DECIZIE nr. 153/EN din 15 iunie 2004pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004    În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, precum şi ale art. 12 alin. (1), ale art. 27 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 22 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) CNPR beneficiază, până la data de 31 decembrie 2008, de dreptul exclusiv de a presta următoarele servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, ale căror greutate şi tarif sunt mai mici decât limitele stabilite potrivit alin. (2) şi (3): a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă interne; b) distribuirea trimiterilor de corespondenţă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. (2) Limita de greutate care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR este de: a) 100 g, până la data de 31 decembrie 2005; b) 50 g, de la data de 1 ianuarie 2006 şi până la 31 decembrie 2008. (3) Limita de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR este de 12.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. (4) În cazul modificării tarifelor practicate de CNPR, în condiţiile art. 17 alin. (3), ANRC poate actualiza limita de tarif prevăzută la alin. (3), însă valoarea actualizată nu va depăşi următoarele niveluri: a) până la data de 31 decembrie 2005, de 3 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii poştale a CNPR; b) de la data de 1 ianuarie 2006 şi până la data de 31 decembrie 2008, de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii poştale a CNPR. (5) Furnizorii de servicii poştale pot presta serviciile prevăzute la alin. (1), cu sau fără valoare adăugată, sub limitele de greutate prevăzute la alin. (2), cu condiţia practicării unui tarif cel puţin egal cu limita de tarif stabilită la alin. (3). (6) Actualizarea prevăzută la alin. (4) se realizează în cazul în care, în lipsa acesteia, obligaţiile de asigurare a serviciului universal, prevăzute la cap. III, nu ar mai putea fi îndeplinite în mod corespunzător. Decizia preşedintelui ANRC privind actualizarea limitei de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili şi data de la care furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi să practice tarife cel puţin egale cu această limită."2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3), CNPR va livra la locuinţa sau la sediul destinatarului ori, după caz, la punctele sale de contact toate trimiterile poştale care au o greutate cel mult egală cu 500 g, în unul dintre următoarele moduri: a) la orice recipient în care destinatarul este de acord să îi fie depuse trimiterile poştale care îi sunt adresate; b) către persoana considerată autorizată să primească trimiterea poştală. (2) Trimiterile poştale cu o greutate mai mare de 500 g, precum şi trimiterile poştale înregistrate, care nu au putut fi livrate către persoana considerată autorizată să le primească, vor fi livrate la punctele de contact ale CNPR, dar numai după ce destinatarul a fost avizat, în condiţiile alin. (1), cu privire la sosirea acestor trimiteri poştale."3. Alineatele (1)-(3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) CNPR are obligaţia de a asigura îndeplinirea următoarelor obiective de calitate stabilite pentru normele de distribuire a trimiterilor interne de corespondenţă din cea mai rapidă categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a): a) până la sfârşitul anului 2004: Z+1 pentru 70% din totalul trimiterilor poştale şi Z+2 pentru 80% din totalul trimiterilor poştale; b) până la sfârşitul anului 2005: Z+1 pentru 77% din totalul trimiterilor poştale şi Z+2 pentru 90% din totalul trimiterilor poştale; c) până la sfârşitul anului 2006: Z+1 pentru 85% din totalul trimiterilor poştale şi Z+2 pentru 97% din totalul trimiterilor poştale. (2) CNPR are obligaţia de a asigura îndeplinirea următoarelor obiective de calitate stabilite pentru normele de distribuire a trimiterilor intraeuropene de corespondenţă din cea mai rapidă categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a): a) până la sfârşitul anului 2004: Z+3 pentru 75% din totalul trimiterilor poştale şi Z+5 pentru 85% din totalul trimiterilor poştale; b) până la sfârşitul anului 2005: Z+3 pentru 80% din totalul trimiterilor poştale şi Z+5 pentru 90% din totalul trimiterilor poştale; c) până la sfârşitul anului 2006: Z+3 pentru 85% din totalul trimiterilor poştale şi Z+5 pentru 97% din totalul trimiterilor poştale. (3) Obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire prevăzute la alin. (2) vor fi asigurate pentru traficul poştal cu fiecare stat."4. Alineatul (2) al articolului 23 se abrogă.5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Lit. i) a pct. 1.2.2 şi pct. 3.5.2 din anexa nr. 1 "Regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale" la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, se abrogă."  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la publicare.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Comunicaţii,Alexandrina-Luminiţa Hîrţan,vicepreşedinteBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 153/EN.------------