HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 25 iunie 2004pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 13 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul comun european de curriculum vitae, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul sporirii transparenţei şi exactităţii informaţiilor existente pe piaţa forţei de muncă şi pentru alinierea legislaţiei române la reglementările comunitare în domeniu. (2) Modelul comun european de curriculum vitae constituie un mod de prezentare sistematic, cronologic şi flexibil a calificării şi competenţelor fiecărei persoane. (3) Modelul comun european de curriculum vitae cuprinde următoarele categorii de informaţii: a) informaţii cu caracter personal, limbi străine cunoscute, experienţa profesională, nivelul studiilor şi al formării profesionale; b) alte aptitudini ale persoanei, în special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice şi sociale; c) informaţii suplimentare care pot fi menţionate în curriculum vitae sau într-o anexă a acestuia.  +  Articolul 2 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modelul comun european de curriculum vitae reprezintă modelul de curriculum vitae existent pe piaţa muncii, acceptat de către angajatori şi utilizat de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în mod voluntar. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale, respectiv Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, vor populariza şi vor promova modelul comun european de curriculum vitae prin informarea persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă, a celor care urmează o formă de învăţământ sau orice altă formă de calificare profesională. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) vor populariza şi vor promova modelul comun european de curriculum vitae, inclusiv prin publicarea pe pagina de Internet proprie a unor modele completate.  +  Articolul 3 (1) În scopul implementării modelului comun european de curriculum vitae, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie vor pune la dispoziţia cetăţenilor, în mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae, în format electronic şi/sau pe suport de hârtie. (2) Celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale sau instituţii centrale, în cazul în care persoanele interesate solicită angajarea în instituţia respectivă sau doresc să urmeze un program de pregătire profesională organizat de către acestea, vor pune la dispoziţia acestora, în mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae. (3) Partenerii sociali şi organizaţiile neguvernamentale pot furniza acest model membrilor lor, persoane fizice sau juridice, şi pot acţiona astfel încât acesta să fie acceptat ca un instrument comun pe piaţa forţei de muncă.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre transpune Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2002)/516 din 11 martie 2002 privind Modelul comun european pentru curriculum vitae, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 079 din 22 martie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Eugen Ovidiu ChiroviciMinistrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 1.021.-----  +  Anexa     Model de Curriculum Vitae │     European │                                  │                                  │Curriculum vitae                                  │                                  │    *Notă │    Înlocuiţi rubrica (numele │    aplicantului cu propriul nume)│    **Notă │    Toate textele scrise cu aceste│    caractere au rol informativ şi│    nu apar în CV │    ***Notă │    Textul dintre () va fi înlo- │    cuit cu informaţiile cerute │    INFORMAŢII PERSONALE │                                  │    Nume │(Nume, prenume)                                  │    Adresă │(numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)                                  │    Telefon │                                  │    Fax │                                  │    E-mail │                                  │    Naţionalitate │                                  │    Data naşterii │(ziua, luna, anul)                                  │    EXPERIENŢĂ │    PROFESIONALĂ │                                  │(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă                                  │profesională pertinentă, începând cu cea mai                                  │recentă dintre acestea)                                  │    *Perioada (de la - până la) │                                  │    *Numele şi adresa angaja- │     torului │                                  │    *Tipul activităţii sau sec- │     torul de activitate │                                  │    *Funcţia sau postul ocupat │                                  │    *Principalele activităţi şi │     responsabilităţi │    Model de Curriculum Vitae │     European │                                  │                                  │Curriculum vitae                                  │                                  │    EDUCAŢIE ŞI FORMARE │    *Perioada (de la-până la) │(Descrieţi separat fiecare formă de învăţă-                                  │mânt şi program de formare profesională                                  │urmate, începând cu cea mai recentă)    *Numele şi tipul instituţiei │    de învăţământ şi al organiza- │    ţiei profesionale prin care │    s-a realizat formarea profe- │    sională │                                  │    *Domeniul studiat/aptitudini │    ocupaţionale │                                  │    *Tipul calificării/diploma │    obţinută │                                  │    *Nivelul de clasificare a for-│    mei de instruire/învăţământ │                                  │    APTITUDINI ŞI COMPETENŢE │    PERSONALE │    dobândite în cursul vieţii şi │    carierei dar care nu sunt re- │    cunoscute neapărat printr-un │    certificat sau o diplomă │                                  │    Limba maternă │    Limbi străine cunoscute │(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi    *abilitatea de a citi │nivelul:excelent, bine, satisfăcător)    *abilitatea de a scrie │    *abilitatea de a vorbi │                                  │    Aptitudini şi competenţe │(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi    artistice │contextul în care le-aţi dobândit)    Muzica, desen, literatură etc.│                                  │    Aptitudini şi competenţe │(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi    sociale │contextul în care le-aţi dobândit)    Locuiţi şi munciţi cu alte │    persoane, într-un mediu mulţi-│    cultural, ocupaţi o poziţie în│    care comunicarea este impor- │    tantă sau desfăşuraţi o acti- │    vitate în care munca de echipă│    este esenţială. (de exemplu │    cultura, sport, etc.) │    Model de Curriculum Vitae │     European │                                  │                                  │Curriculum vitae                                  │                                  │    Aptitudini şi competenţe │(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în    organizatorice │ce context le-aţi dobândit)    De exemplu coordonaţi sau │    conduceţi activitatea altor │    persoane, proiecte şi gestio- │    naţi bugete; la locul de muncă│    în acţiuni voluntare(de exem- │    plu în domenii culturale sau │    sportive) sau la domiciliu. │                                  │    Aptitudini şi competenţe │(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în    tehnice │ce context le-aţi dobândit)    (utilizare calculator, anumite│    tipuri de echipamente, maşini │    etc) │                                  │    Permis de conducere │                                  │                                  │    Alte aptitudini şi │(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în    competenţe │ce context le-aţi dobândit)    Competenţe care nu au mai fost│    menţionate anterior │                                  │    INFORMAŢII SUPLIMENTARE │(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu                                  │au fost menţionate, de exemplu persoane de                                  │contact, referinţe, etc)                                  │    ANEXE │(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă                                  │este cazul).-----