ORDIN nr. 1.758/C din 30 iunie 2004privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 20 iulie 2004    Având în vedere Adresa nr. 320 din 2 februarie 2004 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 în sensul modificării şi completării unor dispoziţii ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei nr. 736/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul justiţiei va proceda la actualizarea numărului notarilor publici şi al birourilor notariale în fiecare an, de regulă în primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde: a) numărul notarilor publici în funcţie; b) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care se angajează în birourile notariale; c) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care au promovat examenul de definitivat; d) numărul locurilor vacante pentru cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege şi au promovat concursul prevăzut la art. 4 alin. (3) din prezentul regulament; e) numărul locurilor vacante pentru schimbări de sediu."2. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(3) Angajarea notarilor stagiari în cadrul unui birou notarial în care funcţionează mai mulţi notari publici asociaţi se va putea face de către oricare dintre aceştia dacă îndeplineşte condiţiile stabilite prin Statutul Uniunii, notarul îndrumător neputând avea ca angajat pentru un ciclu de pregătire mai mult de un stagiar."3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Când numărul cererilor este mai mare decât numărul posturilor vacante de notari stagiari, stabilit prin Ordinul de actualizare, Camera notarilor publici va organiza concurs, ocuparea posturilor făcându-se în ordinea mediilor obţinute de candidaţi."4. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(2) Pe perioada suspendării calităţii de notar public, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, ministrul justiţiei va numi un notar public în condiţiile art. 3-5 din prezentul regulament, cu excepţia notarilor asociaţi, unde activitatea biroului va fi asigurată de unul dintre aceştia."5. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(2) Schimbarea sediilor birourilor notarilor publici dintr-o circumscripţie în alta se face, la cerere, pe post vacant, prevăzut în Ordinul de actualizare."6. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1)-(2^4) cu următorul cuprins:"(2^1) Cererile de schimbare a sediilor birourilor notarilor publici se fac în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă notarilor publici, de către colegiile directoare ale Camerelor, a numărului de posturi vacante stabilite prin Ordinul de actualizare.(2^2) Când numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în Ordinul de actualizare, posturile se vor ocupa prin concurs, în ordinea mediilor obţinute de candidaţi. Concursul va fi organizat de către Colegiul director al Camerei în circumscripţia căreia se solicită stabilirea sediului.(2^3) Pe locurile vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în Ordinul de actualizare, pot candida numai notarii publici din Camera respectivă. Locurile devenite vacante după actualizare, ca urmare a decesului, demisiei sau încetării calităţii, pot fi ocupate şi de către notarii publici din alte Camere în condiţiile alin. (2^2). În cazul decesului, demisiei sau încetării calităţii de notar public a unuia dintre asociaţi, locul rămas vacant va fi ocupat de asociatul care anterior asocierii a fost numit în altă localitate, la cererea acestuia. În cazul existenţei mai multor asociaţi care anterior asocierii au avut locuri în alte localităţi, locul rămas vacant va fi ocupat prin concurs între aceştia, organizat de Camera respectivă.(2^4) Cererea de schimbare a sediului biroului notarial într-o localitate din altă circumscripţie teritorială, atât în cadrul Camerei, cât şi în altă Cameră a notarilor publici, va fi însoţită de acordul Colegiului director al Camerei în circumscripţia căreia se solicită stabilirea sediului biroului şi de avizul Consiliului Uniunii. Schimbarea sediului biroului notarial se aprobă de către ministrul justiţiei."7. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Cu prilejul actualizării, Camerele notarilor publici vor propune numărul de posturi vacante destinate schimbării sediilor notarilor publici în funcţie. Locurile rămase vacante în urma schimbărilor de sedii vor fi destinate pentru examen sau concurs, urmând a fi ocupate de notarii stagiari şi, respectiv, cei prevăzuţi la art. 4 din prezentul regulament."8. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Pentru abaterile disciplinare prevăzute în art. 39 din lege, acţiunea disciplinară se exercită de Colegiul director, din oficiu, la sesizarea ministrului justiţiei sau a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în termen de 60 de zile de la data când a luat cunoştinţă de existenţa unei abateri."9. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Acţiunea disciplinară se judecă de către Consiliul de disciplină constituit în cadrul Uniunii."10. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc două alineate noi, (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. Congresul adoptă hotărârea de constatare a alegerii membrilor Consiliului de disciplină.(1^2) Consiliul de disciplină funcţionează în mod independent, în baza unui regulament propriu adoptat de către Consiliul Uniunii în condiţiile Legii nr. 36/1995, şi nu se subordonează nici unui organ de conducere al Uniunii."11. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Evidenţele prevăzute la alin. (2) se pot ţine şi centralizat, la nivelul fiecărei Camere a notarilor publici sau al unor sedii organizate de către acestea."12. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - Procurile folosite la autentificarea actelor rămân la dosar în original sau în copie legalizată."  +  Articolul II (1) Arhivele succesorale de la judecătorii, cuprinzând mapele cu certificate de moştenitor şi cele cu alte soluţii, dosarele succesorale, registrele de evidenţă a succesiunilor, opisele acestora, registrele de termene şi registrele de renunţări la succesiune şi de acceptări sub beneficiu de inventar, se transmit Camerelor notarilor publici în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Inventarierea şi preluarea arhivelor se fac pe bază de procese-verbale de predare-preluare semnate de notarii publici desemnaţi de Camerele notarilor publici şi de preşedintele judecătoriei sau de înlocuitorul acestuia. (3) Cheltuielile de inventariere şi de preluare sunt suportate de Camerele notarilor publici.  +  Articolul III (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Un exemplar din prezentul ordin se va transmite Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, care va face comunicările corespunzătoare Camerelor notarilor publici.p. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Seucan,secretar de statBucureşti, 30 iunie 2004.Nr. 1.758/C.__________________