REGULAMENT din 20 septembrie 1999de organizare şi functionare a Inspecţiei Muncii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 24 septembrie 1999     +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Inspecţia Muncii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul muncii, relatiilor de muncă, securitatii şi sănătăţii în munca. (2) Inspecţia Muncii are personalitate juridica şi este finanţată de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare constituite din comisioane şi tarife percepute pentru prestări de servicii, consultanţă, asistenţa de specialitate, precum şi din alte surse prevăzute de lege. (3) În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti inspectorate teritoriale de muncă, unităţi cu personalitate juridica.  +  Articolul 2 (1) Inspecţia Muncii exercita controlul aplicarii unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţa în unitatile din sectorul public, mixt, privat, precum şi la alte categorii de angajatori. (2) Inspecţia Muncii are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligaţiilor legale de către angajatorii prevăzuţi la alin. (1), în domeniul relatiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apararea vietii, integritatii corporale şi sănătăţii salariatilor şi a altor participanti la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 3 (1) În indeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, cu modificările ulterioare, Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă preiau atribuţiile care revin camerelor de muncă din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie sociala, conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor incadrate în munca, cu modificările ulterioare, precum şi atribuţiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 şi de alte acte normative în vigoare, având urmatoarele atribuţii:A. Atribuţii generale: a) controlează aplicarea corecta şi unitara a legilor şi a altor acte normative care reglementeaza relatiile de muncă, securitatea şi sănătatea în munca, precum şi protectia salariatilor care lucreaza în condiţii deosebite; b) coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă şi a unităţilor înfiinţate potrivit art. 6 alin. (1); c) reprezinta Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, în relatiile de cooperare internationala cu institutii similare; d) elaboreaza programele anuale de acţiuni şi de inspecţie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale în domeniu; e) elaboreaza metode şi proceduri unitare de inspecţie a muncii; f) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă cu condiţii deosebite, evidenta acestora şi modul de realizare de către agentul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare; g) organizeaza sistemul informational necesar activităţii proprii; h) face propuneri în vederea iniţierii şi elaborarii de proiecte de acte normative în domeniu; i) organizeaza şi controlează activitatea de pregatire şi perfectionare a pregatirii personalului propriu; j) organizeaza activitatea de formare a persoanelor cu atribuţii în domeniu, angajate la persoanele fizice şi juridice; k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspecţii de specialitate, cu institutii publice sau private şi cu reprezentantii partenerilor sociali; l) gestioneaza veniturile realizate din consultanţă, asistenţa de specialitate şi din alte prestări de servicii, calculate pe bază de tarife, taxe, comision, şi alte venituri obtinute conform prevederilor legale; m) controlează în limita competentelor modul de aplicare a prevederilor legale în domeniu, inclusiv la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice; n) elaboreaza anual propuneri pentru proiectul bugetului de stat pe care îl inainteaza Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale spre aprobare; o) elaboreaza bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea extrabugetara.B. Atribuţii specifice în domeniul stabilirii şi controlului relatiilor de muncă: a) îndrumă şi controlează aplicarea unitara a legislaţiei muncii; b) organizeaza activităţile de control şi evidenta a angajatorilor, a muncii prestate pe bază de contracte individuale de muncă şi de conventii civile de prestări de servicii; c) controlează respectarea legalităţii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi a convenţiilor civile de prestări de servicii; d) verifica legalitatea clauzelor inscrise în contractele individuale de muncă, controlează respectarea lor de către angajatori, asigura şi urmareste inregistrarea acestora în carnetele de muncă; e) controlează modul de completare a carnetelor de muncă şi condiţiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat şi la alte categorii de angajatori; f) asigura intocmirea şi completarea, în termenul prevăzut de lege, a carnetelor de muncă pe care le are în pastrare, precum şi evidenta acestora; g) controlează dacă persoanele fizice şi juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de muncă şi a convenţiilor civile de prestări de servicii; h) certifica şi contrasemnează legalitatea inscrierilor efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat pastrarea şi completarea acestora la sediu; i) verifica documentele prezentate de angajatori din care rezultă ca s-au achitat contribuţia către bugetul asigurarilor sociale de stat, contribuţia pentru constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia de asigurări de sănătate, conform legii, şi sesizeaza instituţiile care gestioneaza aceste fonduri în legătură cu incalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenţa; j) tine evidenta persoanelor fizice şi juridice care datorează comisionul prevăzut de lege pentru pastrarea şi completarea carnetelor de muncă, verificarea şi certificarea legalităţii acestora; k) verifica şi urmareste modul în care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea şi completarea carnetelor de muncă, precum şi pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către angajatori în condiţiile legii; l) controlează modul de intocmire a registrului special de evidenta a personalului angajat în baza contractelor individuale de muncă sau a convenţiilor civile de prestări de servicii; m) stabileste procedura de acreditare a societatilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul evidentei muncii; n) stabileste metodologia de lucru pentru societăţile comerciale care solicită dreptul de pastrare şi completare a carnetelor de muncă.C. Atribuţii specifice în domeniul securitatii şi al sănătăţii în munca: a) controlează aplicarea prevederilor Legii nr. 90/1996, ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi ale Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, precum şi ale altor acte normative în vigoare, notificand prin inscrisuri neconformitatile dintre acestea şi situaţia constatata; b) controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor; c) verifica modul de organizare şi functionare a comitetelor de securitate şi sănătate în munca; d) urmareste respectarea de către persoanele fizice şi juridice a condiţiilor pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii; e) controlează, prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea produselor, a echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie importate, din punct de vedere al securitatii în munca, la intrarea pe teritoriul naţional şi la comercializarea pe piaţa a acestora, sau a produselor, echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie fabricate şi comercializate în tara; f) elaboreaza metodologia şi procedura de verificare a persoanelor fizice şi juridice care au ca obiect de activitate prestări de servicii în domeniul protectiei muncii; g) controlează respectarea parametrilor mediului de muncă prin efectuarea de masuratori şi determinari proprii sau prin laboratoare de specialitate abilitate; h) solicita masuratori şi determinari în vederea stabilirii categoriilor de salariati care lucreaza în condiţii deosebite de muncă, realizate prin Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional sau prin alte laboratoare abilitate; i) controlează modul de aplicare a masurilor medicale preventive privind asigurarea stării de sănătate a salariatilor expusi la noxe; j) controlează respectarea legislaţiei privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea în munca şi controlul medical periodic; k) controlează respectarea normelor şi dispoziţiilor tehnice emise de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de mediu pentru prevenirea bolilor profesionale şi cresterea capacităţii de muncă; l) controlează respectarea prevederilor legale în domeniul medicinei muncii; m) controlează respectarea principiilor de ergonomie a muncii şi impune luarea de măsuri tehnice şi organizatorice de imbunatatire progresiva a condiţiilor de muncă şi de reducere a efortului fizic şi psihic; n) controlează modul în care este pregatit personalul pentru a acorda primul ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi detaliate prin regulamentul de organizare propriu, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.  +  Articolul 4 (1) Inspecţia Muncii, prin personalul propriu, poate presta la cererea celor interesati urmatoarele servicii:A. În domeniul relatiilor de muncă: a) asistenţa de specialitate şi consultanţă în domeniul relatiilor de muncă; b) pregătirea şi perfectionarea în domeniul evidentei muncii a personalului societatilor comerciale care au obţinut aprobarea pentru pastrarea şi completarea carnetelor de muncă în condiţiile Legii nr. 130/1999; c) consultanţă de specialitate pentru constituirea şi acreditarea societatilor comerciale care au ca obiect de activitate evidenta muncii; d) pregătirea şi perfectionarea în domeniul evidentei muncii a personalului ce desfăşoară activitate la societăţile comerciale care au ca obiect de activitate evidenta muncii, acreditate în condiţiile legii.B. În domeniul securitatii şi sănătăţii în munca: a) asistenţa tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale; b) expertizarea persoanelor fizice şi juridice în vederea eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, a revizuirii autorizatiei la schimbarea condiţiilor initiale; c) expertiza şi analiza în vederea eliberarii autorizatiei pentru producerea, detinerea, transportul, comercializarea şi utilizarea substanţelor toxice şi explozive; d) consultanţă privind metodele şi mijloacele manageriale de aplicare a prevederilor legislative în scopul normalizarii condiţiilor de muncă; e) organizarea cursurilor, consultanţă şi asistenţa de specialitate pentru formarea şi perfectionarea profesionala a personalului cu activitate în domeniul protectiei muncii; f) consultanţă şi asistenţa de specialitate la evaluarea nivelului de risc, în vederea stabilirii programelor de prevenire a accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale; g) organizarea cursurilor de pregatire a evaluatorilor nivelului de risc; h) consultanţă pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate şi sănătate în munca; i) analize, expertize şi asistenţa tehnica privind activităţile specifice sectorului minier şi utilizarea materialelor explozive; j) analiza şi avizarea documentatiilor aferente instalaţiilor din mediile cu potenţial exploziv; k) masuratori şi determinari privind parametrii mediului de muncă prin prelevări de probe, produse şi materiale pentru cuantificarea riscurilor de imbolnavire profesionala sau de accidentare. (2) Contravaloarea prestatiilor prevăzute la alin. (1) se suporta de beneficiari şi constituie venituri ce se gestioneaza în regim extrabugetar de către Inspecţia Muncii. (3) Pentru prestarile de servicii se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protectiei sociale la propunerea Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 5 (1) Sumele realizate în regim extrabugetar în condiţiile art. 4, potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 130/1999, şi cele din prestaţiile efectuate în baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 vor fi administrate la nivelul Inspecţiei Muncii şi se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal, materiale şi de capital, fiind repartizate prin bugete de venituri şi cheltuieli pentru Inspecţia Muncii şi unitatile subordonate. (2) Din sumele realizate potrivit alin. (1) se poate constitui un fond aflat la dispoziţia inspectorului general de stat pentru stimularea personalului. Metodologia de acordare a stimulentelor se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protectiei sociale.  +  Articolul 6 (1) Inspecţia Muncii poate înfiinţa, în condiţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 108/1999, unităţi cu personalitate juridica care efectueaza prestatii în domeniul sau de competenţa, respectiv: a) pregătirea şi perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu al Inspecţiei Muncii; b) pregătirea şi perfectionarea pregatirii personalului din alte sectoare de activitate în domeniul protectiei muncii; c) alte tipuri de prestatii legate de specificul activităţii. (2) Contravaloarea prestatiilor prevăzute la alin. (1) se suporta de beneficiarii serviciilor.  +  Capitolul 3 Organizarea şi functionarea Inspecţiei Muncii  +  Articolul 7 (1) Inspecţia Muncii este condusa de un inspector general de stat. (2) Inspectorul general de stat reprezinta Inspecţia Muncii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu persoane fizice şi juridice. (3) Inspectorul general de stat reprezinta Inspecţia Muncii în relatiile cu organismele internationale în domeniu. (4) În exercitarea atribuţiilor de conducere inspectorul general de stat are în subordine 2 inspectori generali de stat adjuncţi şi un Corp de control al calităţii inspecţiei. (5) Inspectorul general de stat şi cei doi inspectori generali de stat adjuncţi sunt inspectori de muncă. (6) Până la adoptarea unei legi proprii de salarizare inspectorul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi vor fi asimilati ca salarizare cu una dintre functiile de execuţie pe grade profesionale cuprinse în anexa nr. V şi pentru functia de conducere cu cele din anexa nr. IX/1 pozitia 1 şi, respectiv, pozitia 2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Inspectorul general de stat poate delega competente şi atribuţii inspectorilor generali de stat adjuncţi.  +  Articolul 9 (1) În cadrul Inspecţiei Muncii se organizeaza şi funcţionează Colegiul Inspecţiei Muncii, organ consultativ în domeniul de activitate. (2) Componenta şi competentele Colegiului Inspecţiei Muncii se stabilesc de către inspectorul general de stat. (3) Colegiul Inspecţiei Muncii se intruneste periodic sub conducerea inspectorului general de stat pentru stabilirea strategiei şi dezbaterea problemelor deosebite.  +  Articolul 10 (1) Corpul de control al calităţii inspecţiei verifica modul în care personalul Inspecţiei Muncii respecta prevederile legale în domeniu. (2) Competentele, atribuţiile şi metodologia de lucru ale Corpului de control al calităţii inspecţiei se stabilesc de către inspectorul general de stat.  +  Articolul 11 (1) Atribuţiile compartimentelor functionale ale Inspecţiei Muncii se stabilesc prin regulament de organizare propriu. (2) Atribuţiile personalului Inspecţiei Muncii se stabilesc prin fisa postului.  +  Articolul 12 (1) Inspectoratele teritoriale de muncă subordonate Inspecţiei Muncii sunt conduse de inspectori-şefi. În exercitarea atribuţiilor inspectorii-şefi au în subordine cate doi inspectori-şefi adjuncţi. (2) Inspectorii-şefi şi inspectorii-şefi adjuncţi sunt inspectori de muncă.  +  Articolul 13În realizarea atribuţiilor sale Inspecţia Muncii poate apela la serviciile unor experti sau organisme specializate, urmand ca acestea să fie finantate şi din surse extrabugetare, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Personalul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă este alcătuit din inspectori de muncă şi din alte categorii de personal. (2) Inspectorii de muncă au studii superioare şi specializarea necesară pentru realizarea activităţii de control, conform obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de lege, în domeniile relatiilor de muncă, securitatii şi sănătăţii în munca. (3) La alte categorii de personal se încadrează personalul din activităţile economice, financiare, juridice, administrative, al laboratoarelor toxicologice, precum şi personalul de deservire. (4) Salarizarea personalului incadrat în Inspecţia Muncii şi în inspectoratele teritoriale de muncă se stabileste prin lege. Până la adoptarea unei legi proprii de salarizare personalul Inspecţiei Muncii va fi asimilat ca salarizare functiilor de execuţie pe grade şi functii profesionale, conform anexelor nr. V şi VIII/2 din Legea nr. 154/1998. (5) Inspectorii de muncă sunt echivalati cu una dintre functiile cuprinse la pozitiile 1-6 din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998. (6) Personalul Inspecţiei Muncii şi al unităţilor subordonate poate fi stimulat din veniturile extrabugetare realizate şi din amenzile aplicate, potrivit legii.  +  Articolul 15Personalul inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii şi al municipiului Bucureşti, al camerelor de muncă din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie sociala judetene şi a municipiului Bucureşti şi de la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, preluat de Inspecţia Muncii, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Capitolul 4 Inspectorul de muncă  +  Articolul 16 (1) Inspectorii de muncă sunt independenti faţă de orice schimbare guvernamentala şi sunt incadrati prin concurs sau examen conform prevederilor legale în vigoare. (2) Functia de inspector de muncă poate fi ocupata de persoane cu studii superioare tehnice, juridice, economice, psihosociologice şi de medicina a muncii.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor lor inspectorii de muncă aplica sanctiunile prevăzute de legislatia în vigoare în domeniul de competenţa.  +  Articolul 18 (1) Înscrierea la concurs sau la examen pentru functiile de conducere din cadrul Inspecţiei Muncii se face avandu-se în vedere, în principal, urmatoarele criterii: a) aptitudini manageriale; b) activitatea desfăşurată anterior; c) capacitate deplina de exercitiu; d) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie; e) să aibă cetatenia română şi domiciliul în România. (2) Metodologia de selecţie, angajare, pregatire, definitivare şi promovare a personalului admis în Inspecţia Muncii în urma concursului sau a examenului se stabileste prin regulament de organizare propriu, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat.  +  Capitolul 5 Conducerea pe niveluri ierarhice a Inspecţiei Muncii  +  Articolul 19În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul general de stat emite decizii, metodologii şi instrucţiuni.  +  Articolul 20Inspectorul general de stat are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) conduce activitatea Inspecţiei Muncii; b) aproba incadrarea, promovarea, sanctionarea şi eliberarea din functie a personalului din cadrul Inspecţiei Muncii, al inspectoratelor teritoriale de muncă, la propunerea inspectorilor generali de stat adjuncţi şi a inspectorilor-şefi; c) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; d) exercita atribuţiile delegate de ministrul muncii şi protectiei sociale; e) urmareste realizarea obiectivelor principale ale Inspecţiei Muncii la nivel naţional şi teritorial; f) analizeaza periodic şi ori de cate ori este nevoie, cu inspectorii-şefi, activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă; g) stabileste masurile necesare pentru realizarea obiectivelor institutiei şi pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii şi protectiei sociale; h) organizeaza acţiuni de importanţa naţionala în domeniul securitatii, sănătăţii şi al relatiilor de muncă; i) elaboreaza anual proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al Inspecţiei Muncii, distinct pentru activităţile finantate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, pe care le supune aprobării Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale; j) aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de muncă şi pentru celelalte unităţi subordonate; k) organizeaza şi coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislaţiei specifice domeniilor de activitate; l) aproba tematicile şi programul de pregatire profesionala pentru personalul Inspecţiei Muncii; m) întocmeşte aprecierile personalului din directa lui subordonare; n) indeplineste atribuţiile ce îi revin din actele normative în vigoare şi orice alte atribuţii stabilite de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 21 (1) Inspectorii-şefi adjuncţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă sunt numiti în condiţiile legii, prin ordin al ministrului muncii şi protectiei sociale, la propunerea inspectorului general de stat. (2) Atribuţiile şi competentele inspectorilor-şefi şi ale inspectorilor-şefi adjuncţi se stabilesc de către inspectorul general de stat.  +  Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) Inspecţia Muncii preia în administrare de la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, pe bază de protocol, cladirile, spatiile şi terenurile aferente unde se desfăşoară activităţile camerelor de muncă din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie sociala şi al inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare obtinute în regim extrabugetar, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii autorităţile administraţiei publice centrale sau locale vor atribui Inspecţiei Muncii, cu prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, cladiri şi spatii.  +  Articolul 23 (1) Sumele realizate în condiţiile art. 5, care se gestioneaza în regim extrabugetar, se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânda. (2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate până la sfârşitul anului, se reporteaza în anul următor, putand fi folosite în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 108/1999.  +  Articolul 24Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă pot detine un numar de maximum 300 de autoturisme pentru realizarea acţiunilor de control, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 350 litri, o şalupă cu un consum mediu lunar de carburant de 1.500 litri, precum şi doua ambarcatiuni cu motor, pentru interventii urgente la accidente de muncă şi pentru acţiuni complexe de control, cu un consum lunar mediu de carburant pe ambarcatiune de 350 litri.  +  Articolul 25Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii ale actelor normative care privesc organizarea, functionarea şi atribuţiile Inspecţiei Muncii.----