  Articolul 9 (1) Finanţarea lucrărilor se asigură din următoarele surse: a) venituri proprii ale operatorului şi subvenţii de la bugetul local, conform obligaţiilor din contractul de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) taxe speciale instituite potrivit legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenţă sau cu caracter social; g) alte surse.C. ANUNŢUL PUBLICITAR  +  Articolul 10 (1) După aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei. (2) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, este obligatoriu să se publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie locală, precum şi pe pagina de Internet anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu: a) denumirea şi sediul autorităţii administraţiei publice care scoate la licitaţie serviciul; b) serviciul public la care se referă delegarea gestiunii şi durata delegării; c) locul de unde poate fi achiziţionat, contra cost, caietul de sarcini; d) obiectivele pe care şi le propune autoritatea administraţiei publice; e) actele cerute ofertanţilor pentru dovedirea experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capabilităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului; f) data şi locul de primire a ofertelor; g) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor; h) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor. (3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente, precum şi la locul unde urmează să se desfăşoare activitatea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat propus spre concesionare.  +  Articolul 11În cazul în care se aplică procedura prin negociere competitivă, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă sau restrânsă, nu a fost prezentată nici o ofertă; b) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă sau restrânsă, au fost respinse toate ofertele prezentate şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare cel puţin tuturor ofertanţilor care au fost calificaţi în cadrul procedurii iniţiale; c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de administrare a domeniului public unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv.  +  Capitolul IV Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privatA. PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  +  Articolul 12 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică: a) licitaţie publică deschisă, respectiv procedura prin care orice operator/prestator interesat are dreptul de a depune ofertă; b) licitaţie publică restrânsă, respectiv procedura care se desfăşoară în două etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitaţi să depună oferte; c) negociere directă, care poate fi:(i) negociere cu o singură sursă, în cazul operatorilor/prestatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizării administrative a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu un singur operator/prestator;(îi) negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale, exclusiv preţul, cu mai mulţi operatori/prestatori. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură care permite acesteia să achiziţioneze, în domeniul administrării domeniului public şi privat, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/câştigători. Concursul de soluţii poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publică.  +  Articolul 13Contractele de achiziţie publică se atribuie de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri de licitaţie deschisă sau restrânsă, nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare şi numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea şi negocierea cu furnizorii, executanţii sau prestatorii, nu modifică substanţial cerinţele prevăzute iniţial în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îşi propune să dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare iniţială a valorii contractului de achiziţie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective ori datorită riscurilor pe care le implică prestarea sau execuţia acestora; c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îşi propune să le dobândească sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin licitaţie deschisă sau restrânsă; d) atunci când, în urma organizării unui concurs de soluţii, există mai mulţi câştigători ai concursului respectiv şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare tuturor concurenţilor câştigători ai concursului respectiv. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile contractante au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă, fără restricţii, în cazul în care finanţarea contractului de achiziţie publică nu implică utilizarea de fonduri publice.  +  Articolul 15Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă numai în următoarele cazuri: a) atunci când lucrările sau serviciile pot fi executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natură tehnică sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora; b) atunci când autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze echipamente şi instalaţii achiziţionate anterior de la un anumit operator/prestator, care a mai executat serviciul pentru care se face delegarea, în cadrul unui contract anterior. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de delegare iniţial; c) atunci când autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, deşi nu au fost incluse în contractul de servicii de administrare a domeniului public şi privat, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea să fie făcută aceluiaşi contractant;- serviciile/lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul iniţial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorităţii contractante sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;- valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăşească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a contractului de lucrări, atribuit iniţial; d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi servicii, care sunt similare serviciilor achiziţionate prin contractul atribuit iniţial, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- noile servicii sunt în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniţial, iar această atribuire s-a realizat prin procedura de licitaţie deschisă sau prin procedura de licitaţie restrânsă;- în anunţul de participare pentru atribuirea contractului iniţial de servicii de administrare a domeniului public şi privat s-a precizat că pentru achiziţionarea ulterioară de servicii similare se va putea aplica procedura de negociere cu o singură sursă;- valoarea estimată a contractului iniţial de servicii de administrare a domeniului public şi privat s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achiziţiona ulterior;- autoritatea contractantă achiziţionează astfel de servicii într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului iniţial; e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să se atribuie contractul de achiziţie publică concurentului câştigător al concursului respectiv.  +  Articolul 16Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertă numai în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de servicii: 40.000 euro; b) pentru contractul de lucrări: 100.000 euro.  +  Articolul 17Indiferent de procedura aplicată, autoritatea contractantă are obligaţia să asigure respectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal şi confidenţialităţii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică prin luarea în considerare a duratei contractului şi a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă.B. SELECŢIA OPERATORILOR  +  Articolul 19Operatorii/prestatorii de servicii de administrare a domeniului public şi privat care solicită obţinerea unui contract de operare trebuie să îndeplinească condiţiile minime de eligibilitate, şi anume: a) să fie înregistraţi la registrul comerţului; b) să prezinte certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; c) să prezinte documente din care să rezulte apartenenţa la asociaţii profesionale; d) să fie atestaţi pentru activitatea pe care solicită să o presteze.  +  Articolul 20 (1) Autoritatea contractantă stabileşte condiţiile minime de eligibilitate pe care operatorii/prestatorii trebuie să le îndeplinească pentru participare la licitaţie. (2) Documentaţiile depuse pentru participarea la licitaţie trebuie să cuprindă toate informaţiile din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate cerute de autoritatea contractantă, corespunzătoare serviciului pentru care se organizează licitaţia. (3) Informaţiile economice şi financiare trebuie să cuprindă date din care să reiasă dacă operatorul are mijloacele financiare minime cerute de prestarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat, garanţiile pe care acesta le prezintă, profiturile realizate de operator/prestator în perioada de 3 ani anterioară desfăşurării licitaţiei. (4) Informaţiile asupra capacităţii profesionale şi tehnice trebuie să cuprindă date privind pregătirea profesională a personalului angajat şi a experienţei în domeniul administrării domeniului public. (5) Informaţiile asupra capacităţii tehnice trebuie să cuprindă date referitoare la utilajele folosite, echipamente şi la serviciile de întreţinere a acestora. (6) Informaţiile privind calitatea prestării serviciului de administrare a domeniului public şi privat trebuie să cuprindă date cu privire la măsurile de asigurare a calităţii acestuia. (7) Informaţiile privind execuţia anterioară a unor servicii similare vor cuprinde şi recomandări din partea autorităţilor pentru care operatorul/prestatorul a executat aceste servicii. (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita şi alte informaţii pe care le consideră necesare pentru edificare asupra capacităţii tehnice şi financiare a operatorilor/prestatorilor.  +  Articolul 21În cazul parteneriatului între doi sau mai mulţi operatori care doresc să contracteze serviciul de administrare a domeniului public şi privat, fiecare partener este obligat să îndeplinească condiţiile cerute de autoritatea contractantă pentru selecţie.  +  Capitolul V Atribuirea contractului de operare/prestare a serviciului de administrare a domeniului public şi privatA. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE DELEGARE A GESTIUNII  +  Articolul 22 (1) Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat vor fi elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi, o dată cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia şi/sau la locul prevăzut în anunţul publicitar. (2) Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat vor trebui să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) datele de identificare a autorităţii contractante (denumirea, sediul, codul fiscal, numărul de telefon, telex, fax, e-mail); b) date pentru definirea serviciului (natura şi calitatea serviciului ce se deleagă, aria de desfăşurare a serviciului, perioade de desfăşurare); c) date economico-financiare (surse de finanţare, obligaţii financiare şi taxe); d) date privind locul şi termenele de desfăşurare a licitaţiei (sediul, datele de depunere a ofertelor, de deschidere a ofertelor, de examinare a ofertelor, de comunicare a rezultatelor, de depunere a contestaţiilor, de încheiere a contractului).B. COMISIA DE LICITAŢIE  +  Articolul 23 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, o dată cu iniţierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului, o comisie de evaluare formată din 5 membri specialişti în domeniul achiziţiei respective, care pot fi atât angajaţi permanenţi ai autorităţii contractante sau consultanţi externi angajaţi de autoritatea contractantă, precum şi un specialist în domeniul conformităţii procedurii de atribuire a contractului cu prevederile normelor Uniunii Europene în domeniu. (2) Autoritatea contractantă desemnează preşedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.  +  Articolul 24 (1) Pe parcursul desfăşurării activităţii de evaluare membrii comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. (2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvălui candidaţilor/ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de achiziţie publică informaţii suplimentare legate de activitatea de evaluare, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 25 (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 24 şi prin care confirmă totodată că nu se află în nici una dintre situaţiile următoare: a) este soţ sau rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanţi/candidaţi; b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi/candidaţi sau a făcut parte din consiliul de administraţie ori din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora; c) deţine părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor sau, în cazul procedurii de licitaţie restrânsă sau negociere competitivă, înainte de şedinţa de deschidere a documentelor de calificare transmise de candidaţi împreună cu scrisoarea de interes. (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană.C. DEPUNEREA OFERTELOR  +  Articolul 26 (1) Ofertele vor fi redactate în limba română. (2) Ofertele se depun la locul precizat în anunţul publicitar, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, cu respectarea condiţiilor şi a termenelor prevăzute la alin. (3) şi a termenelor prevăzute la alin. (3) şi (4). Ofertele conţinând cele două plicuri vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de autoritatea administraţiei publice locale competentă. (3) Ofertele vor îndeplini următoarele condiţii: a) plicul exterior trebuie să conţină acte prin care se dovedeşte cumpărarea caietului de sarcini; b) fiecare participant poate depune doar o singură ofertă; c) ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în registrul "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora; d) ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise; e) oferta va fi depusă în numărul de exemplare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi prevăzut în anunţul publicitar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant. (4) Termenul de primire a ofertelor este între minimum 20 de zile calendaristice şi maximum 60 de zile calendaristice de la data publicării anunţului licitaţiei publice.  +  Articolul 27Oferta trebuie să conţină detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă în cazul în care va câştiga licitaţia, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la: a) investiţiile pe care se obligă să le realizeze în perioada executării serviciului de administrare a domeniului public şi privat; b) standardele de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciului de administrare a domeniului public şi privat ce urmează a fi prestat; c) preţurile şi/sau tarifele pe care şi le propune să le practice; d) redevenţa pe care se obligă să o achite autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 28Garanţia de participare la licitaţie va fi stabilită de autoritatea contractantă prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 29Oferta conţinând plicurile interior şi exterior sigilate va îndeplini următoarele cerinţe:1. Pe plicul exterior se va indica licitaţia publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină, pe lângă dovada cumpărării caietului de sarcini, şi: a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform cerinţelor prevăzute în criteriile de eligibilitate, precum şi dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă; c) certificatul de atestare.2. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă.3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.D. CRITERII DE SELECŢIE  +  Articolul 30 (1) Criteriile de selecţie şi eligibilitate a ofertelor se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, în funcţie de natura serviciului de administrare a domeniului public şi privat care se deleagă, şi se referă cu precădere la calitatea acestuia, îndeplinirea condiţiilor de mediu şi sănătate, caracteristicile estetice şi funcţionale, caracteristicile tehnice şi avantajele economice. (2) Ponderea importanţei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, în funcţie de serviciul de administrare a domeniului public şi privat care face obiectul contractului de concesiune.E. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE  +  Articolul 31 (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a cel puţin doi ofertanţi. (2) În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar procedura licitaţiei publice va fi reluată de la etapa depunerii ofertelor. (3) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a condiţiilor prevăzute la art. 19 şi 20, precum şi a celor prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii. (4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 21.  +  Articolul 32După analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.  +  Articolul 33Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 34După analizarea ofertelor comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în scris, precizări cu privire la conţinutul ofertei.F. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE  +  Articolul 35 (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie şi a instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat. Aceste criterii au în vedere eficienţa economică, suma investiţiilor propuse, preţul prestaţiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnică, modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale, garanţiile profesionale şi financiare propuse de fiecare ofertant şi termenele de realizare a lucrărilor de investiţii aferente desfăşurării serviciului de administrare a domeniului public şi privat. De asemenea, se vor analiza măsurile prin care ofertantul se angajează să asigure: cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, indicatorii de performanţă stabiliţi prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, tarifele practicate şi formulele de ajustare şi actualizare a acestora, modul de încasare a facturilor, precum şi alte angajamente specifice, după caz. (2) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.  +  Articolul 36 (1) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care cuprinde raportul final cu descrierea procedurii de concesiune şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii. (2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit de către secretarul comisiei de evaluare şi se semnează de către toţi membrii acesteia.  +  Articolul 37 (1) Comisia de evaluare transmite autorităţii administraţiei publice locale competente raportul, precum şi ofertele prezentate. (2) Raportul va fi depus la dosarul delegării de gestiune. (3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administraţiei publice locale competentă procedează la informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa, precum şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.  +  Articolul 38În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 45 de zile se va organiza o nouă licitaţie.  +  Articolul 39În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertanţilor respinşi, autoritatea administraţiei publice locale competentă va transmite o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.G. CONTESTAŢII  +  Articolul 40 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul cum au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează procedura concesiunii prin licitaţie publică deschisă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunţului publicitar. (2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, autoritatea administraţiei publice locale competentă este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice răspunsul său contestatarului.  +  Articolul 41În cazul în care contestaţia este fondată, autoritatea administraţiei publice locale competentă va dispune efectuarea măsurilor corective de modificare, încetare, revocare sau anulare care se impun, iar decizia va fi notificată tuturor ofertanţilor.  +  Articolul 42În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, ofertantul se va putea adresa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 43Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi numai dacă: a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de candidaţi/ofertanţi este mai mic decât 2; b) nici unul dintre candidaţi/ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:- sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;- conţin în propunerea financiară preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi temeinic justificate;- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;- prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; d) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibilă încheierea acestuia.  +  Articolul 44Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de participanţii la procedura de achiziţie publică, cu excepţia returnării garanţiei pentru participare.  +  Articolul 45Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 46 (1) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, legal încheiate, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale până la expirarea sau rezilierea lor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să ceară rezilierea contractului şi să organizeze o nouă licitaţie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 6 luni, operatorii de servicii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi la performanţele economico-financiare asumate.  +  Anexa 3 CONTRACT - CADRUde delegare a gestiunii serviciilor publice deadministrare a domeniului public şi privat de interes local  +  Capitolul I Părţile contractante
      Între . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (autoritatea contractantă), cu sediul în . . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . ., număr de înregistrare . . . . . . . . . . , cod fiscal/cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . , cont nr. . . . . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . ., având funcţia . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar, şi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu (operator de servicii publice) sediul în . . . . . . . . . . . . . . , telefon/fax . . . . . . . . ., număr de înregistrare . . . . . . . . ., cod fiscal/cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . , cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . , având funcţia de . . . . . . . . . . . . , în calitate de operator de servicii publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public şi privat.
     +  Capitolul II Obiectul contractuluiObiectul prezentului contract îl constituie executarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constând în:......................................................................................(se completează obiectul serviciului prevăzut în regulamentul-cadrude organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrarea domeniului public şi privat)Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei şi programului autorităţilor administraţiei publice locale privind serviciile publice şi cerinţele referitoare la siguranţă, igienă, sănătate şi protecţia mediului.Caietul de sarcini în care se precizează modul de operare, cantităţile de lucrări şi graficul de timp face parte integrantă din prezentul contract.  +  Capitolul III Durata contractuluiDurata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.În cazul în care beneficiarul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual şi va demara procedura de încredinţare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat conform procedurilor legale.  +  Capitolul IV Decontarea lucrărilor executateÎn cazul gestiunii directe:Valoarea lucrărilor corespunde tarifelor negociate de operator cu beneficiarul.Valoarea de decontare lunară a lucrărilor prestate în cadrul contractului de administrare a domeniului public şi privat este de ................................... lei/lună.Lucrările se decontează pe baza proceselor-verbale de cantităţi de lucrări întocmite lunar de operatorul de servicii publice şi avizate de beneficiar.Plata lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, cantităţile de lucrări executate fiind confirmate prin proces-verbal de constatare încheiat între beneficiar şi operatorul de servicii publice.Termenul de decontare este de 10 zile de la primirea facturii. Întârzierea achitării facturii atrage penalităţi în valoare de ....................................... .În cazul gestiunii delegate:Se vor specifică tarifele aplicate, nivelul redevenţei, termenele şi modul de plată a acesteia.  +  Capitolul V Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile beneficiarului1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţie operatorului de servicii publice strategia şi programele de măsuri şi acţiuni privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii. Modificările survenite în strategia privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii, care reclamă cantităţi de lucrări suplimentare faţă de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.2. Beneficiarul se angajează să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii serviciului respectiv.3. Beneficiarul se obligă să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor lunare.B. Obligaţiile operatorului de servicii publice1. Operatorul de servicii publice se obligă să execute integral operaţiunile stabilite în caietul de sarcini şi graficele de execuţie a lucrărilor în timp.2. Operatorul de servicii publice se obligă să îşi asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică şi în utilaje la care s-a angajat prin ofertă şi să dispună de personalul aferent prestării serviciilor.3. Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea serviciului.4. Operatorul de servicii publice are obligaţia de a încheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea şi îndepărtarea deşeurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public şi privat.5. În cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră care determină întârzieri în execuţia serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice va anunţa de îndată beneficiarul şi va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.  +  Capitolul VI Controlul executării serviciului1. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa serviciilor prestate în tot timpul prestaţiei, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.2. Decontarea lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor-verbale de constatare, care se încheie lunar între beneficiar şi operatorul de servicii publice. Proceseleverbale vor cuprinde:- cantităţile de lucrări executate;- respectarea graficelor de timp;- corespondenţa calităţii lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;- deficienţele şi întârzierile constatate şi termenele de remediere a acestora.  +  Capitolul VII GaranţiiÎncepând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garanţie egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanţii. Sumele reţinute se depun la bancă într-un cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie operatorului de servicii publice.  +  Capitolul VIII Rezolvarea litigiilorOrice neînţelegere ivită între părţi referitoare la îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusă spre soluţionare Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, care va judeca potrivit contractului încheiat şi, în caz de nesoluţionare, părţile se vor adresa judecătoriei în a cărei rază teritorială se desfăşoară serviciul de salubrizare aflat în litigiu.  +  Capitolul IX Clauze specialeÎncetarea contractuluiLa încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, împărţirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform înţelegerii dintre părţi.Modificarea contractului a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor suferite de Strategia autorităţilor administraţiei publice locale privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii, strategie aprobată de direcţia de sănătate şi de agenţia de protecţie a mediului. b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu deţinătorul contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilităţii operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiţii de calitate sau cantitate a serviciului. c) În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale doreşte executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredinţare a serviciilor.Rezilierea contractului1. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu şi-a îndeplinit timp de 6 luni obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor şi performanţelor economico-financiare asumate.2. Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice în caz de neplată a facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri în condiţiile prevăzute de lege.3. Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licenţa de operare.  +  Capitolul X Dispoziţii finalePrezentul contract intră în vigoare la data semnării.Orice modificare, convenită între părţi, va fi materializată prin acte adiţionale care vor face parte integrantă din prezentul contract.Beneficiar Operator........... ..........NOTĂ:Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat, potrivit înţelegerii între părţi, fără a contraveni prevederilor legale în vigoare.-------