HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 8 iulie 2004privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 19 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 4^1 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 924/2003 privind aprobarea Strategiei de privatizare şi suplimentarea serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2003, se modifică şi se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă semnarea contractului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti de către Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de vânzător, şi OMV - Aktiengesellschaft Austria, în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând un procent de 33,34% din capitalul social şi majorarea capitalului social prin aport de capital, concomitent cu plata acţiunilor cumpărate, în vederea obţinerii de către investitorul strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând un procent de 51% din acţiunile societăţii comerciale, în forma, termenii şi condiţiile negociate conform contractului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se mandatează Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, să semneze contractul de privatizare prevăzut la art. 2, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului Contractului de servicii financiare nr. 17/2002 încheiat între Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi consorţiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, şi ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. (2) Se mandatează Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ca, în aplicarea prevederilor alin. (1), să semneze actul adiţional la contractul de servicii financiare.  +  Articolul 5Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti poate aplica programe de restructurare, anterior sau ulterior transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor care fac obiectul contractului prevăzut la art. 2, prin constituirea uneia sau mai multor societăţi cu răspundere limitată la care Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti va fi asociat unic sau asociat principal, societăţi comerciale la care aportul în natură va fi constituit, conform contractului, din bunuri proprietate a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., aferente Rafinăriei şi Complexului petrochimic "Arpechim", Fabricii de îngrăşăminte "Doljchim", câmpului petrolier Suplacu de Barcău, precum şi de unele staţii de alimentare cu carburanţi.  +  Articolul 6Operaţiunile de încasări şi plăţi necesare pentru derularea contractului de privatizare se vor derula prin conturile bancare în valută deschise în acest scop de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, la o bancă agreată de părţi, precum şi prin conturile escrow constituite în scopul finalizării tranzacţiei la aceeaşi bancă.  +  Articolul 7La sumele reprezentând preţul acţiunilor care se vând şi la sumele reprezentând valoarea acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social, între data semnării contractului de privatizare şi data creditării contului vânzătorului şi, respectiv, al Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, nu vor fi calculate dobânzi în vederea consolidării acestor sume în condiţiile inflaţiei şi devalorizării.  +  Articolul 8Se aprobă raportul privind activitatea comisiei de privatizare, numită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., şi a comisiei de negociere pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., numită prin ordinul ministrului economiei şi comerţului, respectiv, prezentat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Comisia de negociere, comisia de privatizare, precum şi secretariatele tehnice aferente îşi încetează activitatea la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor care fac obiectul contractului prevăzut la art. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se comunică Ministerului Economiei şi Comerţului şi Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, iar anexa nr. 2 se comunică şi OMV - Aktiengesellschaft Austria.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul economiei,şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 1.090.------------