CONVENŢIA DE LA STOCKHOLM din 22 mai 2001privind poluanţii organici persistenţi
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 15 iulie 2004  Părţile la această convenţie,recunoscând faptul că poluanţii organici persistenţi au proprietăţi toxice, sunt rezistenţi la degradare, se acumulează în organismele vii şi se transportă pe calea aerului, apei şi prin speciile migratoare dincolo de frontierele internaţionale şi sunt depozitate departe de locul lor de emisie, unde se acumulează în ecosisteme terestre şi acvatice,conştiente de problemele de sănătate, în special în ţările în curs de dezvoltare, datorate expunerii la nivel local la poluanţii organici persistenţi, în special de impactul expunerii asupra femeilor, şi, prin aceasta, asupra generaţiilor viitoare,luând în considerare faptul că ecosistemul arctic şi în special populaţia indigenă sunt în mod deosebit ameninţate de bioamplificarea poluanţilor organici persistenţi, iar contaminarea alimentelor lor tradiţionale constituie o problemă de sănătate publică,conştiente de necesitatea întreprinderii unei acţiuni la nivel internaţional pentru combaterea poluanţilor organici persistenţi,ţinând cont de Decizia 19/13C din 7 februarie 1997 a Consiliului de Administraţie a Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu de a iniţia acţiuni la nivel internaţional în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător prin adoptarea unor măsuri care să vizeze reducerea şi/sau eliminarea emisiilor şi evacuărilor de poluanţi organici persistenţi,amintind prevederile esenţiale ale convenţiilor internaţionale de mediu relevante, în special Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional, şi Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv acordurile regionale elaborate în baza art. 11 din aceasta,reamintind, de asemenea, prevederile relevante din Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, precum şi Agenda 21,recunoscând că această convenţie şi alte acorduri internaţionale în domeniul comerţului şi al mediului înconjurător sunt interdependente,reafirmând că, potrivit Cartei Naţiunilor Unite şi principiilor de drept internaţional, statele au dreptul suveran de a-şi exploata propriile resurse în conformitate cu politicile lor de mediu şi dezvoltare şi au responsabilitatea de a asigura ca activităţile aflate sub jurisdicţia sau controlul lor să nu producă prejudicii mediului altor state ori teritoriilor aflate în afara limitelor jurisdicţiei naţionale,ţinând cont de circumstanţele şi de necesităţile deosebite ale ţărilor în curs de dezvoltare, mai ales ale celor mai slab dezvoltate şi de necesităţile ţărilor cu economie în tranziţie, în special de necesitatea de întărire a capacităţilor naţionale de gestiune a produselor chimice, prin transfer de tehnologie, acordarea ajutorului financiar şi tehnic şi promovarea cooperării între părţi,ţinând pe deplin cont de Programul de acţiune pentru dezvoltarea durabilă a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, adoptat în Barbados la 6 mai 1994,luând în considerare capacităţile respective ale ţărilor dezvoltate şi ale ţărilor în curs de dezvoltare, precum şi responsabilităţile comune, dar diferenţiate ale statelor, în conformitate cu Principiul 7 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea,recunoscând contribuţia esenţială pe care sectorul privat şi organizaţiile neguvernamentale pot să o aducă în realizarea proceselor de reducere şi/sau de eliminare a emisiilor şi evacuărilor de poluanţi organici persistenţi,subliniind importanţa asumării de către cei care produc poluanţi organici persistenţi a responsabilităţii reducerii efectelor negative ale produselor lor şi de informare a utilizatorilor, guvernelor şi publicului asupra proprietăţilor periculoase ale acestor substanţe chimice,conştiente de necesitatea de a lua măsuri pentru prevenirea efectelor negative cauzate de poluanţii organici persistenţi în toate stadiile ciclului lor de viaţă,reafirmând Principiul 16 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, care prevede necesitatea ca autorităţile naţionale să depună eforturi pentru promovarea internalizării costurilor de mediu şi utilizării instrumentelor economice, luând în considerare principiul conform căruia poluatorul ar trebui, în principiu, să suporte costul poluării, ţinând cont de interesul public şi fără a afecta comerţul internaţional şi investiţiile,încurajând părţile care nu dispun de planuri de reglementare şi evaluare pentru pesticide şi substanţe chimice industriale să elaboreze asemenea planuri,recunoscând importanţa dezvoltării şi utilizării unor procese şi substanţe chimice alternative, corespunzătoare din punct de vedere ecologic,hotărâte să protejeze sănătatea omului şi a mediului împotriva efectelor nocive ale poluanţilor organici persistenţi,au convenit următoarele:  +  Articolul 1ObiectivLuând în considerare abordarea preventivă, în conformitate cu Principiul 15 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, obiectivul acestei convenţii este protejarea sănătăţii umane şi a mediului împotriva poluanţilor organici persistenţi.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn înţelesul prezentei convenţii: a) parte înseamnă un stat sau o organizaţie de integrare economică regională care şi-a exprimat consimţământul de a fi legată prin prezenta convenţie şi pentru care aceasta este în vigoare; b) organizaţia de integrare economică regională înseamnă o organizaţie constituită de către statele suverane dintr-o anumită regiune, căreia statele sale membre i-au transferat competenţe cu privire la aspectele reglementate prin prezenta convenţie şi care a fost pe deplin autorizată, în conformitate cu procedurile sale interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la această convenţie; c) părţile prezente şi cu drept de vot înseamnă părţile prezente care îşi exercită dreptul de vot printr-un vot afirmativ sau negativ.  +  Articolul 3Măsuri pentru reducerea sau eliminarea evacuărilor rezultate din producţia şi utilizarea intenţionată1. Fiecare parte: a) va interzice şi/sau va lua măsurile legale şi administrative necesare pentru eliminarea:(i) producerii şi utilizării substanţelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în această anexă; şi(îi) importului şi exportului substanţelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în alin. 2; b) va restricţiona producerea şi utilizarea substanţelor chimice enumerate în anexa B în conformitate cu prevederile acelei anexe.2. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura: a) că orice substanţă chimică inclusă în anexa A sau B este importată doar:(i) în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. 1 lit. d) al art. 6; sau(îi) pentru utilizarea sau scopul permis de acea parte în baza anexei A sau B; b) că este numai exportată o substanţă chimică prevăzută în anexa A, pentru care orice derogare specifică de producere sau utilizare este în vigoare, ori o substanţă prevăzută în anexa B, pentru care orice derogare specifică de utilizare sau producere ori scop acceptabil este în vigoare, luând în considerare toate prevederile relevante din instrumentele internaţionale existente privind procedura de obţinere a consimţământului prealabil în cunoştinţă de cauză:(i) în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. (1) lit. d) al art. 6;(îi) unei părţi căreia i se permite să folosească acea substanţă chimică prevăzută în anexa A ori B; au(iii) unui stat care nu este parte la această convenţie şi care a furnizat o certificare anuală părţii exportatoare. O asemenea certificare va specifică intenţia utilizării substanţelor chimice şi va include o declaraţie prin care, în legătură cu acea substanţă, statul importator este obligat: a) să protejeze sănătatea omului şi a mediului înconjurător prin adoptarea măsurilor necesare pentru minimalizarea sau eliminarea evacuărilor; b) să respecte prevederile alin. 1 al art. 6; şi c) să respecte, acolo unde este cazul, prevederile alin. 2 din partea a II-a a anexei B.Certificarea va include, de asemenea, documentaţia corespunzătoare de sprijinire a acesteia, cum ar fi legi, instrumente de reglementare, dispoziţii de ordin administrativ sau politic. Partea exportatoare va transmite certificatul secretariatului în termen de 60 de zile de la data primirii; c) ca o substanţă chimică inclusă în anexa A, ale cărei derogări specifice de producere şi utilizare nu se mai află în vigoare pentru nici o parte, să nu fie exportată de acea parte decât în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic, aşa cum este prevăzut în alin. 1 lit. d) al art. 6; d) pentru o mai bună înţelegere a acestui alineat, termenul stat care nu este parte la această convenţie înseamnă, în acest context, cu referire la o anumită substanţă chimică, un stat sau organizaţie de integrare economică regională care nu a acceptat să fie obligat/obligată să respecte prevederile prezentei convenţii cu privire la această substanţă chimică.3. Fiecare parte care are una sau mai multe scheme de reglementare şi de evaluare pentru pesticidele noi şi pentru substanţele industriale noi va lua măsuri pentru a elabora reglementări în scopul prevenirii producţiei şi utilizării noilor pesticide şi noilor substanţe chimice industriale care, luând în considerare criteriile alin. 1 din anexa D, prezintă caracteristicile poluanţilor organici persistenţi.4. Fiecare parte care aplică una sau mai multe scheme de reglementare şi de evaluare pentru pesticide şi substanţe industriale va lua în considerare, acolo unde este cazul în cadrul acestor scheme, criteriile enunţate în alin. 1 din anexa D atunci când va efectua evaluări ale pesticidelor sau substanţelor chimice industriale care sunt folosite în prezent.5. În afara cazului în care este prevăzut altfel în prezenta convenţie, alin. 1 şi 2 nu se vor aplica pentru cantităţile de substanţe chimice care urmează să fie folosite în cercetările de laborator sau ca standard de referinţă.6. Oricare parte care are o derogare specifică în conformitate cu anexa A sau o derogare specifică ori un scop acceptabil în conformitate cu anexa B va lua măsurile potrivite pentru a se asigura că orice producere sau utilizare aflată sub incidenţa acestei derogări ori scop se efectuează într-un mod care previne sau minimalizează expunerea umană şi descărcările în mediul înconjurător. Pentru utilizări supuse derogărilor sau scopurilor acceptabile care implică evacuări intenţionate în mediul înconjurător în condiţii de utilizare normală, aceste evacuări vor fi într-o cantitate cât mai redusă, luându-se în considerare standardele şi dispoziţiile aplicabile.  +  Articolul 4Înregistrarea derogărilor specifice1. Se va întocmi un registru în scopul identificării părţilor care sunt supuse derogărilor specifice prevăzute în anexa A sau B. Acesta nu va identifica părţile care utilizează prevederile din anexa A sau B care ar putea fi exercitate de toate părţile. Registrul va fi actualizat de către secretariat şi va fi pus la dispoziţie publicului.2. Registrul va include: a) o listă cu tipurile de derogări specifice prevăzute în anexele A şi B; b) o listă cu părţile care sunt supuse unei derogări specifice menţionate în anexa A sau B; şi c) o listă cu datele la care expiră fiecare derogare specifică înregistrată.3. Orice stat care devine parte poate să înregistreze printr-o notificare în scris adresată secretariatului unul sau mai multe tipuri de derogări specifice enumerate în anexa A sau B.4. Dacă nu este indicată o dată anterioară în registru de către una dintre părţi sau dacă nu se acordă o amânare conform alin. 7, toate înregistrările derogărilor specifice vor expira după un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii în ceea ce priveşte o substanţă chimică dată.5. La prima reuniune Conferinţa părţilor va decide asupra procesului de revizuire a articolelor din registru.6. Înainte de a revizui un articol din registru, partea implicată va prezenta un raport secretariatului, în care să justifice necesitatea de a se înregistra în continuare pentru o anumită derogare. Raportul va fi transmis de către secretariat tuturor părţilor. Examinarea înregistrării va fi efectuată pe baza tuturor informaţiilor disponibile. Prin urmare, Conferinţa părţilor poate face recomandări părţii interesate după cum consideră potrivit.7. Conferinţa părţilor poate, la cererea părţii interesate, să decidă asupra extinderii datei de expirare a unei derogări specifice până la 5 ani. În luarea deciziei, Conferinţa părţilor va lua în considerare interesele specifice ale statelor părţi în curs de dezvoltare şi ale statelor părţi cu economie în tranziţie.8. O parte poate, în orice moment, să retragă o înscriere din registru cu privire la o derogare specifică, printr-o notificare scrisă adresată secretariatului. Retragerea va produce efecte la data prevăzută în notificare.9. Când nu mai există nici o parte înregistrată pentru un anumit tip de derogare specifică, nu se va mai putea face nici o înregistrare nouă referitoare la această derogare.  +  Articolul 5Măsuri de reducere şi eliminare a evacuărilor accidentaleFiecare parte va lua cel puţin următoarele măsuri pentru reducerea evacuărilor complete derivate din sursele antropice ale fiecăreia dintre substanţele menţionate în anexa C, în scopul reducerii continue şi, acolo unde este posibil, în scopul eliminării totale: a) elaborarea unui plan de acţiune sau, acolo unde este cazul, a unui plan de acţiune regional ori subregional într-un interval de 2 ani de la intrarea în vigoare a acestei convenţii pentru partea respectivă şi implementarea ulterioară a acestora în cadrul planului de acţiune prevăzut în art. 7 în vederea identificării, caracterizării şi gestionării evacuărilor de substanţe chimice prezentate în anexa C şi în vederea facilitării implementării prevederilor lit. b)-e). Planul de acţiune va cuprinde următoarele elemente:(i) evaluarea evacuărilor actuale şi planificate, în special elaborarea şi reactualizarea inventarelor surselor şi estimărilor evacuărilor, ţinând cont de categoriile de surse identificate în anexa C;(îi) evaluarea eficienţei legilor şi politicilor părţii ce vizează gestiunea evacuărilor;(iii) strategiile pentru respectarea obligaţiilor prezentate în acest alineat, luându-se în considerare evaluările incluse la pct. (i) şi (îi);(iv) etapele pentru promovarea educării, instruirii şi conştientizării publicului cu privire la aceste strategii;(v) examinarea o dată la 5 ani a acestor strategii şi a succesului lor în sensul respectării obligaţiilor prevăzute în acest alineat; asemenea examinări vor fi incluse în rapoartele prezentate în conformitate cu art. 15;(vi) programul de implementare a planului de acţiune, inclusiv strategiile şi măsurile enunţate mai sus; b) promovarea aplicării măsurilor disponibile şi practice prin care se poate atinge în mod rapid un nivel realist şi semnificativ de reducere a evacuărilor sau de eliminare a surselor; c) promovarea dezvoltării şi, acolo unde este cazul, a impunerii utilizării materialelor substituite sau modificate, a produselor şi proceselor necesare pentru prevenirea formării substanţelor enumerate în anexa C şi evacuării acestora, luându-se în considerare dispoziţiile generale asupra măsurilor de prevenire enunţate în anexa C şi dispoziţiile care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor; d) promovarea şi, în conformitate cu programul de implementare a planului de acţiune, impunerea utilizării celor mai bune tehnici disponibile pentru noi surse în cadrul categoriilor de surse identificate de către o parte ca o garantare a unor asemenea acţiuni în planul de acţiune, punând mai întâi accentul pe categoriile de surse identificate în partea a II-a a anexei C. În orice caz, solicitarea utilizării celor mai bune tehnici disponibile pentru noi surse în categoriile enumerate în partea a II-a a anexei C va fi realizată progresiv cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru acea parte. Pentru categoriile identificate, părţile vor promova utilizarea celor mai bune practici de mediu. Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu, părţile ar trebui să ţină cont de dispoziţiile generale asupra măsurilor de prevenire şi reducere a evacuărilor incluse în anexa C şi de dispoziţiile generale asupra celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu care urmează să fie adoptate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor; e) promovarea, în conformitate cu planul propriu de acţiune, a utilizării celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu:(i) pentru sursele existente, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a II-a a anexei C şi în cadrul categoriilor de surse, cum ar fi cele enumerate în partea a III-a a aceleiaşi anexe; şi(îi) pentru sursele noi, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a III-a a anexei C, pe care o anumită parte nu le-a abordat la lit. d).Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu, părţile ar trebui să ia în considerare dispoziţia generală asupra măsurilor de prevenire şi de reducere a evacuărilor din anexa C, precum şi dispoziţiile asupra celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor; f) pentru o mai bună înţelegere a acestui alineat şi a anexei C:(i) cele mai bune tehnici disponibile înseamnă stadiul cel mai eficient şi avansat de dezvoltare a activităţilor şi metodelor de exploatare care indică faptul că anumite tehnici sunt corespunzătoare din punct de vedere practic pentru furnizarea bazei pentru limitarea emisiilor, destinate să prevină şi, acolo unde este posibil, să reducă evacuările de substanţe chimice enumerate în partea I a anexei C şi impactul lor asupra mediului înconjurător în ansamblu. În această privinţă:(îi) tehnici înseamnă atât tehnologia utilizată, cât şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, utilizată şi scoasă din funcţiune;(iii) tehnici disponibile înseamnă acele tehnici accesibile utilizatorului, dezvoltate pe o scară care permite implementarea într-un anumit sector industrial, în condiţii viabile din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând cont de costuri şi avantaje;(iv) cele mai bune tehnici disponibile înseamnă tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general înalt de protecţie a mediului în ansamblu;(v) cele mai bune practici de mediu înseamnă aplicarea celei mai potrivite combinaţii de măsuri şi strategii de control al mediului înconjurător;(vi) sursă nouă înseamnă orice sursă a cărei construcţie sau modificare substanţială a început să fie făcută la cel puţin un an de la data:- intrării în vigoare a acestei convenţii pentru partea implicată; şi- intrării în vigoare a unui amendament la anexa C pentru partea implicată atunci când sursa este supusă prevederilor acestei convenţii doar în baza respectivului amendament; g) valorile limită de evacuări sau standardele de performanţă ar putea fi folosite de către o parte pentru îndeplinirea angajamentelor luate în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile în conformitate cu acest alineat.  +  Articolul 6Măsuri de reducere sau eliminare a evacuărilor provenite de la depozite şi deşeuri1. În scopul de a se asigura că depozitele constituite sau care conţin substanţele chimice enumerate în anexa A ori B şi că deşeurile, inclusiv produsele şi articolele aflate pe punctul de a deveni deşeuri ce conţin o substanţă chimică enumerată în anexa A, B sau C ori contaminate cu aceasta, sunt gestionate în aşa fel încât să protejeze sănătatea umană şi mediul, fiecare parte va trebui: a) să elaboreze strategii adecvate pentru identificarea:(i) depozitelor care conţin substanţele chimice enumerate în anexa A sau B; şi(îi) produselor şi articolelor aflate în uz şi a deşeurilor care conţin sau sunt contaminate cu o substanţă chimică enumerată în anexa A, B sau C; b) să identifice, în măsura în care este posibil, depozitele care sunt alcătuite sau conţin substanţele chimice enumerate fie în anexa A, fie în anexa B, pe baza strategiilor menţionate la lit. a); c) să gestioneze depozitele, într-un mod adecvat, sigur, eficient şi raţional din punct de vedere ecologic. Depozitele de substanţe chimice enumerate în anexa A sau B, a căror utilizare este interzisă în conformitate cu orice derogare expresă inclusă în anexa A şi cu orice derogare specifică sau într-un scop acceptabil, prezentate în anexa B, cu excepţia stocurilor al căror export este permis în conformitate cu alin. 2 al art. 3, vor fi considerate deşeuri şi vor fi gestionate în conformitate cu lit. d); d) să ia măsuri în aşa fel încât deşeurile, inclusiv produsele şi articolele care sunt pe punctul de a deveni deşeuri, să fie:(i) manipulate, colectate, transportate şi depozitate potrivit metodelor raţionale din punct de vedere ecologic;(îi) eliminate astfel încât întregul conţinut de poluanţi organici persistenţi să fie distrus sau transformat în mod ireversibil astfel încât să nu prezinte caracteristicile poluanţilor organici persistenţi ori, în caz contrar, să fie eliminate în mod raţional din punct de vedere ecologic atunci când distrugerea sau transformarea ireversibilă nu reprezintă o opţiune preferabilă din punct de vedere ecologic ori atunci când conţinutul în poluanţi organici persistenţi este scăzut, ţinându-se cont de regulile, standardele şi dispoziţiile internaţionale, inclusiv de cele care ar putea fi elaborate în conformitate cu alin. 2, şi de condiţiile globale şi regionale de gestionare a deşeurilor periculoase;(iii) interzise de la operaţiile de evacuare în cazul în care s-ar putea realiza recuperarea, reciclarea, îmbunătăţirea, reutilizarea directă sau utilizarea alternativă a poluanţilor organici persistenţi; şi(iv) interzise de la transportul internaţional dacă nu se ţine cont de regulile, standardele şi dispoziţiile internaţionale de transport; e) să se străduiască să elaboreze strategii potrivite pentru identificarea locurilor contaminate cu substanţele chimice enumerate în anexa A, B sau C; dacă se întreprinde decontaminarea acestor locuri, aceasta va fi efectuată într-un mod raţional din punct de vedere ecologic.2. Conferinţa părţilor va coopera îndeaproape cu organismele corespunzătoare ale Convenţiei de la Basel privind transportul peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, pentru ca, între altele: a) să stabilească nivelurile de distrugere şi de transformare ireversibilă necesare pentru a asigura că nu mai există nici o caracteristică a poluanţilor organici persistenţi specificăţi în alin. 1 al anexei D; b) să determine metodele pe care le consideră corespunzătoare pentru eliminarea raţională din punct de vedere ecologic, menţionată mai sus; şi c) să lucreze la stabilirea, acolo unde este cazul, a nivelurilor de concentraţie ale substanţelor chimice enumerate în anexele A, B şi C pentru definirea conţinutului scăzut de poluanţi organici persistenţi menţionat la pct. (îi) al lit. d) a alin. 1.  +  Articolul 7Planuri de implementare1. Fiecare parte: a) va elabora şi se va strădui să implementeze un plan pentru punerea în aplicare a obligaţiilor stabilite prin prezenta convenţie; b) va transmite planul său de implementare Conferinţei părţilor într-un interval de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru partea respectivă; şi c) va revizui şi va actualiza acest plan la intervale regulate şi potrivit unor modalităţi specificate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor.2. Părţile vor coopera în mod direct sau, dacă este cazul, prin intermediul organizaţiilor internaţionale, regionale şi subregionale şi vor consulta grupurile naţionale de interes, inclusiv asociaţiile de femei şi organizaţiile care lucrează în domeniul sănătăţii infantile, în vederea facilitării elaborării, implementării şi actualizării planurilor lor de implementare.3. Părţile se vor strădui să utilizeze şi, acolo unde este necesar, să stabilească mijloacele pentru integrarea planurilor naţionale de implementare pentru poluanţii organici persistenţi în cadrul strategiilor lor de dezvoltare durabilă.  +  Articolul 8Includerea substanţelor chimice în anexele A, B şi C1. O parte poate prezenta secretariatului o propunere de includere a unei anumite substanţe în anexele A, B şi/sau C. Această propunere va conţine informaţiile cerute în anexa D. Pentru prezentarea unei propuneri, o parte poate fi ajutată de alte părţi şi/sau de secretariat.2. Secretariatul va verifica dacă propunerea cuprinde şi informaţiile cerute în anexa D. Dacă secretariatul este satisfăcut că propunerea cuprinde informaţiile cerute, va transmite această propunere Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi, denumit în continuare Comitet de examinare.3. Comitetul de examinare va examina propunerea şi va aplica criteriile de selecţie specificate în anexa D, luând în considerare într-un mod integrat şi echilibrat toate informaţiile furnizate.4. Dacă Comitetul de examinare hotărăşte că: a) este satisfăcut de faptul că au fost îndeplinite criteriile de selecţie, va comunică propunerea şi evaluarea, prin intermediul secretariatului, tuturor părţilor şi observatorilor şi îi va invita să prezinte informaţiile specificate în anexa E; sau b) nu este satisfăcut de faptul că au fost îndeplinite criteriile de selecţie, va comunică propunerea şi evaluarea, prin intermediul secretariatului, tuturor părţilor, iar propunerea va fi respinsă.5. Orice parte poate să retransmită Comitetului de examinare o propunere care a fost respinsă de către acesta în conformitate cu alin. 4. Această nouă prezentare a propunerii ar putea să includă problemele părţii, precum şi motivele de reexaminare de către Comitetul de examinare. Dacă, în urma acestei proceduri, Comitetul de examinare respinge din nou propunerea, partea poate să conteste decizia acestuia, iar Conferinţa părţilor poate să analizeze problema la următoarea sesiune. Conferinţa părţilor poate să decidă dacă, pe baza criteriilor de selecţie incluse în anexa D şi luând în considerare evaluarea efectuată de către Comitetul de examinare şi informaţiile suplimentare furnizate de către orice parte sau observator, propunerea este admisă.6. Atunci când Comitetul de examinare a hotărât că au fost îndeplinite criteriile de selecţie sau când Conferinţa părţilor a hotărât că propunerea este admisă, Comitetul de examinare va examina din nou propunerea, ţinând cont de informaţiile suplimentare pertinente primite şi va pregăti un proiect cu profilul de risc, în conformitate cu anexa E. Va comunică acest proiect, prin intermediul secretariatului, tuturor părţilor şi observatorilor şi va primi observaţiile lor de ordin tehnic şi, pe baza acestor observaţii, va completa profilul de risc.7. Dacă, pe baza profilului de risc realizat în conformitate cu anexa E, Comitetul de examinare hotărăşte că: a) substanţa chimică, ca rezultat al transportului în mediu, pe lungă distanţă, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului şi/sau mediului şi impune adoptarea unor acţiuni globale, propunerea este admisă. Lipsa argumentelor ştiinţifice nu va împiedica admiterea propunerii. Prin intermediul secretariatului Comitetul de examinare va invita părţile şi observatorii să ofere informaţii referitoare la prevederile specifice din anexa F. Apoi va pregăti o evaluare a gestiunii riscurilor, care să includă o analiză a măsurilor posibile de control pentru substanţa chimică, în conformitate cu anexa respectivă; sau b) în cazul în care propunerea nu va fi considerată admisă, prin intermediul secretariatului să se pună la dispoziţie profilul de risc tuturor părţilor şi observatorilor şi să se respingă propunerea.8. Pentru orice propunere respinsă, în conformitate cu alin. 7 lit. b), o parte ar putea cere Conferinţei părţilor să examineze posibilitatea de a atribui Comitetului de examinare sarcina de a solicita informaţii suplimentare părţii care a prezentat propunerea şi altor părţi de-a lungul unei perioade de cel mult un an. După această perioadă, pe baza informaţiilor primite, Comitetul de examinare va analiza din nou propunerea, în conformitate cu alin. 6, în ordinea de prioritate ce urmează a fi hotărâtă de către Conferinţa părţilor. Dacă în urma acestei proceduri Comitetul de examinare va respinge din nou propunerea, partea poate contesta hotărârea Comitetului de examinare, iar Conferinţa părţilor va analiza problema la următoarea sesiune. Conferinţa părţilor va decide, pe baza profilului de risc pregătit în conformitate cu anexa E şi luând în considerare evaluarea realizată de către Comitetul de examinare şi orice informaţie suplimentară furnizată de fiecare parte sau observator, că propunerea ar trebui admisă. În cazul în care Conferinţa părţilor hotărăşte admiterea propunerii, Comitetul de examinare va pregăti evaluarea gestionării riscului.9. Pe baza profilului de risc menţionat în alin. 6 şi a evaluării gestionării riscului menţionat în alin. 7 lit. a) sau alin. 8, Comitetul de examinare va recomanda dacă substanţa chimică trebuie înscrisă de Conferinţa părţilor în anexele A, B şi/sau C. Conferinţa părţilor, luând în considerare recomandările Comitetului de examinare, inclusiv acele aspecte care arată incertitudinea de ordin ştiinţific, va hotărî, în mod preventiv, includerea substanţei chimice şi specificarea măsurilor de control care se impun în anexele A, B şi/sau C.  +  Articolul 9Schimbul de informaţii1. Fiecare parte va facilita sau va efectua schimbul de informaţii relevant pentru: a) reducerea sau eliminarea producerii, utilizării şi evacuării poluanţilor organici persistenţi; şi b) identificarea unor alternative pentru poluanţii organici persistenţi, inclusiv furnizarea de informaţii asupra riscurilor reprezentate de aceste substanţe, precum şi asupra costurilor economice şi sociale.2. Părţile vor realiza schimbul de informaţii menţionat în alin. 1 în mod direct sau prin intermediul secretariatului.3. Fiecare parte va desemna un punct focal naţional în vederea realizării schimbului de astfel de informaţii.4. Secretariatul va servi drept centru de schimb al informaţiilor privind poluanţii organici persistenţi, inclusiv al informaţiilor furnizate de către părţi şi de către organizaţiile interguvernamentale şi nonguvernamentale.5. Pentru o mai bună înţelegere a prezentei convenţii, informaţiile asupra sănătăţii şi siguranţei oamenilor şi mediului nu vor fi considerate confidenţiale. Părţile care realizează schimburi de alte informaţii în aplicarea prezentei convenţii vor respecta caracterul confidenţial al informaţiilor, după cum s-a stabilit de comun acord.  +  Articolul 10Informarea, sensibilizarea şi educarea publicului1. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va promova şi va facilita: a) sensibilizarea responsabililor politici şi factorilor de decizie asupra poluanţilor organici persistenţi; b) punerea la dispoziţie publicului a informaţiilor asupra poluanţilor organici persistenţi, luând în considerare dispoziţiile incluse în alin. 5 al art. 9; c) elaborarea şi implementarea, în special pentru femei, copii şi categoriile mai puţin educate, a programelor educaţionale şi de sensibilizare a publicului referitoare la poluanţii organici persistenţi şi la efectele lor asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător, precum şi la soluţiile de înlocuire; d) participarea publicului la abordarea problemei reprezentate de poluanţii organici persistenţi şi de efectele lor asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător şi la elaborarea soluţiilor adecvate, inclusiv a posibilităţilor de contribuţii la nivel naţional pentru implementarea prezentei convenţii; e) instruirea funcţionarilor, oamenilor de ştiinţă, profesorilor, personalului tehnic şi de conducere; f) elaborarea şi schimbul de materiale educaţionale şi de sensibilizare a publicului la nivel naţional şi internaţional; şi g) elaborarea şi implementarea programelor educaţionale şi de instruire a publicului la nivel naţional şi internaţional.2. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va asigura accesul publicului la informaţiile menţionate în alin. 1 şi actualizarea informaţiilor.3. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va încuraja utilizatorii industriali şi profesionali să promoveze şi să faciliteze furnizarea informaţiilor menţionate în alin. 1 la nivel naţional, şi, dacă este cazul, la nivel subregional, regional şi internaţional.4. Pentru furnizarea informaţiilor asupra poluanţilor organici persistenţi şi a înlocuitorilor acestora, părţile vor utiliza fişe tehnice de siguranţă, rapoarte, mijloace media şi de alt tip şi vor stabili centrele de informare la nivel naţional şi regional.5. Fiecare parte va acorda atenţia cuvenită elaborării unor mecanisme, cum ar fi înregistrarea evacuărilor şi transferului de poluanţi, pentru colectarea şi difuzarea informaţiilor asupra estimărilor cantităţilor anuale de substanţe chimice incluse în anexa A, B sau C, care sunt emanate sau eliminate.  +  Articolul 11Cercetarea, dezvoltarea şi monitorizarea1. În limita mijloacelor de care dispun, părţile vor încuraja şi/sau vor întreprinde, la nivel naţional şi internaţional, acţiunile corespunzătoare de cercetaredezvoltare, monitorizare şi cooperare care vizează poluanţii organici persistenţi şi, acolo unde este cazul, înlocuitorii sau poluanţi organici persistenţi potenţiali, furnizând informaţii asupra: a) surselor şi evacuărilor în mediul înconjurător; b) prezenţei, nivelurilor şi tendinţelor de dezvoltare la oameni şi în mediul înconjurător; c) transportului, evoluţiei şi transformării în mediul înconjurător; d) efectelor asupra sănătăţii oamenilor şi mediului înconjurător; e) impacturilor socioeconomice şi culturale; f) reducerii şi/sau eliminării evacuărilor; şi g) metodologiilor armonizate pentru realizarea inventarelor de surse generatoare şi tehnici analitice pentru măsurarea emisiilor.2. Pentru iniţierea activităţilor în conformitate cu alin. 1, în măsura mijloacelor de care dispun, părţile: a) vor sprijini şi vor dezvolta în continuare, dacă este cazul, programele internaţionale, reţelele şi organizaţiile care au ca obiect definirea, realizarea, evaluarea şi finanţarea cercetărilor, colectarea de date şi monitorizarea lor, ţinând cont de necesitatea minimalizării dublării eforturilor; b) vor sprijini eforturile naţionale şi internaţionale care vizează îmbunătăţirea capacităţilor naţionale de cercetare ştiinţifică şi tehnică, în special în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările cu economie în tranziţie, şi vor favoriza accesul la date şi analize, precum şi schimbul lor; c) vor ţine cont de preocupările şi necesităţile ţărilor în curs de dezvoltare şi ale celor cu economie în tranziţie în special de necesităţile în materie de resurse financiare şi tehnice - şi vor coopera pentru îmbunătăţirea capacităţilor de participare a acestor ţări la eforturile menţionate la lit. a) şi b); d) vor intreprinde cercetări care vizează reducerea efectelor poluanţilor organici persistenţi asupra sănătăţii reproducerii; e) vor pune la dispoziţie publicului rezultatele activităţilor de cercetare, dezvoltare şi monitorizare menţionate în acest alineat, la timp şi la intervale regulate; şi f) vor încuraja cooperarea şi/sau vor iniţia cooperarea pentru stocarea şi reactualizarea informaţiilor obţinute din activităţile de cercetare, dezvoltare şi monitorizare.  +  Articolul 12Asistenţa tehnică1. Părţile recunosc că furnizarea unei asistenţe tehnice adecvate în timp util la cererea părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie este esenţială pentru aplicarea cu succes a prezentei convenţii.2. Părţile vor coopera pentru a furniza în timp util o asistenţă tehnică adecvată părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, pentru a le acorda ajutor, în funcţie de necesităţile lor, în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii mijloacelor de implementare a obligaţiilor ce le revin prin prezenta convenţie.3. În această privinţă asistenţa tehnică care urmează a fi furnizată de către ţările dezvoltate părţi şi de alte părţi, în măsura mijloacelor de care dispun, va cuprinde, după cum s-a stabilit de comun acord, o asistenţă tehnică pentru construirea capacităţii privind implementarea obligaţiilor care decurg din această convenţie. Informaţii suplimentare în această privinţă vor fi furnizate de către Conferinţa părţilor.4. Părţile vor stabili, dacă este cazul, măsuri pentru furnizarea asistenţei tehnice şi pentru promovarea transferului de tehnologie părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, în vederea implementării prezentei convenţii. Aceste măsuri vor include înfiinţarea unor centre regionale şi subregionale pentru construirea capacităţilor şi transferul de tehnologie în vederea sprijinirii dezvoltării necesare părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta convenţie. Informaţii suplimentare în această privinţă vor fi furnizate de către Conferinţa părţilor.5. În contextul acestui articol, părţile vor ţine cont pe deplin în deciziile lor ce vizează asistenţa tehnică de nevoile specifice şi de situaţia specială a ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi a ţărilor în curs de dezvoltare care sunt insule mici.  +  Articolul 13Resurse financiare şi mecanisme de finanţare1. Fiecare parte iniţiază furnizarea, în funcţie de mijloacele de care dispune, a sprijinului financiar şi a stimulentelor în ceea ce priveşte activităţile întreprinse la nivel naţional în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei convenţii, în conformitate cu planurile, priorităţile şi programele naţionale.2. Ţările dezvoltate care sunt părţi vor furniza noi resurse financiare suplimentare pentru a permite părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie să acopere costurile suplimentare ale măsurilor de implementare, prin care sunt îndeplinite obligaţiile impuse prin prezenta convenţie, după cum s-a stabilit între o parte beneficiară şi un organism care participă la mecanismul descris în alin. 6. Alte părţi pot oferi astfel de resurse financiare în mod voluntar şi în limita mijloacelor de care dispun. Vor fi încurajate şi contribuţiile provenite din alte surse. Implementarea acestor obligaţii va ţine cont de nevoia de concordanţă, anticipare, de fluxul de fonduri realizat la timp şi de importanţa împărţirii sarcinilor între părţile contribuabile.3. Părţile ţări dezvoltate, precum şi alte părţi, în limita mijloacelor de care dispun şi în conformitate cu planurile, priorităţile şi programele naţionale, vor furniza atât ţărilor în curs de dezvoltare, cât şi celor cu economie în tranziţie, care sunt părţi ale prezentei convenţii, resurse financiare pentru a le ajuta în implementarea acestei convenţii prin surse sau căi bilaterale, regionale şi multilaterale.4. Măsura în care părţile ţări în curs de dezvoltare vor implementa efectiv obligaţiile ce le revin prin prezenta convenţie va depinde de măsura în care părţile ţări dezvoltate îşi vor îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta convenţie în legătură cu resursele financiare, asistenţa tehnică şi transferul de tehnologie. Se va ţine cont de faptul că dezvoltarea economică şi socială durabilă şi eliminarea sărăciei reprezintă prioritatea absolută pentru ţările în curs de dezvoltare, precum şi de necesitatea de a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător.5. Părţile vor lua pe deplin în considerare nevoile specifice şi situaţia specială a ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi a statelor în curs de dezvoltare care sunt insule mici în luarea deciziilor care vizează finanţarea.6. În prezenta convenţie se defineşte un mecanism necesar furnizării resurselor financiare adecvate şi durabile pentru părţile ţări în curs de dezvoltare şi ţări cu economie în tranziţie - ca subvenţie sau concesiune în vederea acordării sprijinului pentru implementarea prezentei convenţii. Mecanismul va funcţiona sub autoritatea, dacă este cazul, sau îndrumarea Conferinţei părţilor, căreia îi va raporta, în scopurile prevăzute în această convenţie. Administrarea sa va fi încredinţată unuia sau mai multor organisme, inclusiv organismelor internaţionale existente, conform hotărârilor Conferinţei părţilor. Mecanismul va include de asemenea alte organisme care vor asigura asistenţa tehnică şi financiară la nivel multilateral, regional şi bilateral. Contribuţiile pentru acest mecanism vor fi adăugate altor transferuri financiare către părţile ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, după cum se menţionează în alin. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile incluse în acest alineat.7. În conformitate cu obiectivele prezentei convenţii şi cu alin. 6, Conferinţa părţilor va adopta la prima reuniune directive adecvate care urmează a fi aplicate mecanismului şi va stabili organismul sau organismele participante la mecanismul financiar, conform reglementărilor care urmează să între în vigoare. Directivele se vor referi, printre altele, la: a) definirea priorităţilor în materie de politică, strategie şi programe prioritare, precum şi a criteriilor clare şi detaliate de eligibilitate pentru accesul la resursele financiare şi utilizarea acestora, inclusiv monitorizarea şi evaluarea la interval regulat a unei asemenea utilizări; b) prezentarea în atenţia Conferinţei părţilor de către un organism sau mai multe organisme a raporturilor periodice asupra corectitudinii şi regularităţii procesului de finanţare a activităţilor necesare pentru implementarea prezentei convenţii; c) promovarea metodelor, mecanismelor şi dispoziţiilor de finanţare bazate pe mai multe surse de finanţare; d) modalităţi pentru determinarea într-un mod previzibil şi clar a sumei de resurse financiare şi disponibile pentru implementarea acestei convenţii, ţinând cont de faptul că eliminarea poluanţilor organici persistenţi ar putea necesita finanţări susţinute şi ţinând cont de condiţiile în care această sumă va face obiectul unei examinări periodice; e) modalităţi de furnizare către părţile interesate a unui ajutor pentru evaluarea necesităţilor, informaţiilor şi surselor de finanţare disponibile şi a modurilor de finanţare, pentru facilitarea coordonării între ele.8. Conferinţa părţilor va examina, cel târziu la cea de-a doua reuniune şi în continuare la intervale regulate, eficacitatea mecanismului stabilit în conformitate cu prezentul articol, capacitatea sa de a răspunde nevoilor din ce în ce mai mari ale părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, criteriile şi dispoziţiile menţionate în alin. 7, nivelul finanţării, precum şi eficacitatea organismelor instituţionale însărcinate cu administrarea mecanismului de finanţare. Pe baza acestei examinări, va lua măsurile necesare şi, dacă este cazul, va îmbunătăţi eficienţa mecanismului, formulând recomandări şi dispoziţii asupra măsurilor prin care se pot asigura finanţări adecvate şi durabile pentru satisfacerea nevoilor părţilor.  +  Articolul 14Proiecte financiare provizoriiStructura instituţională a Fondului Global pentru Mediu, care funcţionează în conformitate cu Instrumentul pentru Stabilirea Fondului Global pentru Mediu Restructurat, va fi, pe bază de interimat, principalul organism însărcinat cu funcţionarea mecanismului financiar menţionat în art. 13, pe o perioadă cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei convenţii şi prima reuniune a Conferinţei părţilor sau până în momentul în care Conferinţa părţilor va hotărî structura instituţională care va fi desemnată în conformitate cu art. 13. Structura instituţională a Fondului Global pentru Mediu ar trebui să îndeplinească această funcţie prin intermediul măsurilor operaţionale care vizează poluanţii organici persistenţi, ţinând cont de eventualitatea în care vor fi necesare noi dispoziţii în această privinţă.  +  Articolul 15Raportarea1. Fiecare parte va raporta Conferinţei părţilor măsurile pe care le-a luat în vederea implementării prevederilor prezentei convenţii şi eficacitatea unor asemenea măsuri pentru realizarea obiectivelor acesteia.2. Fiecare parte va furniza secretariatului: a) date statistice asupra cantităţilor totale de substanţe chimice produse, importate şi exportate, incluse în anexele A şi B, sau o evaluare realistă a acestor cantităţi; şi b) în măsura în care poate fi pusă în practică, lista cu statele de la care s-a importat fiecare substanţă şi cu statele care au exportat fiecare substanţă.3. Raportările se fac periodic şi într-un format care va fi hotărât ulterior de către Conferinţa părţilor la prima reuniune.  +  Articolul 16Evaluarea eficacităţii1. La 4 ani după intrarea în vigoare a acestei convenţii şi la intervale regulate care vor fi hotărâte de Conferinţa părţilor, aceasta va evalua eficacitatea prezentei convenţii.2. În vederea facilitării unei asemenea evaluări, Conferinţa părţilor va întocmi, la prima reuniune, proiectele prin care i se va asigura accesul la datele de monitorizare a prezenţei substanţelor chimice enumerate în anexele A, B şi C, precum şi a propagării în mediu la nivel regional şi mondial. Aceste proiecte: a) ar trebui implementate de către părţi la nivel regional atunci când este cazul, în conformitate cu mijloacele tehnice şi financiare de care dispun, folosind programele şi mecanismele de monitorizare existente care favorizează armonizarea metodelor; b) pot fi completate acolo unde este necesar, luându-se în considerare diferenţele dintre regiuni şi capacităţile lor de realizare a activităţilor de monitorizare; şi c) vor include rapoarte către Conferinţa părţilor asupra rezultatelor activităţilor de monitorizare la nivel regional şi global, la intervale care urmează a fi stabilite de către Conferinţa părţilor.3. Evaluarea prezentată în alin. 1 va fi realizată pe baza informaţiilor ştiinţifice, ecologice, tehnice şi economice disponibile, inclusiv pe baza: a) rapoartelor şi a altor date de monitorizare în conformitate cu alin. 2; b) rapoartelor naţionale prezentate în conformitate cu art. 15; şi c) informaţiilor referitoare la nerespectare, furnizate în conformitate cu procedurile stabilite conform art. 17.  +  Articolul 17NeconformareaConferinţa părţilor va elabora şi va aproba procedurile şi mecanismele instituţionale pentru determinarea măsurii în care dispoziţiile prezentei convenţii nu au fost respectate şi a măsurilor care trebuie luate cu privire la părţile care nu respectă prezenta convenţie.  +  Articolul 18Soluţionarea diferendelor1. Părţile vor soluţiona orice diferend care apare între ele, legat de interpretarea sau de aplicarea prezentei convenţii, prin negocieri sau prin orice alt mijloc paşnic, la alegerea lor.2. În momentul ratificării, acceptării, aprobării ori aderării la prezenta convenţie sau în orice alt moment ulterior, orice parte care nu este o organizaţie de integrare economică regională poate declara în cadrul unui instrument scris transmis depozitarului că, pentru orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, ea recunoaşte ca obligatoriu unul sau ambele mijloace următoare de soluţionare a diferendelor în relaţia cu o parte care acceptă aceeaşi obligaţie: a) arbitrajul, conform procedurilor care vor fi adoptate cât mai curând posibil de către Conferinţa părţilor şi incluse într-o anexă; b) supunerea diferendului Curţii Internaţionale de Justiţie.3. O parte care este o organizaţie regională de integrare economică poate face o declaraţie cu efect similar referitoare la arbitraj, în conformitate cu procedura menţionată în alin. 2 lit. a).4. Orice declaraţie făcută în conformitate cu alin. 2 sau 3 va rămâne în vigoare până la data expirării termenului stipulat în conţinutul său ori până la expirarea termenului de 3 luni de la data depunerii la depozitar a notificării scrise a revocării sale.5. Expirarea unei declaraţii, notificarea revocării unei declaraţii sau depunerea unei noi declaraţii nu va afecta cu nimic procedura declanşată în faţa unui tribunal arbitral ori în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, cu condiţia ca părţile la diferend să nu convină altfel.6. În cazul în care părţile implicate în diferend nu au acceptat acelaşi mijloc de soluţionare a diferendelor sau nici una dintre soluţiile prevăzute în alin. 2 şi dacă ele nu au putut soluţiona diferendul în termen de 12 luni de la data prezentării notificării de către o parte către cealaltă parte cu privire la existenţa unui diferend între ele, diferendul va fi supus unei comisii de conciliere, la cererea unei părţi la diferend. Comisia de conciliere va prezenta un raport cu recomandări. Procedurile suplimentare privind comisia de conciliere vor fi incluse într-o anexă adoptată de către Conferinţa părţilor cel mai târziu la cea de-a doua reuniune.  +  Articolul 19Conferinţa părţilor1. Este constituită o conferinţă a părţilor.2. Prima reuniune a Conferinţei părţilor va fi convocată de către directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite de Mediu, nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii. Ulterior reuniunile ordinare ale Conferinţei părţilor vor avea loc la intervale regulate stabilite de aceasta.3. Reuniunile extraordinare ale Conferinţei părţilor vor putea avea loc în orice moment în cazul în care aceasta consideră necesar sau la cererea scrisă a uneia dintre părţi, cu condiţia ca această cerere să fie susţinută de cel puţin o treime din numărul părţilor.4. Conferinţa părţilor va hotărî şi va adopta prin consens, la prima reuniune, regulamentul de funcţionare şi regulamentul financiar, precum şi regulamentele oricăror organe subsidiare, precum şi dispoziţiile financiare care guvernează funcţionarea secretariatului.5. Conferinţa părţilor va urmări şi va evalua în permanenţă aplicarea prezentei convenţii. Ea va îndeplini funcţiile care îi revin prin prezenta convenţie şi în acest scop: a) va crea, în conformitate cu alin. 6, organele subsidiare considerate necesare pentru aplicarea prezentei convenţii; b) va coopera, după caz, cu organizaţiile internaţionale şi organismele interguvernamentale şi neguvernamentale competente; şi c) va revizui în mod sistematic toate informaţiile puse la dispoziţia părţilor în conformitate cu art. 15, inclusiv evaluări ale eficacităţii, prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. b) pct. (iii); d) va examina şi va lua orice măsură necesară pentru realizarea obiectivelor prezentei convenţii.6. Conferinţa părţilor, la prima reuniune, va înfiinţa un organ auxiliar denumit Comitet de studiu al poluanţilor organici persistenţi, care va exercita funcţiile ce îi revin prin prezenta convenţie. În acest scop: a) membrii Comitetului de studiu al poluanţilor organici persistenţi, denumit în continuare Comitet de studiu, vor fi numiţi de către Conferinţa părţilor. Comitetul de studiu va fi compus dintr-un număr limitat de specialişti în evaluarea şi gestiunea produselor chimice, desemnaţi de către guverne. Membrii Comitetului de studiu vor fi numiţi pe baza unei repartiţii geografice echitabile pentru a se asigura un echilibru între părţile ţări dezvoltate şi părţile ţări în curs de dezvoltare; b) Conferinţa părţilor va hotărî mandatul, organizarea şi funcţionarea Comitetului de studiu; c) Comitetul de studiu va depune toate eforturile în vederea adoptării recomandărilor sale prin consens. Atunci când toate eforturile pentru obţinerea consensului rămân fără rezultate, recomandările vor fi adoptate, în ultimă instanţă, cu votul unei majorităţi de două treimi din numărul membrilor prezenţi şi care îşi exercită dreptul de vot.7. Conferinţa părţilor va evalua, la cea de-a treia reuniune, necesitatea continuă a aplicării procedurii incluse în art. 3 alin. 2 lit. b) şi va include şi evaluări asupra eficacităţii sale.8. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice stat care nu este parte la prezenta convenţie pot participa la reuniunile Conferinţei părţilor în calitate de observator. Orice organ sau agenţie naţională ori internaţională, guvernamentală sau neguvernamentală, competentă în domeniile vizate de către prezenta convenţie şi care a informat secretariatul în legătură cu dorinţa sa de a fi reprezentată la o reuniune a Conferinţei părţilor în calitate de observator, poate fi admisă ca participant la această reuniune, cu excepţia cazului în care o treime din numărul părţilor se opune. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să fie în conformitate cu regulamentul de funcţionare adoptat de Conferinţa părţilor.  +  Articolul 20Secretariatul1. Se constituie un secretariat.2. Funcţiile secretariatului sunt următoarele: a) organizarea reuniunilor Conferinţei părţilor şi a organelor sale subsidiare şi furnizarea serviciilor solicitate de către acestea; b) facilitarea acordării de asistenţă către părţi, în special către părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare sau ţări cu economie în tranziţie, la cerere, în vederea implementării acestei convenţii; c) asigurarea coordonării necesare cu secretariatele altor organisme internaţionale competente; d) elaborarea şi punerea la dispoziţia părţilor a rapoartelor periodice bazate pe informaţiile primite, în conformitate cu art. 15, şi pe alte informaţii disponibile; e) stabilirea, sub supravegherea Conferinţei părţilor, a aranjamentelor administrative şi contractuale care ar putea fi necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale într-un mod eficient; f) îndeplinirea altor sarcini de secretariat prevăzute în prezenta convenţie şi a oricărei alte funcţii care i-ar putea fi încredinţată de către Conferinţa părţilor.3. Funcţiile de secretariat al convenţiei sunt asigurate de către directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite de Mediu, cu excepţia cazului în care Conferinţa părţilor hotărăşte, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi care îşi exercită dreptul de vot, să încredinţeze funcţiile de secretariat uneia sau mai multor organizaţii internaţionale.  +  Articolul 21Amendamentele aduse prezentei convenţii1. Orice parte poate propune amendamente la această convenţie.2. Amendamentele la prezenta convenţie vor fi adoptate în cadrul unei reuniuni a Conferinţei părţilor. Textul oricărei propuneri de amendament este comunicat părţilor de către secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea reuniunii la care este prezentat spre adoptare. Secretariatul comunică, de asemenea, propunerile de amendament semnatarilor prezentei convenţii şi, pentru informare, depozitarului.3. Părţile vor face toate eforturile posibile pentru a ajunge la un acord, prin consens, asupra oricărei propuneri de amendament la prezenta convenţie. Dacă toate eforturile în vederea atingerii consensului se dovedesc a fi inutile şi nu se ajunge la nici un acord, amendamentul va fi adoptat, în ultimă instanţă, cu votul unei majorităţi de trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi care îşi exercită dreptul de vot.4. Depozitarul va comunică amendamentul tuturor părţilor în vederea ratificării, acceptării sau aprobării.5. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea unui amendament va fi notificată în scris depozitarului. Orice amendament adoptat conform alin. 3 va intra în vigoare pentru părţile care l-au acceptat în a 90-a zi de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau de aprobare a amendamentului de către cel puţin trei pătrimi din numărul părţilor. Ulterior amendamentul va intra în vigoare pentru orice parte în a 90-a zi de la data depozitării de către acea parte a instrumentului său de ratificare, acceptare sau de aprobare a amendamentului.  +  Articolul 22Adoptarea şi amendamentele anexelor1. Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta şi, dacă nu se prevede altfel, o referire la prezenta convenţie constituie în acelaşi timp o referire la oricare dintre anexele acesteia.2. Orice nouă anexă se va limita la problemele de procedură şi la problemele cu caracter ştiinţific, tehnic sau administrativ.Următoarea procedură se va aplica propunerii, adoptării şi intrării în vigoare a anexelor adiţionale la prezenta convenţie: a) anexele adiţionale vor fi propuse şi adoptate conform procedurii stabilite în alin. 1, 2 şi 3 ale art. 21; b) orice parte care nu este în măsură să accepte o anexă adiţională va notifica în scris acest fapt depozitarului, într-o perioadă de un an de la data comunicării de către depozitar a adoptării anexei adiţionale. Depozitarul va informa, fără întârziere, toate părţile asupra notificării primite. O parte poate retrage în orice moment o notificare anterioară de neacceptare cu privire la o anexă adiţională şi anexa respectivă va intra în vigoare începând cu acel moment, pentru această parte, conform lit. c); şi c) la expirarea termenului de un an de la data comunicării de către depozitar a adoptării unei anexe adiţionale, anexa respectivă va intra în vigoare pentru toate părţile care nu au transmis o notificare în conformitate cu dispoziţiile lit. b).3. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele A, B şi C vor fi supuse aceloraşi proceduri ca şi propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a anexelor adiţionale la această convenţie, cu excepţia unui amendament la anexa A, B sau C, care nu va intra în vigoare pentru o parte care a făcut o declaraţie referitoare la amendamentele la aceste anexe în conformitate cu alin. 4 al art. 25, caz în care un asemenea amendament va intra în vigoare pentru această parte în a 90-a zi de la data depunerii la depozitar a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare cu privire la acest amendament.4. Următoarea procedură se aplică în cazul propunerii, adoptării şi intrării în vigoare a oricărui amendament la anexa D, E sau F: a) amendamentele vor fi propuse conform procedurii prevăzute în alin. 1 şi 2 ale art. 21; b) părţile vor adopta hotărâri cu privire la oricare amendament la anexa D, E sau F prin consens; c) orice hotărâre de amendare a anexei D, E sau F este imediat comunicată părţilor de către depozitar. Acest amendament va intra în vigoare pentru toate părţile la data indicată în hotărâre.5. Atunci când o anexă adiţională sau un amendament adus unei anexe se referă la un amendament la prezenta convenţie, anexa adiţională sau amendamentul respectiv nu va intra în vigoare decât atunci când amendamentul la prezenta convenţie va intra în vigoare.  +  Articolul 23Dreptul de vot1. Fiecare parte la această convenţie va dispune de un vot, cu excepţia dispoziţiilor alin. 2.2. O organizaţie regională de integrare economică, pentru a-şi exercită dreptul de vot în domeniile care se află în competenţa sa, va dispune de un număr de voturi egal cu numărul de state membre care sunt părţi la prezenta convenţie. Organizaţia nu îşi va exercita dreptul de vot dacă unul dintre statele sale membre îl exercită pe al său şi invers.  +  Articolul 24SemnareaPrezenta convenţie va fi deschisă pentru semnare tuturor statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică la Stockholm la 23 mai 2001 şi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York între 24 mai 2001 şi 22 mai 2002.  +  Articolul 25Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea1. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele membre şi de către organizaţiile regionale de integrare economică. Ea va fi deschisă spre aderare statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică din ziua următoare datei la care este închisă pentru semnare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare sunt depuse la depozitar.2. Oricărei organizaţii regionale de integrare economică care devine parte la prezenta convenţie fără ca nici unul dintre statele membre să fie părţi la aceasta îi revin toate obligaţiile menţionate în prezenta convenţie. Atunci când unul sau mai multe state membre ale uneia dintre aceste organizaţii sunt părţi la prezenta convenţie, organizaţia şi statele sale membre convin asupra responsabilităţilor care le revin prin prezenta convenţie. În acest caz organizaţia şi statele sale membre nu sunt abilitate să exercite în acelaşi timp drepturile prevăzute în prezenta convenţie.3. În instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, organizaţiile regionale de integrare economică vor indica limitele competenţei lor cu privire la problemele reglementate în prezenta convenţie. Aceste organizaţii informează depozitarul, care comunică, la rândul său, părţilor orice modificări importante ale limitelor competenţei lor.4. În instrumentul său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, orice parte poate declara că, în ceea ce o priveşte, orice amendament adus anexei A, B sau C va intra în vigoare doar la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare cu privire la acest amendament.  +  Articolul 26Intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii celui de-al 50-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.2. Pentru fiecare stat sau organizaţie regională de integrare economică care ratifică, acceptă sau aderă la prezenta convenţie după depunerea celui de-al 50-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, prezenta convenţie intră în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii de către acest stat sau de către această organizaţie a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.3. În scopul alin. 1 şi 2, instrumentul depus de către o organizaţie regională de integrare economică nu va fi considerat drept un instrument adiţional celor depuse de către statele membre ale organizaţiei respective.  +  Articolul 27RezerveNici o rezervă nu poate fi făcută la prezenta convenţie.  +  Articolul 28Retragerea1. Oricând după expirarea unei perioade de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru o anumită parte, această parte se poate retrage din prezenta convenţie prin intermediul unei notificări scrise transmise depozitarului.2. Retragerea va produce efecte la expirarea unei perioade de un an de la data primirii de către depozitar a notificării de retragere sau la o dată ulterioară prevăzută în notificarea de retragere.  +  Articolul 29DepozitarulSecretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul acestei convenţii.  +  Articolul 30Texte autenticeOriginalul acestei convenţii, ale cărei texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, spaniolă şi rusă sunt egal autentice, va fi depozitat la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.Drept care subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi în acest sens, au semnat prezenta convenţie.Adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.  +  Anexa A ELIMINARIPartea I┌──────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┐│Substanţa chimica │Activitate │ Derogare specifică │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Aldrin* │Producere │Nici una ││ ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│CAS nr. 309-00-2 │Utilizare │Ectoparazitar local insecticid │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Clordan* │Producere │Conform autorizaţiilor acordate ││CAS nr. 57-74-9 │ │Părţilor incluse în registru ││ ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │Ectoparazitar local ││ │ │Insecticid ││ │ │Termiticid ││ │ │Termiticid pentru cladiri şi baraje ││ │ │Termiticid pentru drumuri ││ │ │Activ în adezivi de placaj │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Dieldrin* │Producere │Nici una ││CAS nr. 60-57-1 ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │În activităţi agricole │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Endrin* │Producere │Nici una ││CAS nr. 72-20-8 ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │Nici una │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Heptaclor* │Producere │Nici una ││CAS nr. 76-44-8 ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │Termiticid ││ │ │Termiticid pentru sarpantele caselor ││ │ │Termiticid (subteran) ││ │ │Tratarea lemnului ││ │ │Strat izolant pentru cablurile ││ │ │subterane │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Hexaclorbenzen │Producere │Conform autorizaţiilor acordate ││CAS nr.118-74-1 │ │părţilor incluse în registru ││ ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │Produs intermediar ││ │ │Solvent în pesticide ││ │ │Intermediar intr-o situaţie delimitata ││ │ │într-un sistem inchis │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Mirex* │Producere │Conform autorizaţiilor acordate ││CAS nr.2385-85-5 │ │părţilor incluse în registru ││ ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │Termiticid │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Toxafen: │Producere │Nici una ││CAS nr. 8001-35-2 ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │Nici una │├──────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│Bifenili policlorurati │Producere │Nici una ││(PCB)* ├───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │Utilizare │Articole utilizate în conformitate cu ││ │ │prevederile Părţii II a prezentei ││ │ │Anexe │└──────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────┘Note:──────(i) În afara cazului în care se specifică altceva în Convenţie, cantităţile de substanţa chimica prezente în urme în produse şi articole sub forma de contaminanţi în mod accidental nu vor fi considerate semnificative pentru a fi incluse în aceasta Anexa;(îi) Aceasta nota nu va fi considerata ca derogare specifică la producere sau la utilizare în scopurile enunţate în alineatul 2, Articolul 3. Cantităţile de substanţa chimica prezente ca părţi componente ale articolelor fabricate sau deja utilizate înainte sau la data intrării în vigoare a obligaţiei relevante referitoare la acea substanţa chimica, nu vor fi considerate semnificative pentru a fi induse în aceasta Anexa, cu condiţia ca o Parte sa fi adus la cunoştinţa Secretariatului faptul ca un anumit tip de articol este în continuare utilizat pe teritoriul acelei Părţi. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia publicului.(iii) Aceasta nota, care nu se aplică substanţelor chimice a căror denumire este urmata de un asterisc în coloana "Substanţa chimica" din partea I a prezentei anexe, nu va fi considerata derogare specifică de producere sau utilizare în vederea alineatului 2, Articolul 3. Dat fiind faptul ca este de aşteptat ca la oameni şi în mediul înconjurător sa ajungă cantităţi nesemnificative din substanţa chimica, în timpul producţiei şi utilizării unui intermediar (semifabricat) intr-o situaţie delimitată (restrânsă) într-un sistem închis, Partea, care înştiinţează Secretariatul în legătură cu acest lucru, poate permite producerea şi utilizarea a cantităţilor de substanţa chimica ca intermediar intr-o situaţie delimitată într-un sistem închis, inclusa în aceasta anexa transformata chimic în cursul procesului de fabricare a altor substanţe chimice, luând în considerare criteriile enunţate în alineatul 1, Anexa D, dacă substanţa nu manifesta caracteristicile poluanţilor organici persistenţi.Aceasta notificare include informaţii referitoare la producţia totala şi la utilizarea acestei substanţe chimice sau o evaluare reala a acestor informaţii, precum şi informaţii cu privire la natura procesului în situaţie limitata în circuit inchis inclusiv cantitatea de poluant organic persistent ca material iniţial netransformat şi prezent sub forma de contaminant în urme, în mod accidental, în produsul final. Aceasta procedura se va aplica cu excepţia cazului în care exista o dispoziţie contrara în prezenta Anexa. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia Conferinţei Pârtilor şi a publicului. Aceasta producere sau utilizare nu este considerata derogare specifică la producere sau la utilizare. Aceasta producere sau utilizare inceteaza după o perioadă de zece ani, cu condiţia ca partea implicata sa adreseze o noua notificare Secretariatului, situaţie în care perioada va fi prelungita cu inca zece ani, cu excepţia cazului în care Conferinţa Pârtilor, după o examinare a producerii şi utilizării hotărăşte altfel. Aceasta procedura de notificare poate fi repetata.(iv) Părţile care au înregistrat derogările în conformitate cu articolul 4 pot folosi toate derogările specifice din aceasta Anexa cu excepţia utilizării bifenililor policlorurati în articolele în utilizare (exploatare), în conformitate cu prevederile Pârtii a II-a a prezentei Anexe, excepţie care trebuie aplicata de către toate Părţile.Partea IIBifenili policloruraţiFiecare Parte :(a) cu privire la eliminarea utilizării bifenililor policlorurati în echipamente (de ex. transformatori, condensatori sau alte recipiente care conţin lichide) până în 2025, situaţie supusă examinării de către Conferinţa Pârtilor, va întreprinde acţiuni în conformitate cu următoarele priorităţi:(i) va face eforturi susţinute pentru identificarea, etichetarea şi scoaterea din circulaţie a echipamentelor care conţin bifenili policlorurati intr-o concentraţie mai mare de 10 la suta şi într-un volum mai mare de 5 litri;(îi) va face eforturi susţinute pentru identificarea, etichetarea şi scoaterea din circulaţie a echipamentelor care conţin bifenili policlorurati intr-o concentraţie mai mare de 0,05 la suta şi într-un volum mai mare de 5 litri;(iii) se va strădui sa identifice şi sa scoată din circulaţie echipamentele care conţin bifenili policlorurati intr-o concentraţie mai mare de 0,005 la suta şi într-un volum mai mare de 0,05 litri;(b) în conformitate cu priorităţile de la litera (a), va promova următoarele măsuri pentru reducerea expunerilor şi a riscului şi pentru controlul utilizării bifenililor policlorurati:(i) va folosi substanţa numai în echipamente intacte care nu prezintă orificii de scurgere şi numai în zone unde riscul de emanaţie în mediul înconjurător poate fi minimizat sau remediat imediat;(îi) nu va folosi substanţa în echipamente situate în locurile legate de producerea sau tratarea alimentelor şi a furajelor;(iii) atunci când substanţa este folosita în zone populate, inclusiv scoli şi spitale, se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea defecţiunilor electrice care ar putea provoca un incendiu, şi se vor inspecta regulat echipamentele pentru a identifica orificiile de scurgere.(c) fără a tine cont de alineatul 2 al articolului 3, va asigura ca echipamentele care conţin bifenili policlorurati, ce prezintă caracteristicile descrise la litera (a), sa nu fie exportate sau importate decât în scopul unei gestionari raţionale a deşeurilor.(d) cu excepţia operaţiunilor de întreţinere, nu va permite recuperarea substanţelor în scopul refolosirii acestora în alte echipamente continind lichide cu o concentraţie de bifenili policlorurati mai mare de 0,005%;(e) Va face eforturi susţinute pentru realizarea unei gestiuni raţionale a deşeurilor de lichide care conţin bifenili policlorurati intr-o concentraţie mai mare de 0,005%, în conformitate cu alineatul 1 al articolului 6, cat mai curând posibil dar cel târziu până în 2028, cu condiţia examinării de către Conferinţa Părtilor;(f) În locul notei (îi) din Partea I a acestei Anexe, va incerca sa identifice alte articole a căror concentraţie de bifenili policlorurati depăşeşte 0,005% (de exemplu invelisuri pentru cabluri, conservarea călăfătuirii (ştemuirii), obiecte vopsite) şi le va gestiona în conformitate cu alineatul 1 al Articolului 6.(g) Va întocmi un raport o dată la cinci ani referitor la progresul înregistrat în eliminarea bifenililor policlorurati şi îl va prezenta Conferinţei Părtilor în conformitate cu articolul 15;(h) Rapoartele prezentate la litera (g) vor fi examinate, dacă este cazul, de către Conferinţa Părtilor în cadrul examinărilor bifenililor policlorurati. Conferinţa Părtilor va examina progresul înregistrat în vederea eliminării bifenililor policlorurati la un interval de cinci ani sau la un interval diferit, dacă e cazul, ţinând cont de rapoartele vizate mai sus.  +  Anexa B) RESTRICŢII
      Partea I
  Substanţa chimica Activitate Scop acceptabil sau derogare specifică
  DDT (1,1,1 - triclor-2,2- bis(4-clorfenil)etan) CAS nr. 50-29-3 Producere Scop acceptabil: Utilizarea în controlul vectorilor maladiilor în conformitate cu Partea a II-a a acestei Anexe Derogări specifice: Intermediar în producerea dicofolului Produs intermediar
  Utilizare Scop acceptabil: Controlul vectorului maladiilor în conformitate cu Partea a II-a a acestei Anexe. Derogări specifice: (îi) Producerea dicofolului Produs Intermediar
  (i) În afara cazului în care se specifică altfel în Convenţie, cantităţile de substanţa chimica prezente în produse şi articole sub forma de contaminanţi, în urme în mod accidental nu vor fi luate în considerare pentru a fi incluse în aceasta Anexa;(îi) Aceasta nota nu va fi considerata derogare specifică de producere sau de utilizare în scopurile enunţate în alineatul 2 al Articolului 3. Cantităţile de substanţa chimica prezente ca părţi componente ale articolelor fabricate sau deja utilizate înainte sau la data intrării în vigoare a obligaţiei relevante referitoare la acea substanţa chimica, nu vor fi considerate semnificative pentru a fi incluse în aceasta Anexa, cu condiţia ca o Parte sa fi adus la cunoştinţa Secretariatului faptul ca un anumit tip de articol este în continuare utilizat pe teritoriul acelei Părţi. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia publicului(iii) Aceasta nota, care nu se aplică substanţelor chimice a căror denumire este urmata de un asterisc în coloana "Substanţa chimica" din partea 1 a prezentei anexe, nu va fi considerata derogare specifică de producere sau utilizare în vederea alineatului 2, Articolul 3. Dat fiind faptul ca este de aşteptat ca la oameni şi în mediul înconjurător sa ajungă cantităţi nesemnificative din substanţa chimica, în timpul producţiei şi utilizării unui intermediar (semifabricat) intr-o situaţie delimitată (restrânsă) într-un sistem închis, Partea, care înştiinţează Secretariatul în legătură cu acest lucru, poate permite producerea şi utilizarea a cantităţilor de substanţa chimica ca intermediar intr-o situaţie delimitată într-un sistem închis, inclusa în aceasta anexa transformata chimic în cursul procesului de fabricare a altor substanţe chimice, luând în considerare criteriile enunţate în alineatul 1, Anexa D, dacă substanţa nu manifesta caracteristicile poluanţilor organici persistenţi. Aceasta notificare include informaţii referitoare la producţia totala şi la utilizarea acestei substanţe chimice sau o evaluare reala a acestor informaţii, precum şi informaţii cu privire la natura procesului în situaţie limitata în circuit inchis inclusiv cantitatea de poluant organic persistent ca material iniţial netransformat şi prezent sub forma de contaminant în urme, în mod accidental, în produsul final. Aceasta procedura se va aplica cu excepţia cazului în care exista o dispoziţie contrara în prezenta Anexa. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia Conferinţei Părtilor şi a publicului. Aceasta producere sau utilizare nu este considerata derogare specifică la producere sau la utilizare. Aceasta producere sau utilizare inceteaza după o perioadă de zece ani, cu condiţia ca partea implicata sa adreseze o noua notificare Secretariatului, situaţie în care perioada va fi prelungita cu inca zece ani, cu excepţia cazului în care Conferinţa Părtilor, după o examinare a producerii şi utilizării hotărăşte altfel. Aceasta procedura de notificare poate fi repetata.(iv) Părţile care au înregistrat derogările specifice, în conformitate cu articolul 4 pot folosi toate derogările prevăzute în prezenta anexa.Partea IIDDT (1,1,1 -triclor-2, 2-bis(4-clorfenil)etan)1. Producerea şi utilizarea DDT-ului vor fi eliminate cu excepţia cazului în care Părţile care au anunţat Secretariatul asupra intenţiei lor de producere şi/sau utilizare a acestuia. Părţile prezente vor întocmi un Registru cu DDT şi îl vor pune la dispoziţia publicului. Secretariatul va tine Registrul DDT.2. Fiecare Parte care produce şi/sau utilizează DDT-ului va limita producerea şi/sau utilizarea acestuia doar la combaterea vectorilor patogeni în conformitate cu recomandările şi instrucţiunile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii referitoare la utilizarea DDT-ului şi atunci când nu exista soluţii de înlocuire sigure, eficiente şi ieftine pentru Partea în chestiune.3. În cazul în care fiecare Parte care nu este inclusa în Registrul DDT, hotărăşte ca are nevoie de DDT pentru combaterea vectorilor patogeni, va anunţa Secretariatul cat mai curând posibil pentru ca numele sau să fie adăugat în Registrul DDT. În acelaşi timp va anunţa Organizaţia Mondiala a Sănătăţii.4. O dată la trei ani, fiecare Parte care utilizează DDT-ul va furniza Secretariatului şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii informaţii asupra cantităţii folosite, condiţiilor de utilizare şi interesului acordat strategiei profilactice a acestei Părţi, într-un format care va fi hotărât de către Conferinţa Părtilor în consultanţă cu Organizaţia Mondiala a Sănătăţii.5. În scopul reducerii şi în cele din urma a eliminării utilizării DDT-ului, Conferinţa Părtilor va încuraja;(a) Elaborarea şi implementarea de către fiecare Parte, care foloseşte DDT-ul, a unui plan de acţiune în cadrul planului de implementare specificat în Articolul 7. Planul de acţiune va include: i) Elaborarea mecanismelor de reglementare şi de alta natura pentru a asigura ca utilizarea DDT-ului este limitata la combaterea vectorilor patogeni.îi) Utilizarea produselor, metodelor şi soluţiilor de înlocuire corespunzătoare, inclusiv a strategiilor de gestiune a rezistentei, pentru asigurarea eficientei continue a acestor soluţii.iii) Masurile pentru îmbunătăţirea mijloacelor de asigurare a sănătăţii şi reducerea riscului de apariţie a bolilor.(b) promovarea de către Părţi, în limita mijloacelor de care dispun, a cercetării şi dezvoltării în domeniul substanţelor chimice şi produselor nechimice, a metodelor şi soluţiilor de înlocuire sigure pentru Părţile care folosesc DDT-ul, în funcţie de situaţia acelor tari, în scopul reducerii problemelor de ordin uman şi economic produse de o anumita maladie. Factorii care vor fi promovaţi, pentru studierea soluţiilor de înlocuire sau a combinaţiilor de soluţii de înlocuire, vor include riscurile pentru sănătatea omului şi implicaţiile ecologice ale acestor soluţii de înlocuire. Soluţiile de înlocuire a DDT-ului viabile vor prezenta un risc mai redus pentru sănătatea omului şi mediul înconjurător, vor fi potrivite pentru combaterea maladiilor în funcţie de situaţia fiecărei Părţi, şi vor fi monitorizate.6. Începând cu prima reuniune, şi ulterior din trei în trei ani cel puţin, Conferinţa Părtilor va evalua, în consultanţă cu Organizaţia Mondiala a Sănătăţii, necesitatea de a utiliza DDT-ul pentru combaterea vectorilor patogeni, pe baza informaţiilor ştiinţifice, tehnice, ecologice şi economice disponibile, care includ:(a) Producerea şi utilizarea DDT-ului şi condiţiile enunţate în alineatul 2.(b) Disponibilitatea, siguranţa şi implementarea soluţiilor de înlocuire a DDT; şi(c) Progresul realizat în îmbunătăţirea capacităţilor tarilor de adoptare în siguranţa a acestor soluţii de înlocuire.7. O Parte poate, în orice moment, să se retragă din Registrul DDT printr-o notificare scrisa adresata Secretariatului. Retragerea va intra în vigoare la data specificata în notificare.
   +  Anexa C PRODUCERE ACCIDENTALAPartea I: Poluanţii organici persistenţi supuşi cerinţelor incluse în Articolul 5Aceasta anexa se aplică următorilor poluanţi organici persistenţi atunci când se formează şi sunt emisi accidental din surse antropice:
  Substanţa chimica
  p-Dioxina-dibenzo-policlorurata şi dibenzofurani (PCDD/PCDF) Hexaclorbenzen (HCB) (CAS Nr. 118-74-1) Bifenili policlorurati (PCB)
  Partea a II-a: Categoriile de sursep-Dioxinele-dibenzo-policlorurate şi dibenzofuranii, hexaclorbenzenul şi bifenilii policlorurati se formează şi sunt emisi accidental în urma proceselor termice în care sunt folosite materii organice şi clor ca urmare a arderii incomplete sau a reacţiilor chimice. Următoarele categorii industriale de surse au un potenţial ridicat de producere şi emanare a acestor substanţe în mediul înconjurător:(a) incineratoare de deşeuri, inclusiv co-incineratoare de deşeuri municipale, periculoase sau medicale sau cele pentru nămoluri de canalizare;(b) cuptoare de ciment în care sunt arse deşeuri periculoase;(c) producerea de celuloza prin folosirea clorului elementar sau a substanţelor chimice care generează clor elementar pentru procesul de inalbire;(d) Următoarele procese termice din industria metalurgica:(i) Producerea secundara de cupru;(îi) Utilajele pentru produse sinterizate din industria metalurgica;(iii) Producerea secundara de aluminiu;(iv) Producerea secundara de zinc.Partea a III-a: Categoriile de sursep-Dioxinele-dibenzo-policlorurate şi dibenzofuranii, hexaclorbenzenul şi bifenilii policlorurati se pot forma şi pot fi emanaţi accidental din următoarele categorii de surse, printre care se număra:(a) arderea în aer liber a deşeurilor, inclusiv arderea gunoaielor depozitate;(b) procesele termice din industria metalurgica care nu sunt menţionate în Partea II;(c) sursele de ardere din reşedinţe;(d) instalaţii de ardere a combustibililor fosili şi cazanele industriale;(e) instalaţii de ardere pentru lemn şi alţi combustibili de biomasa;(f) procese specifice de producere a substanţelor chimice în urma cărora sunt emanaţi în mod accidental poluanţi organici persistenţi, în special producerea de clorfenoli şi cloranil;(g) crematorii;(h) vehicule cu motor, în special cele care funcţionează pe principiul arderii benzinei cu plumb;(i) distrugerea resturilor animaliere;(j) vopsirea textilelor sau a pieilor (cu cloranil) şi finisarea (cu extracţie alcalina);(k) instalaţii de distrugere pentru vehiculele care şi-au încheiat ciclul de viaţa;(l) încălzirea lenta a cablurilor de cupru;(m)rafinarii pentru deseurile de petrol.Parte a IV-a: Definiţii1. În scopul prezentei Anexe:(a) "Bifenilii policlorurati" înseamnă compuşi aromatici structuraţi în asa fel încât atomii de hidrogen ai moleculei de bifenil (doua inele de benzen legate de printr-o singura legătura carbon - carbon) să fie inlocuiti de cel mult zece atomi de clor; şi(b) "p-Dioxinele-dibenzo-policlorurate" şi "dibenzofuranii policlorurati" sunt compuşi aromatici triciclici formaţi din două inele de benzen legate de doi atomi de oxigen în cazul p-dioxinelor-dibenzo-policlorurate şi de un atom de oxigen şi o legătura carbon - carbon în cazul dibenzofuranilor policlorurati, a căror atomi de hidrogen ar putea fi inlocuiti de cel mult opt atomi de clor.2. În aceasta Anexa, toxicitatea p-dioxinelor-dibenzo-policlorurate şi a dibenzofuranilor este exprimata prin folosirea conceptului de "echivalenta toxica" care măsoară activitatea toxica relativa de tipul dioxina a diferitelor combinaţii de p-dioxine-dibenzo-policlorurate şi dibenzofurani şi bifenili policlorurati coplanar faţă de 2,3,7,8-tetraclor-dibenzo-p-dioxina. Valorile factorului de echivalenta toxica care urmează să fie folosit în scopurile prezentei Convenţii vor fi în conformitate cu standardele internaţionale acceptate, începând cu valorile factorului de echivalenta toxica pentru mamifere, stabilit de către Organizaţia Mondiala a Sănătăţii pentru p-dioxinele-dibenzo-policlorurate şi dibenzofurani şi bifenilii policlorurati coplanar Concentraţiile sunt exprimate în echivalenţi toxici.Partea a V-a: Dispoziţii generale privind cele mai bune tehnici disponibile şi cele mai bune practici de mediuAceasta Parte conţine dispoziţiile generale adresate Părtilor privind prevenirea şi reducerea evacuărilor de substanţe chimice incluse în Partea I.A. Măsuri generale de prevenire referitoare la cele mai bune tehnici disponibile şi la cele mai bune practici de mediuAnaliza metodelor de prevenire a producerii şi evacuărilor de substanţe chimice prevăzute în Partea I ar trebui considerata prioritara. Masurile utile ar trebui sa includă:(a) Utilizarea tehnologiei care produce cantităţi reduse de deşeuri;(b) Utilizarea substanţelor cu un grad redus de periculozitate;(c) Promovarea recuperării şi reciclării deşeurilor şi substanţelor generate (produse) şi utilizate în cadrul unui proces;(d) Înlocuirea de la sursa a materialelor primare, care sunt poluanţi organici persistenţi sau acolo unde exista o legătura directa între materiale şi evacuări de poluanţi organici persistenţi;(e) Programe de buna gestiune şi întreţinere preventiva;(f) Îmbunătăţirea gestionarii deşeurilor în scopul încetării arderilor acestora în aer liber sau sub alte forme necontrolate, inclusiv în depozite de deşeuri. Atunci când se analizează propunerile de creare a unor noi instalaţii de distrugere a deşeurilor, ar trebui să se tina cont de soluţiile de înlocuire precum: activităţile care vizează reducerea la minimum a producerii de deşeuri municipale şi medicale, inclusiv recuperarea resurselor, reutilizarea, reciclarea, separarea deşeurilor şi promovarea produselor care generează mai puţine deşeuri. În aceasta privinţa, ar trebui să se ia în considerare problemele de sănătate publică ar trebui luate cu atenţie în considerare;(g) Reducerea la minimum a substanţelor chimice care apar drept contaminanţi în produse;(h) Evitarea clorului elementar, sau a substanţelor chimice care generează clor elementar, pentru inalbire.B. Cele mai bune tehnici disponibileConceptul de "cele mai bune tehnici disponibile" nu vizează prescrierea unei anumite tehnici sau tehnologii, ci ia în considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective, amplasarea geografica, şi condiţiile locale de mediu. Tehnicile de control adecvate pentru reducerea evacuărilor de substanţe chimice enumerate în Partea I sunt în general aceleaşi. Pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, ar trebui să se acorde o importanţa deosebită, atât în general cat şi în cazuri specifice, următorilor factori, ţinând cont de costurile şi beneficiile măsurii şi luarea în considerare a abordării precaute şi preventive:(a) Consideraţii generale:(i) Natura, efectele şi masa evacuărilor respective: tehnicile ar putea varia în funcţie de dimensiunea sursei;(îi) Datele punerii în funcţiune a instalaţiilor noi sau existente;(iii) Timpul necesar pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;(iv) Consumul şi natura materiilor prime utilizate în procesul respectiv şi eficienta energetica a acestui proces;(v) Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a impactului total al evacuărilor în mediul înconjurător şi a riscurilor reprezentate de acestea;(vi) Necesitatea prevenirii accidentelor şi reducerii la minimum a consecinţelor asupra mediului înconjurător;(vii) Necesitatea asigurării sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă;(viii) Procedee, instalaţii şi metode de utilizare comparabile care au fost testate cu succes la scara industriala;(ix) Progrese tehnologice şi evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice.(b) Măsuri generale de reducere a evacuărilor: atunci când se analizează propunerile pentru crearea unor noi instalaţii sau pentru modificarea semnificativa a instalaţiilor existente pe baza proceselor în timpul cărora se produc evacuări de substanţe chimice - enumerate în aceasta Anexa, ar trebui să se acorde prioritate proceselor, tehnicilor sau metodelor de înlocuire care au utilizări similare dar care evita formarea şi emanarea acestor substanţe chimice. În cazurile în care se vor crea sau se vor modifica semnificativ asemenea instalaţii, pe lângă masurile de prevenire incluse în secţiunea A din Partea V, ar trebui luate în considerare următoarele măsuri de reducere pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile:(i) utilizarea metodelor îmbunătăţite pentru epurarea gazelor de ardere, cum ar fi oxidarea termica sau catalitica, precipitarea prafului sau adsorbtia(îi) tratarea reziduurilor, a apelor uzate, a deşeurilor, a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate fie prin incinerare fie prin transformarea lor în materii inerte sau prin procedee chimice de detoxificare;(iii) modificarea proceselor care duc la reducerea sau eliminarea evacuărilor, cum ar fi recurgerea la sisteme închise;(iv) modificarea proiectelor de procese de imbunatatire a arderilor şi prevenirea formarii substanţelor chimice enumerate în aceasta Anexa, prin controlul parametrilor precum temperatura de incinerare sau timpul de retentie.C. Cele mai bune practici de mediuConferinţa Părtilor va putea elabora dispoziţii privind cele mai bune practici de mediu.
   +  Anexa D INFORMAŢIILE CERUTE ŞI CRITERIILE DE SELECŢIE1. O Parte care prezintă o propunere de înscriere a unei substanţe chimice în anexele A, B şi/sau C va identifica aceasta substanţa în modul prezentat la litera a) şi va furniza informaţiile referitoare la acesta substanţa chimica, iar dacă e cazul, referitoare la asupra produsele de transformare, care au legătura cu criteriile de selecţie enunţate la literele b) - e): a) Identitatea substanţei: i) Denumiri comerciale, denumiri de marca şi sinonime, numărul de înregistrare CAS al serviciului de rezumate analitice chimice (Chemical Abstract Service), denumirea data de Uniunea Internaţionala de Chimie Pura şi Aplicata (IUPAC); şiîi) Structura, inclusiv specificarea izomerilor, dacă e cazul, şi structura clasei chimice; b) Persistenta: i) Dovezi care să arate ca jumătatea perioadei de viaţa a substanţei este mai mare de doua luni în apa, sau este mai mare de şase luni în soluri sau în sedimente;îi) Dovezi care să arate ca substanţa este suficient de persistenta pentru a justifica examinarea în cadrul prezentei. Conventii; c) Bio-acumulare: i) Dovezi care să arate ca factorul de bioconcentrare sau factorul de bioacumulare care corespunde substanţei în speciile acvatice este mai mare de 5000 sau; în absenta datelor despre aceşti factori, dovezile trebuie să arate ca logaritmul coeficientului de partiţie octanol-apa (log Kow) este mai mare de 5;îi) Dovezi care să arate ca exista şi alte motive de preocupare în legătură cu substanţa respectiva, cum ar fi o bioacumulare ridicata în alte specii, o toxicitate sau o ecotoxicitate ridicata; sauiii) Date de monitorizare în biota care să indice ca potenţialul de bioacumulare a substanţei este suficient pentru a justifica examinarea în cadrul prezentei Convenţii; d) Potenţialul de propagare pe lunga distanta în mediul înconjurător i) Concentraţiile de substanţa măsurate în locuri îndepărtate de sursele de emisie sunt un posibil motiv de preocupare.îi) Datele de monitorizare care arata ca propagarea pe lunga distanta a substanţei cu un potenţial de transfer într-un mediu receptor e posibil să se fi produs pe calea aerului, apei sau prin specii migratoare, sauiii) Proprietăţile substanţei din punctul de vedere al evoluţiei sale în mediul înconjurător şi/sau rezultatele - modele care arata ca substanţa se poate propaga pe distanta lunga în mediul înconjurător pe calea aerului, a apei sau prin speciile migratoare, şi poate ajunge într-un mediu receptor în locuri indepartate de sursele de emisie. În cazul unei substanţe a cărei propagare atmosferica este semnificativa, timpul de injumatatire în aer ar trebui să fie mai mare de doua zile; şi e) Efecte nocive: i) Dovezi ale efectelor nocive asupra sănătăţii omului şi a mediului înconjurător care să justifice luarea în considerare a substanţei în cadrul prezentei Conventii sauîi) Date de toxicitate sau de ecotoxicitate care să indice potenţialul substanţei de a provoca daune sănătăţii omului sau mediului înconjurător;2. Partea care prezintă propunerea va pune la dispoziţie o declaraţie în care va expune motivele de îngrijorare inclusiv, dacă e posibil, o comparaţie a datelor de toxicitate sau de ecotoxicitate cu nivelele de concentraţie detectate sau prezise ale substanţei chimice rezultate sau anticipate din propagarea pe distanta lunga în mediul înconjurător, şi o scurta declaraţie care să indice necesitatea unui control la nivel mondial (global).3. Partea care prezintă propunerea, în măsura în care acest lucru este posibil şi ţinând cont de capacităţile sale, va furniza informaţii suplimentare în vederea sprijinirii examinării propunerii menţionate în alineatul 6, articolul 8. Pentru elaborarea unei asemenea propuneri, o Parte poate apela la competentele tehnice ale oricărei surse.  +  Anexa E INFORMAŢII NECESARE PENTRU REALIZAREA PROFILULUI DE RISCScopul examinării este sa determine dacă substanţa, din cauza propagării sale pe distanta lunga în mediul înconjurător poate avea efecte nocive importante asupra sănătăţii omului şi/sau a mediului înconjurător, care să justifice adoptarea masurilor la nivel internaţional. În acest scop se va elabora un profil de risc care va completa şi va evalua informaţiile vizate în Anexa D şi care va conţine, pe cat posibil, următoarele tipuri de informaţii: a) Sursele, inclusiv, dacă e cazul, informaţii referitoare la: i) producerea, inclusiv cantitatea şi locul;îi) utilizări; şiiii) degajări, precum descărcări, pierderi şi emisii. b) Evaluarea pericolului la sfârşitul sau începutul producerii unei daune: inclusiv studiul interacţiunilor toxicologice în care sunt implicate mai multe substanţe; c) Evoluţia în mediul înconjurător, inclusiv datele şi informaţiile referitoare la proprietăţile chimice şi fizice ale substanţei, persistenta sa şi legaturile cu propagarea în mediul înconjurător, transferul în interiorul sau între diversele compartimente de mediu, precum şi informaţii referitoare la degradarea şi transformarea substanţei în alte tipuri de substanţe. Se va pune la dispoziţie determinarea factorului de bioconcentrare sau a factorului de bioacumulare, pe baza valorilor măsurate, cu excepţia cazului în care se considera ca datele de monitorizare răspund acestei necesitaţi; d) Date de monitorizare; e) Expunerea pe arii locale, şi în special ca rezultat al propagării pe distanta lunga în mediul înconjurător, şi în special informaţii privind biodisponibilitatea; f) Evaluări naţionale şi internaţionale a riscului, profile de risc, informaţii referitoare la etichetare şi clasificarea pericolului, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile şi; g) Statutul atribuit substanţei în convenţii internaţionale.  +  Anexa F INFORMAŢII REFERITOARE LA EFECTELE SOCIO-ECONOMICEAr trebui să se realizeze o evaluare a eventualelor măsuri de control a substanţelor chimice care sunt luate în considerare pentru includere în prezenta Convenţie, ţinând cont de toate posibilităţile, inclusiv de gestiune şi de eliminare. În acest scop, ar trebui furnizate informaţii relevante referitoare la consideraţiile socio-economice asociate cu posibile măsuri de control pentru a permite Conferinţei Părtilor sa ia o hotărâre. Aceste informaţii ar trebui sa tina cont în mod obligatoriu de capacităţile şi situaţiile diferite ale Părtilor, şi ar trebui sa includă examinarea elementelor enumerate în lista de mai jos: a) Eficacitatea şi eficienta masurilor de control în realizarea obiectivului de reducere a riscurilor: i) Fezabilitate tehnica; şiîi) Costuri, inclusiv costurile pentru mediu şi sănătate; b) Alte soluţii (produse şi procese): i) Fezabilitate tehnica;îi) Costuri, inclusiv costurile pentru mediu şi sănătate;iii) Eficacitate; iv) Risc; v) Disponibilitate şi vi) Accesibilitate; c) Impactele pozitive şi/sau negative asupra societăţii prin aplicarea eventualelor măsuri de control; i) Sănătate, inclusiv sănătatea publică, a mediului şi sănătatea profesionala;îi) Agricultura, inclusiv acvacultura şi silvicultura;iii) Biota (biodiversitate); iv) Aspecte economice; v) Evoluţia către o dezvoltare durabila; şi vi) Costuri sociale; d) Implicaţiile deşeurilor şi a eliminării acestora (în special a stocurilor expirate de pesticide şi decontaminarea suprafeţelor contaminate); i) Fezabilitate tehnica; şiîi) Costuri; e) Accesul la informaţii şi educarea publicului; f) Situaţia capacităţii de control şi monitorizare; şi g) Orice acţiune de control luata la nivel naţional sau regional, inclusiv informaţiile asupra soluţiilor alternative şi alte informaţii relevante referitoare la managementul riscului.____________________